วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2554
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletจำนวนนักเรียน นั กศึกษา
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
bulletปวช.56 ประเภทวิชาประมง
bulletส่วนหน้า ปวช
bulletหมวดวิชาทักษะชีวิต-ปวช.56
bulletหลักสูตรระดับปวช-ประเภทวิชาเกษตรกรรม
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรทั่วไป และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารงาน และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
bulletข้อมูลโครงการพิเศษและบริการชุมชน
bulletข้อมูลเกียรติยศ
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletข้อมูลงานวิจัย
bulletข้อมูลทุนการศึกษา
bulletศูนย์กำลังคน
bulletผลงานเชิงประจักษ์
bulletแผนการรับนักเรียน
bulletBest Practice
bulletภารกิจศูนย์ข้อมูล
bulletตัวชี้วัดและความสำเร็จขององค์กร (R-Scorecard)
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2554 article

Feb/21/2011

                   

              ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ 147/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ให้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 – 2554 ประกอบกับปัจจุบันประชาชนกำลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น  ซึ่งการเร่งรัดดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายของประชาชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้านการให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เป็นการถาวรอย่างน้อย 1 ศูนย์ ในทุกตำบล แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ คือ

          ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2551 จำนวน 500 ศูนย์

          ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2552 จำนวน 2,500 ศูนย์

          ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2553 จำนวน 2,500 ศูนย์

          ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม  – กันยายน 2554 จำนวน 2,500 ศูนย์

          ซึ่งพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยประมงปัตตานี รับผิดชอบ 2 ศูนย์  คือ ศูนย์ อบต. ลิปะสะโง อ. หนองจิก จ. ปัตตานี  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 , ศูนย์ อบต. ป่าไร่ อ. แม่ลาน จ. ปัตตานี  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554  . รวมทั้งสิ้น 8,000 ศูนย์ ในทุกตำบลทั่วประเทศ

  

     

  

   

  

  

