วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

เตรียมสนามเซปักตะกร้อ กีฬา อศจ. ปัตตานี 2556

 

                           4 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ วิทยาลัยประมงปัตตานี เตรียมพื้นที่ เพื่อทำการแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาอาชีวศึกษาปัตตานี วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ สนามเซปักตะกร้อ วิทยาลัยประมงปัตตานี / จิรสุดา  อรุณรัตน์