วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายของสถานศึกษา
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายของสถานศึกษา article

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายของสถานศึกษา

25 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร งานการเงิน งานพัสดุ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายของสถานศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารวิทยาลัย

ประชุมยุทธศาสตร์โครงการฝึกอาชีพ รร. เอกชนสอนศาสนาฯ article
นักศึกษาประเมินรางวัลพระราชทาน article
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ article
กิจกรรมนันทนาการ 300162 article
มทร. ตรัง ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 article
เตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และตรวจความพร้อมของโรงเรือน article
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 300162 article
โครงการประกวดแผนธุรกิจ 280162 article
ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือสามัญ 280162 article
ตรวจงานฟาร์มเกษตร 260162 article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 article
รายวิชาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน การทำอาหารแบบลดต้นทุน article
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบV-NET ประจำปีการศึกษา2561 article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 230162 article
คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ 230162 article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ article
พิธีมอบแว่นสายตาให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านสายตา article
ร่วมกิจกรรม "เปิดฟาร์มกินผัก ครั้งที่ 1" article
ร่วมรณรงค์สร้างสันติสุข จชต. article
โครงการบริจาคโลหิตทั่วไทย 220162 article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 210162 article
ประสานงานการเลี้ยงแพะเนื้อกับปศุสัตว์จังหวัด article
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาฯ article
รางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา article
ถวายงานการฝึกอาชีพใน รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 article
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 article
โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน article
กิจกรรมบูรณาการบุคลากรสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ 2562 article
ประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online article
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก อกท. หน่วยปัตตานี ปีการศึกษา 2562 article
ประชุมคณะกรรมการชมรมบริหารธุรกิจเกษตร article
รายวิชาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน article
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. article
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561 article
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 / 2562 article
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก article
ประชุมเตรียมวางแผนการทำอาหารดูแลนักศึกษาหากต้องอพยพ article
ประชุมครูที่ปรึกษาหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาหอพักรับมือพายุปาบึก article
อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ article
ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ article
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ และคณะครูภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
วษป.ปัตตานี ร่วมสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้
ฝึกการเพาะพันธุ์ตะเพียนขาว article
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ที่ 4 article
การประเมินวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ของประเทศไทย กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือ ของประเทศมาเลเซีย article
ติดตามการฝึกอาชีพใน รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 article
นักศึกษา วษป.ปัตตานี เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา ขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวศึกษาอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) article
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 61 article
ประชุมเตรียมความพร้อม และตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด article
บรรยายความสำคัญของการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร article
ชี้แจงแนวทาง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 article
Bike อุ่นไอรัก ปัตตานี article
ภารกิจ ตรวจความพร้อมของรถประจำทางจังหวัดปัตตานี article
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 2561 article
ประชุมครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ article
อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 article
ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการหักเงิน article
ประชุมกำหนดแนวทางจัดทำโครงการนักเรียนนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการ Young Start Up article
ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค พ. ศ. 2563-2565 article
ประชาสัมพันธ์และให้บริการการใช้บริการการโอนเงินผ่านมือถือ NetBank article
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธุ์ R article
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ประชุมเชิงปฏิบัติบัติการการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ฯ article
พัฒนาภูมิทัศน์/ความสะอาดวิทยาลัย article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 191161 article
โครงการเด็กทุนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ article
ประชุมหารือข้อราชการเรื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท article
ประชุมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 151161 article
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ฮ.ศ. 1440 article
สำรวจพื้นที่ทุ่งโพรงเข้ 141161 article
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 2560 article
นิเทศการเรียนการสอนรายวิชาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น article
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตร article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ article
ประเมินให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ article
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถามเรื่องการประเมินตนเอง article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกฟาาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี article
งานวันรณรงค์ลงแขกปักดำข้าว ณ แปลงนาบ้านป่าศรี article
มอบจักรยานยืมเรียน article
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
พัฒนามัสยิดซีอารุลอิสลาม article
การตรวจสอบ ติดตาม การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา article
การประเมินสมาชิก อกท. ดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 article
การตรวจสอบคุณสมบัติเลื่อนระดับสมาชิก อกท. ระดับภาค ภาคใต้ 2561 article
มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานดีเด่นฯ article
ประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ article
วันปิยมหาราช 2561 article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการและสรุปโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท article
ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 7 article
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ article
ยินดีต้อนรับ กลับบ้านเรา นายเสถียร เพ็ชรรัตน์ article
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ article
อบรมการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ article
การอบรมทบทวนการใช้งานระบบ E-Document article
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) article
จัดสถานที่เรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษา”ห้องปฎิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ”เพื่อรับเหรียญทองระดับชาติปี 2560 article
งานมุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 2561 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส article
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 13 article
ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีปัตตานี เข้ามาทัศนศึกษาดูงานห้องศูนย์บ่มเพาะฯ และการดำเนินธุรกิจในสถานศึกษา article
ข้าวโพดหวานปลูกโดยใช้ระบบนํ้ำหยดและปลอดสารเคมี article
ประชุมภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 240961 article
ตรวจและติดตามการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส article
เตรียมความพร้อมการดำเนินงานห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ article
ประชุมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน article
งาน Open House และสิ่งประดิษฐ์ 2561 article
จำหน่ายผักบุ้งปลอดสารพิษ หมู่บ้านมหาดไทย article
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 190961 article
การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ 180961 article
พัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ article
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ชายแดนใต้ article
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 2561 article
ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 120961 article
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 article
ประชุมจัดทำแผนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 (2561-2566) article
เข้าแถว 130961 article
ออกกำลังกาย 130961 article
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 2561 article
ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
เตรียมนิทรรศการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ article
การจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าในฟาร์ม 120961 article
สอบภาคปฏิบัติรายวิชา ผลิตภัณฑ์ธัญพืช 110961 article
ผักบุ้งอินทรีย์ 110961 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
กฟผ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน article
คณะครู และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
ผู้ปกครองและครู ร่วมแก้ปัญหานักศึกษาหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย article
ตลาดนัดโครงการ article
จัดการสอนวิชาปฏิบัติงานเกษตร
ติดตามโครงการอาหารกลางวัน article
"คนดี" ศรี จชต. ประจำปี 2561
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่2
ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลักสูตร การทำเกษตรผสมผสาน article
กิจกรรม 5 ส. ในรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ article
อบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ศาสตร์พระราชา article
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ article
ฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและประเมินผู้ประกอบการ article
การประเมินสถานศึกษาสู่ความเลิศ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 article
“โครงการสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล” ประจำปีงบประมาณ 2561 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอน 210861 article
เตรียมงานซ่อม เปลี่ยน ท่อกรองน้ำวิทยาลัย article
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ article
ทัศนศึกษาดูงานงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ article
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี article
คบจ. ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนากระบวนความคิด(Mindset) ต่อยอดสู่นวัต article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค article
ประเมินสถานศึกษาคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2561 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่อาเซียน" article
การกรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) article
จัดทำจรวดขวดน้ำ article
ประชุมพัสดุ คนงานกลาง คนงานฟาร์มเกษตร ประมง พนักงานขับรถ article
หลักสูตรระยะสั้นรุ่น 1 การทำขนม article
ประเมินข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการ article
พิธีมอบวุฒิบัตร "ทายาทธุรกิจประมง" รุ่นที่ 1 article
ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องความสำคัญวันแม่แห่งชาติ article
โครงการ​ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา​ article
กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ​ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ และถวายราชสดุดี article
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา
จัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 รร. บูรณาการศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน หลักสูตรทายาทธุรกิจฯประมง article
การลงนามทำสัญญาเงินกู้ กยศ.ประจำปีการศึกษา 2561 article
นิเทศ การฝึกอบรม. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย article
เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมครู หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนฯ article
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ "อาชีวะมีงานทำ" article
“วันคล้ายวันสถาปนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)” article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงเป็ดเทศ 020861 article
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา article
รับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
โครงการเยี่ยมผู้เรียนและผู้ปกครอง แบบอำเภอโมเดล 010861 article
การสัมมนาฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เข้าแถว 010861 article
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา article
การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 310761 article
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจราชการติดตามฯ article
พิธีถวายพานพุ่ม กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล article
ถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล article
กิจกรรมหน้าเสาธง 26 07 61 article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 article
ประชุมการพัฒนาหลักสูตร article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ "สุริยเทพเกมส์" article
ฝึกอาชีพเพาะเห็ด รร.เตรียมศึกษาวิทยา article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาและการเพาะเห็ด article
ประชุมบัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิอำเภอหนองจิก และ อำเภอยะหริ่ง article
เด็กทุน จชต. รักษ์วิถีไทย ผูกใจเป็นหนึ่ง 2561 article
การให้ความรู้ในการจัดพิมพ์รายงานการจัดทำโครงการวิชาชีพ article
ฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 200761 article
"ทำความดี สร้างความสุขสู่ชายแดนใต้ " article
ฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี คร้งที่ 1/2561 article
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปเข้าค่ายนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
สวัสดียามเช้า 190761 article
บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลานิลให้แก่นักศึกษาชมรมวิชาชีพ article
รายวิชาหลักพืชกรรม article
รายวิชามีนวิทยา โครงสร้างภายในของปลา article
รายวิชาพื้นฐานการประมง 170761 article
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการไปเข้าค่ายนักศึกษาทุน จชต.ปี 2561 article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 170761 article
ประชุมอาชีวศึกษาตำบล อาชีวศึกษาอำเภอ และอาชีวศึกษาจังหวัด article
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ของว่าที่บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 article
ติดตามนิเทศ นักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน article
การประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงด้าน Demand และ Supply ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี งบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคใต้ article
แปลงไม้ผล article
ฝึกอาชีพในหลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพต่างภาค ต่างพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ อศจ.ปัตตานี article
ต่อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล article
การฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและประมง article
อบรมครูที่ปรึกษา อกท. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
การใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
ปฏิบัติขับแทรกเตอร์ article
นิเทศการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา รายวิชาโครงการ
วิชาปฎิบัติงานเกษตร
งานฟาร์มประมงจับปลานิลเพื่อรอส่งเกษตร article
การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2561 article
ศูนย์บ่มเพาะฯ แหล่งเรียนรู้ "เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการที่ดี" article
กิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่พบประชาชน ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี article
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่วิถีการเรียนรู้คนตานี article
สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ article
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2561 article
กลุ่มสตรี ดูงาน - ธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะในวิทยาลัย article
อนุเคราะห์ต้นไม้ สถานนีเพาะชำทรายขาว article
กีฬา อศจ.ปัตตานี เซปัคตะกร้อ article
การทำบัญชีเบื้องต้น article
โกงกางเกมส์ 2561 article
ฝึกปฏิบัติลงเรือ ทายาทธุรกิจประมง article
โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับทวิภาคี รุ่น 2 article
ประชุมรายงานติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ ปี 2561 article
ลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนครูนศ.กับสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย article
ฝึกปฏิบัติรายวิชาการเลี้ยงโค article
การอบรมเชิงปฏิบัติติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ article
ฝึกอาชีพระยะสั้น รร. ปทุมคงคาอนุสรณ์ article
พัฒนาห้องศูนย์บ่มเพาะฯ article
อบรมชี้แจงการทำโครงการวิชาชีพ ปวช. 3 และ ปวส. 2 article
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปีงบประมาณ 2561 article
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ article
ประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา article
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) article
ประชุมโครงการ safety Thailand ในสถานศึกษา (ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานศึกษา) article
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ article
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ และลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
งานวัฒนธรรมของดีเมืองปัตตานี article
ประชุมผู้บริหาร เพื่อหารือข้อราชการ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานสารบรรณ (ภาคใต้) article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
ประชุมเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ. ปัตตานี article
ประชุมโครงการฝึกอาชีพในสถาบันปอเนาะ article
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสิ่งก่อสร้าง article
รับโล่เกียรติคุณ การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ article
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร และครูวิชาชีพ เกษตรสู่การเป็น Smart. Farms article
โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์เตือนภัยเบื้องต้น article
ชั่วโมง PLC article
นำเสนอกิจกรรมฝึกอาชีพในโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4 article
ประชุมผู้กู้ กยศ. รายใหม่ 2561 article
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในระดับจังหวัด ครั้งที่1 article
ความรู้บัญชีธนาคารและเปิดบัญชีทุนอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต้ 2561 article
ห้องเรียนเฉพาะทางห้องปฏิบัติการมีนวิทยา และศึกษาดูงาน ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ "ธุรกิจการอนุบาลปลานิล" article
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ระดับประเทศ ประจำปี 2561 article
ปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา article
วัน เคารพครู และ สถาปนาวิทยาลัย article
ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) article
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน article
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 article
การประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียน article
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา article
ผู้อำนวยการตรวจภารกิจวิทยาลัย article
ประชุมพัสดุ article
ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี article
ประชุมคณะกรรมการประจำงานปกครอง ปีการศึกษา 2561 article
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาทวิภาคีในโรงเรียนบูรณาฯ article
ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์โครงการ Fixs It Center article
คาบโฮมรูม เลือกหัวหน้าห้องโดยระบอบประชาธิปไตย article
มอบเงินทุนการศึกษาที่เหลือจากการเบิกจ่ายในการศึกษาของนักศึกษา article
ออกกำลังกายยามเช้า ลงงานเช้า 210561 article
เตรียมความพร้อมหอพักของวิทยาลัย หมู่บ้านมหาดไทย article
นักศึกษาเข้าไปพิจารณาคัดเลือกรับทุนมูลนิธิจิตน้อมเกล้าฯ article
ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา article
ประชุมผู้ปฏิบัตงานด้านบัญชีในระบบ GFMS article
ติดตั้งระบบไฟฟ้าหอพักหญิงใหม่ และปรับปรุงหอพัก article
กิจกรรมอำลา article
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา article
การป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ article
การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๒ ประการ article
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 13 article
ค่ายแกนนำนักศึกษา 2561 article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประสานงานในการส่งนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปริญญาตรี article
ประชุมคณะกรรมการ อกท ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 article