  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารวิทยาลัย

ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนปัตตานีดารุสลาม 110160 article
ประชุมงานฟาร์มเกษตร ประมง และชีววิถี 100160 article
จัดการสอนโรงเรียนมุลิธีสันติวืทยา 070160 article
การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 090160 article
ลงนกกระทาไข่ 110160 article
นิเทศ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง70160 article
ระบบระบายและป้องกันอุทกภัย article
เตรียมพื้นที่ รมช. ตรวจราชการ article
สวัสดียามเช้า 090160 article
ตรวจการปรับปรุงสถานที่ 080160 article
ปรับแต่งพื้นที่ฟาร์มเกษตร 070160 article
จัดการเรียนการสอน รร บูรญาการศึกษาวิทยา 070160 article
การเรียนการสอน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เยี่ยมนักศึกษาในที่ปรึกษา และนักษาที่บ้านน้ำท่วม 060160 article
ประชุมจัดกิจกรรมแนะแนว 060160 article
ละลายพฤติกรรม นศ. เข้าแถวสาย 060160 article
ลงงานหอพักชาย 050160 article
สวัสดียามเช้า 050160 article
เข้าแถว:ความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ 050160 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความสามัคคีนักศึกษาหอพัก สงท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ article
เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกข้าวนาแปลงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
นิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 050160 article
กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 4 มกราคม 2560 article
แนะแนว ณโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 040160 article
ผุ้สมัครลงเลือกตั้ง นายกฯ อกท. หาเสียง 040160 article
สมาชิก เลือก ชมรมกีฬา 040160 article
ว่าที่ นายกฯ อกท.หน่วยปัตตานี หาเสียง 040160 article
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 311259 article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร การใช้เครื่องมือทางการเกษตร และการตกแต่งสวนหย่อม 301259
ร่วมหารือการแนะแนวประชาสัมพันธ์ การรับ นร.นศ. ปีการศึกษา 2560 301259
ประชุมเรื่องการขออนุมัติหลักสูตรต่ำกว่าปริญาตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 291259 article
กิจกรรมศาสนา 301259 article
Lab ตัดแต่งวัตถุดิบ 291259 article
อาชีวะอาสา บริการ ตรวจ ซ่อม พักคน พักรถ ฟรี 291259 article
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เตรียมความพร้อม ท่านรองรัฐมนตรีฯ 291259 article
การจัดการเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 291259 article
นำนักศึกษาเรียนร่วมสถานประกอบการ 291259 article
ปรับพื้นที่สร้างหอพัก นศ. 291259 article
พัฒนางานฟาร์มเกษตร 291259
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 281259 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 281259 article
คณะผู้บริหาร อศจ.ปัตตานี..มอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ 2560 แด่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี. article
คณะผู้บริหาร อศจ.ปัตตานี มอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ 2560 article
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ผอ.สำนักงานศึกษาจังหวัดฯ 281259 article
กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล 281259 article
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 281259 article
ปรับพฤติกรรมนักศึกษา เรื่องการแต่งกาย 281259 article
สวัสดียามเช้า 281259 article
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 281259 article
ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 8 ฝ่ายจัดเตรียมการออกกำลังกายและชมรมกีฬา 271259 article
แก้ปัญหาผู้เรียน 271259 article
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการ 271259 article
สวัสดียามเช้า 271259 article
กิจกรรมประชุมหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย 261259 article
งานแนะแนว 261259 article
ประชุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก นร.นศ. article
ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 article
เยื่ยมบ้านนักเรียน ปรึกษาหารือปัญหานักเรียน article
การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปรงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 article
ปลูกกล้วยและตัดหญ้าแนวรั้ววิทยาลัย 241259 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
ประชุมแผนพัฒนาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ Smart Farmer(เป็นภาพรวม) 231259 article
ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอาคารหอพัก นร.นศ article
ส่งมอบวัสดุและฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะตาจุดดีน article
การจัดการเรียนการสอน รร.สันติวิทยา article
ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2559 221259 article
เข้าแถว 221259 article
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article
กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนว 211259 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อจวน กองแก้ว article
ประชุมแผนกเกษตรและงานฟาร์มเกษตร 201259 article
ณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดา นายประพัฒน์ กองแก้ว article
เตรียมตัวนักศึกษาเข้าแข่งขัน นักศึกษารางวัลพระราชทานฯ article
โครงการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS article
งานฟาร์มเกษตรเตรียมปลูกกล้วยหอมนาง 191259 article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบุรณาการวิทยา วิชาการผลิตสัตวปีก article
การจัดการเรียนการสอน ปาแดรู จ.ยะลา article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลามปาแดรู 161259 article
ออกกำลังกายและลงงาน 161259 article
กิจกรรมศาสนา 1151259 article
ซ่อมฝ้าเพดานสำนักงานหมู่บ้าน อกท. โดยภาควิชาช่างกลเกษตร article
