วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี การเปรียบเทียบผลผลิตของผักกวางตุ้ง (Brassica chines L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากปลาในปริมาณที่ต่างกัน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


คลังข้อมูลดิจิตอล
RMS


การเปรียบเทียบผลผลิตของผักกวางตุ้ง (Brassica chines L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากปลาในปริมาณที่ต่างกัน article

 การเปรียบเทียบผลผลิตของผักกวางตุ้ง (Brassica chines L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากปลาในปริมาณที่ต่างกัน บทคัดย่อไทย1.pdf      บทคัดย่ออังกฤษ.pdf

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดปัญหาพิเศษ

เปรียบเทียบการฟักไข่หอยหวาน (Babylonia areolata) โดยใช้ความเค็มต่างกัน
ชุดประแจเปิด-ปิดบอลวาล์ว pvc article
การสร้างระบบฐานข้อมูลของร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
การศึกษาชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลาที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับ article
ศึกษาเปรียบเทียบการใช้น ้าหมักจากชานอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกะเพรา (Ocimum Sanctum Linn.) article
การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นการลอกคราบ article
การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแกงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวอัดก้อนทอด ที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบผลผลิตของไรแดง (Moina macrocopa) โดยใช้น้ำหมักจาก article
เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้สูตร article
ลูกกลิ้งกำจัดฝุ่นจอคอมพิวเตอร์ระบบแผ่น Scotch bright article
อุปกรณ์ช้อนขุดต้นกล้าพริก (Capsicum frutescens Linn) ระบบคีบ article
ผลของน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วยน้ำว้า article
การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 5.5และโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 article
การศึกษาเปรียบเทียบสูตรที่เหมาะสมในการผลิตหอยกัน (Polymesoda proxima) ปรุงรสอบแห้งที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หัวกุ้งทอดกรอบทรงเครื่องที่มีต่อระดับคะแนนความชอบของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมหัวกุ้งที่มีผลต่อระดับคะแนน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของบวบเหลี่ยม (LuffaacutangulaRoxb.)โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากเปลือกสับปะรด (AnanascomosusMerr)ในอัตราส่วนต่างกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของโหระพา(OcimumbasilicumLinn)โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในอัตราส่วนต่างกัน article
การเปรียบเทียบปริมาณปลาทู (Rastrelligerbrachysoma) ในผลิตภัณฑ์ละแซปลาสำเร็จรูปที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบปริมาณเศษเหลือใช้จากกุ้ง (Litopenaeusvannamei) article
การเปรียบเทียบชนิดสมุนไพรในผลิตภัณฑ์น้ำพริกหัวกุ้ง article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักโขม (เขียว) Amaranthus viridis โดยใช้น้ำหมักกากถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrในอัตราส่วนที่ต่างกัน article
สร้าง E-Book แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Flip PDF02.4,0โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และโปรแกรม Adobe InDesign CC article
การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8 article
เปรียบเทียบวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างรังเพื่อฟักไข่ของปลาสลิดดอนนา article
เปรียบเทียบผลผลิตของดาวเรือง (Tagetes erecta L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากทะลายปาล์มในอัตราส่วนต่างกัน article
การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย มลายู อังกฤษ และอาหรับด้วยโปรแกรม Camtasia studio 6 article
การสร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 article
การใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (Pennisetum purpureum) ผสมกับอาหารสำเร็จรูป ในอัตราส่วนต่างกัน มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (Gallas gallus) article
การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์หมู่บ้านมหาดไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Adobe Pagemaker 7.0 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 article
อุปกรณ์เก็บผลมะนาว (Citrus aurantifolia Christm.) ระบบท่อลำเลียง article
การสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และผลผลิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Joomla 3.7และโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 article
การสร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา กฎหมายธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Author ware 7.0 article
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนนก (Caulerpafracemosa)โดยใช้ความเค็มต่างกัน