ประชุม ชี้แจ้งเพื่อพิจารณามาตรการในการบริหารราชการ การลดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง article
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย 2561 article
ประชุมประสานงานในการส่งนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปริญญาตรี article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพ โครงการเลี้ยงนกกระทา ในสถาบันปอเนาะดารุลอิมาน article
คณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค article
การประชุมสถานศึกษาเพื่อชี้แจงและเตรียมการปฏิบัติในเรื่องรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2561 article
งานวัฒนธรรมอำเภอหนองจิก article
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี article
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 article
การสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ article
ประชุมเตรียมควาทพร้อม การจัดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทยระดับกลาง article
สานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม article
การจัดการเรียนการสอน วิชาชีพระยะสั้น ทายาทธุรกิจประมง article
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิิจ
ประชุมทายาทธุรกิจประมง article
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย article
โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ต้นแบบระบบทวิภาคี” article
ประชุมสัมมนามิติการสื่อสารทบทวนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง article
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานทวิภาคีต้นแบบ article
ประชุมราชการประจำสัปดาห์ article
ติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
ฝึกงาน 2561
ตรวจรถโดยสารร่วมกับขนส่งจังหวัดปัตตานี article
โครงการ อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ article
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 article
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ทายาทธุรกิจประมง" article
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน article
โครงการฝึก 108 อาชีพ การทำการบูรหอม article
กีฬาวันข้าราชการพลเรือน article
มหกรรมพัฒนาอาชีพสร้างนวัตกรรม กศน./อาชีวะ สู่ SMEs และ OTOP 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมข้อราชการ 270361 article
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการแปรูปสัตว์น้ำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นำเสนอผลงาน ประเภท Oral presentation article
ประชุมการปฏิบัติงาน EDC ประกาศรับ - นำเงินส่งคลัง - จ่ายเงิน ผ่าน KTB Corporate Online. article
รับทราบปัญหาและพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมของกลุ่มแม่บ้านศรีบารูบางตาวา ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากปลา article
ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ และคณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง article
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 220361 article
นำเสนอ ห้องเรียนเฉพาะทาง 220361 article
กิจกรรมอำลา 2560 article
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 article
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 article
ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ article
ตรวจรถโดยสาร สาธารณะพร้อมด้วย กรมการขนส่งทางบกปัตตานี ณ.สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี article
การสอบมาตราฐานวิชาชีพ (ปฏิบัติ) ระดับปริญญาตรี article
โครงการฑูตวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน ณ ประเทศญี่ปุ่น article
ประชุมการจัดรายวิชาสอนภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 150361 article
ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมหัวหน้าภาควิชาเกี่ยวกับรายวิชาสอนในภาคเรียน1ปีการศึกษา 2561 article
เข้าพบครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี article
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 140361 article
ตรวจงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง งวดที่ 1 14036
ประชุมพิจารณาแผนการเรียน ภาค 1/2561แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมทายาทธุรกิจประมง 120361 article
การแนะแนวศึกษาต่อ article
ปฐมนิเทศครูก่อนออกฝึกงาน 130361
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา article
ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 2 article
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 article
มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อมีงานทำจังหวัดปัตตานี article
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 050361 article
นักศึกษายืนยันสิทธิ์โควตาและยืนยันเป็นนศ.ที่สอบทุนได้สำรอง article
ประชุมนักศึกษา ทายาทธุรกิจประมง article
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) article
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 article
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 280261 article
ประชุมโครงการมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพ article
ประชุมข้อราชการ 270261 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 260261 article
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 article
นิเทศงานสอนและซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วมภายในวิทยาลัย article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรู article
ประสานความร่วมมือ กับ บริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติจริง article
เข้าแถว 230261 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 230261 article
กิจกรรมศาสนา 220261 article
กิจกรรมทักษะชีวิต 210261 article
วิชาช่างเกษตรเบื้องต้น วัดระยะแนวถนนฟาร์มเกษตร เขียนผังพื้นที่ article
กิจกรรมภาษา 200261 article
ประชุมสัมมนาส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์การประเมินผลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 article
ประชุมกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และวันประมงสัมพันธ์ article
ประชุมการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทายาทธุรกิจประมง article
ตรวจการก่อสร้างศูนย์ฯ ที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เปลี่ยนทรายกรองน้ำ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 สงขลา article
รายวิชาช่างเกษตร และช่างกลโรงงานฟาร์ม เดินท่อบ้านพักครู article
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) article
ฝึกอาชีพให้กับประชาชน ของโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ article
BLOW COUNT เสาเข็ม ศูนย์วิทยบริการศูนย์การเรียนรู้อำเภอยะหริ่ง article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ "เรียนอย่างไร ให้มีความสุข" article
ฝึกอาชีพและมอบวัสดุประมง (พันธุ์ปลาดุก ปลาสวายและอาหารเม็ดสำเร็จรูป)ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด article
ให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 article
การเสวนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 39 article
แนะแนวโรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ 140261 article
จัดการเรียนการสอนรายวิชา หลักการจัดการฟาร์ม article
การแข่งขันกีฬานักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ article
ประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงาน 130261 article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในรายวิชาการประมงทั่วไป article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 120261
พิธีฌาปนกิจ คุณแม่เพิ่ม กองแก้ว article
ประชุมจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการชายแดนภาคใต้และลงนามบันทึกความร่วมมือแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค article
ผู้ปกครองและนักศึกษายืนยันสิทธิ์ ปฐมนิเทศ ทำสัญญารับทุนอาชีวศึกษา article
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่เพิ่ม กองแก้ว article
จัดการเรียนการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 090261 article
การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ article
มอบเงินตกเบิกค่าเสี่ยงภัย จชต. และเงินเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา article
เข้าแถว 090261 article
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560 article
การประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดปัตตานี article
อบรมโครงการ สีในวัสดุต่างๆและการตรวจสอบอายุการเก็บรักษาในอาหาร article
ประชุมติดตามการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและการจัดกิจกรรมมหกรรมคาราวานแนะแนว article
เรียนร่วมสถานประกอบการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านน้ำดำ article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561 article
สวัสดียามเช้า 050161 article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ 040261 article
ให้โอวาท ส่งตัว นศ. ไป อกท. ชาติ ที่มหาสารคาม article
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบากงพิทยา article
กิจกรรมลูกเสือ 010261 article
เข้าแถว 010261 article
คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและบูรณาการรายวิชาสอน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา article
เข้าแถว 300161 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 300161 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 290161 article
แนะแนวโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
เข้าแถว 290161 article
การเรียนการสอนนักศึกษาเกาะแลหนัง วิชาการเพาะพันธุ์ปลา article
การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ article
ประชุมคณะกรรมการควบคุมสอบและสัมภาษณ์ นศ. ทุน จชต. article
ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวะประชารัฐและหลักสูตร อบรมอาชีพระยะสั้นทายาทธุระกิจประมง article
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรทายาทธุรกิจประมง article
ประชุมมอบหมายงานแนะแนวสายจังหวัดยะลา article
เข้าแถว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 260161 article
"รวมพลัง ร้อยใจพัฒนา บางเขาสู่สันติสุข” article
ฝึกอบรมการสร้างจรวดน้ำระบบบูสเตอร์เพื่อการแข่งขันระดับประเทศ
ให้กำลังใจและคำแนะนำแก่นักศึกษาในการแก้ปัญหาของตัวนักศึกษา article
กิจกรรมศาสนา 250161 article
แนะแนวและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 250161 article
ซ้อมดีเกร์ประยุกต์ปัจจศิละเพื่อแสดงงานอกท.ชาติ 260161 article
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ article
แนะแนวการศึกษาต่อ article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 240161 article
โครงการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 article
วษป.ปน. สอศ. การแสดงดีเกร์ฮูลู ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา และประสานเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อแนะแนวการศึกษา article
24 มกราคม 2561 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส. อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส article
แนะแนวนักศึกษาโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธ 240161 article
เข้าแถว: การเตรียมตัวไป อกท. ชาติ และหลักสูตรทายาทธุรกิจประมง article
เตรียมความพร้อมประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง ประจำปี 2560 article
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในการเยี่ยมติดตามการทำงานของวิทยาลัย article
เจ้าหน้าที่ศูนย์ยะหริ่งออกแนะแนวนักเรียนชั้น ม. 3โรงเรียนบ้านบากง article
เข้าแถว 230161 article
สวัสดียามเช้า 230161
ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5 article
ประชุมครูพี่เลี้ยง หมู่บ้านมหาดไทย 220161 article
ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
ประชุมการออกไปแนะแนวในพื้นทีโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส 190161 article
ประชุม ทายาทธุรกิจประมง 190161 article
ประชุมครูที่ปรึกษา นศ. ไม่ลงทะเบียน 190161 article
เข้าแถว 190161 article
กิจกรรมศาสนา 180161 article
คณะกรรมการตรวจรับ ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561 article
นิเทศฝึกอาชีพ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 article
แนะแนวบ้านสงเคระห์เด็กปัตตานี article
แนะแนวโรงเรียนบ้านตาหมน (รร. ขยายโอกาส) 180161 article
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง article
กิจกรรมบุคลิกภาพ 170161
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปลูกป่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เนื่องในวันครู ประจำปี 2561
ประชุม การซักซ้อมความเข้าใจในการทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษาภาคใต้และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561 article
ประชุม เร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2560-2561 article
ประสานงานแนะแนว 170161
เข้าแถว 170161 article
สวัสดียามเช้า 170161 article
วันครู 2561
ประชุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก 150161 article
ประชุมเตรียมความพร้อมและร่วมวางแผนการจัดตั้ง Startup Club ในสถานศึกษา article
สวัสดียามเช้า 150161 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 150161 article
โครงการฝึกอาชีพใน รร.ตชด. ตามโครงการพระราชดำริฯ 150161 article
การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ทายาทธุรกิจประมง" article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ,ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง และศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
บันทึกเทปแสดงศิลปะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม “ดีเกร์ฮูลู” ผ่านรายการ “สานศิลป์ แผ่นดินสยาม” article
“พี่ช่วยเหลือน้อง” สอนอาชีพ “การเพาะเห็ด” 120161 article
กิจกรรมศาสนา 110161 article
การถ่ายทำรายการสานสินแผ่นดินสยาม article
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ article
สวัสดียามเช้า 110161 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 110161
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ คืนความสุขให้นักศึกษาหอพัก article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 article
การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยปัตตานี ปีการศึกษา 2561 article
ศูนย์ฯ ยะหริ่ง ออกแนะแนวโรงเรียนบ้านมะปริง(โรงเรียนขยายโอกาส) article
ประชุมเตรียมการออกแนะแนวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี article
จัดการเรียนการสอนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น 100161 article
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน 100161 article
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานฟาร์มประมง 090161
จัดการเรียนการสอนภาควิชาเกษตร article
รายวิชาอุตสาหกรรมเบื้องต้น การทำหมึกยัดไส้ 090161 article
ตรวจรับวัสดุเวชภัณฑ์ article
การเตรียมการเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยปัตตานี ปี 2561 article
เข้าแถว 080161 article
บูรณาการบุคลากรสืบสานประเพณี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 article
เข้าแถว และแนะนำตัวผู้สมัครนายก อกท. หน่วยปัตตานีปีการศึกษา 2561 เบอร์ 4,5 และ 6 article
กิจกรรมทางศาสนา 050161 article
เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รอง ผวจ. นราธิวาส article
วางผังสร้างศูนย์วิทยบริการฯ article
มอบกระเช้าไข่ไก่ สวัสดีปีใหม่ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือฯ 040161 article
มอบกระเช้าไข่ สวัสดีปีใหม่ ผอ. รร. ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง article
กิจกรรมลูกเสือ ฝึกการกางเต้นท์ 040161 article
มอบกระเช้า "ไข่ไก่สดจากฟาร์มวิทยาลัย" เยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี article
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 article
การพิจารณาเพื่อรับการประเมินสมาชิก อกท. ดีเด่นระดับชาติ 2560 article
โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 article
เตรียมสิ่งประดิษฐ์ 281260 article
โครงการอำเภอยิ้ม และอำเภอพบปะประชาชน 271260 article
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น และการพัฒนาหลักสูตร 10 สาขาวิชาให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก สถาบันภาคใต้ 3 article
แก้ปัญหาน้ำ อาคารศูนย์วิทยบริการฯ article
แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 261260 article
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ 241260 article
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช. , ปวส.และปริญญาตรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและการจัดทำโครงงาน article
งานเมาลิดมัสยิดดารุลอามมาน บ้านกรงอิตำ article
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง หลักสูตระยะสั้น “หลักสูตรทายาทธุรกิจประมง” article
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ article
เข้าร่วมรับการพิจารณนักศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 article
โครงการ รถพร้อม คนพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจรถโดยสารสาธรณะ จ.ปัตตานี article
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) article
มหกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การขับร้องเพลงอนาซีด article
“ขับรถมีน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” article
“ขับรถมีน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” article
ประชุมเตรียมความพร้อมความปลอดภัย7 วันอันตราย article
ประชุมสร้างความเข้าใจในกานดำเนินการงานสร้างเสริมสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
แผนการรณรงค์ cleaning day article
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561 article
เตรียมงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ภาควิชาช่างกลเกษตร article
เข้าแถว 181260 article
สวัสดียามเช้า 181260 article
สอบ V-Net article
ประชุมคณะกรรมการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ article
ประชุมคณะกรรมคุมสอบV-NET article
เข้าแถว มอบเกียรติบัตรรายวิชาโครงการแก่นักศึกษาและครูที่ปรึกษา article
สวัสดียามเช้า 151260 article
กิจกรรมศาสนา 141260 article
ประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุมคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ article
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 2560 โดย..ครูศลิษา ศรีสุข article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ นวัตกรรม article
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ #1 article
การนำเสนอผลงานโครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานโครงการ นศ. article
อบรม งานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 article
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ article
ในหลวง ร.10 เสด็จฯ พื้นที่ปัตตานี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ article
ตรวจดูการปรับปรุงร่องระบายน้ำฟาร์มเกษตร article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหริ่ง 081260 article
เข้าแถว 081260 article
กิจกรรมศาสนา 071260 article
ศึกษาดูงานและปรึกษาหารืองานพัสดุ article
สแกนเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 071260 article
เข้าแถว 071260 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 071260 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา 061260 article
ร่วมสนับสนุนการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ article
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560 article
การประชุมการเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ article
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ของจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว 041250 article
นิเทศการเรียนการสอนปริญญาตรี 021260 article
การจัดการเรียนการสอน รร บุรณาการศึกษา 021260 article
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี article
พิราบคาบข่าวการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ article
สวัสดียามเช้า 301160 article
ประชุมเตรียมความพร้อม 7 วันอันตราย 291160 article
การถ่ายทำภาพ Insert เพื่อผลิตรายการประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พิราบคาบข่าว+สกู๊ปข่าว) article
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 39 article
ให้โอวาท การไปดูงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ 281160
ประชุมหอพัก 271160 article
เข้าแถว 271160 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 261160 article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ 261160 article
การทำประชาคมเพื่อขอถอนสิทธิ์การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แปลง “ทุ่งโพรงเข้” เพื่อจัดตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่ง 251160 article
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า article
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นักศึกษาของวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน article
จัดการเรียนการสอนสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลาม 241160 article
บรรจุชุดอาหารเบรคและของที่ระลึก ในการจัดทำประชาคมฯ 25 พย 60 article
ปฐมนิเทศก่อนไปร่วมประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค article
เข้าแถว 241160
ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 52560 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 241160 article
เตรียมจัดบูธนิทรรศการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 article
กิจกรรมศาสนา 231160 article
หมู่บ้านมหาดไทย กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" article
ฝึกซ้อมการสัมมนาผลงานวิจัยและฝึกทักษะพื้นฐานทางการประมง article
เข้าแถว 211160 article
กิจกรรมออกกำลังกาย 221160 article
กิจกรรมภาษา 211160 article
หารือและดำเนินงานตรวจข้อมูลทางบัญชีหน่วยงาน article
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชาภาษาอังกฤษ article
นักศึกษา จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ในรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร article
ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ. 2 /2560 211160 article
เข้าแถว 211160 article
การถ่ายทำภาพ Insert เพื่อผลิตรายการประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 211160 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 201160 article
ตรวจรับพัสดุโครงการสอน 201160 article
จัดการเรียนการสอน รร. สันติวิทยามูลนิธิ 201160 article
เข้าแถว 201160 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง 191160 article
การเรียนการสอนภาคสมทบ 191160 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์เกาะแลหนัง 191160 article
การจัดการเรียน ณ รร บูรณาการศึกษาวิทยา ยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู 171160 article
กองพันทหารช่างที่ 15 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยาย เรื่อง เยาวชนไทย ใส่ใจการศึกษา article
วิชาช่างกลโรงงานฟาร์ม ซ่อมตู้แช่แผนกแปรรูป article
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี article
ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 article
รายวิชารถแทรกเตอร์ 151160 article
เข้าแถว: ความมีคุณธรรม จริยธรรม และรายวิชาโครงการ article
สำรวจรังวัดและปักหมุดเขตที่ดิน ทุ่งโพรงเข้ article
กิจกรรมภาษา 141160 article
ประชุมหัวหน้าภาควิชาแผนกวิชาและเลขานุการภาควิชา article
การเสวนาหัวข้อร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับทางวิทยาลัย article
ร่วมพิธีถวายสัการะวันพระบิดาฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 article
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำปลาสลิดแดดเดียว ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี article
นักศึกษาภาควิชาช่างกลเกษตร ซ่อมบำรุงรถยนต์ 141160 article
ร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ มาแกปาฆี ณ โรงเรียนบากงพิทยา 141160 article
เข้าแถว 141160 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 141160 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 131160 article
จัดการเรียนการสอนบูรณาการศึกษา 131160 article
การประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ article
ฝึกทักษะ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 article
ประชุมปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My -Office article
เข้าแถว 131160 article
สวัสดียามเช้า 131160 article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ ภาควิชาช่างกลเกษตร article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอน รร. บูรณาการวิทยา article
การทดสอบ Pre V-net ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 article
อภิปรายกลุ่มการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อความมั่นคงในเขต จชต. 111160 article
เข้าพบตัวแทนโรงงานเพื่อประสานงานการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ ณ บริษัท แมนเอ โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัด article
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแนะแนวอาชีพ การจัดทำแผนการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM for TVET สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะ ปาแดรู 101160 article
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 3 และอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 37 article
เข้าแถว 101160 article
สวัสดียามเช้า 101160 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 101160 article
กิจกรรมศาสนา 091160 article
กิจกรรมสัมมนาฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 2 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ ในการดำเนินงานด้านการศึกษา article
ศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนร่วมในสถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ บริษัทชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด จ.ปัตตานี article
การตรวจประเมินนักศึกษาเลื่อนระดับสมาชิก อกท ระดับภาค ของภาคใต้ ณ วิทยาลัยประมงตินสูลานนท์ article
การคัดเลือกหน่วยดีเด่น สมาชิกดีเด่น สมาชิกบริการชุมชนดีเด่น ฯ article
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๒-๒๕๖๕) article
พัฒนาอาคารภาควิชาช่างกลเกษตร และพัฒนาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 article
อบรมและแนะนำการเข้าใช้ระบบv-cop ให้กับนักศึกษา article
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคใต้ article
ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
มอบถุงยังชีพ อบต. เกาะสะบ้า article
ประชุมเปิดการสอน ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) article
โครงการเยี่ยมผู้เรียนและผู้ปกครองแบบอำเภอ Model article
เทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน # เตรียมพื้นที่# 021160 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "ความรู้เรื่องอาเซียน" article
เข้าแถว 011160 article
สวัสดียามเช้า 011160 article
ออกกำลังกายยามเช้า 011160 article
กิจกรรมภาษา 311060 article
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560 article
กิจกรรมหน้าเสาธง 311060 article
กิจกรรมสวัสดียามเช้า 311060
ออกกำลังกาย ลงงานเช้าหมู่บ้านมหาดไทย 311060 article
ลงทะเบียน 301060 article
จิตอาสา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ article
ปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำวันพ่อ และต้นไม้ประจำชาติ article
ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานและลูกเรือประมงไทย จ. ปัตตานี
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต article
การปรับปรุงคลองป่าจากเฉลิมพระเกียรติฯ 261060 article
ซักซ้อมขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ article
ซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัย article
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒,๐๙๙ ดอก article
วางพวงมาลา ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ article
กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นศ.โครงการ article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 (พ.ศ.2561-2566) article
ตรวจสอบ ปรับแก้โครงการประเภทสิ่งดิษฐ์ article
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 22560 ปริญญาตรี article
ประชุมภารกิจประจำสัปดาห์ article
เยี่ยมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการชีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง article
ภาควิชาประมง ศึกษาดูงาน article
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง วษป.ปน. ศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปฯ article
โครงการศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส article
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วษป.ปน.ดูงาน"ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา" article
ภาควิชา เกษตรศาสตร์ วษป.ปน.ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 article
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร article
ประชุม มอบหมายหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานฟาร์มประมง ฟาร์มเกษตร article
จัดการเรียนการสอน(ทวิศึกษา) รร. บูรณาการศึกษาวิทยา วิชาการขยายพันธุ์พืช article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะสะนอดารุสลาม article
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร article
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร article
โครงการเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา article
โครงการอบรบจิตอาสาเฉพาะกิจเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักศึกษา และลดปัญหาออกกลางคัน article
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ และโครงการเตรียมความพร้อมครูผู้สอนในระดับปริญญาตรีในการจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต article
โครงการสร้าประสบการณ์อาชีพ (work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 article
เตรียมจัดบูธสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 article
จัดการเรียนการสอนปาแดรู 061060 article
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสตรีบ้านตูเวาะต.จะรัง อ.ยะหริ่ง article
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปกติ นศท.ประจำปีการศึกษา2560 article
งานอาคารสถานที่ เชื่อมล้อประตูหอชาย article
อบรมการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RRR AWARD โดย สอศ. article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 article
คณะกรรมการตรวจสมุดประเมินผล ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 27 กันยายน 2560 article
ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก article
"โครงการธนาคารขยะ" ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการเพาะเห็ด 260960 article
การประชุมทางวิชาการมิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน article
จัดการเรียนการสอนศูนย์เกาะแลหนัง 240960 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพ พัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี article
ประชุมการจัดทำความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรทายาทธุรกิจ article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพ"การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์"สถาบันศึกษาปอเนาะตัฮฟิฮอัลกุรอานดารุลอีหม่าน article
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 8 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา article
จิบกาแฟยามเช้า พบปะหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก
ประชุมครูพี่เลี้ยงหมู่บ้านมหาดไทย 190960 article
ประชุมจัดทำแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 190960 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะบือแนวิทยา เรื่องเกษตรผสมผสาน article
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 อำเภอหนองจิก article
พิธีเปิดที่ทำการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี article
การเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 180960 article
ตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามของ ครูเวร article
การประชุมภาควิชาเกษตร เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560 article
การลงนามทำสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) article
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอน รร บูรณาการ article
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเทคโนโลยี article
มุฑิตาจิต อศจ. ปัตตานี article
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท4 อ.ธารโต จ.ยะลา article
ประเมินกลุ่มจัดตั้งโครงกานฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา article
คณะกรรมการประเมินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ"การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน" article
จำหน่ายปลากะพง งานฟาร์มประมง article
การเรียนการสอนนักศึกษา ปาแดรู article
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์,เหรียญราชการชายแดน,ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 article
ชี้แจง ทำความเข้าในิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ ตรวจเอกสารรูปเล่มโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลอิสลามี 130960 article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดและการเลี้ยงเป็ดไข่ ณ โรงเรียนบากงพิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ article
ฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ “ข้าวเกรียบจากปลานิล” และ “ปลาดุกเส้นปรุงรส” article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะตาจุดดีนอำเภอเทพา และปลูกมะพร้าวน้ำหอม article
การอบรมส่งเสริมความเข้าใจครูฝ่ายแนะแนว อุสตาส และแกนนำสภานักเรียน article
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ บูรณาการรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและวิชาหลักการตลาด ณ กลุ่มแม่บ้านการทำข้าวเกรียบดาโต๊ะ article
รายวิชาการประมงทั่วไป นศ. เกาะแลหนัง article
ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุด article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (อนุบาลลูกปลานิลในกระชัง) article
การเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู article
โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3 อาชีพ "การทำขนมไทย" article
ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาหารด้านการศึกษาเพื่อรองรับการ พัฒนาเมืองต้นแบบ article
รายวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 080960 article
สวัสดียามเช้า 080960 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 080960 article
กิจกรรมศาสนา 070960 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะมะปริงวิทยา การเลี้ยงเป็ดเทศ article
ประชุมปฎิบัติการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning article
ออกกำลังกายยามเช้า 070960 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการศึกษาสายอาชีพ article
ประชุมทบทวนแก้ไขหลักสูตร ปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
โครงการประชารัฐรวมใจปลูกต้นไม้เพื่อเเผ่นดิน article
ร่วมลงชื่อร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ article
ออกกำลังกายเช้า 060960 article
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2561 article
กิจกรรมทักษะภาษา article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ภาคใต้ ) article
วิชาการผลิตอาหารสัตว์ การทำหญ้าหมึก ของแพะและแกะ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 40960 article
การเชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมสร้างสรรค์ article
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ปศุสัตว์จ.ยะลา และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อซี.พี. จ.ยะลา article
อบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี article
การอบรมโครงการค่ายเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ พิษณุโลกเกมส์ article
การประชุมคณะกรรมการ งานก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน นักศึกษาฯ article
ประชุมครูผู้สอนและครูผู้สอนรายวิชาโครงการ 310860 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การปฏิบัติตัวในวันฮารีรายอ article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การปฏิบัติตัวในที่ชุมชน article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ article
เตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการฝึกอาชีพ ่โรงเรียน ตชด. สังวาลย์วิท 4 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ รร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ รร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม การทำขนมโดนัท article
ชดงานกิจกรรม article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนปี ๒๕๖๐ "การปลูกกล้วยหอมทอง" article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 300860 article
กิจกรรมภาษา 290860 article
ลงงานเช้า 290860 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 280860 article
การนิเทศรายวิชาโครงการ article
ศึกษาดูงานเรียนร่วมกับสถานประกอบการการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแนวทางอินทรีย์ ณ เบญจมะฟาร์ม article
ประชุมเตรียมการ รับสมัครทักษะการเเข่งขัน อกท.หน่วยปัตตานี article
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โกงกางเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๔ article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560 ฝึกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก(เป็ด,ไก่) article
แนะแนวการศึกษาต่อ article
การสอบ N-NET กศน.จังหวัดปัตตานี article
ติดตามนิเทศงานของครูเวรตึกอำนวยการและหอพัก คนงานฟาร์ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันหยุด article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย article
ให้กำลังใจนักชกไปอาชีวะเกมส์ระดับชาติ article
การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หลักสูตร การทำขนมไทย article
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำีงบประมาณ 2559 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ เปิดโครงการฟาร์มชุมชนตำบลดอนรัก article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก article
ซ้อมขบวนพาเหรด และเตรียมงาน # โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 13 2560 article
วิชาโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล article
ประชุมกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 220860 article
ประชุมชี้แจงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 220860 article
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 210860 article
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 210860 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับโรงเรียนเอกชนฯ ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุก article
ฝึกอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ article
เข้าแถว 210860 article
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียนและเยี่ยมนักศึกษา article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 16 Thailand Water Rocket article
โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมีฯทัศนศึกษาดูงาน article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบุรณาการศึกษาวิทยา article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศูนย์ฯยะหริ่ง article
รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ หลักสูตรการเพาะเห็ด article
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปี งปม. 2560 article
นิเทศการฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ article
มอบรางวัล การประกวดภาพบอกรักแม่ผ่านสื่อ "My Mom&Me" article
ออกกำลังกาย 180860 article
กิจกรรมศาสนา 170860 article
ประชุมปรึกษาหารือร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโกงกางเกมส์ article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ หลักสูตรการเลี้ยงเป็ด article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ เกษตรแบบผสมผสาน article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงไก่ article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ เรื่องเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การเลี้ยงปลานิลแดง article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การปลูกผักและทำปุ๋ยหมัก article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ฯ การทำเห็ดฟางด้วยผักตบชวา article
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม article
โครงการอบรมนักศึกษา โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม article
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม article
ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์(มอ.หาดใหญ่) article
จัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้ และการป้องกันโรคไข้หวัดนก วิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 150860 article
ติว N-Net article
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามและผู้ปฏิบัติงานในวันหยุด article
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560 article
พัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ article
เร่งการพัฒนางานฟาร์มเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560 article
จัดการสอน รร. บูรณาการฯ article
พิธีถวายเครื่องสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี ฯ article
พัฒนาชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ article
เข้าแถว 110860 article
ต้อนรับนักศึกษาและดูแลพฤติกรรมนักศึกษาให้อยู่ในความเรียบร้อยยามเช้า 110860 article
กิจกรรมทางศาสนา 100860 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 2561 article
งานฟาร์มประมง คัดและจำหน่ายปลากะพงขาว article
วิชา ปฏิบัติงานเกษตร 100860 article
สนับสนุนซื้อลำไยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์นม article
การฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี หลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" article
กิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดกีฬาสี (โกงกางเกมส์) 090860 article
โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ article
ประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ด้านการเงิน article
ประชุมสำรวจการฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 090860 article
กาแฟยามเช้า อำเภอหนองจิก 090860 article
ประชุม การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาระดับ ปวช.และ ปวส.เพื่อคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษา article
มอบประกาศนียบัตร แก่ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ article
ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สามจังหวัด หมู่บ้านท่าด่าน article
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานฟาร์มในระบบกระแสเงินสด(cash Flows) สถานศึกษาเกษตรและประมง article
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน) article
เข้าแถว:สิทธิ์ประกันสุขภาพ article
ลงงานเช้า 070860 article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สินในสถานศึกษา article
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการทำกิจกรรมของ นศ. ในวันหยุด
ดำเนินโครงการ FixIt Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน article
จัดการสอนโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา อ ยะหริ่ง วิชาดินและน้ำ article
จัดการสอนโรงเรียนบุรณาการศึกษาวิทยา อ ยะหริ่ง วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
สวัสดียามเช้า 040860 article
ออกกำลังกายยามเช้า 040860 article
กิจกรรมศาสนา 030860 article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัท นายคอมพิวเตอร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา article
ฝึกอาชีพการทำขนมกะหรี่ป้๊บ 030860 article
สอศ. อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์
“บุคลากรครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เสียสละและอุทิศตน" article
สวัสดียามเช้า 030860 article
