วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2554
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletจำนวนนักเรียน นั กศึกษา
bulletสถิติแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยประมงปัตตานีตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 - 2553
bulletติดต่อวิทยาลัย
bulletการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bulletสถิติข้อมูลการรับนักเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคใต้
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
bulletปวช.56 ประเภทวิชาประมง
bulletส่วนหน้า ปวช
bulletหมวดวิชาทักษะชีวิต-ปวช.56
bulletหลักสูตรระดับปวช-ประเภทวิชาเกษตรกรรม
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรทั่วไป และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารงาน และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
bulletข้อมูลโครงการพิเศษและบริการชุมชน
bulletข้อมูลเกียรติยศ
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletข้อมูลงานวิจัย
bulletข้อมูลทุนการศึกษา
bulletศูนย์กำลังคน
bulletผลงานเชิงประจักษ์
bulletแผนการรับนักเรียน
bulletBest Practice
bulletภารกิจศูนย์ข้อมูล
bulletตัวชี้วัดและความสำเร็จขององค์กร (R-Scorecard)
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
RMS


โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2554 article

Feb/21/2011

                   

              ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ 147/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ให้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 – 2554 ประกอบกับปัจจุบันประชาชนกำลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น  ซึ่งการเร่งรัดดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายของประชาชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้านการให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เป็นการถาวรอย่างน้อย 1 ศูนย์ ในทุกตำบล แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ คือ

          ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2551 จำนวน 500 ศูนย์

          ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2552 จำนวน 2,500 ศูนย์

          ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2553 จำนวน 2,500 ศูนย์

          ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม  – กันยายน 2554 จำนวน 2,500 ศูนย์

          ซึ่งพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยประมงปัตตานี รับผิดชอบ 2 ศูนย์  คือ ศูนย์ อบต. ลิปะสะโง อ. หนองจิก จ. ปัตตานี  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 , ศูนย์ อบต. ป่าไร่ อ. แม่ลาน จ. ปัตตานี  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554  . รวมทั้งสิ้น 8,000 ศูนย์ ในทุกตำบลทั่วประเทศ

  

     

  

   

  

  