จัดการเรียนการสอน รร. มูลนิธิสันติวิทยา 151259 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 151259
เข้าแถว:การเตรียมตัวสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2559 article
มอบวัสดุ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรต 141259 article
ปักหมุดหลักเขตที่ดินทุ่งโพลงเข้ เพื่อเตรียมการขอที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตของวิทยาลัย article
กิจกรรม อกท. การดำรงชีวิตเเบบเศรษฐกิจพอเพียง 141259 article
ซ่อมฝาครอบเครื่อง รถแบคโฮ 141259 article
ฝึกอาชีพโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ฯ 141259 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หอชาย article
กิจกรรมภาษา article
นักศึกษาภาควิชาช่างกลเกษตร ช่วยชุมชน ตั้งเต้นท์งานเมาลิด article
วิชาช่างกลโรงงานฟาร์ม ตอนเครื่องสูบน้ำ article
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี มอบโล่และเงินรางวัล ให้แก่ ชุมชนบ้านป่าศรี ที่ได้รับรางวัลชมเชย “ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558” article
เข้าแถว: มอบของขวัญให้แก่นักศึกษาที่ใช้เวลาว่างในห้องสมุด article
สวัสดียามเช้า article
ฝึกอาชีพและมอบของวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดทีโรงเรียนตรวจตระเวณชายแดนบ้านไบ article
ประชุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม. 2560 ครั้งที่ 1 article
ประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาคีเครือข่าย 91259 article
เข้าแถว:ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า article
กิจกรรมศาสนา 081259 article
ปรับปรุงระบบนําในบริเวณหอพักชาย เพื่อป้องกันนำท่วม article
ปรับพื้นทีโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับและแปลงไม้ดอก article
รายวิชา เกษตรผสมผสาน article
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิต“ article
เข้าแถว: มอบรางวัลการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในห้องสมุด article
กิจกรรมชมรมเเละเเละประกาศทักษะที่ได้ติดกิจกรรมไปที่ได้เลื่อนระดับ
มอบเกีบรติบัตร สมาชิกดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ article
สวัสดียามเช้า 071259 article
กิจกรรมภาษา article
ประชุมเตรียมข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพ้ฒนาธุรกิจการเกษตรในสถานศึกษา article
จัดการเรียนการสอน การผลิตพืชผัก article
ประชุมครูพี่เลี้ยง 61259
จับฉลากรายชื่อนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด article
ปลุกต้นมะพร้าวน้ำหอมเนื่องในวัน พ่อ article
การประชุมวิชาการ อกท. ภาค ภาคใต้ article
เปิดระบายน้ำแปลงเกษตร ป้องกันน้ำท่วม article
จัดการเรียรการสอน รร.สันติวิทยา 21259 article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ประชุม อศจ. ปัตตานี 301159 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย article
สอนนักศึกษาปลูกไม้ประดับหน้าอาคารเรียน article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมครูพี่เลี้ยง หมู่บ้านมหาดไทย article
จัดการเรียนการสอน ลูกไม้ผลและปลุกมะลากอในฟาร์มเกษตร 281159 article
โครงการซ่อมบ้านนักศึกษายากจน ถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นที่ 1 และมอบเงินซ่อมบ้านงวดที่ 2 article
เข้าแถว article
ผอ.ปรีชา เวชศาสตร์ ให้โอวาท และส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะอกท.ระดับภาค ณ วษท.ชุมพร article
ผู้อำนวยการ นิเทศ การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
ตรวจงาน ต่อเติมกันสาดอาคารพัสดุกลาง article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรุ article
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ และ การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตาน article
ผู้อำนวยการปฐมนิเทศนักศึกษาเไปเเข่งทักษะอกท. ระดับภาค 251159 article
ตรวจสุขภาพ งานฟาร์ม 271159 article
ทำความดี ถวายในหลวง 221159 article
ประชารัฐร่วมพัฒนาอาชีวศึกษา Startup Thailand 4.0 23 24 1159 article
จัดการเรียนการทีสันติวิทยามูลนิธิ 241159 article
ส่งนักศึกษาปริญญาตรี เข้าฝึกในโรงงาน พร้อมปฐมนิเทศเข้าทำงาน ณ บริษัทชัยเจริญมารีน 231159 article
จัดเตรียมพื้นที่ 221159
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 221159 article
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ 221159 article
ฝึกทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน 221159 article
ฝึกซ้อมทักษะการจัดสวนถาด 221159 article
รวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ 221159 article
ทำความดี ถวายในหลวง article
ลงงานเช้า article
จัดการสอน รร มูลนิธีสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 261259 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
อสมท. ปัตตานี ปชส.ประชารัฐร่วมใจพัฒนา อาชีวศึกษาปัตตานี 211159 article
ประชุม ประชารัฐร่วมพัฒนา Startup Thailand 4.0 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา article
ผู้อำนวยการลงเคลียร์และควบคุมพื้นที่ในการจัดงาน article
เข้าแถว article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหาร article
การจัดนิทรรศการของชมรมฯ อกท. article
ซ้อมทักษะน้ำนมจากพืชของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ article
ซ้อมทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่าย article
ซ่อมบ้านให้นักศึกษายากจน ถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นที่ 1 article
ผู้อำนวยการมานิเทศกิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอกท. และนิทรรศการ article
ผู้อำนวยการตรวจงานฟาร์มไก่ไข่ article
หน่วยการเรียนรู้ทักษะการปักชำพืช article
รับฟังสัมมนา (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ article
ฝึกซ้อมทักษะการผลิตลูกชิ้นไก่กับน้ำนมจากพืช article
จัดการเรียนการสอน ปอเนาะปาแดรู article
ประชุมทำความเข้าใจและปรึกษาหารือการดำเนินงานส่งเสริมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 article
บริจาคโลหิต 181159 article