ฝึกอาชีการทำขนมมัดใจ 030860 article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดและการเลี้ยงปลาให้กับนักเรียน รร.ตชด. article
วันคล้ายวันสถาปนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย 030860 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องความรู้เรื่องอาเซียน article
ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด article
อกท.หน่วยปัตตานี รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง article
สัมมนา นศ. ฝึกอาชีพต่างภาค ต่างพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ article
ติดตามนิเทศรายวิชาโครงการ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 020860 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 020860 article
สวัสดียามเช้า 010860 article
กิจกรรมเรียนภาษา ของนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย article
เข้าแถว รางวัลของการใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด article
วิชา การผลิตอาหารสัตว์เบื้องต้น ปฏิบัติงานทำหญ้าหมัก article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอหนองจิก article
มอบพันธุ์ปลาสวาย ปลานิล ให้กับโรงเรียนปัตตานีดารุสลาม 010860 article
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชา เทคนิคการเดินเรือ (ไต้ก๋งเรือ) 310760 article
นำเสนอการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดง กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ของนักศึกษา article
การประชุม"การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ ในยุค Thailand 4.0" article
Thai-Malaysia teacher and student exchange 2017 article
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลกับทางจังหวัดปัตตานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร article
ร่วมกิจกรรม ถนนสวย สะอาด ประชาราชฎร์ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล article
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา รายวิชาโครงการ article
ชมรม 2 Be Number 1 270760 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัย article
บรรยาย เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ article
กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 260760 article
กิจกรรมทักษะภาษา 250760 article
ประชุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
บริจาคโลหิต 250760 article
ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด จ.สงขลา 250760
ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย แจกคูปองอาหาร 240760 article
คัดขนาดลูกปลากะพงขาวเพื่อจำหน่ายงานฟาร์มประมง 240760 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน นศ. ศูนย์ฯ ยะหริ่ง สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
นักศึกษาประเทศมาเลเซียดูงาน article
การจัดการเรียนการสอน วิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า 210760 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 210760 article
กิจกรรมศาสนา 200760 article
กิจกรรมลูกเสือ 200760 article
ออกกำลังกายยามเช้าและลงงาน 200760 article
กฏระเบียบสร้างความสำเร็จในชีวิตและกฎระเบียบหอพัก 190760 article
ตรวจรับวัสดุโครงการสอน 200760 article
การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างศักยภาพทางร่างการและอารมณ์ article
วิชาผลิตภัณฑ์เห็ด article
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สร้างการรับรู้ แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอหนองจิก article
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ไทย-มาเลเซีย ปี 2560 กิจกรรมเรียนรู้ด้านวิชาชีพประมง ของภาควิชาประมง วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
สอศ. อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ นศ&โมคลานวอเตอร์เก็ตแชมเปี้ยนชิป ครั้งที่ 11 article
การขับเคลื่อนโครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ครั้งที่ 2 2560 article
โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตาม รายงานภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 article
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 180760 article
พิธีช้อมรับปริญญาบัตรของบัณฑิตรุ่นแรกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
โล่รางวัลจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานอาชีวศึกษาด้านครุภัณฑ์พื้นฐาน ระดับ ปวส. article
ผู้กู้ กยศ.รายเก่า เซ็นชื่อยืนยัน การลงทะเบียนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1/60 article
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาการเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
ประชุมโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักรียน นyกศึกษา กับประเทศมาเลเซีย article
มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท.หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 110760 article
ประชุมการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอศจ. article
วัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
สวัสดียามเช้า 110760 article
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรฯ article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน กลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
นศ. รับทุนการศึกษา จชต. 80760 article
คัดลูกปลาทับทิม ในโครงการอนุบาลลูกปลาทับทิมในกระชังเพื่อจำหน่าย article
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกบริเวณริมฝั่งคลองของวิทยาลัย article
ฝึกอบรมเรื่อง แนวทางการใช้วัตถุเจือปนในอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง article
ทำแปลงปลูกผักในรายวิชาดินและปุ๋ย 070760 article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติงานทำความสะอาดโรงเรือน 070760 article
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 070760 article
ลงงานเช้า 070760 article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย 070660 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนบูรณาการฯ article
หารายได้ระหว่างเรียน 060760 article
กิจกรรมลูกเสือ 060760 article
ถวายเทียนพรรษา 060760 article
ฝึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดลูกปลากะพงขาวงานฟาร์มประมง article
เข้าแถว 060760 article
สวัสดียามเช้า 060760 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 060760 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 050760 article
กิจกรรม ออกกำลังกายประจำวันพุธและชมรมวิชาชีพ 050760 article
แสดงความยินดีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 5076 article
ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
กิจกรรม ออกกำลังกายประจำวันพุธและชมรมวิชาชีพ 050760 article
ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน 4 ชั้น 050760 article
ออกกำลังกายยามเช้า 050760 article
ทักษะภาษา 040760 article
ประชุมเตรียมความพร้อม ในการการเพาะปลูกดอกดาวเรือง article
การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์" article
ออกกำลังกายเช้า 040760 article
สัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ ต่างภาค ต่างพื้นที่ฯ article
มอบดอกไม้จันทน์ให้กับ อำเภอหนองจิก จำนวน 1,000 ดอก article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 030760 article
ประชุมจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 03076 article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอหนองจิก 030760 article
ปฐมนิเทศนักศึกทุน จชต. ของวิทยาลัยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา นศ.ทุน จชต. article
เข้าแถว 030760 article
สวัสดียามเช้า 030760 article
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 070160 article
ภาควิชาช่างกลเกษตรซ่อมเก้าอี้นักศึกษา 010760 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 010760 article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 300660 article
เตรียมโครงงานวิทยาศาสตร์ 300660 article
งานฟาร์มเกษตร จำหน่ายสินค้าสดจากฟาร์ม 300660 article
สวัสดียามเช้า 300660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 300660 article
กิจกรรมศาสนา 290660 article
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายนศ.ทุน จชต. ประจำการศึกษา2560 290660
วิชาลูกเสือ 290660 article
การคัดขนาดลูกปลากะพงขาว งานฟาร์มประมง 290660 article
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเทคนิคการเดินเรือ 290660 article
เข้าแถว 290660 article
สวัสดียามเช้า 290660 article
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ 280660
เข้าแถว 280660 article
สวัสดียามเช้า 280660 article
ลงงาน 280660 article
กิจกรรมทักษะภาษา 270660 article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนฝึก รุ่นที่ 6 ภาคใต้ " article
อบรมวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง article
เข้าแถว 270660 article
สวัสดียามเช้า 270660 article
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในวันหยุด 062460 article
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการพัสดุภาครัฐ article
เตรียมขบวนงานกาชาติ จังหวัดปัตตานี 2560 article
คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 230660 article
เข้าแถว 230660 article
สวัสดียามเช้า 230660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 230660 article
กิจกรรมศาสนา 220660 article
ละศีลอดหอพักหญิง 220660 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ 220660 article
เข้าแถว 220660 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 220660 article
ละหมาด 210660 article
ละศีลอดหอพักชาย 210660 article
วิชาลูกเสือ 210660 article
เข้าแถว210660 article
สวัสดียามเช้า 210660 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 210660 article
ประชุม หลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้นปีงบประมาณ 2560 200660 article
การเพาะขยายพันธุ์อ้อย ตกแต่งต้นอ้อย 200660 article
โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง 200660 article
มอบวัสดุฝึกอาชีพการเพราะเห็ด ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ให้กับโรงเรียนปอเนาะเอกชน 200660 article
เข้าแถว 200660 article
วิชาหลักพืชกรรม เตรียมพื้นที่ปลูกปอเทือง 200660
สวัสดียามเช้า 200660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 200660 article
กิจกรรมศาสนา 200660 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 190660 article
ประชุมชี้แจงการลงข้อมูล ศธ.02 ระดับปริญญาตรี 190660 article
แสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการนิตยา ด้วงโสน article
สวัสดียามเช้า 190660 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 190660 article
มอบอินทผาลัมและเครื่องดื่มเพื่อละศีลอด ในเดือนรอมฎอนให้กับมัสยิด 160660 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 170660 article
เยี่ยมบ้าน นศ. ที่ได้รับคัดเลือกทุนเฉลิมราชกุมารีฯ 160660 article
ประชุมชี้แจงประเภทโครงการ เลือกประเภทโครงการ รายวิชา โครงการ 160660 article
สวัสดียามเช้า 160660 article
กิจกรรมศาสนา 150660 article
ลงงานเช้า 160660 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 150160660
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 150160660
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่ 150660 article
แสดงความยินดี นางนิตตยา ด้วงโสน รอง ผอ. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 150660 article
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา วิชาการเลี้ยงไก่ไข่ article
ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 140660
สวัสดียามเช้า 150660 article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดโครงงานวิทย์ฯ 140660 article
ติดตั้งท่อก้างปลา กรองทรายบาดาลระบบสองชั้น 150660 article
ปลูกหญ้าแฝก 130660 article
กิจกรรมศาสนา 130660
ประชุมคณะกรรมการการสร้างการรับรู้ 130660 article
ร่วมแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการสุมาวดี พวงจันทร์ 130660 article
สวัสดียามเช้า 130660 article
จัดเตรียมความพร้อมโรงเรือนเพราะเห็ด 130660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 130660 article
กิจกรรมศาสนา 120660
ประชุมนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย 120660 article
มอบพัดลม มัสยิดบางหมอ 120660 article
ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ แสดงความอาลัย ถวายแด่พ่อหลวง 120660 article
จัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 120660 article
เข้าแถว 120660 article
ดูแลผู้รับจ้างฯ ตรวจสอบและซ่อมกล้องวงจรปิดของวิทยาลัย article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ เกาะแลหนัง article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ยะหริ่ง article
เข้าแถว 90660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 090660 article
กิจกรรมศาสนา 080660 article
ประชุมรายวิชาโครงการ 080660 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันติวิทยามูลนิธิ 080660 article
เข้าแถว 080660 article
สวัสดียามเช้า 080660 article
ลงงานเช้า 080660 article
กิจกรรมศาสนา 070660 article
ประชุมงานปกครอง 70660 article
สาธิตการผสมเทียมปลาดุกให้เกษตรกรที่สนใจ 070660 article
เข้าแถว 070660
สวัสดียามเช้า 070660 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 070660 article
กิจกรรมศาสนา 060660
หารายได้ระหว่างเรียนในรายวิชาผลิตภัณฑ์นม 060660 article
ลงงานเช้า 060660 article
เข้าแถว 6 มิย 60 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 050660 article
การสมัคร นศท. ปี 1 50660 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 050660
ปฐมนิเทศทวิศึกษาประจำปี 2560 050660 article
สวัสดียามเช้า 050660 article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯเกาะแลหนัง 4 มิย 60 article
ปฐมนิเทศนักศึกษาศูนย์ฯยะหริ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 article
สร้างความเข้าใจการประกวดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาค article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 020660 article
เข้าแถว 020660 article
สวัสดียามเช้า 020660 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 020660 article
นักศึกษา จำหน่ายอาหารเพื่อหารายได้เดือนรอมฎอน 010660 article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอหนองจิก article
มอบวัสดุฝึกอาชีพการเพาะเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด โรงเรียนประชาสงเคราะห์ article
ประชุมศิษย์เก่า อกท.หน่อยปัตตานี ครั้งที่1 010660 article
สอนโรงเรียน มุลนิธิสันติวิทยา ยะรัง 010660 article
ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รอบ 2 article
ละหมาด ตะรอเวียะ article
วันเคารพครู และวันสถาปนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 article
สวัสดียามเช้า 310560 article
ลงงานเช้า 310560 article
ซ้อมวันเคารพครูและจัดทำพาน article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 290560 article
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำหน่ายอาหารช่วงเดือนรอมฎอน 290560 article
ติดระบบตัดต่ออัตโนมัติปั๊มบาดาล 290560 article
จัดการเรียนการสอน เกาะแลหนัง 270560 article
สวัสดียามเช้า 290560 article
ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนางานฟาร์มต้นแบบของสถานศึกษาเกษตร
ประชุมข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "วันเคารพครูและวันสถาปนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560" article
ประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560
กิจกรรมศาสนาบรรยายเรื่อง หลักการวางตัวและปฏิบัติในเดือนรอมฎอน
ประชุมพัสดุ 260560 article
เข้าแถว 260560 article
สวัสดียามเช้า 260560 article
จัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา รร.มูลนิธิสันติวิทยา
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 250560
จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ article
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 4 รายงานตัว article
เข้าแถว 250560 article
กิจกรรมทักษะชีวิต 250560 article
ล้างกรองทรายบาดาล 250560 article
ออกกำลังกายประจำวันพุธ 250560 article
การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง และคณะกรรมการห้องเรียน article
ประชุม การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมสภากาชาดจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว 240560 article
จัดการเรียนการสอน วิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ แจกหนังสือเรียนฟรี article
ออกกำลังกายยามเช้า 240560
สวัสดียามเช้า 240560
ประชุมสร้างการรับรู้ อศจ. ปัตตานี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ article
กิจกรรมภาษา article
กิจกรรม 5ส.คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยปัตตานี article
เข้าแถว การสมัครชมรมวิชาชีพ และชมรมกีฬา article
ออกกำลังกาย และปฏิบัติงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมนักศึกษา หมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยปัตตานี article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
การประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร article
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้
เข้าแถว วันเปิดภาคเรียน 1 /2560 article
กิจกรรมภาคเช้าของนักศึกษาหอพักหญิง 220560 article
ประชุมทำความเข้าใจการอยู่หมู่บ้านมหาดไทย article
หมู่บ้านมหาดไทย ยินดีต้อนรับ "ต้นกล้าโกงกาง" ด้วยความยินดี article
โครงการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ article
ทำความสะอาดหอพัก ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (หมู่บ้านมหาดไทย) article
ประชุมทำความเข้าใจและกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาคีเครือข่าย article
วันกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ article
ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม "ฐานปรัชญาวิทยาลัย"
ค่ายสังคมสันติสุขโดยสันติวิธี
เตรียมพร้อม/ตรวจสอบฐานปรัชญาวิทยาลัย article
ค่ายสัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย article
ค่ายวิชาการ article
การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
5 ต.ค. 2559 เชิญ นศ.ที่ได้รับทุน ประเภทไม่ต่อเนื่อง ประจำปี 2559 มาเปิดบัญชีทุนการศึกษา
ค่ายแกนนำ 130560 article
คณะกรรมการ อกท.ประชุม และเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายฯ article
เตรียมเป็นที่พักของนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรมฯ 2560 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ article
จัดสรรเงินเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 110560 article
รายงานตัว ลงทะเบียน ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
นิเทศการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ article
ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรและครูผู้ดูแลนักศึกษาทุน จชต.ด้านการจัดการเรียนรู้และให้คำปรึกษา ตามหลักการ BBL article
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ มอบดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี article
ประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
มอบทุนการศึกษา โครงการทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ .ระดับ ปวส. 090560 article
โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา article
ภาควิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 050560 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 2 article
ปัจฉิมนิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2560 ประเภทวิชาประมง สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ และสาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ article
ประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้เงินยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2560 article
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาการเรียนการสอนแบบE-learning สำหรับครูผู้สอนบัญชี 010560 article
ประชุมผู้สอน 010560 article
ประชุมคนงานกลาง 010560 article
ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ"ครูชุติมา ศิลามณีเวช" article
ฝ่ายวิชาการทำหนังสือเชิญผู้ปกครองนักศึกษา article
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นควารู้เบื้องต้น B.T.C. article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร article
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 article
ตรวจความเรียบร้อยคอกไก่ไข่ 220460 article
ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 22-28 เม.ย 60 220460 article
การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี ระดับจังหวัด article
ติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
เตรียมจัดสวนฯ อาคารศึกษาธิการส่วนหน้า 200460 article
ประชุมประเมิน พนักงานราชการ 170460 article
พัฒนาหอพักหญิง (หมู่บ้านมหาดไทย) 150460 article
โครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2560 article
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ article
ลูกเสือวิสามัญก้าวตามรอยเท้าพ่อสร้างสรรค์ช่อสะอาดพัฒนาชาติสู่ 4.0
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ article
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
งานชุมนุมลูกเสือ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 040460 article
ประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/60 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 040460 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 article
แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ประชุมประจำเดือน ณ ทีว่าการอำเภอหนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี article
ประชุมผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี article
เตรียมที่พักค่ายลูกเสือ article
เตรียมทำระบบนำในฟาร์มเกษตร article
แพ็คลูกปูเพื่อปล่อยลงทะเล article
ร่วมบริจาคโลหิตวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 article
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 article
จิตอาสา ปลูกต้นมะเขือบริเวณฟาร์มเกษตร 300360 article
การประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษาและโครงการทวิศึกษา 29036 article
ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมระบบบริหารเพื่อติดตามงานโครงการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศปบ จชต 280360 article
ฝึกงานต่างพื้นที่ article
ประชุมจัดทำตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
ส่งนักศึกษาฝึกงานต่างพื้นที่ article
ประชุมงานฟาร์มเกษตร 240360
เข้าร่วมประชุมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี article
กิจกรรมอำลา ปีการศึกษา 2559 article
ประมงสัมพันธ์ 59
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
เตรียมงาน วันมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 article
ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 article
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา article
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพ 210360 article
ประชุมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันฯ 200360 article
รถพร้อม คนพร้อม ..บริการประชาชน article
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
สัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2560 article
กิจกรรม 5 ส ห้องพัสดุกลาง article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา article
ประชุมฝ่ายอาหารงานรับประกาศนียบัตร งานปัจฉิม และงานประมงสัมพันธ์ article
ประชุมการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ตามโครงสร้าง สอศ. article
ร่วมกันพิจารณาเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมือกับบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
"ที่นั่งพักใจ" แผนกช่างกลเกษตร 140360 article
งานหลักสูตรฝ่ายวิชาการประชุมหัวหน้าภาควิชาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย article
ประชุมงานก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน นักศึกษา article
สัมมนาวิชาโครงการภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ประชุมกรรมการคัดเลือก นร.นศ. ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 article
ประชุม การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ซ่อมเก้าอี้ หารายได้ระหว่างเรียน 130360 article
คาราวานแนะแนวการศึกษา article
การเรียนการสอนโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา article
ประชุมวางแผนบริการวิชาชีพฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มเป้าหมายพิเศษประจำปีงบประมาณ 2560 article
ติดตามความคืบหน้า การขอใช้ที่ดินทุ่งโพรงเข้ เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาเพื่อความมั่นคงครั้งที่ 1/ 2560 article
ประชุมโครงการมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2560 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 นศ. ปวช. 3 และ ปวส. 2 100360 article
เยี่ยมสถานประกอบการ โครงการชลประทานแม่น้ำปัตตานี หน่วยช่างกล 090360
ประชุมฝึกงาน ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 090360 article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการสร้างการรับรู้ ประชุมหารือการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. article
บริการรถเกียร์ 080360 article
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 080360
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
บริการซ่อม แผนกช่างกลเกษตร 070360 article
ฝึกอาชีพและวิธีทำเห็ดนางฟ้าที่ปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลาม 070360 article
จัดแสดงผลงานทักษะวิชาชีพระดับ ป ตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 070360 article
โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน 70360 article
วิชาช่างเกษตร จำลองงานก่อสร้าง 060360 article
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Intensive Short Course) article
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ article
ประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) article
ประชุม การวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ,โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ article
ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ อศจ.ปัตตานี 020360 article
งานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย article
การเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน อศจ.ปัตตานี 010360 article
ประชุมปรึกษานักศึกษาที่ไม่จบตามกำหนด 280260 article
ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต. article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) article
ประชุมแนวทางการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน 2560 article
ยืนยันสิทธิ์ ปฐมนิเทศ ทำสัญญารับทุนอาชีวศึกษา จชต. article
ประสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การแปรรูปปลากุเรา 240260 article
สวัสดียามเช้า 240260 article
การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ article
present ในรายวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ article
ประชุม นศ. ปวช.3 และ นศ. ปวส. 2 article
ประชุมหัวหน้างานฟาร์มเกษตรและคนงามฟาร์มเกษตร 230260 article
เข้าแภว 230260 article
สวัสดียามเช้า 230260 article
การประชุม ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี2560 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลา article
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา ต้อนรับครูคณิตศาสตร์ที่มาบรรจุใหม่ article
พบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดสอบของนักศึกษา 210260 article
ประชุม และลงพื้นที่ก่อสร้าง ของคณะกรรมการคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง หอพักนักศึกษาฯ 210260 article
ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาการเคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์ นากุ้งของผู้เช่าที่ ที่หมดสัญญาเช่า 210260 article
ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ยะหริ่ง ศูนย์แกะแลหนัง ศูนย์ปาแดรู 210260 article
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่งคั้ง มั่นคง ยั่งยืน 210260 article
เข้าแถว การชดงาน 210260 article
คณะกรรมการ ตรวจงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ 200260 article
เตรียมพื้นที่ ตชด นิคมพิทักษ์ราษฏร์ 200260 article
เตรียมพื้นที่ รร. ตชด.โรงงานยาสูบ 2 200260 article
การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 article
ประชุม หัวหน้าห้อง ปวช.3และ ปวส.2 ร่วมพิจารณาสถานทึ่รับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
สวัสดียามเช้า 200260 article
เตรียมความพร้อมการแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า 190260 article
จัดการสอนเพิ่มเติม วิชาไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์ วิชาแคลคูลัส วิชาเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยว ชั้น ปวส.2/5 ช่างกลเกษตร article
เตรียมบอร์ดนิทรรศการและโรงเรือนเพาะเห็ด article
คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงานทำบุญ 7 วัน บิดาของ นายอารอฟัต ดอเลาะ 170260
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 17026 article
สวัสดียามเช้า 170260
กิจกรรมศาสนา 160260 article
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันติ รายวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น article
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่2/2560 และ รับโล่รางวัลชนะเลิศการจัดประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
เข้าแถว 160260
สวัสดียามเช้า 160260 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 160260 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 150260 article
สอบแพ็คปลา 050260
ครูที่ปรึกษาสอบวิชาโครงการ ช่างกลเกษตร 150260
ประชุมสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 150260 article
การตรวจประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ article
เข้าแถว 150260 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา article
กิจกรรม Road Show ปีการศึกษา 2560 article
เข้าแถว 140260 article
สวัสดียามเช้า 140260 article
ลงงาน 140260 article
สอบคัดเลือก นักเรียนทุน จชต. ของวิทยาลัย ระดับ ปวช.และ ปวส article
การจัดการเรีpนการสอน ศูนย์ฯยะหริ่ง article
แกนนำนักศึกษาโครงการ gen a พลังอ่านเปลี่ยนเมือง จัดกิจกรรมให้กับน้องๆโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง article
เข้าแถว:การลา และความสำคัญของวันมาฆบูชา article
สวัสดียามเช้า 100260 article
สอบภาคปฏิบัติ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ 090260 article
กิจกรรมศาสนา 090260 article
ฝึกอบรม 108 อาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงปลาสวยงาม 090260 article
ข้าวเกรียบเห็ด และเห็ดสวรรค์ article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติภาควิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 article
เตรียมสถานทีรับเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนนิคมพิทักราษฏร์ article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาควิชาประมง 080260 article
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนร่วมสถานประกอบการ article
Road Showส่งต่อเรียนสายอาชีพ article
ติดตามนิเทศการสอบภาคปฏิบัติรายวิชาโครงการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ article
สวัสดียามเช้า 090260 article
เข้าแถว:การเตรียมตัวสอบ article
"การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง" article
ชนะเลิศจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล article
กิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธ 080260 article
ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนโรงเรีบนยาสูบ2 080260 article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด บูรณาการรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการเกษตร article
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยอาชีวศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ" article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาควิชาประมง 080260 article
เข้าแถว 080260 article
สวัสดียามเช้า 080260 article
กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า 080260 article
กิจกรรมภาษา 070260 article
เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้นปวช.ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ลงพื้นที่ฝึกอาชีพใน รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 และ รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ article
สอบมาตรฐสนวิชาชีพ ภาควิชาช่างกลเกษตร 070260 article
สอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เข้าแถวบอกเล่าบรรยากาศการไปประชุม อกท. ชาติ article
สวัสดียามเช้า 070260 article
SBPAC Asean Camp 2017 060260 article
ประชุมนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
การจัดการเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 060260 article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า 060260 article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 030260 article
ประชุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมงและงานวิชาการ 030260 article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร ใส่ปู๋ยมูลแพะ ต้นกล้วยหอมทอง 030260 article
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 38 article
ลงพื้นที่โรงเรียนตชด.เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ 030260 article
รายวิชา เคมีอาหารเบื้องต้น
เข้าแถว:เตรียมความพร้อมการสอบ v-net article
ออกกำลังกายยามเช้า article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย 020260 article
นำเสนอผลงาน วิชา กฏหมายธุรกิจ 020260 article
รายวิชาโครงการ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 020260 article
งานฟาร์มเกษตร ปลุกข่า ปลูกกล้วย 020260 article
การประเมินกองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา ครูผู้สอน ระดับอาชีวศึกษาปัตตานี article
เข้าแถว 020260 article
ลงงานเช้า 020260 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องความรู้เรื่องอาเซียน 010260 article
กีฬาชมรม 010260
นักศึกษาเตรียมความพร้อม ติว V-NET ประจำปีการศึกษา 2559 010260 article
ฝึกอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ 010260 article
รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 10260 article
เข้าแถว 010260 article
กิจกรรมภาษา article
รายวิชา การผลิตพืชผัก 310160 article
หารายได้ระหว่างเรียน article
เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ article
การจัดการเรียนสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
การจัดการเรียนสอนบูรณาการศึกษาวิทยา 280160 article
การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 270160 article
ประชุมการทำแผนบูรณาการโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการศึกษาทุกระดับสู่เมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน article
โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ 270160 article
กิจกรรมศาสนา 260160 article
เช้าแถว : การอยู่สังคมพหุวัฒนธรรม ความสำคัญของวันตรุษจีน 270160 article
ฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ด 250160 article
จัดการเรียนการสอนวิชาแทรกเตอร์ 260160 article
รายวิชาโครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี 260160 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัย 250160 article
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา article
กิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 article
แนะแนวการศึกษาและฝึก 108 อาชีพ หลักสูตร ดอกกุหลาบแทนใจ และ การเพาะเห็ด article
แนะแนวโรงเรียนมัธยม 250160 article
ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ การเพาะเห็ด 250160 article
เตรียมงานแนะแนว 250160 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว 250160 article
ลงงานเช้า 250160 article
หมู่บ้านมหาดไทย กิจกรรมภาษา article
พิจารณาการขยายงานก่อสร้างงวดที่ 1 240160
รายวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพาะเมล็ดทานตะวันเตรียมปลูกในแปลง 240160 article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 240160 article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ปีการศึกษา 2560 article
เคลียร์พื้นที่ กำจัดแหล่งมั่วสุม 230160
เข้าแถว:การเข้าชมรม article
กิจกรรมประชุมหอพักชาย 230160 article
การจัดการเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 230160 article
เข้าแถว 230160 article
ซ่อมปั๊มน้ำอาคาร4ชั้น 210160 article
ฝึกซ้อมสิ่งประดิษฐ์.อุปกรณ์เลี้ยงปลาหมอสี 210160 article
เตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิดดอนนา ในรายวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา 190160 article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย article
ช่อมเปลี่ยนปั๊มซับเมิทร์บาดาล โรงน้ำดื่มปาตานี article
ปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยต้นกล้วย article
ชมรมตะกร้อเตรียมความพร้อม อุปกรณ์สำหรับตะกร้อหวง ประดิษฐ์โดยนักศึกษาของชมรม article
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษา ภาค 12 article
ประชุมการแนะแนวสถานศึกษา article
วิชา เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง 180160 article
เข้าแถว 180160 article
ฝึกอาชีพการแปรรูปเห็ด ณ โรงเรียนโรงงานยาสูบ2 อ.ยะหา จ.ยะลา 090260 article
สวัสดีต้อนเช้ารับนักศึกษา 190160 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 190160 article
พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด article
การทำปลาแดดเดียวตากแห้ง article
สอนวิธีการทำแห้งในรายวิชา ผลิตภัณฑ์พืช 180160 article
การลงคะแนนเสียงหน่วยเลือกตั้ง. นายก อกท.หน่วยปัตตานี article
ออกกำลังกายประจำวันพุธ 180160 article
ซ่อม ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลวิทยาลัย article
ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่เข้าแถวของนักศึกษา article
เตรียมปลูกหญ้าเนเปียร์ 180160 article
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง. นายก อกท.หน่วยปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 180160 article
ซ่อม ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลวิทยาลัย article
เข้าแถว 170160 article
สัมภาษณ์ ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ปี 2556 article
วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖มกราคม ๒๕๖๐ article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน ปลูกมะพร้าวและตัดหญ้าฟาร์มเกษตร article
ปลูกมะพร้าวในพื้นทีว่าง ฟาร์มเกษตร article
โครงการพลังอ่านเปลี่ยนโลก เจนเอ 130160 article
ซ่อมแซมหม้อนึ่งเห็ด 130160 article
เข้าแถว article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ โรงงาน Hand in Hand article
สวัสดียามเช้า 130160 article
ลงงาน 130160 article
การจัดการเรียนการ รร.มูลนิธิสันติวิทยา 120160 article
ศึกษาการแยกเพศของปลาสวยงาม
งานฟาร์มเกษตร ปลูกมะพร้าวและปรับปรุงโรงเพาะเห็ด 120160 article
ปฎิบัติการเข้าด้ามจอบ 120160 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย 120160 article
รมช.สุรเชษฐ์ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น article
กิจกรรมภาษา 100160
บริจาคของให้กับ ร.ร.ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 100160 article
สวัสดียามเช้า100160 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 110160 article
นำนักศึกษาลงดำนาเป็นข้าวพันธุ์ ช่อลุง 050160 article
ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนปัตตานีดารุสลาม 110160 article
ประชุมงานฟาร์มเกษตร ประมง และชีววิถี 100160 article
จัดการสอนโรงเรียนมุลิธีสันติวืทยา 070160 article
การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 090160 article
ลงนกกระทาไข่ 110160 article
นิเทศ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง70160 article
ระบบระบายและป้องกันอุทกภัย article
เตรียมพื้นที่ รมช. ตรวจราชการ article
สวัสดียามเช้า 090160 article
ตรวจการปรับปรุงสถานที่ 080160 article
ปรับแต่งพื้นที่ฟาร์มเกษตร 070160 article
จัดการเรียนการสอน รร บูรญาการศึกษาวิทยา 070160 article
การเรียนการสอน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เยี่ยมนักศึกษาในที่ปรึกษา และนักษาที่บ้านน้ำท่วม 060160 article
ประชุมจัดกิจกรรมแนะแนว 060160 article
ละลายพฤติกรรม นศ. เข้าแถวสาย 060160 article
ลงงานหอพักชาย 050160 article
สวัสดียามเช้า 050160 article
เข้าแถว:ความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ 050160 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความสามัคคีนักศึกษาหอพัก สงท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ article
เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกข้าวนาแปลงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
นิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 050160 article
กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 4 มกราคม 2560 article
แนะแนว ณโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 040160 article
ผุ้สมัครลงเลือกตั้ง นายกฯ อกท. หาเสียง 040160 article
สมาชิก เลือก ชมรมกีฬา 040160 article
ว่าที่ นายกฯ อกท.หน่วยปัตตานี หาเสียง 040160 article
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 311259 article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร การใช้เครื่องมือทางการเกษตร และการตกแต่งสวนหย่อม 301259
ร่วมหารือการแนะแนวประชาสัมพันธ์ การรับ นร.นศ. ปีการศึกษา 2560 301259
ประชุมเรื่องการขออนุมัติหลักสูตรต่ำกว่าปริญาตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 291259 article
กิจกรรมศาสนา 301259 article
Lab ตัดแต่งวัตถุดิบ 291259 article
อาชีวะอาสา บริการ ตรวจ ซ่อม พักคน พักรถ ฟรี 291259 article
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เตรียมความพร้อม ท่านรองรัฐมนตรีฯ 291259 article
การจัดการเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 291259 article
นำนักศึกษาเรียนร่วมสถานประกอบการ 291259 article
ปรับพื้นที่สร้างหอพัก นศ. 291259 article
พัฒนางานฟาร์มเกษตร 291259
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 281259 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 281259 article
คณะผู้บริหาร อศจ.ปัตตานี..มอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ 2560 แด่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี. article
คณะผู้บริหาร อศจ.ปัตตานี มอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ 2560 article
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ผอ.สำนักงานศึกษาจังหวัดฯ 281259 article
กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล 281259 article
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 281259 article
ปรับพฤติกรรมนักศึกษา เรื่องการแต่งกาย 281259 article
สวัสดียามเช้า 281259 article
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 281259 article
ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 8 ฝ่ายจัดเตรียมการออกกำลังกายและชมรมกีฬา 271259 article
แก้ปัญหาผู้เรียน 271259 article
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการ 271259 article
สวัสดียามเช้า 271259 article
กิจกรรมประชุมหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย 261259 article
งานแนะแนว 261259 article
ประชุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก นร.นศ. article
ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 article
เยื่ยมบ้านนักเรียน ปรึกษาหารือปัญหานักเรียน article
การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปรงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 article
ปลูกกล้วยและตัดหญ้าแนวรั้ววิทยาลัย 241259 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
ประชุมแผนพัฒนาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ Smart Farmer(เป็นภาพรวม) 231259 article
ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอาคารหอพัก นร.นศ article
ส่งมอบวัสดุและฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะตาจุดดีน article
