วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญา

          อดทน  แกร่งกล้า  ฝ่าอุปสรรค  รักคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์ (ปีพ.ศ.2558 - 2562)

 

  สร้างแหล่งเรียนรู้       มุ่งสู่สากล

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง    ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

พันธกิจ

1.       พัฒนาความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้และห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

2.       ดำเนินงานฟาร์มธุรกิจศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน

3.       พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

4.       ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

5.       การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นำไปสู่การปฏิบัติ

6.       ศูนย์การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย่างยั่งยืน

7.       พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู้เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น

8.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

9.       สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ

10.   พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา

11.   ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมความร่วมมือ

12.   จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ

13.   สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

14.   พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 

 

เป้าประสงค์

1.       จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

2.  2.      จัดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้เกษตรกรผู้สนใจ ชาวประมง และประชาชนทั่วไป

3.  3.      จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4.  4.   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

5.  5.  ดำเนินการธุรกิจฟาร์มธุรกิจศึกษาให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

6.  6.     บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใต้โครงการ “อาชีวร่วมด้วย ช่วยประชาชน”

7.  7.   พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

8.  8.      ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

9.  9.     จัดทำโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

อัตลักษณ์

        นักเรียน นักศึกษา มีความขยัน ประหยัด ซื้อสัตย์ มีวินัย อยู่ในกฎระเบียบ รับผิดชอบ สะอาด มีน้ำใจ สามัคคี กตัญญูรู้คุณ และสุภาพอ่อนโยน

 

 

เอกลักษณ์

          เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอน และฝึกอาชีพ ให้มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรและประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th