เข้าแถว article
กิจกรรมศาสนาของนักศึกษาหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
การจัดการเรียนการสอน ทำสื่อการเรียนตามโครงการพระราชดำริฯที่ใช้ในการจัดการฟาร์ม 171159 article
การจัดการเรียนการสอน รร.สันติวิทยา 171159 article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
กิจกรรมกลางคืน 161159 article
เข้าแถว:การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
การอบรมบรรยายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีงบฯ 2560 article
กิจกรรมเรียนภาษา article
วิชาผลิตพืชผัก
ผู้อำนวยการ มอบเงินทุนเหลือจ่ายจากการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา article
ประชุมหน้าภาควิชาและครูประจำภาควิชา article
กิจกรรมเรียนภาษา article
การเรียนการสอนปรับปรุงคอกแพะ article
วิชาผลิตพืชผัก article
ผู้อำนวยการ มอบเงินทุนเหลือจ่ายจากการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษา article
ประชุมปรึกษาหารือระบบการทำงานภายในงานฟาร์มประมง 151159 article
ปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการของนักศึกษา 151159 article
เข้าแถว 151159 article
ลงงานเช้า 151159 article
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีกำหนดการเสด็จฯ เยือน จ.ปัตตานี
เข้าแถว article
การจัดการเรียนการสอนของบูรณาการศึกษาวิทยา article
การจัดการสอนของศูนย์ยะหริ่ง article
การขับเคลื่อน โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมงคล มั่งคั่ง ยั่งยืน article
ทีมงานแนะแนว เตรียมส่ง เอกสารopenhouse article
ตรวจเช็คและซ่อมระบบน้ำคอกไก่ไข่ 111159 article
ท่านมา เราดีใจท่านไป เราคิดถึง "ครูสุปราณี ศรีสะอาด" article
วันพระบิดาแห่งฝน 111159 article
สวัสดียามเช้า 111159 article
กิจกรรมศาสนา 101159 article
เตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ article
ฝึกอาชีพของแผนกสามัญ-สัมพันธ์ ยาดมสมุนไพร ยาดมพิมเสน article
การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ article
เข้าแถว article
ออกกำลังกาย 101159 article
กิจกรรมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
ชี้แจงการแข่งขันทักษะ และอำลาครูสุปราณี ศรีสะอาด article
999,999 ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ article
กิจกรรมเรียนภาษาของนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
ถวายความอาลัย article
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" article
วิชาเขียนแบบเบื้องต้น ส.1/5 article
พืชผักสวนครัว และไม้ดอก หมู่บ้านมหาดไทย article
ออกกำลังกาย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ซ้อมทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ article
ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล 71159 article
เข้าแถว: ชี้แจง กิจกรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 article
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอบรมการเพาะเห็ด รร.เตรียมศึกษาวิทยา article
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
รณรงค์ ต่อต้านความรุนแรง article
ตรวจปัสสาวะบุคลากร article
ครูที่ปรึกษาได้ร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขปัญหานักศึกษามาสาย article
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ article
จัดการเรียนการสอน สถาบันปอเนาะปาแดรู article
ตัดหญ้าแปลงเกษตร article
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ article
การฝึก. 108. อาชีพ การทำกรอบรูปด้วยไม้ไอศรีม ณ อำเภอหนองจิก article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร นำเสนอเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตร article
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" article
เข้าแถว article
จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ article
กิจกรรมกลางคืน ชมวีดีโอประวัติของในหลวง article
เข้าแถว การร่วมกิจกรรมแปลอักษร article
สวัสดียามเช้า 21159 article
กิจกรรมภาษา
ประชุมคณะกรรมการอกท. เรื่องการจัดการแข่งทักษะวิชาชีพ article
เข้าแถว:สงบนิ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเตรียมตัว อกท. ระดับหน่วย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 article
เข้าแถว:สงบนิ่ง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ article
Startup Thailand 4.0 article
เตรียมพื้นที่แนะแนวการศึกษา เซ็นทรัลหาดใหญ่ โดยทีมงานแนะแนว article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรู article
ประชุมผู้สอน article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า 281059 article
กิจกรรมศาสนา article
ร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารร (15 วัน) เพื่อถวายพระราชกุศล article
คณะกรรมการตรวจเลื่อนระดับสมาชิก อกท จากระดับหน่วยเป็นระดับภาค article
เข้าแถว: การแก้ผลการเรียน article
ประชุมหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ด้วยความอาลัย article
พิธีมอบทุนการศึกษา จชต. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ article
ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำงานพัสดุ article
จัดทำริบบิ้น 999 ดอก article
ตรวจความพร้อมประเมินของชมรมวิชาชีพอุตสากรรมเกษตร
ประชุมภารกิจ article
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 2559 article
การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการวิจัยในชั้นเรียนปี 2560 article
ลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย article
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ของผู้บริหารและข้าราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ประจำปีการศึกษา 2559 article
ประชุมการคัดเลือกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน article
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 171059
เรารักในหลวง
โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 2 article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ(การนำเสนอชิ้นงาน) article