การจัดการเรียนการสอน รร.สันติวิทยา article
ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2559 221259 article
เข้าแถว 221259 article
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article
กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนว 211259 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อจวน กองแก้ว article
ประชุมแผนกเกษตรและงานฟาร์มเกษตร 201259 article
ณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดา นายประพัฒน์ กองแก้ว article
เตรียมตัวนักศึกษาเข้าแข่งขัน นักศึกษารางวัลพระราชทานฯ article
โครงการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS article
งานฟาร์มเกษตรเตรียมปลูกกล้วยหอมนาง 191259 article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบุรณาการวิทยา วิชาการผลิตสัตวปีก article
การจัดการเรียนการสอน ปาแดรู จ.ยะลา article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลามปาแดรู 161259 article
ออกกำลังกายและลงงาน 161259 article
กิจกรรมศาสนา 1151259 article
ซ่อมฝ้าเพดานสำนักงานหมู่บ้าน อกท. โดยภาควิชาช่างกลเกษตร article
จัดการเรียนการสอน รร. มูลนิธิสันติวิทยา 151259 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 151259
เข้าแถว:การเตรียมตัวสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2559 article
มอบวัสดุ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรต 141259 article
ปักหมุดหลักเขตที่ดินทุ่งโพลงเข้ เพื่อเตรียมการขอที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตของวิทยาลัย article
กิจกรรม อกท. การดำรงชีวิตเเบบเศรษฐกิจพอเพียง 141259 article
ซ่อมฝาครอบเครื่อง รถแบคโฮ 141259 article
ฝึกอาชีพโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ฯ 141259 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หอชาย article
กิจกรรมภาษา article
นักศึกษาภาควิชาช่างกลเกษตร ช่วยชุมชน ตั้งเต้นท์งานเมาลิด article
วิชาช่างกลโรงงานฟาร์ม ตอนเครื่องสูบน้ำ article
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี มอบโล่และเงินรางวัล ให้แก่ ชุมชนบ้านป่าศรี ที่ได้รับรางวัลชมเชย “ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558” article
เข้าแถว: มอบของขวัญให้แก่นักศึกษาที่ใช้เวลาว่างในห้องสมุด article
สวัสดียามเช้า article
ฝึกอาชีพและมอบของวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดทีโรงเรียนตรวจตระเวณชายแดนบ้านไบ article
ประชุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม. 2560 ครั้งที่ 1 article
ประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาคีเครือข่าย 91259 article
เข้าแถว:ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า article
กิจกรรมศาสนา 081259 article
ปรับปรุงระบบนําในบริเวณหอพักชาย เพื่อป้องกันนำท่วม article
ปรับพื้นทีโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับและแปลงไม้ดอก article
รายวิชา เกษตรผสมผสาน article
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิต“ article
เข้าแถว: มอบรางวัลการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในห้องสมุด article
กิจกรรมชมรมเเละเเละประกาศทักษะที่ได้ติดกิจกรรมไปที่ได้เลื่อนระดับ
มอบเกีบรติบัตร สมาชิกดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ article
สวัสดียามเช้า 071259 article
กิจกรรมภาษา article
ประชุมเตรียมข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพ้ฒนาธุรกิจการเกษตรในสถานศึกษา article
จัดการเรียนการสอน การผลิตพืชผัก article
ประชุมครูพี่เลี้ยง 61259
จับฉลากรายชื่อนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด article
ปลุกต้นมะพร้าวน้ำหอมเนื่องในวัน พ่อ article
การประชุมวิชาการ อกท. ภาค ภาคใต้ article
เปิดระบายน้ำแปลงเกษตร ป้องกันน้ำท่วม article
จัดการเรียรการสอน รร.สันติวิทยา 21259 article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ประชุม อศจ. ปัตตานี 301159 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย article
สอนนักศึกษาปลูกไม้ประดับหน้าอาคารเรียน article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมครูพี่เลี้ยง หมู่บ้านมหาดไทย article
จัดการเรียนการสอน ลูกไม้ผลและปลุกมะลากอในฟาร์มเกษตร 281159 article
โครงการซ่อมบ้านนักศึกษายากจน ถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นที่ 1 และมอบเงินซ่อมบ้านงวดที่ 2 article
เข้าแถว article
ผอ.ปรีชา เวชศาสตร์ ให้โอวาท และส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะอกท.ระดับภาค ณ วษท.ชุมพร article
ผู้อำนวยการ นิเทศ การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
ตรวจงาน ต่อเติมกันสาดอาคารพัสดุกลาง article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรุ article
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ และ การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตาน article
ผู้อำนวยการปฐมนิเทศนักศึกษาเไปเเข่งทักษะอกท. ระดับภาค 251159 article
ตรวจสุขภาพ งานฟาร์ม 271159 article
ทำความดี ถวายในหลวง 221159 article
ประชารัฐร่วมพัฒนาอาชีวศึกษา Startup Thailand 4.0 23 24 1159 article
จัดการเรียนการทีสันติวิทยามูลนิธิ 241159 article
ส่งนักศึกษาปริญญาตรี เข้าฝึกในโรงงาน พร้อมปฐมนิเทศเข้าทำงาน ณ บริษัทชัยเจริญมารีน 231159 article
จัดเตรียมพื้นที่ 221159
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 221159 article
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ 221159 article
ฝึกทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน 221159 article
ฝึกซ้อมทักษะการจัดสวนถาด 221159 article
รวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ 221159 article
ทำความดี ถวายในหลวง article
ลงงานเช้า article
จัดการสอน รร มูลนิธีสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 261259 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
อสมท. ปัตตานี ปชส.ประชารัฐร่วมใจพัฒนา อาชีวศึกษาปัตตานี 211159 article
ประชุม ประชารัฐร่วมพัฒนา Startup Thailand 4.0 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา article
ผู้อำนวยการลงเคลียร์และควบคุมพื้นที่ในการจัดงาน article
เข้าแถว article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหาร article
การจัดนิทรรศการของชมรมฯ อกท. article
ซ้อมทักษะน้ำนมจากพืชของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ article
ซ้อมทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่าย article
ซ่อมบ้านให้นักศึกษายากจน ถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นที่ 1 article
ผู้อำนวยการมานิเทศกิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอกท. และนิทรรศการ article
ผู้อำนวยการตรวจงานฟาร์มไก่ไข่ article
หน่วยการเรียนรู้ทักษะการปักชำพืช article
รับฟังสัมมนา (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ article
ฝึกซ้อมทักษะการผลิตลูกชิ้นไก่กับน้ำนมจากพืช article
จัดการเรียนการสอน ปอเนาะปาแดรู article
ประชุมทำความเข้าใจและปรึกษาหารือการดำเนินงานส่งเสริมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 article
บริจาคโลหิต 181159 article
เข้าแถว article
กิจกรรมศาสนาของนักศึกษาหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
การจัดการเรียนการสอน ทำสื่อการเรียนตามโครงการพระราชดำริฯที่ใช้ในการจัดการฟาร์ม 171159 article
การจัดการเรียนการสอน รร.สันติวิทยา 171159 article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
กิจกรรมกลางคืน 161159 article
เข้าแถว:การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
การอบรมบรรยายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีงบฯ 2560 article
กิจกรรมเรียนภาษา article
วิชาผลิตพืชผัก
ผู้อำนวยการ มอบเงินทุนเหลือจ่ายจากการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา article
ประชุมหน้าภาควิชาและครูประจำภาควิชา article
กิจกรรมเรียนภาษา article
การเรียนการสอนปรับปรุงคอกแพะ article
วิชาผลิตพืชผัก article
ผู้อำนวยการ มอบเงินทุนเหลือจ่ายจากการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษา article
ประชุมปรึกษาหารือระบบการทำงานภายในงานฟาร์มประมง 151159 article
ปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการของนักศึกษา 151159 article
เข้าแถว 151159 article
ลงงานเช้า 151159 article
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีกำหนดการเสด็จฯ เยือน จ.ปัตตานี
เข้าแถว article
การจัดการเรียนการสอนของบูรณาการศึกษาวิทยา article
การจัดการสอนของศูนย์ยะหริ่ง article
การขับเคลื่อน โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมงคล มั่งคั่ง ยั่งยืน article
ทีมงานแนะแนว เตรียมส่ง เอกสารopenhouse article
ตรวจเช็คและซ่อมระบบน้ำคอกไก่ไข่ 111159 article
ท่านมา เราดีใจท่านไป เราคิดถึง "ครูสุปราณี ศรีสะอาด" article
วันพระบิดาแห่งฝน 111159 article
สวัสดียามเช้า 111159 article
กิจกรรมศาสนา 101159 article
เตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ article
ฝึกอาชีพของแผนกสามัญ-สัมพันธ์ ยาดมสมุนไพร ยาดมพิมเสน article
การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ article
เข้าแถว article
ออกกำลังกาย 101159 article
กิจกรรมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
ชี้แจงการแข่งขันทักษะ และอำลาครูสุปราณี ศรีสะอาด article
999,999 ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ article
กิจกรรมเรียนภาษาของนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
ถวายความอาลัย article
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" article
วิชาเขียนแบบเบื้องต้น ส.1/5 article
พืชผักสวนครัว และไม้ดอก หมู่บ้านมหาดไทย article
ออกกำลังกาย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ซ้อมทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ article
ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล 71159 article
เข้าแถว: ชี้แจง กิจกรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 article
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอบรมการเพาะเห็ด รร.เตรียมศึกษาวิทยา article
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
รณรงค์ ต่อต้านความรุนแรง article
ตรวจปัสสาวะบุคลากร article
ครูที่ปรึกษาได้ร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขปัญหานักศึกษามาสาย article
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ article
จัดการเรียนการสอน สถาบันปอเนาะปาแดรู article
ตัดหญ้าแปลงเกษตร article
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ article
การฝึก. 108. อาชีพ การทำกรอบรูปด้วยไม้ไอศรีม ณ อำเภอหนองจิก article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร นำเสนอเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตร article
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" article
เข้าแถว article
จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ article
กิจกรรมกลางคืน ชมวีดีโอประวัติของในหลวง article
เข้าแถว การร่วมกิจกรรมแปลอักษร article
สวัสดียามเช้า 21159 article
กิจกรรมภาษา
ประชุมคณะกรรมการอกท. เรื่องการจัดการแข่งทักษะวิชาชีพ article
เข้าแถว:สงบนิ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเตรียมตัว อกท. ระดับหน่วย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 article
เข้าแถว:สงบนิ่ง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ article
Startup Thailand 4.0 article
เตรียมพื้นที่แนะแนวการศึกษา เซ็นทรัลหาดใหญ่ โดยทีมงานแนะแนว article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรู article
ประชุมผู้สอน article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า 281059 article
กิจกรรมศาสนา article
ร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารร (15 วัน) เพื่อถวายพระราชกุศล article
คณะกรรมการตรวจเลื่อนระดับสมาชิก อกท จากระดับหน่วยเป็นระดับภาค article
เข้าแถว: การแก้ผลการเรียน article
ประชุมหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ด้วยความอาลัย article
พิธีมอบทุนการศึกษา จชต. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ article
ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำงานพัสดุ article
จัดทำริบบิ้น 999 ดอก article
ตรวจความพร้อมประเมินของชมรมวิชาชีพอุตสากรรมเกษตร
ประชุมภารกิจ article
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 2559 article
การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการวิจัยในชั้นเรียนปี 2560 article
ลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย article
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ของผู้บริหารและข้าราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ประจำปีการศึกษา 2559 article
ประชุมการคัดเลือกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน article
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 171059
เรารักในหลวง
โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 2 article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ(การนำเสนอชิ้นงาน) article
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเขียนรายงานโครงการวิชาชีพ article
ทักษะวิชาชีพตามโครงการสร้างภาพลักษณะและค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา "สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย(Thailand's Best Skills)" ระดับภาค ภาคใต้ article
ประชุมกลุ่มงานอำนวยการ article
ฝึกอาชีพสถาบันการศึกษาปอเนาะบือแนวิทยา article
ฝึกอาชีพและส่งมอบวัสดุสถาบันการศึกษาปอเนาะอัลฆอฟะห์อัดดีนียะห์เรื่องการเลี้ยงแพะพื้นเมือง article
ติดตามความคืบหน้าการปักหมุดเขตฯ article
โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาแหล่งเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นปัตตานี article
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 article
ตัดหญ้าเตรียมสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ทดสอบเครื่องสูบน้ำ สระหน้าบ้านพักครู article
เชิญ นศ.ที่ได้รับทุน ประเภทไม่ต่อเนื่อง ประจำปี 2559 article
ฝึกอาชีพ 'การเลี้ยงไก่ไข่'ที่สถาบันการศึกษาปอเนาะมะปริงวิทยา article
พิจารณาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
ประชุมข้อราชการ article
ร่วมส่ง-อำลา นักศึกษาอินโดนีเซีย ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย และไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ article
ฝึกอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 41059 article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งฝึกอาชีพระยะสั้นเรื่อง'การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน article
เตรียมหนังสือส่งออกขอความอนุเคราะห์คัดนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อด้วยระบบโควตา article
การจัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู article
ประชุมฝ่ายวิชาการ article
กรรมการตรวจรับวัสดุฝึกอาชีพปอเนาะจะบังติกอ article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับเยาวชนบ้านตาหมน article
ปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน อกท. หน่วยปัตตานี article
ประชุมแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ article
ประชุมภาควิชาประมง article
ฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะมัดรอซะห์ตะห์ ฟิสอัลกุรอ่านปูยุด article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าศรี article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานราชการ article
ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 280959 article
ประชุมชี้แจงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 article
ปลาจาละเม็ดน้ำจืด article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าศรี ตำบลตะโละ article
เข้ารับการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น “วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” (ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) article
ซ่อมปริ้นเตอร์ article
ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี เรื่อง การปลูกผัก article
ตรวจเยี่ยมบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง article
ประชุมนักศึกษาทุน 260959 article
ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเลี้ยงปลา article
ส่่งนักศึกษาไปดูงาน อกท. ณ สาธารณรัฐเกาหลี article
จับกุ้ง บ่อกุ้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
ติดตามสนับสนุนการชี้แนวเขตและปักหลักเขตที่ของผู้ใหญ่รอย่ะและนายช่างรางวัดที่ดินเทพา article
มอบวัสดุค้างยูให้กับโรงเรียนปมุมคงคาอนุสรณ์ และโรงเรียนแสงประทีป article
ฝึกอาชีพ โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน article
ให้คำแนะนำการฝึกฝนทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้รุ่นน้องในช่วงปิดภาคเรียน article
เคลียร์งานพัสดุและการเงิน article
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ article
การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559" article
การประชุมการเผยแพร่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การเป็นผู้ประกอบการ" article
ประชุมการประเมินพนักงานราชการ article
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณภาพลักษณะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ภาควิชาประมง article
การประชุมวิชาการ การลดปัญหาการ ออกกลางคัน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชุมแผนการรับนักศึกษา 2560 และเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 200959 article
การสอบประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 190959 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการลงทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการลงทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ฝ่ายวิชาการร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขปัญหานักศึกษาที่คาดว่าจะไม่จบตามเกณฑ์ article
แก้ปัญหานศ ขาดเรียนและขาดกิจกรรมเข้าแถวและกิจกรรม อกท. article
การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ article
ดูแลผู้เรียน : ซ่อมบ้านนักศึกษา article
กิจกรรมทักษะชีวิต รื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
มอบวัสดุให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบแม่ลาน) article
นำเสนอโครงร่างโครงการรองปรนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
กิจกรรมภาษา 130959 article
เข้าแถว article
ประชุมการปฏิบัติงานข้าราชการ article
เข้าแถว article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
สอนปอเนาะพัฒนาเยาวสอนปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลาม (ปอเนาะปาแดรู) 90959 article
ฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้ได้รับผลกระทบหมู่บ้านแม่ลาน) article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง article
ประชุม article
เข้าแถว:การชดงาน 80959 article
กิจกรรมศาสนาพุทธ ณ วัดมุจรินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) 80959
หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 80959 article
การฝึกอาชีให้กับโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ 80959 article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนบากงพิทยา หลักสูตรการเพาะเห็ด 80959
ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 080959 article
ฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มสตรีสายสัมพันธ์) 80959 article
ครูผู้สอนวิชาโครงการและครูที่ปรึกษาโครงการนักศึกษา รับคู่มือหลักเกณฑ์การเขียนรายงานของรายวิชาโครงการ ที่ฝ่ายวิชาการ 80959 article
ปรับปรุงผนังอาคาร แผนกช่างกลเกษตร 80959 article
เข้าแถว
สวัสดียามเช้า article
ทักษะชีวิต article
ปลูกผักเป็ดทะเล(ภาษามาลายูท้องถิ่นเรียกว่า ชือเปะ) article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์
เข้าแถว article
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ” article
เพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และผสมเทียมปลาดุก article
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ชีววิทยาทั่วไปของสัตว์น้ำ วิชาการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ วิชาสารเจือปนในอาหาร วิชาธัญพืช article
ชดกิจกรรม article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมขับเคลื่อน อกท. ระดับหน่วย
ประชุมเชิงฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล พักสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS article
เตรียมบูทแนะแนววิทยาลัย article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร การจัดสวนถาด article
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงานของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่3 (งานแนะแนว) article
ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้รายวิชาหลักพืชกรรม article
การเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) article
จัดการเรียนการสอน นศ.ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านฮาลาล ในงาน World Hapex 2016 article
ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน article
ประชุมหอพัก article
นัตเก๊ตปลา article
พัฒนาฟาร์มเกษตร article
วิชา การผลิตพืชผัก article
วิชาหลักพืชกรรม article
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
วิชาลูกเสือ article
ฝึกอาชีพโรงเรียนอิสลามสามัคคี หลักสูตรการทำขนม article
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบเครื่องเสียง article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียน สันติวิทยามุลนิธิ ยะรัง article
เข้าแถว article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการของอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2559
ชมรมพืชศาสตร์ อกท.หน่วยปัตตานี อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ article
คณะกรรมการตรวจรับ เครื่องโปรเจคเตอร์ article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ฝึอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋ว 300859 article
การประเมินสรุปผลการเรียนของ นศ.อินโดนีเซีย 300859 article
ปลูกมะขามเปรี้ยว article
ฝึกซ้อม จรวดขวดน้ำ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยปัตตานี article
อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สงขลาเกมส์ article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ/ชิ้นงาน article