  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *ข่าว

ส่งนีกเรียน นักศึกษาฝึกงาน article
ประชุม ทัศนศึกษาดูงาน article
พิธีมอบประกาศนียบัตร วันประมงสัมพันธ์ และปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2557 article
บรรยากาศครูและผู้สำเร็จการศึกษาเตรียมสถานที่รับประกาศฯ article
ปรับพื้นฐาน นักเรียน นักศึษาก่อนฝึกงาน article
ฝึกอาชีพปอเนาะจะบังติกอ article
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 article
โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์เครือข่ายภูมิภาค article
ฝึกอาชีพปอเนาะมัดรอซะห์ตะฮุฟิสอัลกุรอ่านปุยุด article
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
งานอาคารสถานที่จัดโต๊ะ
จัดเตรียมเบรควันที่ 23-25 มีนาคม 2558 article
แผนกพื้นฐานลงตารางสอน 158 article
ประชุมงานปกครองเพื่อความพร้อมในการดูแล นร.ในภาคเรียน 2558 article
ฝึกอาชีพ และแนะแนว ณ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชุมเตรียมความพร้อม article
ประชุม article
แนะแนวโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ article
ครูที่ปรึกษา นศ.ปวช 3 ส 2 ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครอง นร นศ จบ article
ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2558 article
แนะแนวการศึกษาต่อ article
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียน นักศึกษาดีเด่น article
ประชุมแผนกวิชาประมง article
โครงการพัฒนาหอพักชาย ทาสีภายในและภายนอก article
แก้ปัญหา นร. นศ. คาดว่าไม่จบ article
ฝึกอาชีพการทำขนมแซนวิส และแนวการศึกษา article
ออกโครงการแนะแนสัญจร รร.บ้านมูโนะ จ.นราธิวาส
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน ทาสีหอพักชาย article
ปณิธานความดี ปีมหามงคล fixit center article
ฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่และแนะแนวการศึกษาต่อ article
ฝึกอาชีพ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และแนะแนวศึกษาต่อ article
ประชุมยุทธศาสตร์ 2558 article
โครงการรับบริจาคเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า article
Fixit center ปณิธานสร้างความดี ปีมหามงคล article
เตรียมความพร้อมในการสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา article
ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรน article
การประชุมคณะกรรมการอกท.ระดับ ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557 article
งานหลักสูตรประชุมตัวแทนครูแต่ละแผนกวิชา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2558 article
ประชุมฝ่ายวิชาการ
การชุมนุมลูกเสือ ครั้งที่ 18 article
คณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการปรีชา เวชศาสตร์ article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดอาคารปัญญาธิวาส วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
ประชุมจังหวัด ประจำเดือน กพ.2558 article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 article
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี article
รวมใจ รวมพลัง ลดภาวะโลกร้อน article
ประชุม article
ประชุมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 article
นักศึกษาหอพักหญิงชดงานที่หอพัก article
ฉีควัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ article
ปรับพื้นที่หน้ารีสอร์ท article
ประชุมเชิงปฏิิบัติการ"การใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด" (PADME) article
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 article
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 article
เข้าแถว แจ้งนักเรียนเตรียมตัวสอบ article
กรรมการ ตรวจข้อสอบนักเรียนทุน article
สอบนักเรียนทุน article
การสอบโครงการส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 article
ชี้แจง ทำความเข้าใจสิทธิ์สอบปลายภาค
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของศูนย์ฯ article
Morning exercise article
เข้าแถว
กรรมการตรวจข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพ article
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการเขียนโครงการเลี้ยงปลาและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ article
เข้าแถว article
ประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สนง.ที่ดิน ผู้นำชุมชน รังวัดเขตวิทยาลัย article
ส่งต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส article
คุมสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ article
โครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
เข้าแถว article
ออกกำลังกายและพัฒนาหมู่บ้าน article
ร่วมแรงร่วมใจโครงการโรงเรียนขยายโอกาสสู่สายอาชีพ article
งานอาคารสถานที่เตรียมโครงการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ article
สร้างจิตสำนึก ความมีวินัยและมีความรับผิดชอบ article
ประชุมเตรียมโครงการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส article
ประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เพาะและขยายพันธุ์ไข่น้ำ หรือ ผำ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการประมงและการเกษตร article
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งต่อ นร. รร.ขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ฝ่ายติดตามและประเมินผล article
การจัดการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วม article
ประชุม การบริหารงานพัสดุและแนวทางการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง article
ตรวจวัตถุดิบการประกอบอาหารที่โรงอาหารปฏิรูป
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคใต้ 3 นิเทศการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 10
เยี่ยมชมการซ้อมกีฬาคณะสี โกงกางเกมส์#10 article
เตรียมอาหารเครื่องดื่มผ่าน สหกรณ์ เพื่อใช้ในงานกีฬาสี article
แนะแนวทุ่งยางแดง article
งานอาคารสถานที่ ตั้งเต๊นท์กีฬาคณะสีโกงกางเกมส์ #10 article
ชี้แจง เตรียมโกงกางเกมส์#10
เตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
งานอาคารสถานที่และเด็กช่างกลฯ เตรียมพื้นที่รังวัดเขตวิทยาลัย
ประชุมเตรียมความพร้อมโกงกางเกมส์ #10
ออกกำลังกายก่อนลงงานเช้า article
เรียนร่วมสถานประกอบการ article
ทีมงานอาคาร และเด็กช่างกลฯ เคลียร์สนามเตรียมการแข่งขันโกงกางเกมส์ ครั้งที่ 10 article
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ article
นิเทศการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
พัฒนาหมู่บ้านมหาดไทย article
สอบ V-NET ระดับ ปวส. 2
การเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
สอบ V-NET ระดับ ปวช. 3 article
ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือแต่ละสัปดาห์ งานปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
วิชา ทุ่งหญ้า และการจัดการทุ่งหญ้า article
เรียนร่วมกับสถานประกอบ ณ ฟาร์มบ้านใหม่พันธุ์ปลา
ประชุมโครงการประสานบูรณาการพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติตามนโยบายกาพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ article
เตรียมความพร้อมสอบ v-net article
น้ำดื่ม "ปาตานี" ทดสอบการผลิตครั้งที่ 2 article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย article
การเข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net) 2557 ผ่านระบบ Video Conference article
ฝึกอบรม108อาชีพ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร ปลูกปาล์มนำมัน article
แสดงความยินดี นายกฯ อกท.หน่วยปัตตานี article
กิจกรรมบุคลิกภาพทักษะชีวิต article
ประชุม การนำชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนอาชีวศึกษา article
การซ้อมกีฬาคณะสีภายใน article
ติว V - Net วิชา การใช้สารสนเทศในธุรกิจ article
จนท. สาธารณสุข ตรวจน้ำดื่ม "ปาตานี" article
วิชา เศรษฐกิจพอเพียง article
ลดโลกร้อนด้วยมือเรากิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตร article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา&สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝังสงขลา article
การประชุมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนขยายโอกาส มาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ปีการศึกษา 2558 article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
รับมอบแทรกเตอร์ article
ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแนะแนวการศึกษา สำนักงานศึกษาภาค12 article
น้ำดื่ม "ปาตานี" article
เข้าแถว ชี้แจงเสื้อกีฬาคณะสี โกงกางเกมส์ article
บรรยากาศยามเช้า วทก.ปน. article
ประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย
นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโด พัฒนาหอพัก article
ประชุมแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
เข้าแถว ชี้แจงเรื่องทุน article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
นิเทศการจัดการเรียนการสอน นร. นศ. ศูนย์ฯ article
หารายได้ระหว่างเรียน article
นำนักศึกษาร่วมละหมาดวันศุกร์
ครูดี ศรีปัตตานี พ.ศ. 2557 article
พัฒนาหมู่บ้านปลากะพง (ปลากะพงแดง,ปลากะพงขาว) article
ประชุมปรับปรุงระบบน้ำประปา article
ตรวจห้องพักเด็ก นร.พระดาบส
เรียนวิชาปฏบัติงานเกษตร การปลุกหญ้า article
นายก อกท.2558 กับนโยบาย 3G (Good,Group,Go) article
ความสำคัญของ "วันครู" article
ออกกำลังกายก่อนลงงานเช้า article
นศ.ชดงาน เตรียมโรงผลิตน้ำดื่มตราปาตานี
สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ article
ติว V - Net article
ประชุม ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
วิชาเศษฐกิจพอเพียง article
ศึกษาดูงานกิจกรรมลดโลกร้อน
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ อบต.พบประชาชน article
ศึกษาดูงาน ปศุสัตว์ ยะลา article
งานประชาสัมพันธ์ ปัตตานี ประชุม Scrip article
แนะนำผู้สมัคร นายก อกท. article
ประชุม หมู่บ้านมหาดไทย
นศ.ปรับปรุงข้อมูล v -cop article
ประชุมโครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ article
พิธีปิดค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระดับ อศจ.ปัตตานี article
เตรียมความพร้อมรีสอร์ทห้องพัก สำหรับ นร.พระดาบส article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์เกาะแลหนัง article
เข้าค่ายลูกเสือ ระดับ อศจ. article
นิเทศการเรียนการสอน กลุ่มปอเนาะปาแดรู
เรียนร่วมสถานประกอบการ article
อาชีวะจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม article
จิตอาสา article
พิธีประดับแถบ เข้าประจำกอง กองลูกเสือวิสามัญ article
พื้นที่ตั้งเต็นท์ อาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด article
โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงปลาสวยงาม article
ให้พรปีใหม่ 2558
หมู่บ้านมหาดไทย แลกของขวัญปีใหม่ article
เยี่ยมหมู่บ้านมหาดไทย article
อาชีวะอาสา พี่ช่วยน้องหลังอุทกภัย รร.วัดสถิตชลธาร
อบรมระบบสารสนเทศสารเสพติดจังหวัด (NISPA)
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนำแบบยั่งยืนบูรณาการวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น article
ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯยะหริ่ง article
วิชาอุตสาหกรรมเกษตรนักเรียนทุนอินโดการทำขนมโค article
ม้า....แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2558
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาชีวะอาสา article
สวัสดีปีใหม่ 2558 คืนความสุขให้ครอบครัวเรา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2557
สิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุททกภัยน้ำท่วม article
ประชุมงานช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วม
โรงคัดแยกขยะ กิจกรรมลดปริมาณขยะ article
ความเสียหายจากอุทกภัย ตั้งแต่ 7 -25 ธค.57 article
ติดต่อประสานงานเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ปสุสัตว์อำเภาควนกาหลง article
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสอบ V-Net article
ประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาอุทกภัย article
ประชุม งานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ article
ประชุมครูพี่เลี้ยง
นักเรียนทุนอินโด ทำขนมจีบ article
ประชุมกลุ่มงาน
ห้องเรียนอัจฉริยะ article
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ซ่อมวาล์วท่อเมน article
ยุวประมงทัศนศึกษาดูงาน article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
แนะแนวนักเรียน นักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระบบโควตา article
นศ.ปวส.1/3ทำโครงการหารายได้ระหว่างโดยการรับเหมาทำอาหารกล่องและอาหารเบรกของโครงการยุวประมง article
สำรวจระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย article
ซ่อมแซมระบบน้ำประปา article
ประชุม ฝึกงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โครงการฝึกอบรมยุวประมง รุ่นที่ 68/2558 article
ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อศจ.ปน. เพื่อดำเนินงานโครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 2558 และโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาปัตตานี ณ วท.ปน. article
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2558 article
ติดตั้งป้าย พร้อมตัดหญ้าบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ article
ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
การวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 / 2557 article
กาแฟยามเช้าและพบปะส่วนราชการจังหวัดปัตตานี article
ประชุมนักเรียนนักศึกษาหอพักชาย ก่อนสอบ article
ประชุมหัวหน้ากล่มงาน หัวหน้าภาควิชา article
ประกาศผลการร่วมประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ครั้งที่ 36 article
ทักษะการแข่งขันน้ำนมจากพืชแผนกอุตสาหกรรม article
สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ article
การแข่งขันมิสทิน FFT รีไซเคิล article
การแข่งขันโฟล์คซอง หน่วยปัตตานี article
ฝึกซ้อมดีเกร์ฮูลู อกท.ภาค ภาคใต้ article
ทักษะส้มตำลีลา
ทักษะน้ำผลไม้ article
การแข่งขันทักษะช่างยนต์ article
การแข่งขันทักษะสำรวจ article
การตัดสินสิ่งประดิษบ์ประเภทที่ 3 article
การแข่งขันทักษะก่อสร้าง article
การแข่งขันทักษะไฟฟ้า article
การแข่งขันแทรกเตอร์ล้อยาง article
ทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้ำ article
ทักษะพื้นฐานทางการประมง article
ทักษะการจัดดอกไม้ article
ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร
ทักษะการแข่งขันน้ำนมจากพืชแผนกอุตสาหกรรม
การแข่งขันสิ่งประดิษฐแผนกอุตสาหกรรมเกษตร article
แนะแนว รร.บ้านเกาะเปาะ
การร่วมแข่งขันการสาธิตทางวิชาชีพการสาธิตส้มตำ article
แนะแนวสัญจรร.บ้านบูดี article
แนะแนวสัญจรโรงเรียนกะมิยอ article
เตรียมการ จัดนิทรรศการ การเลี้ยงไก่เนื้อแบบฮาลาล article
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเดียรติถวายพระพรชัยมงคล 5ธันวามหาราช article
โครงการอบรม "ประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. article
การเข้ารับประเมินนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 article
ฝึกผสมเทียมโค ณ บ้านน้ำดำ article
ทำข้อมูลพักสินทรัพย์ article
ฝึกทักษะการสาธิตการทำขนมให้กับนศ.อินโดนีเซีย article
ลงพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์และร่วมปล่อยปลา article
เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินชีววิถี article
เตรียมโรงเรือนเพื่อดำเนินโครงการงานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ article
ฝึกทักษะเครื่องยนต์
โครงการยุทธศาสตร์ ปอเนาะปาแดรู article
ฝึกซ้อมดีเกร์ฮูลู แก่นักเรียนทุนไทย- อินโด ร่วมกับนักศึกษาไทย article
"อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการเรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อแบบฮาลาล ชมรมสัตวศาสตร์ article
ฝึกอบรม108อาชีพ ที่บางตาวา อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และ อบต.พบประชาชน article
มหาวิทยาลัยเทคโลยี ราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่แนะแนวการศึกษาต่อ)
กรรมการประเมินแบบสอบถาม "คอนโดเลี้ยงกุ้งก้ามกามแดงระบบน้ำไหลวนอัตโนมัติรักษาความปลอดภัย article
กรรมการประเมินแบบสอบถาม "คอนโดเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแดงระบบน้ำไหลวนอัตโนมัติ" article
พื้นที่คัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา article
ปลูกข้าวในดินเค็ม article
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะ อกท.ระดับหน่วย article
ติดตามการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านป่าศรี article
ประชุมกรรมการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปี2559 article
ธนาคารขยะรีไซเคิล article
นศ. แผนกวิชาประมง จับปลาส่งโรงอาหารปฏิรูป article
นักศึกษาและครูมอบวัสดุการเกษตรและประมง (ก้อนเห็ด อาหารปลา) article
การประชุม อกท.ภาคใต้ ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ชีววิถี ชุมชนบ้านป่าศรี อ.ยะหรีง article
งานอาคารสถานที่ แก้ปัญหาท่อระบายน้ำตันหน้าหอหญิง article
Open House และ แข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 9
แผนกอุตสาหกรรม ทำน้ำจิ้มข้าวเกรียบ article
เพาะขยายพันธุ์ปลาหางนกยูง article
ฝึกอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในสถาบันปอเนาะแม่ลาน article
ประชุม เตรียมงาน Open House และ ประชุม อกท. หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 10
ส่งมอบของโครงการเลี้ยงปลาดุก ปอเนาะดารุลอิมาน .อ.แม่ลาน article