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเขียนรายงานโครงการวิชาชีพ article
ทักษะวิชาชีพตามโครงการสร้างภาพลักษณะและค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา "สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย(Thailand's Best Skills)" ระดับภาค ภาคใต้ article
ประชุมกลุ่มงานอำนวยการ article
ฝึกอาชีพสถาบันการศึกษาปอเนาะบือแนวิทยา article
ฝึกอาชีพและส่งมอบวัสดุสถาบันการศึกษาปอเนาะอัลฆอฟะห์อัดดีนียะห์เรื่องการเลี้ยงแพะพื้นเมือง article
ติดตามความคืบหน้าการปักหมุดเขตฯ article
โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาแหล่งเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นปัตตานี article
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 article
ตัดหญ้าเตรียมสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ทดสอบเครื่องสูบน้ำ สระหน้าบ้านพักครู article
เชิญ นศ.ที่ได้รับทุน ประเภทไม่ต่อเนื่อง ประจำปี 2559 article
ฝึกอาชีพ 'การเลี้ยงไก่ไข่'ที่สถาบันการศึกษาปอเนาะมะปริงวิทยา article
พิจารณาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
ประชุมข้อราชการ article
ร่วมส่ง-อำลา นักศึกษาอินโดนีเซีย ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย และไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ article
ฝึกอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 41059 article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งฝึกอาชีพระยะสั้นเรื่อง'การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน article
เตรียมหนังสือส่งออกขอความอนุเคราะห์คัดนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อด้วยระบบโควตา article
การจัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู article
ประชุมฝ่ายวิชาการ article
กรรมการตรวจรับวัสดุฝึกอาชีพปอเนาะจะบังติกอ article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับเยาวชนบ้านตาหมน article
ปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน อกท. หน่วยปัตตานี article
ประชุมแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ article
ประชุมภาควิชาประมง article
ฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะมัดรอซะห์ตะห์ ฟิสอัลกุรอ่านปูยุด article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าศรี article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานราชการ article
ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 280959 article
ประชุมชี้แจงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 article
ปลาจาละเม็ดน้ำจืด article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าศรี ตำบลตะโละ article
เข้ารับการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น “วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” (ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) article
ซ่อมปริ้นเตอร์ article
ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี เรื่อง การปลูกผัก article
ตรวจเยี่ยมบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง article
ประชุมนักศึกษาทุน 260959 article
ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเลี้ยงปลา article
ส่่งนักศึกษาไปดูงาน อกท. ณ สาธารณรัฐเกาหลี article
จับกุ้ง บ่อกุ้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
ติดตามสนับสนุนการชี้แนวเขตและปักหลักเขตที่ของผู้ใหญ่รอย่ะและนายช่างรางวัดที่ดินเทพา article
มอบวัสดุค้างยูให้กับโรงเรียนปมุมคงคาอนุสรณ์ และโรงเรียนแสงประทีป article
ฝึกอาชีพ โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน article
ให้คำแนะนำการฝึกฝนทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้รุ่นน้องในช่วงปิดภาคเรียน article
เคลียร์งานพัสดุและการเงิน article
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ article
การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559" article
การประชุมการเผยแพร่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การเป็นผู้ประกอบการ" article
ประชุมการประเมินพนักงานราชการ article
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณภาพลักษณะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ภาควิชาประมง article
การประชุมวิชาการ การลดปัญหาการ ออกกลางคัน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชุมแผนการรับนักศึกษา 2560 และเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 200959 article
การสอบประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 190959 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการลงทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการลงทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ฝ่ายวิชาการร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขปัญหานักศึกษาที่คาดว่าจะไม่จบตามเกณฑ์ article
แก้ปัญหานศ ขาดเรียนและขาดกิจกรรมเข้าแถวและกิจกรรม อกท. article
การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ article
ดูแลผู้เรียน : ซ่อมบ้านนักศึกษา article
กิจกรรมทักษะชีวิต รื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
มอบวัสดุให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบแม่ลาน) article
นำเสนอโครงร่างโครงการรองปรนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
กิจกรรมภาษา 130959 article
เข้าแถว article
ประชุมการปฏิบัติงานข้าราชการ article
เข้าแถว article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
สอนปอเนาะพัฒนาเยาวสอนปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลาม (ปอเนาะปาแดรู) 90959 article
ฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้ได้รับผลกระทบหมู่บ้านแม่ลาน) article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง article
ประชุม article
เข้าแถว:การชดงาน 80959 article