ประชุมครูพี่เลี้ยง article
ประชุม สหการร้านค้าวิทยาลัยฯ article
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่2 article
โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 12 24 - 25 สิงหาคม 2559 article
แห่โล่ทองคำ และรางวัลพระราชทาน article
เตรียมแห่รางวัล สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน article
มหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำกลุ่มสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ article
ทักษะการจัดสวนแก้ว วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร ระดับชั้น ปวช. article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมสัมมนาการบริหารงานงบประาณศูนย์บ่มมเพาะ. วอศ. สงขลา article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
เตรียมสถานที่งานมหกรรมวิชาการ จ.ยะลา article
ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฎิบัติงานเกษตร โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
ประชุม ฝึกซ้อม กีฬาคณะสี article
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในยุคศตวรรษที่ 21
เข้าแถว article
การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หมู่บ้านท่าด่าน article
เตรียมรถแห่รางวัล สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา article
ตรวจดูฟาร์มประมง article
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) article
แข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก article
นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพัฒนาวิชาชีพระดับปริญญาตรี article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ปาแดรู article
ประชุมเตรียมความพร้อมการ "การแห่รางวัลพระราชทาน" และการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยนาเสพติด (โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 12) article
ละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดบางปลาหมอ article
ประชุมโกงกางเกมส์ ครั้งที่ 12 article
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง article
สวัสดียามเช้า 190859 article
ฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโฟนิค article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน article
เข้าแถว article
ประชุมบุคลากร ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ทักษะชีวิต: ประสบการณ์การไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย article
ประชุมครูผู้สอน article
กาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
ประชุมประสานงานแผนการตรวจราชการ article
สัมมนาิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ออกกำลังกายยามเช้า article
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูอาชีวศึกษาภาคใต้ article
ประชุมหอพัก article
Thai- Malaysia Student For The Asean Community Camp 2016 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมการจัดกีฬาสี article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ article
เตรียมพื้นทีทำแหล่งเรียนรู้การเกษตร article
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
แหล่งเรียนรู้การอนุบาลปลาหมอสี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำศูนย์ article
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559 article
ทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2559 article
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559 article
ฑีฆายุกาโหตุ มหาราฃินี 12 สิงหา มหาราชิ 2559
ทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2559 article
พิธีประกาศาชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 article
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำศูนย์ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 article
กิจกรรมทักษะชีวิต: วันแม่
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ article
ครงการอบรมวัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 2 article
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด เทคนิคตานีเกมส์
มอบเกียรติบัตร สัมมนาฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ article
กิจกรรมภาษาของนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
เตรียมสถานที่ จัดพิธี 12 สิงหา มหาราชินี article
ประชุมสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ฟังสัมมนาการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตร article
จัดห้องเรียนเฉพาะทางประมง article
ซ่อมประตูรั้วงานฟาร์มเกษตร วิชาช่างเกษตรเบื้องต้น article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการกำหนดกิจกรรมและการแก้ปัญหาของนักศึกษาหอพักภายใน article
ประชุมปรึกษาทีมงานซื้ออาหารโรงครัวปฏิรูป article
ยำปลาไข่ article
ปฐมนิเทศ นศท. จชต. ปีการศึกษา 2559 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS และพัสดุ article
งานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจลักษณะของสถานประกอบการในการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ สำรวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาฝึกงานต่างภาค ต่างพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
อบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโค article
ประชุมสำรวจความต้องการให้ความช่วยเหลือการดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ article
นักศึกษาหอพักไปร่วมกิจกรรมศาสนาพุทธร่วมกับชุมชน ณ วัดตุยง article
ป้อนอาหารและให้นำเกลือม้า article
ประชุมงานฟาร์ม article
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ article
สัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ article
กาแฟยามเช้า เทศบาลตำบลหนองจิก article
พัฒนาหอพักปลากะพงขาว
ทักษะชีวิต article
ประชุมห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ยะหริ่ง article
ประชุมนักศึกษา เพื่อร่วมแก้ปัญหานักศึกษาขาดลงงานเช้าและกิจกรรม article
อบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโค article
จิบน้ำชายามเช้า และ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
รับเงินปันผลสมาชิกเงินออมวิทยาลัย article
เดินหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัทตอยยีบันฟูดส์ จำกัด จ.ยะลา article
ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานทวิภาคี งานกิจกรรม article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ article
ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี2561-2564 article
เข้าแถว:การใช้สิทธิ์หน้าที่ของปวงชนชาวไทย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
มอบวัสดุการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลา ตามโครงการสร้างานสร้างอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านท่าด่าน article
เข้าแถว:การรณรงค์การลงประชามติ article
จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีคุณภาพดีเยี่ยม
กิจกรรมศาสนาของนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย article
กิจกรรมศาสนา article
วิชากิจกรรมลูกเสือ article
ลงงานปรับภูมิทัศน์เล้าไก่ไข่ article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว:ความสำคัญในการใช้สิทธิ์ลงประชามติ article
กิจกรรทักษะชีวิต article
การเลี้ยงกุ้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
ประชุมการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 2560 article
เข้าแถว : ชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า article
กิจกรรมภาษา article
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ อศจ. ปัตตานี article
เข้าแถว article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 14 ตรังเกมส์ article
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ article
เด็กทุนอาชีวะ article
รณรงค์ประชามติ
ประชุมติดตามหัวหน้าห้อง เรื่องการส่งแบบรายงานการเข้าสอน article
ผู้อำนวยการ ให้โอวาท แก่ นศ.ทุน article
นำเสนอ บทที่ 4 รายวิชาโครงการ ภาควิชาช่างกลเกษตร article
มอบวัสดุการเรียนการสอน article
เข้าแถว article
วิชาลูกเสือวิสามัญ article
กิจกรรมนักศึกษา ครู ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ไทย มาเลเซีย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ article
แนะแนวโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี article
สอบทุนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส article
ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญาเงินกู้กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 article
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัย และหารือข้อราชการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้ ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ “ปลาสลิดดอนนา” article
แบ่งสายกีฬาตะกร้ออาชีวะเกมส์ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง article
ถวายเทียนพรรษา article
คณะกรรมการประเมิน ครู คศ. 1 เพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ (คศ.2) article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเลือกสรรพนักงานราชการ article
เข้าแถว:ชี้แจงภารกิจ และความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา article
กิจกรรมศาสนา article
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์ จชต. ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การแข่งขันกีฬา อศจ. ปัตตานี article
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน article
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผล article
ประชุม คณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี article
การวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และตรวจเยี่ยมวิทยาลัย article
ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสภาสถาบันภาคใต้ 3 article
ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสภาสถาบันภาคใต้ 3 article
รณรงค์การลงประชามติ article
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด การแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2559 article
การประชุมการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี article
ประชุมชี้แจงการจัดสรรรายได้ของสถาบันจากการจัดการเรียนการสอนฯ
โครงการประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาเกาะแลหนัง วิชาอาชีวศึกษาและความปลอดภัย article
การประฃุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง article
วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักศึษาระดับปริญญาตรี article
นิเทศติดตามการเรียนการสอนปริญาตรี นิเทศการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่งและการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย article
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือรายวิชาโครงการ article
วันลูกเสือแห่งชาติ article
รฯเข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะติดตามงานประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข จากกอ.รมน.ภาค4 สน. article
ปรับดินถมรั้ววิทยาลัย article
รอมฎอนสัมพันธ์สมานฉันท์ article
ประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอน การเบิกเงินเรียนฟรี 15 article
กิจกรรม อกท. article
จิตอาสา พัฒนาหมู่บ้านมหาดไทย article
มอบอินทผาลัม article
ประชุมงานฟาร์มเกษตร อัพเดตเมื่อ เมื่อวันพุธ article
คณะกรรมการตรวจข้อสอบทุนฯ article
เตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อจำหน่าย
งานปกครองยามเช้า
ร่วมพิธีรดน้ำศพ และ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายประพนธ์ สกูลหรัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ณ วัดแม่เปียะ อ.นาหม่อม จ.สงขลา article
วันต่อต้านสารเสพติดโลก article
ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ เยี่ยมและให้กำลังใจ article
ชี้แจงการ สอบทุนระดับปวส.ทั่วไป1ทุน ต่อเนื่อง 2 ทุน article
เปิดอบรมวิชาชีพโครงการสร้างอาชีพสร้างงาน เพื่อกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ เรื่อง การเลี้ยงปลา article
นักศึกษาชำแหละไก่ article
สวัสดียามเช้า article
มอบเกียรติบัตร ประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม article
นักศึกษาเตรียมบ่อเลี้ยงปูนิ่ม โครงการหารายได้ระหว่างเรียน article
นิเทศการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุม ป.ตรี สายปฏิบัติการ article
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน อกท.ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาประมง article
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานการดำเนินงาน การฝึกอาชีพ "การเพาะเห็ดนางฟ้า" ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ณ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ article
สอบรังวัดที่ดินเพื่อเสนอขอที่ดินจัดตั้งวิทยาเขตฯ article
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวภาคใต้ 3 article
อบรมให้ความรู้ เรื่อง สหกรณ์ร้านค้า สมัครสมาชิก และเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา article
เตรียมพื้นที่นิทรรศการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ article
รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ 2559 article
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 article
ประธานเครือข่ายOTOPจังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมการผลิต และจำหน่ายอาหารฮาลาล article
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 article
สอนการเชือด และชำแหละไก่ จำนวน 65 ตัว article
ประชุมชี้แจงและแนะนำการทำสัญญาเงินกู้ กยศ. สำหรับผู้กูรายใหม่ article
การเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการศึกษามีเปอร้เช็นนักศึกจบ ปวช. ปวส.ไดัร้อยละ94 จากท่านนายยกสภาสถาบันฯภาคใต้3 (นายประเสริฐ แก้วเพร็ช) article
วิชา การขยายพันธุ์พืช article
ฝึกอาชีพ มหกรรมสร้างงาน สร้าวอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีการศึกษา 2558 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ปฐมนิเทศนักศึกษา (ทวิศึกษา) ณ โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา article
สำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มสตรี หมู่บ้านท่าด่าน article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี article
การยื่นขอบำเหน็ดบำนาญด้วยตนเอง article
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ติดตามความคืบหน้าในการตรวจรังวัดที่ดิน จัดตั้งวิทยาเขตฯ article
อาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักศาสนา article
วิชาการผลิตพืชผัก article
ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ รร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านบูดี article
การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
เข้าแถว : การปฎิบัติตน ช่วงรอมฎอน article
สวัสดียามเช้า article
ละหมาดตะรอเวียะห์ article
“ต้นอินทนิน” article
เข้าแถว : เข้าสู่รอมฎอน article
ถมดินทางเข้าวิทยาลัย article
ฝึกทักษะการปูหญ้าให้นักศึกษาและให้มีรายใด้ในวันหยุด article
ผู้อำนวยการ นิเทการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุมครูพี่เลี้ยง article
การแบ่งส่วนของตัวปลา article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ด และเตรียพื้นที่รับเสด็จ article
ประชุมห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมข้อมูลวิทยาลัย article
เช้าแถว การเลืองตั้งหัวหน้าห้อง article
กิจกรรมศาสนา article
สวัสดียามเช้า article
แนะแนว รร. ทวิศึกษา article
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า article
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง “มารยาททางสังคม“ article
ประชุมชี้แจงแนะนำขั้นตอนการกู้เงิน กยศ. ในระบบ e-studenlon article
ระดมสมองกิจกรรมหลักของสมาชิกชมรมวิชาชีพทุกชมรม article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โฮมรูม การเลือกตั้งคณะกรรมการห้อง article
ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่2 ปีการศึกษา2559 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 article
ประชุมร้านค้าสวัสดิการ article
เข้าแถว article
ลงงานเช้า ปูหญ้าหน้าอาคาร 4 ชั้น article
ทักษะภาษา article
ตรวจเยี่ยม การฝึกอาชีพ "การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน" article
หนังสือใหม่สำหรับ นศ. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 article
ประชุมงานประกันคุณภาพ article
ประชุมหอชาย คัดเลือกผู้ใหญบ้าน กำนัน คณะกรรมการหอ
สวัสดียามเช้า article
วันสถาปนาวิทยาลัย และวันเคารพครู article
ปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย“การตกแต่งสนามหญ้า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย”
ประชุม ข้อมูล 9 ประการ ปี 2559 article
ซ้อมวันเคารพครู article
ประชุมเตรียมความพร้อมวันเคารพครู
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมเตรียมความพร้อมวันสถาปนาวิทยาลัย และวันเคารพครู article
เข้าแถว: ชี้แจงภารกิจวันเคารพครู article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร นับจำนวนไก่ ชั่งน้ำหนักไก่่ ปรับปรุงทีเก็บน้ำ article
ประชุมครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ(ศูนย์บ่มเพาะประกอบการในสถานศึกษา) article
เข้าแถว: การร่วมกิจกรรม article
“พัฒนาบุคลิกภาพ“ บรรยาย โดย ผู้อำนวยการปรีชา เวชศาสตร์ article
ตรวจคัดกรองสารเสพติดประจำปี article
ประชุมกลุ่มงานวิชาการ article
ประชุมการเปิด ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ article
ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มงานแผนงานและความร่วมมือ article
สวัสดียามเช้า article
ร่วมงาน 208 ปี อำเภอหนองจิก article
เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มประมงร่วมกันตกแต่งภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย article
เข้าแถว article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมชี้แจงคำสั่ง article
คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
ประชุม หมู่บ้านมหาดไทย article
ผู้บริหาร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับผู้บริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี article
"เตรียมความพร้อมครูผู้สอนในระดับปริญญาตรี" article
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินลงทุน ปี งปม. 2559 article
ค่ายสัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย article
ค่ายวิชาการ article
ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 article
สัมภาษณ์ นศ. ป.ตรี article
ประชุมเตรียมความพร้อมวันประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ค่ายฯ59 article
ร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์ปฎิบัติการอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 6 article
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานร้านค้าสวัสดิการ article
กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาแกนนำ article
ประชุมเตรียมความพร้อม ค่ายนักศึกษาแกนนำ article
ตรวจบริเวณวิทยาลัย article
พัฒนาภูมิทัศน์ขอบสระบัวเพื่อความสวยงาม article
ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันฉัตรมงคล article
ประชุมพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าภาควิชา article
ประชุมภารกิจค่ายฯ59 article
ตรวจดูแลการก่อสร้างสนามฟุตบอล
ประชุมอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและปฎิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 article
ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2559 article
ต้อนรับ แนะนำวิทยาลัย และทำการแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัย แก่ผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา ของชุมชนบริเวณรอบๆวิทยาลัย article
ประชุมพิจารณาปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬา article
ร่วมกิจกรรมพบปะสมาชิกกาแฟยามเช้า ณ สถานีพัฒนาที่ดินอำเภอหนองจิก article
ดูแลการปรับปรุงพื้นที่ภายในวิทยาลัย article
ยินดีต้อนรับครูธีริศรา คงคาลิมีน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช article
การดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา article
ดูแลการปรับพื้นที่หน้าอาคารสี่ชั้น article
ประชุมภารกิจประจำสัปดาห์
สต้าฟลูกม้า article
นิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพ article
ผู้อำนวยการ ลงพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ article
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตรวจสอบโรงผลิตน้ำดื่มระบบน้ำดื่ม เพื่อต่ออายุใบอนุญาต อย. น้ำดื่ม ปาตานี ของวิทยาลัย article
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ article
ประสานงานสาธารณสุข ดำเนินการขอ เครื่องหมาย อย.น้ำดื่มปาตานี article
ประสานงานการขอที่ดินเพื่อสร้างวิทยาเขตฯ article
ขับเคลื่อนงานช่วงปิดภาคเรียน article
ประชุมกรรมตรวจจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอล article
ประชุมการเตรียมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี2559
ประชุม Staf เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี 2559 article
ประชุมนักศึกษาทีสมัครเรียนสายปฎิบัติการ article
6 เมษา วันจักรี
ประชุม โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาบแดนภาคใต้ article
การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 article
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ประชุม นศ. สมัครเรียน ป. ตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี article
ตัวแทนภาควิชาจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่1/2559 article
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี 2559 article
ฝึกงานร่วมสถานประกอบการ article
ประชุมภารกิจ article
นักศึกษาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ฝึกงานภายในวิทยาลัย article
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ตรวจการปรับบ่อนาก้ง article
ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใน
ส่งตัวนศ.ฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ article
ลงพื้นที่ตรวจการสร้างสนามฟุตบอล article
ประชุมเพื่อติดตามผลและเร่งรัดการใช้จ่าย งปม. 59 ครั้งที่ 5
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
อบรมและเข้าร่วมอบรมการสัมมนา การขอมีวิทยฐานะชำราญการและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.10 จชต.) article
สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ article
กิจกรรมอำลา article
วันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 article