การเปรียบเทียบผลผลิตของต้นอ่อนทานตะวันพันธุ์เอส 101 (Helianthus annuus) โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากกล้วยน้ำว้าสุกในอัตราส่วนต่างกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของแตงกวา (Cucumis sativus) โดยใช้ปุ๋ยน ้า หมักจากลูกตาลสุก (Borasas flabellifer- L) ในอัตราส่วนต่างกัน article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ซีเรียลเสริมปลากะตัก (stolepholephorus spp) ปรุงรส article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสด (กือโป๊ะ) เสริมมันเทศ article
การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้า (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing) โดยเสริมรำละเอียดในปริมาณต่างกัน article
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศษข้าวเกรียบปลาแผ่นกรอบปรุงรสที่มีผลต่อระดับคะแนน
โครงการการเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ปลากระเบน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของผักคะน้า article
การเปรียบเทียบผลผลิตของกวางตุ้งโดยใช้วัสดุในการเพาะปลูกต่างกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของผักชีไทย (Coriandrum sativum L.) โดยใช้วัสดุ ปลูกต่างกัน article
การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ระบบน้ำหมุนเวียน article
ศึกษาการเจริญเติบโตของไก่เนื้อโดยใช้ตะไคร้ ร่วมกับฟ้าทะลายโจรผสมในอาหารสำเร็จรูป article
ผลิตภัณฑ์ชาใบคนทีสอทะเลเสริมสมุนไพร article
ศึกษาเปรียบเทียบสีของปลากัด ( Betta splendens ) โดยใช้น้ำหมักพืชต่างกัน 4 ชนิด article
การสร้างวีดีโอนำเสนอศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอยะหริ่งวิทยาลัยเทคโนโลยี การเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Sony Vegas pro 11 article
การศึกษาปริมาณเกลือป่นที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคใน ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดดอนนา(Trichogasterpectoralis)ตากแห้ง article
การพัฒนาผลิตภัณฑลูกชิ้นปลาทูแขก (Decapterus kurroides) ปรุงรสที่มีตอ ระดับคะแนนการยอมรับของผูบริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงคลุกข้าวยำสำเร็จรูปที่มีต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั้นสิบไส้หอยคราง(Scapharca inaequivalvisBruguire)เสริมเครื่องปรุงรสที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ทอดกรอบปรุงรส article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซัมบูซะจิ๋วที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมแป้งมันเทศสีม่วง (Lpomoea Datatas.) article
การเปรียบเทียบชนิดปลาในผลิตภัณฑปลาเสนปรุงรสที่มีตอระดับคะแนน การยอมรับของผูบริโภค article
การเปรียบเทียบชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ปลาส้มต่อระดับคะแนนการ
การเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus) ต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค
ออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ตากปลาชนิดพลิกกลับได้ พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ article
อุปกรณ์เก็บผลมะนาว (Citrus aurantifolia Christm.) ระบบท่อลำเลียง article
การเปรียบเทียบชนิดของปลาในผลิตภัณฑ์ (ซอเล๊าะกระดองปูม้า) ที่มีคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาทูแขก (Decapterus kurroides) ปรุงรสที่มีต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การสร้างวีดีโอเพื่อการนำเสนอ สิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 Plus article
ออกแบบสร้าง และหาประสทิธิภาพอุปกรณ์ช่วยต่อท่อน ้าพวีีซี (PVC) ระบบสวมอัด article
ออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพชุดจ่ายไฟส าหรบัชารจ์โทรศัพทม์ือถือ จากระบบไฟชาร์จรถจักรยานยนต์ article
บทคัดย่อ-เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายหางกระรอก(Hydrilla verticillata)โดยใช้วัสดุปลูกต่างชนิดกัน article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่ระดับความเค็มต่างกัน article
การสร้างสื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหว เรื่อง เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยโปรแกรม Movie Maker article
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ 10 ประการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีโดยใช้ โปรแกรม Macromedia Flash 8 article
การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Adobe Pagemaker และโปรแกรม Adobe Photoshop article
การจัดสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชา หลักการตลาด ด้วยโปรแกรมCamtasia studio 6 article
การสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 article
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0
การสรางวีดีโอแนะนําวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานีดวย โปรแกรม Ulead Video Studio 11 Plus article
ศึกษาระบบร้านค้าสวัสดิการของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Visual Studio 2010 article
การสร้างเว็บไซต์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีหน่วยปัตตานี ด้วยโปรแกรม Joomla และโปรแกรม Adobe PhotoShop CS3 article
การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2007 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Flip Album 6 Pro และโปรแกรม Photo Scape article
การจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องการประกอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยโปรแกรม Camtasia Studio Version. 5 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยโปรแกรม Camtasia Studio Version. 5 article
การสร้างวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ด้วยโปรแกรม E-Book Flip Album 6 Pro และโปรแกรม Photoscape article
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 6 pro และโปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหนอนนกโดยใช้อาหารสูตรอาหารเสริมต่างกัน article
เปรียบเทียบอัตราการฟักไข่ของปลาหมอโดยใช้วัสดุต่างกัน
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาทองโดยใช้อาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน article
ผลของการเสริมขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาสอด (Poecilialatipinna) article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไรแดง (Moinamacrocopa) โดยใช้สูตรอาหาร ต่างชนิดกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) โดยใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน article
การเปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลากะพงขาว ( Lates calcarifer )โดยใช้ความเค็มต่างระดับ article
การเปรียบเทียบชนิดของกล้วยที่มีต่อระดับความชอบของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบกล้วย article
การเปรียบเทียบชนิดของปลาที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นปลาที่มีต่อระดับคะแนน ความชอบของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบอัตรารอดตายของหมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) โดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างชนิดกัน article
การกำจัดโรคจุดขาวในปลาทอง (Carassius auratus) โดยใช้สารสกัดสมุนไพรต่างชนิดกัน article
การเปรีบลเทียบอัตราการเจริญเติบโตของไก้เนื้อ (Gallus galas) โดยใช้สมุนไพรต่างชนิดกัน article
ศึกษาการออกรากของกิ่งตอนโกสนพันธุ์ใบทอง (Codiaeum variegatium)โดยใช้กะปิในปริมาณทต่างกัน article
ผลของการเสริมใบกระถิน(Leucaena leaf meal)แห้งระดับต่างๆต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาสอด (Xiphophorus helleri ) article
การเปรียบเทียบอัตราการรอดของลูกปลานิลแดงที่เลี้ยงในกรัชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน article
การเปรียบเทียบการเลี้ยงหนอนแดงโดยใช้อาหารต่างชนิด article
เปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) article
การเขียนแผนธุรกิจในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อจำหน่าย article
แผนธุรกิจเพื่อจำหน่ายกาลาแมมะพร้าว article
เปรียบเทียบการแตกกอของหญ้าแฝก (Vetiveria Zizaniodes Nash) โดยใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน article
เปรียบเทียบการแตกกอของหญ้าแฝก (Vetiveria Zizaniodes Nash) โดยใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน article
ศึกษาการเร่งของกิ่งโกสน(Codiaeum varicgatum) โดยใช้ระดับความเข้มข้นของเครื่องดื่มชูกำลังต่างชนิดกัน article
เปรียบเทียบสารชีวภาพจากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า (Kala Growth) article
การเปรียบเทียบสูตรปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นสาหร่ายเทป article
ศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวโพดพันธุ์หวาน(Zea mays Linn)โดยใช้ปุ๋ยต่างกัน article
การเปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิช article
เปรียบเทียบชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิล
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไก่เนื้อโดยใช้อาหารสำเร็จรูปผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตวที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตต่างกัน article
การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ(Gallus galas) โดยใช้ใบสะเดา Study on Growth Read of Broilers(Gallus galas) ware Raiaed by Using Growth Neem Tree(Azadirachta) article
การเปรียบเทียบความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) article
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของต้นผักชีโดยใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน article
พัฒนาอุปกรณ์อุ่นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล article
ออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดของเหลวออกจากวัตถุดิบในขบวนการแปรรูปอาหาร article
ศึกษาผลของปริมาณฟักทอง(Cucubita moschata Decne.) ต่อระดับความชอบของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมฟักทอง article
ศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า article
ศึกษาการบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้วัสดุที่ต่างชนิดกัน article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ(Gallus galas) โดยใช้สารอาหารต่างชนิดกัน
การเปรียบเทียบสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาต่อการยอมรับของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบผลผลิตมะเขือเทศโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสาหร่ายผมนาง(Gocilaria Flsheri)พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ article