ประชุม คณะกรรมการ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 article
การปฏิบัติจริงในรายวิชา การเลี้ยงปลา article
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 22557 article
โครงการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงามของ แผนกประมง article
สถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกหน่วย อกท. สมาชิกดีเด่น สมาชิกบริการดีเด่นและศิษย์เก่า อกท. ดีเด่นภาคใต้ article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
แผนกแปรรูปขายขนมจีบเพื่อจำหน่ายของรายวิชาผลิตภัณฑ์พืช article
วิชา วิทยาการหลังจับสัตว์น้ำในงานฟาร์มธุรกิจประมง article
ผลผลิตนักเรียน พันธุ์ไม้น้ำและปลาสวยงาม article
โครงการรายได้ระหว่างเรียน ทำความสะอาดถังพักน้ำภายในวิทยาลัย article
23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช article
นศ. แลกเปลี่ยนอินโด และกรรมการ ร่วมกันทำพวงมาลา วันปิยมหาราช 2557 article
กฐินสามัคคี 2557 article
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร article
ตัวแทนวิทยาลัย นำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ ราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ในโอกาศที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี article
นักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เขียน อ่าน ภาษาไทย article
ประชุมเตรียมการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา article
กิจกรรมกลางคืน นศ. ทุน อินโดนีเซีย - ไทย article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
อ่าน อัล-กรุอาน กิจกรรมศาสนา นร. ทุนอินโด-ไทย article
ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ทุนอินโดนีเซีย - ไทย article
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาเพื่อซ่อมแชม
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ของดีเมืองนรา 2557 article
การสัมมนารายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร article
ทัศนศึกษา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ประชุม โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย -ไทย article
Learning Proficiency Development Camp For Exchange Thai- Indonesia article
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
Learning Proficiency Development Camp For Exchange Thai- Indonesia การเพาะเห็ด article
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของสถานศึกษา article
Learning Proficiency Development Camp For Exchange Thai- Indonesia article
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ รุ่น2 article
นศ. อินโดดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ article
ผสมเทียมปลาดุก article
ประชุมโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนอินโด - ไทย article
โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย - ไทย article
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อินโด
ทำผลิตภัณฑ์ขนมจีบต้อนรับคณะนศ.แลกเปลี่ยนไทย-อินโด article
โครงการธนาคารขยะ article
FixIt Center article
การฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ) เรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อ article
กิจกรรมภาษาอังกฤษ article
คืนความสุขให้ประชาชน โดยเปิดศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน ตำบลปโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษายากจนเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน article
ฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน article
วิชาธัญพืช article
เช็คสต็อคร้านค้าสหการ article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประชุมประจำสัปดาห์ ของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยปัตตานี article
วิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ article
การผลิตแปรรูปสัตว์น้ำ article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา article
มอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การเลี้ยงไก่เบตง" article
เข้าแถว article
กิจกรรมหมู่บ้านมหาดไทย พัฒนาบุคลิกภาพ article
อาชีวะจิตอาสานำพาสันติสุข จชต. วัด มัสยิด โรงเรียน และบ้านนักเรียนยากจน article
ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านกำปงบูดีจ.ปัตตานี การทำปลาหวานปรุงรส article
อบรมแกนนำ โตโยต้า ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 article
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ "ทอดมันปลาทู" article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับหอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้ article
ดูแลนักเรียน การกู้ กยศ. article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี ประจำสัปดาห์ article
ประชุม หมู่บ้านมหาดไทย บ้านบางตาวา และบ้านตุยง article
หมู่บ้านมหาดไทย...ยามเย็น article
นิเทศโครงการ สอบถามปัญหา ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ตามนักเรียนมาเรียน article
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับชาติโครงการสร้างเสริมคุณภาพศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพือสร้างความเข้าใจในการฝึกอาชีพในโรงเรียนเรียนเอกชนและในสถาบันศึกษาปอเนาะ article
อบรมครูผู้ช่วย ซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ article
เปิดรั้วเกษตรถิ่นมันปลา เสวนา PBLประจำปี 2557 article
อบรมนักเรียนนักศึกษาทำจรวดขวดน้ำ จาก โรงเรียน กศน. อ.เมือง จ.ปัตตานี article
เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
อบรมเพิ่มศักภาพและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฎิการบูรณาการกับโครงการระยะสั้น article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. article
กิจกรรมละลายพฤติกรรม นร นศ หอพัก โครงการหมู่บ้านมหาดไทย article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 13 รอบขัดเลือกโซนภาคใต้ article
การชุมนุมยุวกาชาดและเยาสตรีส่วนภูมิภาค article
กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
การอบรมครูแกนนำในการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยหลักการใช้โครงการพื้นฐานหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ PBL
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนนอกสถานศึกษา รับเหมางานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา article
มอบเกียรติบัตรร่วมโครงการพัฒนาสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 article
ประชุมพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคใต้ article
การประกวดโครงการสันติสุขโดยสันติวิถี article
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ article
เทิดไท้พระผู้ทรงครูของแผ่นดิน article
การจัดการเรียนการสอน เกาะแลหนัง article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
พิธีลงนามถวายพระพร ประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง article
กิจกรรมหมู่บ้านมหาดไทย article
ตรวจฟาร์มกุ้ง article
ฝึกซ้อมจรวดขวดน้ำ article
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม โดยหลักการใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) ระดับภาค ภาคใต้ article
แก้ไขปัญหาการแต่งกายของนักศึกษา article
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน,ดีเซล
อำเภอโมเดล (District Model) ปีการศึกษา 2557 article
โครงการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบากงวิทยา article
ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน PBL article
ประชุมครูที่ปรึกษา article
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคใต้ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านมหาดไทย
หมู่บ้านมหาดไทย รอมฎอนชุมชนสัมพันธ์
จัดกิจกรรม เยี่ยมผู้เรียนและผู้ปกครอง แบบ "อำเภอโมเดล" article
เยี่ยมบ้านผู้เรียนและผู้ปกครอง แบบ "อำเภอโมเดล" article
การติดตามประเมินผลสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประชุม ประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก article
การปลูกนาด้วยวิธีการหยอดหลุมในพื้นที่ดินเค็ม article
เลือกตั้งกำนัน และผู้ช่วยกำนัน หมู่บ้านมหาดไทย article
การฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด article
โครงการฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี article
ถวายเทียนพรรษา
ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เยี่ยมบ้่านเด็ก article
มอบวัสดุสนับสนุนโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำขนมไทย
การประเมินผลตามสภาพจริง Authentic Assessment article
โครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายในและภายนอก article
ประชุมกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหรีง
การจัดการเรียนการสอนศูนย์เทพา(บ้านเกาะแลหนัง) article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
นิเทศการจัดการเรียนการสอน นร-นศ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ละหมาดตาราเวะห์
การสัมมนาฝึกงานภายนอกร่วมกับสถานประกอบการต่างภาคต่างพื้นที่เพื่อพิ่มโอกาสการมีงานทำ article
กิจกรรมกลางคืน article
ฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯยะหริ่ง article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
นิเทศการสอน article
เปลี่ยนสารกรองน้ำ article
การบูรณาการการทำงานในสถาบันตามโครงสร้างใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
เรียนร่วมสถานประกอบการ article
กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ article
รับมอบอิทผาลัมพระราชทาน article
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก article
เปิดอบรมทำขนม กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบแม่ลาน article
ฝึกอบรม108อาชีพ ในโครงการ อบต.สายสัมพันธ์สร้างสายใยสู่ชุมชน (บางตาวา) article
การแข่งขันฟุตซอลคู่ชิงชนะเลิศ
การฝึกอบรมการเลี้ยงแพะพื้นเมือง ให้กับกลุ่มอาชีพ article
การฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Edmodo) เพื่อการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 article
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ
ฝึกอาชีพ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง article
นิเทศการเรียนสอนปาแดรู article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 เรื่อง การทำขนม article
ฝึกอาชีพปลากะพงนึ่งมะนาว กับปูผัดผงกะหรี่ article
โครงการประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การเลี้ยงไก่เบตง" รุ่นที่ 1 article
คัดเลือก นักกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ. ปัตตานี article
ชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ article
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ article
เสียงตามสาย
มอบวัสดุฝึกระยะสั้น article
นศ.ชดงาน เตรียมโรงผลิตน้ำดื่มตราปาตานี article
มอบวัสดุในการอบรมวิชาชีพ article
สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียนกลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ชมรมวิชาชีพ article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายงานข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต article
การทำรายงานการสัมมนาฝึกงานต่างภาคต่างพื้นที่ article
The Network of Speaking Englush For Communication To Asian Community 2013 #4 article
กิจกรรมเข้าแถว มอบเกียรติบัตรชมรมวิชาชีพ article
นำเสนอโครงร่างโครงการ article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
TGT สมชาย นิลศรี article
สำรวจความต้องการฝึกอาชีพเยาวชนในสถานพินิจ
ปฐมนิเทศ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
วันเคารพครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 article
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2557 article
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556 ปัจฉิมนิเทศ และวันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 article
การประชุมจัดทำรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อินโดนีเซีย-ไทย article
แสดงความยินดี อ. ศศิมา ตรีพลอักษร article
เทศติดตามการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาประมง article
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ปชส. ภาคใต้ article
ประชุมแนวทางการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา จชต. 2557-2558
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และ วันข้าราชการพลเรือน
สาระน่ารู้
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และวันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 article
โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ 1/2557 article
โครงการฝึกอบรมพื้นฐานความรู้นักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557 article
เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพการทำงานของครู และบุคลากรทางกาศึกษาวิทยาลัย article
พบปะน้ำชายามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
ประชุมคณะกรรมการและตรวจสมุดประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) article
เตรียมตกแต่งสถานที่ article
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา article
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 article
ประชุมตรวจราชการกรณีปกติฯ รอบที่ 1/2557 article
การประกวดห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article
ประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2556 article
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทยิงไกล article
Road Show article
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) article
โครงการความร่วมมือแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ จัดกิจกรรม Road Show article
ดูงานด้านประชาสัมพันธ์วิทยาลัย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา article
โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต ส่งเสริมกิจศาสนา article
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียน article
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
กิจกรรมเข้าแถว article
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต ประจำเดือนมกราคม 2557 article
หนึ่งแสนครูดี article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๔ article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร และประมงปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2557 article
เตรียมพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา วันที่ 2
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา article
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก article
โครงการฝึกอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมเข้าแถว article
ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2556 5 กันยายน 2556 เรื่อง “การทำลูกชิ้นปลา” article
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล article
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช article
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 8,11-13 article
งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2556 article
การแข่งขันการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน่วยปัตตานี ได้ลำดับที่ 4 ผ่านมาตรฐาน "เหรียญทอง" article
ศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้
แนะแนวสัญจร
ประชุมกรรมการศูนย์ฝึกฯ ยะหริ่ง article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
แนะแนวสัญจร article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
นโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการ แผนและเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ฝึกทักษะ ช่างกล article
วิชาการสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน (Office data communication)
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง
พิธีสมโภชองค์กฐิน article
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี article
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วยปัตตานี ครั้งที่ 8 article
จิบน้ำชายามเช้า พบปะหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
กิจกรรมเข้าแถว article
ออกกำลังกายและลงงานตอนเช้า article
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน จิบน้ำชายามเช้า และกิขกรรม อกท. หน่วยปัตตานี article
บันทึกเทปรายการ ปล. รักเมืองไทย article
ยินดีต้อนรับ นายกสภา และคณะกรรมการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
กิจกรรมเข้าแถว ความรู้สึกอาจารย์ประเทือง โมคทิพย์ ...
การลงงานภาคเช้า โครงการปฏิรูปศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 8,11-13 article
ประชุมคณะกรรมการโครงการปฏิรูปศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต article
นักศึกสัมมนาฝึกงาน เรียนร่วมกับสถานประกอบการ article
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 article
ประชุมคณะกรรมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) article
School Partnership Program 2013 article
ประชุมวางแผนเตรียมการจัดทำแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาสถาบัน article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และครู พิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส article
โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2556 article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3 ปีงบ 2556 article
การสัมมนาฝึกงานภายนอกร่วมกับสถานประกอบการต่างภาคต่างพื้นที่เพื่อโอกาสการมีงานทำ ปีการศึกษา 2556
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 9 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2556 article
ประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดโทรทัศน์ภารกิจการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 10 Michelin Used Tire Design Contest article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 article
ลงนามความร่วมมือ โครงการระบบพัฒนาเครือข่ายดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต้ กับ บริษัท TOT
การพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการประชาสัมพันธ์ article
สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ article
บันทึกเทปสกู๊ป : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน article
Fixit Center
คณะสงฆ์ชาวพุทธ AEC ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 9 หลักสูตรการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ article
ประชุม SMS – RFID ระบบควบคุมการเข้า – ออก ของนักเรียน ด้วย RFID
ปล่อยพันธ์ุ์ปลา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2556
โครงการกิจกรรมวันสำคัญวิทยาลัยประมงปัตตานี
พิธีประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
มอบอินทผาลัม article
แผนกวิชาประมง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
"ความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3" article
คณิตศาสตร์แรลลี่ article
ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ article
บริจาคเลือด article
ถวายเทียนพรรษาฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
วัดผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
วิชา จุลชีววิทยา ภาคสมทบ สาขาการจัดการผลิตสัตว์ article
ละหมาดตารอเวี๊ยะ article
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 article
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ลำดับที่ 1 เหรียญทอง รุ่นเปเปอร์เวท article
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง article
เมาว์ลิดสัมพันธ์ ด้วยชมรมสันติสุขโดยสันติวิธี article
R To The Future
เตรียมก่อสร้างบ้านพักครู article
ศิษย์เก่ารุ่น 5 เยี่ยมวิทยาลัยประมงปัตตานี article
คนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน
การจัดสวนแก้ว article
บรรยายความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุก article
โอกาส ศักยภาพสินค้าประมงจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวที AEC article
มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน article
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน อกท. อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 article
ฝึกอบรม 108 อาชีพ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 article
108 อาชีพ การทำขนม
ลดพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลลงเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก article
รถบริการเกษตรกร article
ปล่อยลูกปลานิลแดงแปลงเพศ article
ประชุมผึกอาชีพในสถานศึกษาปอเนาะเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
การประกวด To Be Number One อำเภอหนองจิก article
จิตอาสาปลูกต้นไม้อนุรักษ์ดินและน้ำ article
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ PBL article
กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต article
การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาอาชีวศึกษาปัตตานี ณ วิทยาลัยประมงปัตตานี article
เตรียมสนามเซปักตะกร้อ กีฬา อศจ. ปัตตานี 2556 article
ประชุมชี้แจงโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2555 article
ประชุมหอพักนักเรียน นักศึกษาหญิง article
รายวิชา การสัมนาในสถานประกอบการ article
ประชุม กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
การปลูกต้นไม้และพัฒนาวิทยาลัย article
วันคล้ายวันสภาปนาวิทยาลัย และวันเคารพครู ปีการศึกษา 2556 article
จัดตั้งชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร. นศ. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง article
วิทยาลัยประมงปัตตานี เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
การประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศเข้าค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและค่ายป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2556 article
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนด้านวิชาชีพประมง article
พัฒนาองค์กรของวิทยาลัยประมงปัตตานี ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จ.สตูล article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาวิทยาลัยประมงปัตตานี article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ท่านจากไป เราคิดถึง...รองประพนธ์ สู่การอาชีพนาทวี article
ยินดีต้อนรับ นายประวิทย์ อ๋องสุวรรณ article
ศึกษาดูงาน ระบบประกันคุณภาพ article
จิบน้ำชายามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 article
ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีสายสัมพันธ์ article
ถ้วยประทาน ชนะเลิศการประกวดดีเกร์ฮูลู ผู้ชนะเลิศการแสดงดิเกร์ฮูลู "โรตารีรวมใจ สานสายใย สร้างผลงานเพื่อสันติสุข" article
นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ "ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาบริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 article
ประชุมสนับสนุนงบประมาณ article
ประชุมกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ปรับปรุงทางเข้าวิทยาลัย ถึงคันกั้นน้ำทะเลหนุน article
ตั้งกลุ่มฝึกอาชีพ การทำขนมและอาหารไทย
เลือกตั้ง นายก อกท. หน่วยปัตตานี article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม/ประมง หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 1
โกงกางฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1 article
ออกกำลังกาย ก่อนปฏิบัติงานเช้า โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
ฝึกอบรม 108 อาชีพ article
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 article
โครงการส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือ นร. นศ. วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 การทำเกษตรผสมผสาน article
108 อาชีพ รุ่น 2 การเพาะเห็ดนางฟ้า article
ร่วมแสดงความยินดี ตามรอยเกียรติยศ article
เครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ article
โครงการบริจาคเพื่อพี่น้องชาวโรฮิงญา article
แข่งจรวดระดับประเทศครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2555 article
วันครู article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2556 article
จัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ article
เยาวชนศาลาลาก article
108 อาชีพ รุ่นที่ 1 ปี 2556 article
อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน article
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ article
Christmas And New Year's Party 2013 article
ประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ article
โครงการฝึกอบรมแกนนำนักเรียนมัธยม ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน article
รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง article
รายวิชา สัมมนา หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง article
ประชุมครูพี่เลี้ยง วิทยาลัยประมงปัตตานี article
อาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2555
จับกุ้งขาวแวนาใมล์ในบ่อดิน
การสอบเทียบระดับความรู้ภาษามลายูกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2555 article
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่มคณะผู้บริหาร article
สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
ประชุมกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2556 article
ลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555 article
ประชุมครูพี่เลี้ยง โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
ประชุมชี้แจง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษา ใน จชต. article
กิจกรรมโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยประมงปัตตานี article
“ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 article
บูรณาการรายวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ รายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี และวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม
ประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 article
ประชุมครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
พิธีประดับเครื่องหมายเลขชั้นปี และพิธีการฝึกภาคปกติ นศท. ชั้นปีที่ 4 และ นศท. ชั้นปีที่ 5 article
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช article
ประชุมพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว article
ประชุมครูพี่เลี้ยง ประจำเดือนตุลาคม 2555 article
ประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ article
ขอต้อนรับ Mr. LAPORGA. Jober Bandiola จาก SOUTHERN BAPTIST COLLEGE article
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
การเปิดภาคเรียนวันแรกของนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคสมทบ สาขาการจัดการผลิตสัตว์ article
โครงการประชุมสัมมนา สร้างความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
การบูรณาการบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 article
ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทสไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ครั้งที่ 34 article
ประชุมกับคณะกรรมการเพื่อจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
ลงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2555 article
ประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article
มิติใหม่...วิทยาลัยประมงปัตตานี article
"โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู" รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 2และจัดทำแผนปฏิบัติราชการโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2556 article
"โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู" รุ่นที่ 2 article
“โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตร การทำขนมไทยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ” article
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ภาคสมทบ สาขาการจัดการผลิตสัตว์ article
“The Network of Speaking English For Communication T Asean Community 2012” article
การรสอบประเมินวัดผลการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การรับสมัคร นักศึกษา ปวส. เกษตรกรรม (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การประเมินโครงการการประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนกันยายน 2555 article
โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 8 article
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 7 article
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 article
"โครงการฝึกอบรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง นักเรียนทุนหอพักอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" article
มอบหนังสือ article
โครงการติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2555 article
สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ปวส. เกษตรกรรม (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 article
โครงการจิตอาสา พัฒนามาตุภูมิ article
การรับสมัคร นักศึกษา ปวส. เกษตรกรรม (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ขอแสดงความยินดี article
โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ article
"รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555 article
วิชา การทำแห้ง ทำเค็ม รมควันและการหมักดอง article
วิทยาลัยประมงปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการประวิทย์ อ๋องสุวรรณ article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ แผนกวิชาประมง ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด article
12 สิงหาคม 2555 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
การร้อยมาลัยซีกชำร่วย article
ประชุมมคณะกรรมการงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
โครงการรายได้ระหว่างเรียน article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2555 วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center article
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center article
ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร article
วิชาศิลปะประดิษฐ์ article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555
รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ article
โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ article
เตรียมความพร้อมการถ่ายทำภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม/ประมง หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ ๓ article
ถวายเทียนพรรษาฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนพรรษาฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม/ประมง หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น article
ติดตามนิเทศและต่อยอด จัดตั้งกลุ่มอาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
โครงการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ
สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article
การสร้างผู้นำตามธรรมชาติอาชีวะชายแดนใต้ article
แลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา School Partnership Program article
สัมมนาฝึกงานต่างภาค ต่างจังหวัด ปีการศึกษา 2555 article
การประชุมร่วมกับองค์กรเยาวชนสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
การจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ วิชา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ article
จัดการเรียนการสอนรายวิชา การเงินส่วนบุคคล วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน article
การประชุมเครือข่ายศูนย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
วันเคารพครู และวันสถาปนาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 article
เปิดภาคเรียนวันแรก article
โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา School Partnership Program ไทย – อินโดนีเซีย article
การประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ค่ายแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนวิชาชีพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมครู และนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ School Partnnership Program ไทย-อินโดนีเซีย article
“ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” article
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และวันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยประมงปัตตานี article
อบรมพื้นฐานความรู้นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงาน article
มอบนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม article
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมติว แพลงก์ตอน article
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาที่ดีกว่า article
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ article
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จังหวัดกระบี่ article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการตามพระราชดำริ article
การแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 10 รอบคัดเลือก article
ตั้งกลุ่มอาชีพการประดิษฐ์ ( กล่องไหมแทนใจและปลาตะเพียนทองด้วยผ้าปาเต๊ะ ) article
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสูความเป็นเลิศขององค์การ article
การแนะแนวศึกษาต่อนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ระยะสั้น รุ่นที่ 3 article
ระยะสั้น รุ่นที่ 2 article
ระยะสั้นรุ่นที่ 1 article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555 article
รับมอบของขวัญปีใหม่ 2555 article
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
มอบของขวัญปีใหม่ และอวยพรปีใหม่ article
การมอบเกียรติบัตร ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 33 article
การประชุมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม 2554 article
ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาเซียน article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมแกนนำนักเรียนมัธยม ประจำปีงบประมาณ 2555 article
เสวนาทางวิชาการ
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ article
“อาชีวร่วมด้วย ช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” article
ทดสอบทางการศึกษา Pre-V-NET article
แสดงสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม กังหันสูบน้ำพลังงานน้ำไหล article