การทำซุ้ม และตกแต่งแท่นมอบประกาศนียบัตร article
ผู้สำเร็จการศึกษา ซ้อมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร article
สาธารณะสุข อ.หนองจิกเข้าตรวจนำ้ดื่มวิทยาลัยฯ article
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
ปัจฉืมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 article
ประชุมภาควิชาประมง article
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร article
ประชุมฝึกงานนักศึกษาอินโดฯ article
ประชุมการจัดกิจกรรมอำลา วันประมงสัมพันธ์ article
ประชุมคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น article
ทบทวนภารกิจวันมอบประกาศฯ และวันประมงสัมพันธ์ article
ปรับพื้นฐานความรู้วิชาชีพก่อนไปฝึกอาชีพและเพิ่มศักยภาพไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ article
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6 article
การประชุมภาคีเครือข่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ (จิบน้ำชายามเช้าหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก) article
การประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและรายการอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ปี งปม. 2559 article
ประชุมภาควิชาประมง article
นักศึกษายืนยันสิทธิ์เรียนระบบโควตาและยันยันสิทธ์ได้ทุนจชต. article
อนุรักษ์น้ำและป่าชายเลน article
เตรียมงานชุมนุนลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ครั่งที่ 6 article
ประชุมแผนกเกษตรศาสตร article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เตรียมความพร้อมวันมอบประกาศนียบัตรฯ และวันประมงสัมพันธ์
โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสบการณ์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน โครงการคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2559 article
การเข้าร่วมประเมินและการนำเสนอการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
เข้าร่วมประชุมโครงการมาตรา100 มาตรา103 มาตรา1037 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประจำปี2559 article
คณะกรรมการฝ่ายอาหารประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานกาแฟยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม2559 article
ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ประชุมครูผู้สอน article
จัดสวนแผนกอุตสาหกรรมเกษตร article
สอบคัดเลือกทุน จชต. ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559 article
จัดการเรียนการสอน ณ สถาบันปอเนาะปาแดรู article
สำรวจความต้องการ จัดตั้ง โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
จัดเตรียมห้องสอบเพื่อทำการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน article
ประชุม กรรมการ อกท. article
ประชุมแผนกเกษตรศาสตร์ article
จัดสวนแผนกอุตสาหกรรมเกษตร article
ประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและรายการอัตราค่าเครื่องมือผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา article
ประชุมภาควิชาประมง article
ร่วมคัดเลือกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนทุน article
ประชุมหัวหน้าภาควิชาตรวจสอบและพิจารณาแผนการเรียนของแต่ละภาควิชา article
ประชุมกรรมการเพื่อตรวจสมุดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2559 article
หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2558 article
วิชาลูกเสือ การเตรียมตัวสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือโลก article
กิจกรรมน้ำชายามเช้า article
เลี้ยงไก่ไข่ ระบบน้ำหยด article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
ต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง สาขาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี article
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 37 article
โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม
ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรภาควิชากิจกรรม (ศาสนาอิสลาม)
ทำความเข้าใจและปรึกษาการรับสมัครนักเรียนทุน จชต. article
ประชุมเตรียมความพร้อม การประกวดห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
ชี้แจง ก่อนออกเดินทางไปงาน อกท. ชาติ article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาศูนย์รายวิชากิจกรรม article
การปฏิบัติสอบมาตรฐานวิชาชีพ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ article
สอบมาตรฐานวิชาชีพ (V-Net) article
การติวมาตรฐานวิชาชีพ article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งออกแนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา article
พิธีมอบจักรยานตามโครงการพระราชทาน article
วิธีการทำกล้วยน้ำว้าเอาผลผลิตเตี้ย article
ประชุมปรึกษาหารือการฝึกอาชีพในสถาบันปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนา article
กระถางต้นไม้จากยางรถ article
การประเมินสรุปการเรียนปลาย ภาคเรียนที่ 2/58 article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิด ป. ตรี article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งออกแนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา article
แนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนกูตงวิทยา article
โครงการจักรยานพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และตรวจสภาพรถจักรยาน article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
การประเมินสรุปการเรียนปลาย ภาคเรียนที่ 2/58 article
ร่วมงานประกวดแพะและแกะจังหวัดปัตตานี article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
การร่วมประชุมการชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมและแนวทางการดำเนินงานในสถานศึกษา article
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิด ป. ตรี article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งได้ออกแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนบ้านมะปริง article
วิชาปฎิบัตงานเกษตร article
ปอเปี๊ยะครับ article
รับรายงานตัวพนักงานราชการ
ค่ายลูกเสือ อศจ. ปัตตานี article
เข้าแถว:การชดงาน article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องการเตรียมตัวก่อนสอบ และ อำลารุ่นพี่หอพัก article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาสาขาวิชาที่ต้องการรับย้าย article
ติว V-Net article
ค่ายลูกเสือ อศจ. ปัตตานี article
การประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี article
เข้าแถว: การชดงาน article
เยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อพิจารณาทุน article
ศูนฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งออกแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส article
การประเมินความพร้อมการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ทดสอบ แลปกริ๊ง วิชาชีววิทยาของปลา และชีววิทยาของสัตว์น้ำ article
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 article
เข้าแถว : การมีวินัย article
แนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนอัลกุรอ่านกัลลามุลเลาะฮ์ต article
นิเทศการเรียน การสอน และร่วมกับนักศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อำเภอยะหริ่ง article
ปรับพื้นที่ทำสนามฟุตบอ article
ปรับปรุงสวนแก้วมังกร article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเลี้ยงปลา สถาบันปอเนาะ ปาแดรู article
แนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนบ้านบากง ต.ตันหยงดาลอ article
ประชุมพิจารณาเตรียมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อศจ.ปัตตานี article
เข้าแถว : ความมีวินัย article
ประเมินเตรียมความพร้อมเปิด ป. ตรี article
กิจกรรมพัฒนาความกล้าเเสดงออกของนักเรียนนักศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างห้องนำ้ article
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2558 article
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 article
เข้าแถวเตรียมตัวการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3 article
การออกกำลังกายภาคเช้า article
ตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพัก article
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2558 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
คณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงงานฟามร์และปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม article
แนะแนวโรงเรียน โรงเรียนอัคคีพียาตู จ.นราธิวาส article
แนะแนวสัญจร รร.บ้านมูโนะ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ผู้อำนวยการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ย้ายท่อบ่อเตรียมพื้นที่ปลุกไม้ผล article
พานักเรียนเรียนร่วมปศุสัตว์ ตลาดโค article
ติว V - NET article
อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
กิจกรรมศาสนา บรรยายเรื่อง การเป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน article
กิจกรรมสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ article
ปรับสภาพบ่อกุ้ง article
ตรวจการแต่งการและความพร้อมในการเรียน ภาควิชาประมง article
กิจกรรมสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ article
แนะนำตัว นายก อกท. หน่วยปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2559 article
เข้าแถว article
ทีมแนะแนวจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ article
สวัสดียามเช้า article
ลงงานเช้า article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง ความรู้เรื่องอาเซียน article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกับต่างประเทศ article
การใส่ปุ๋ยต้นไม้ดอก article
การเลือกตั้ง นายกฯ อกท. หน่วยปัตตานี article
เข้าแถว:การเลือกตั้ง นายก อกท. หน่วย article
สวัสดียามเช้า article
สวัสดียามเช้า article
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ของ นศ.ปวช.3/1 สาขาผลิตสัตว์น้ำ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
การประชุมในการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองปัตตานี article
ร่วมพิจารณาทุน จชต article
ตรวจความเสียหายคันกั้นน้ำทะเลหนุนชึ่งใด้รับความเสียหายจากคลื่นลมแรง article
วิิชาผลิตแพะและแกะ เรื่องการปรับปรุงโรงเรือน article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
จับกุ้ง article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
การเรียนการสอน นศ.ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯและคณะกรรมการ่ดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ภาคใต้
ประชุมภารกิจประจำสัปดาห์ article
ติดต่อสถานประกอบการ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์ article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ กลุ่มศิลปาชีพพิเศษ การทำกระจูด article
นักศึกษาฝึกการเพาะขยายพันธุ์ปลาทอง รายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมศาสนา article
เรียนร่วนสถานประกอบการ ศูนย์ฯศึกษาพิกุลทอง นราธิวาส article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดป.ตรีปรี 2559 article
จับกุ้ง และจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการ article
เข้าแถว article
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต article
การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระป๋อง article
โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและเร่งรัดการเพิ่มปริมาณผู้เรียน article
กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการ สุ่มขนาดกุ้งเพื่อจำหน่าย article
เปิดตัวผู้สมัคร นายกฯ อกท. หน่วยปัตตานี เบอร์ 5,6 article
เข้าแถว: การเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ article
สวัสดียามเช้า article
ครูดี ศรีปัตตานี article
ประชุมการไปจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ยะหริ่ง article
ตรวจการแต่งกายนักศึกษาก่อนเข้าเรียน article
ชีววิทยาของปลา การหายใจของปลา article
ประสาน อส.ลงปักหมุดที่ดินและนำถางชุยที่ดินเพื่อสร้างวิทยาเขตฯ
เปิดตัวผู้สมัคร นายกฯ อกท.หน่วยปัตตานี article
สวัสดียามเช้า article
ปรับปรุงอาคารโรงเรือน article
ยำถั่วพูกับยำผักกูดกับหัวปลี article
สวัสดียามเช้า article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ปรับปรุงระบบน้ำแปลงเกษตร article
การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯยะหริ่ง article
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาวิทยฐานะครูเพื่อเตรียมปรับสู่ตำแหน่งทางวิชาการ article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา ปลาส้ม article
ประชุมครูพี่เลี้ยง article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว :คุณลักษณะของอาชีวะ
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง ทางตันยังมีทางออก และเส้นทางชีวิต article
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ article
ประชุมการจัดกิจกรรมวันครู อศจ. ปัตตานี
ประชุม article
ประชุมการวางแผนการจัดการประกวดห้องเรียนเฉพาะทาง ภาควิชาประมง article
ประชุมรับทราบนโยบายการศึกษาใน จชต. article
ชดงาน article
เข้าแถว เรื่องบุคลิกภาพ
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการการกู้เงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 2/58 ของผู้กู้รายใหม่ article
ย้ายเสาไฟฟ้าไฟแรงสูง เพื่อความโดดเด่นและสวยงามของป้ายใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) article
การลงงานเช้านักศักษาหมู่บ้านมหาดไทย article
กิจกรรมศาสนา article
เข้าคาระวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรับโล่เยาวชนดีเด่น article
วิชาทุ่งหญ้าการจัดการทุ่งหญ้า นักศึกอินโดนีเซีย article
การเลี้ยงกุ้งตามหลักเศษฐกิจพอเพียง article
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต article
พัฒนาวิทยาลัย article
ประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
สัมนาวิชาโครงการภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร article
เข้าแถว article
การเรียนการสอนวิชาการเพาะเห็ด นักศึกษาไทย อินโด article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกายยามเช้า article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
อาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
สวัสดีปีใหม่ 2559 article
เข้าแถว
สวัสดียามเช้า article
อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน article
นำกระเช้าไข่ไก่ปลอดสารเคมี ผลผลิตจากการจัดการเรียนการสอน มาแสดงความเคารพ และขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
การลงงานภาคเช้านักศึกษาชาย(หมู่บ้านมหาดไทย) article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ช่อมรอกดึงสายเสาธง article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
กิจกรรมศาสนา article
ประชุมการเร่งรัดเบิกจ่าย งปม.2559 article
จัดห้องปฏิบัติการคอม article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ article
เยี่ยมบ้านนักศึกษา
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานครั้งที่ 3 article
ชีววิทยาของปลา Biology of fishes article
นักศึกษาอินโดร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดย ศอบต. article
เข้าแถว article
ปฏิบัติงานปลูกกล้วยงานฟารมเกษตร article
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี article
พบผู้ปกครอง น.ศ.ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์1/2558 article
การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต้ article
ู้ผู้ปกครองมาพบเนื่องจากนศ.มาสายและขาดสอบของ นศ article
ครูพี่เลี้ยงร่วมกับนักศึกษาช่วยกันพัฒนาหอพักชาย article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่ง article
ตรวจเช็คบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง article
ตรวจริมชายฝั่ง
นิเทศการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง และตรวจสอบการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์ฯ
นักศึกษาหารายได้ระหว้างเรียน เก็บผลผลิตไข่ไก่ จากฟาร์มของวิทยาลัย article
ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาหอพัก ล้างทำความสะอาดหอพักในวันหยุด article
เตรียมอุปกรณ์ เพื่อร่วมกับนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียนล้างถังเก็บน้ำประปา(ถังสูง) article
ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษารางวัลพระราชทานรอบที่ 3 article
ตรวจบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ประเมินนร. นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
วางแผนย้ายเสาไฟที่บังป้ายวิทยาลัย article
แนะแนว นร รร. ประทุมคงคาเข้าเรียนสายอาชีพ article
สวัสดียามเช้า
ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระสังฆราชฯ ปัตตานี article
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เตรียมประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน article
เสนอโมเดลการลดการออกกลางคัน article
เข้าแถว article
ออกกำลังกาย article
ประชุมหอพักนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
Bike For Dad article
Bike For Dad #FixIt Center article
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม) article
ปล่อยกุ้งเพื่อเลี้ยงในฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียง article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ศูนย์ยะหริ่งฯ ทำการประเมินผลการเรียนนักศึกษา article
ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งแปลงพืชอาหารสัตว์ article
นำนักเรียน อินโด ต่อทะเบียนวิซ่า ณ ด่านสุลกากร ปัตตานี article
ประชุมคณะกรรมการงานปกครอง article
พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ "ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad" article
กิจกรรมเพิ่มทักษะวิชาชีพประมงในคาบว่าง article
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตาวา พ่นยากันยุง หอพักชายและหญิง article
เข้าแถว article
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย article
การประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 3/2558 article
ร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฎิญาณตนวันวีรไทย article
รับเสื้อ เข็ม และสายรัดข้อมือพระราชทาน article
ขนม "บัวลอย" article
ตรวจสภาพบ่อและเตรียมความพร้อมในการลงลูกกุ้งพร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน article
งานสันนิบาตรสโมสร article
เข้าแถว article
ต่อเติมโรงเพาะชำไม้ดอก article
ถางหญ้าแปลงเกษตร article
เยี่ยมบ้านเด็ก article
จุดเทียนชัยถวายพระพร article
ทำบุญตักบาตรวันพ่อ article
พิธีประกาศราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ article
ขนมจีบ article
เตรียมงาน 5 ธันวามหาราช article
เข้าแถว article
กิจกรรมศาสนา article
ตรวจงานปรับปรุงหอพัก article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ช้อมกิจกรรมวันพ่อ article
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองจิก article
เข้าแถว article
กิจกรรมเรียนภาษา article
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 article
ประชุมการดำเนินงาน 5 ธันวาคม 2558 article
ประชุมโครงการมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2560 article
แนะนำ ครูผจญ สิงห์จินดา article
เข้าแถว article
ยินดีต้อนรับ ครูแผน ผจญ สิงห์จินดา article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
หารายได้ระหว่างเรียน กุ้งเคชฟิน กับ ปลากัดสวยงาม article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการเกษตร article
ประชุมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนขนาดเล็ก article
ขอแสดงความยินดีครูประดับ ชัยพานิช ย้ายสู่วิทยาลัยการอาชีพเบตง article
ประชุม อศจ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 article
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37 article
กิจกรรมเรียนภาษา article
วัดคุณภาพน้ำในงานฟาร์มธุรกิจพร้อมจดบันทึกตามสถานีพร้อมส่งใบปฏิบัติงาน article
ร่วมแรง ร่วมใจ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ article
จัดการเรียนการสอน นศ. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฯ เกาะแลหนัง article
จัดการเรียนการสอน นศ. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ปฐมนิเทศสมาชิก อกท หนว่ย ปัตตานีก่อนไป อกท ภาค ที่จว.ตรัง article
กิจกรรมออกกำลังกายภาคเช้า
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ศูนย์การเรียนรู้ปาแดรู article
ลากปลานิล เพื่อเตรียมบ่อในการอนุบาลลูกปลาสลิด article
ฝึกทักษะการผสมเทียมโค ทักษะโคนม article
ปลูกหญ้าแฝก article
เข้าแถว article
ฝึกทักษะ โฟล์คซอง article
กิจกรรมศาาสนา article
วิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 article
นักศึกษาปล่อยปลาสลิด โครงการเลี้ยงปลาสลิด article
ประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย งปม. 2559 ณ สำนักงานคลังจังหวัด article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ฝึกทักษะ โฟล์คซอง article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ article
ฝึกทักษะผสมเทียมปลา article
ทำแบบสำรวจรับทราบข้อมูลและผู้มีอิทธิพลต่อการศึกษา article
มอบวัสดุฝึก อาชีพ การเลี้ยงปลาดุก ในโรงเรียนขยายโอกาส article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมภาษา article
เยี่ยมชมการฝึกทักษะ article
ประชุมครูผู้ฝึกซ้อมทักษะ อกท. article
ฝึกทักษะ ช่างสำรวจ article
หาความรู้เพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยประมงฯชายฝั่งยะหริ่ง article
ส่งมอบวัสดุ ฝึกอาชีพโรงเรียนบ้านวังกวาง article
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
สวัสดียามเช้า article
เตรียมการชิ้นส่วนจัดสวนหย่อม article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ทักษะศิลปะเกษตร article
ประชุมการออกแบบและจัดนิทรรศการใน อกท.ระดับภาค article
คณะลูกเสืออินโดนีเซีย เยี่ยมชมวิทยาลัย article
เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาออกกลางคันมาปรึกษาและกลับเข้ามาเรียน article
ขอแสดงความยินดีท่านนายอำเภอเอก ยังอภัยย์ article
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางปัตตานี article
เข้าแถว article
ฝึกซ้อมทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่ง article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
เรียนรู้การสุ่มลูกกุ้งขาวและเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนปล่อยเลี้ยงในบ่อดิน article
การเรียนการสอน รร สันติวิทยา ยะรัง วิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ วิชาหลักการเกษตร article
Download articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th