วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 Mar/18/2010

  

ภารกิจหลักของวิทยาลัย

            1  จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

                 ท้องถิ่นใน ด้านการประมง ด้านการเกษตร และอื่น ๆ ตามความพร้อมและเต็ม

                 ศักยภาพของวิทยาลัย

2  จัดการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ

3  วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาวิชาประมงและเผยแพร่

4  ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่วิชาชีพประมง

5  ให้บริการวิชาการแก่ชาวประมง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ

6  รับงานการค้าที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

          7  ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนกับการประกอบ

                อาชีพของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระบบทวิภาคี 

          8  จัดการสถานศึกษาและงานฟาร์มในเชิงธุรกิจ  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวประมง

                 ประชาชนและเยาวชนที่สนใจ 

          9  โครงสร้าง และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

 

 เป้าหมายของวิทยาลัย

          1  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

                และสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และ

                โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนใน

                ระดับปริญญาตรีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

          2  จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้เกษตรกรผู้สนใจ ชาวประมง และเยาวชนผู้จบ

                มัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป

          3  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้นักเรียนศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม

4  ดำเนินการธุรกิจฟาร์มศึกษาให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

5  สร้างรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน

          6  จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

          7  บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใต้โครงการ     

               อาชีวร่วมด้วย ช่วยประชาชน

          8 ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ

          9 จัดทำกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

                   สร้างแหล่งเรียนรู้       มุ่งสู่สากล

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พันธกิจวิทยาลัย

            1  พัฒนาความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้และห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน

                 ทุกระดับชั้น

          2  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ

                 สากล

          3 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ใน

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โดรงเรียนเอกชน

                สอนศาสนาอิสลาม

          4 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่

                นำไปสู่การปฏิบัติ

          5 ศูนย์การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย่างยั่งยืน

          6 พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู้เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น

          7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพใน

                การจัดการเรียนการสอน

          8 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ

          9 พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา

          10 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมความร่วมมือ

          11 จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ

          12 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

          13 พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 

              Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th