การเปรียบเทียบสูตรที่เหมาะสมของปลากะตักทอดกรอบ (Encrasicolina sp. )ปรุงรสเสริมสมุนไพรต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโดของกุ้งเครฟิช (Procambarus Versutus) โดยใช้อาหารต่างชนิดกัน article
การศึกษาวิธีบังคับต้นมะลิลาให้ออกดอกในฤดูฝน article
การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่เนื้อโดยใช้ฟ้าทะลายโจรในอัตราต่างกัน article
เปรียบเทียบจำนวนการออกดอกของกุหลาบแดงพันธุ์เมอร์ซิเดส (Rosa hybrid) โดยใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน article
ศึกษาผลของปริมาณฟักทอง (Cucurbita moschata Decne.) ต่อระดับความชอบ ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมฟักทอง article
การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของต้นหอมแบ่งโดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ต่างชนิดกัน article
การสร้างการ์ตูน Animation เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8 article
การพัฒนาสร้างอุปกรณ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพระบายความร้อนภายในคอมพิวเตอร์ article
ผลิตหมึกพิมพ์ด้วยสีผสมอาหารเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต article
การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยโปรแกรม Camtasia Studio Version 5 article
แนะนำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยประมงปัตตานีโดยใช้ โปรแกรม Flip Album 6 Pro article
แผนธุรกิจการจำหน่ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ article
หัวข้อโครงการ ปวส. 2/5 ช่างกลเกษตร วิทยาลัยประมงปัตตานี
การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงปัตตานี article
แผนธุรกิจการจำหน่ายปลาแห้ง article
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบันทึกการไปราชการของบุคลากร article
การใช้โปรแกรม Microsoft office Access 2007 บันทึกข้อมูลการยืมคอมพิวเตอร์พกพา article
การจัดทำเว็บไซด์วิทยาลัยประมงปัตตานีโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop cs3 article
การเขียนแผนธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงาม article
การเขียนแผนธุรกิจการผลิตและการจำหน่ายเห็ดนางฟ้า article
การเขียนแผนธุรกิจการจำหน่ายน้ำผลไม้ผง article
การเขียนแผนธุรกิจการจำหน่ายข้าวเกรียบ article
การจัดทำแบบจุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงปัตตานี article
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเป็ด (Anas platyrhuclus.) โดยใช้สูตรอาหารต่างชนิดกัน article
การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของไก่กระทง article
การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลบันทึกการไปราชการของบุคลากร article
การเพาะเลี้ยงไรแดง article
การเปรียบเทียบการเกาะติดของหอยแมลงภู่ article
การเขียนแผนธุรกิจในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อจำหน่าย article
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นตะไคร้ ( Cymbopogoncitrates Stapf. ) article
การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหนอนนก (Tenebrio molitor L.)โดยใช้อาหารต่างชนิดกัน article
บทคัดย่อ สำรวจชนิดของสัตว์น้ำบริเวณชายหาดวิทยาลัยประมงปัตตานี article
บทคัดย่อ..สำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อผลผลิตปลาสวยงามที่ผลิตโดยนักศึกษาวิทยาลัยประมงปัตตานี article
บทคัดย่อ..การสำรวจชนิดของพรรณไม้ในบริเวณป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยประมงปัตตานี article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นโหระพาพันธุ์โนรา โดยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพต่างชนิดกัน article
บทคัดย่อ... การฟักหมึกไข่หอมที่ความเค็มแตกต่างกัน article
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของถั่วงอกพันธุ์ผิวมัน (Vigna Radiate) ในวัสดุ article
ผลของปริมาณเนื้อปลาทูแขก (Decapterus macrosoma) ต่อระดับความชอบของ article
ผลของชนิดปลาต่อระดับความชอบของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูป article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดพันธุ์หวานโดยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร โดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน article
สำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณชายฝั่งบางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี article
การเปรียบเทียบอัตราการเพาะฟักอาร์ทีเมียร์ที่ระดับความเค็มต่างกัน article
สำรวจชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณชายฝั่งวิทยาลัยประมงปัตตานี article
สำรวจพันธุ์หอย บริเวณชายฝั่งวิทยาลัยประมงปัตตานี article
การเปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิช (Procambarus versutus) โดยใช้อาหารต่างชนิด article
บทคัดย่อ..การสำรวจชนิดของสัตว์บริเวณป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติในวิทยาลัยประมงปัตตานี article
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของข้าวโพดพันธุ์หวานโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th