ร่วมแสดงความยินดี นายสนั่น พงษ์อักษร article
เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554 โดย อศจ. ปัตตานี article
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 article
5 ธันวาคม 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” พุทธศักราช 2554 article
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” article
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดปัตตานี และคณะ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยประมงปัตตานี article
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน article
การประชุมจัดทำมาตรฐานและกรอบอัตรากำลังในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 article
ผลผลิตลูกกวาง article
ปฐมนิเทศสมาชิก อกท. เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง article
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม article
อาชีวศึกษาชายแดนใต้ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) article
10 พฤศจิกายน 2554 วันลอยกระทง article
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ article
กาแฟยามเช้า article
“อาชีวศึกษาชายแดนใต้ ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” article
การคัดเลือกหน่วยดีเด่น สมาชิกดีเด่น สมาชิกบริการชุมชนดีเด่น และศิษย์เก่า อกท. ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554 article
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช article
โครงการพัฒนา ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาเซียน article
วิทยาลัยประมงปัตตานี เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 article
จิบน้ำชายามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2554 article
ร่วมแจกกระเป๋าผู้แสวงบุญ article
“อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และพลังงานทดแทน” article
แจกกระเป๋าผู้แสวงบุญ article
“พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre V-Net ทั้งระดับ ปวช., ปวส.” article
การประชุมวิชาการระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 6 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี article
“ค่ายอาชีวะจิตอาสา นำพาสันติสุข” article
“โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 9” article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ article
ปล่อยลูกกุ้งกลาดำคืนสู่ท้องทะเล article
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 article
การจัดการเรียนรู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำร่วมกับสถานประกอบการ article
มอบของให้กับมัสยิด article
ศิลปประดิษฐ์ article
กิจกรรมโฮมรูม article
วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม article
ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม article
ปล่อยลูกกุ้งขาว article
การจับกุ้งขาว article
รอมฏอนสัมพันธ์ (ละศิลอด) ประจำปี 2554 article
ศึกษาดูงานกับสถานกับสถานประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในแผนก article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง article
การเตรียมการรองรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2554 article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 article
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม และมอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักเรียนกลุ่มพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การแกะสลักดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ และการแกะสลักดอกข่า, กลีบรวงข้าวจากฟักทอง article
แผนกอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญแผนกฯ article
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนา article
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาที่ดีกว่า
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 article
ร่วมบริจาคโลหิต article
การร้อยมาลัยซีกชำร่วย article
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2554 article
การประชุมสัมมนาการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาต่างภาค ต่างพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2554 ตามโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
วัดผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2554 วิทยาลัยประมงปัตตานี article
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 article
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาหอพักด้วยกีฬา article
“โครงการค่ายบำบัดฯ ชนะใจตน ให้รอดพ้นยาเสพติด” article
โครงการอาชีวะแชมป์เปี้ยน article
ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตร article
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2554 article
โครงการจิตอาสาอาชีวะร่วมกับ สพฐ. พัฒนาแผนงานร่วมมือ (งานยุทธศาสตร์) article
กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีครั้งที่ 1 article
“วันเมาว์ลิด” article
แผนกเกษตร วิทยาลัยประมงปัตตานี ทำการฟักลูกนกกระจอกเทศ
สัมมนาฝึกงาน แผนกวิชาประมง วิทยาลัยประมงปัตตานี article
แผนกช่างกลเกษตร เชิญอาจารย์พิเสก ส้องสง วิทยากรพิเศษ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี article
ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 article
วิชาศิลปะประดิษฐ์ article
การสอนวิชาโครงการ article
การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 article
การประชุม อกท. หน่วยปัตตานี article
จิบน้ำชายามเช้า อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
“ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” article
วันเคารพครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงปัตตานี article
วันปลาสวยงามจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา ประจำปี 2554 article
แผนกวิชาประมง วิทยาลัยประมงปัตตานี นำนักศึกษาแผนกวิชาประมง ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ article
การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาประมง article
ประชุมนักศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต article
การพัฒนาหอพักนักศึกษา ตามโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
แผนกอุตสาหกรรมเกษตรศึกษาดูงาน article
งานอาคารสถานที่ และระบบน้ำอุปโภค/บริโภค article
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
การประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ค่ายแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2554 article
การซ่อมบำรุงรถบริการ article
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช article
การเลี้ยงกวาง article
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ article
“ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์” article
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 1) article
การปรับพื้นฐานความรู้วิชาชีพนักเรียนนักศึกษาก่อนไปฝึกงาน การติดตาม และนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพื่อเพิ่มโอกาสมีงานทำ article
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2554 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553วิทยาลัยประมงปัตตานี article
วันไตโลก โรงพยาบาลปัตตานี article
การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ) article
การประดิษฐ์ ( กล่องทิชชู่กับปาเต๊ะและสมุดโน๊ต ) article
พัฒนาภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Developing Languages To Support ASEAN Community Project) article
ฝึกอาชีพ การทำลูกชิ้นปลา article
อาชีวะสร้างงาน สร้างอาชีพ Job Market ภาคใต้ article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบคัดเลือก) article
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยประมงปัตตานี จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ article
ชมรมเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานีเยี่ยมชมวิทยาลัยประมงปัตตานี article
การประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2554 article
“จิบน้ำชายามเช้า” พบปะหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี article
จัดการเรียนรู้นอกสถานศึกษา article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยประมงปัตตานี article
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช article
จัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2553 article
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งประสบอุทกภัย article
Download article
สาระน่ารู้แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattanifish_college@hotmail.com