กิจกรรมศาสนาพุทธ ณ วัดมุจรินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) 80959
หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 80959 article
การฝึกอาชีให้กับโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ 80959 article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนบากงพิทยา หลักสูตรการเพาะเห็ด 80959
ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 080959 article
ฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มสตรีสายสัมพันธ์) 80959 article
ครูผู้สอนวิชาโครงการและครูที่ปรึกษาโครงการนักศึกษา รับคู่มือหลักเกณฑ์การเขียนรายงานของรายวิชาโครงการ ที่ฝ่ายวิชาการ 80959 article
ปรับปรุงผนังอาคาร แผนกช่างกลเกษตร 80959 article
เข้าแถว
สวัสดียามเช้า article
ทักษะชีวิต article
ปลูกผักเป็ดทะเล(ภาษามาลายูท้องถิ่นเรียกว่า ชือเปะ) article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์
เข้าแถว article
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ” article
เพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และผสมเทียมปลาดุก article
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ชีววิทยาทั่วไปของสัตว์น้ำ วิชาการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ วิชาสารเจือปนในอาหาร วิชาธัญพืช article
ชดกิจกรรม article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมขับเคลื่อน อกท. ระดับหน่วย
ประชุมเชิงฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล พักสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS article
เตรียมบูทแนะแนววิทยาลัย article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร การจัดสวนถาด article
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงานของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่3 (งานแนะแนว) article
ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้รายวิชาหลักพืชกรรม article
การเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) article
จัดการเรียนการสอน นศ.ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านฮาลาล ในงาน World Hapex 2016 article
ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน article
ประชุมหอพัก article
นัตเก๊ตปลา article
พัฒนาฟาร์มเกษตร article
วิชา การผลิตพืชผัก article
วิชาหลักพืชกรรม article
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
วิชาลูกเสือ article
ฝึกอาชีพโรงเรียนอิสลามสามัคคี หลักสูตรการทำขนม article
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบเครื่องเสียง article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียน สันติวิทยามุลนิธิ ยะรัง article
เข้าแถว article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการของอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2559
ชมรมพืชศาสตร์ อกท.หน่วยปัตตานี อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ article
คณะกรรมการตรวจรับ เครื่องโปรเจคเตอร์ article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ฝึอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋ว 300859 article
การประเมินสรุปผลการเรียนของ นศ.อินโดนีเซีย 300859 article
ปลูกมะขามเปรี้ยว article
ฝึกซ้อม จรวดขวดน้ำ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยปัตตานี article
อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สงขลาเกมส์ article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ/ชิ้นงาน article
ประชุมครูพี่เลี้ยง article
ประชุม สหการร้านค้าวิทยาลัยฯ article
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่2 article
โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 12 24 - 25 สิงหาคม 2559 article
แห่โล่ทองคำ และรางวัลพระราชทาน article
เตรียมแห่รางวัล สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน article
มหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำกลุ่มสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ article
ทักษะการจัดสวนแก้ว วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร ระดับชั้น ปวช. article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมสัมมนาการบริหารงานงบประาณศูนย์บ่มมเพาะ. วอศ. สงขลา article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
เตรียมสถานที่งานมหกรรมวิชาการ จ.ยะลา article
ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฎิบัติงานเกษตร โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
ประชุม ฝึกซ้อม กีฬาคณะสี article
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในยุคศตวรรษที่ 21
เข้าแถว article
การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หมู่บ้านท่าด่าน article
เตรียมรถแห่รางวัล สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา article
ตรวจดูฟาร์มประมง article
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) article
แข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก article
นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพัฒนาวิชาชีพระดับปริญญาตรี article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ปาแดรู article
ประชุมเตรียมความพร้อมการ "การแห่รางวัลพระราชทาน" และการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยนาเสพติด (โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 12) article
ละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดบางปลาหมอ article
ประชุมโกงกางเกมส์ ครั้งที่ 12 article
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง article
สวัสดียามเช้า 190859 article
ฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโฟนิค article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน article
เข้าแถว article
ประชุมบุคลากร ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ทักษะชีวิต: ประสบการณ์การไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย article
ประชุมครูผู้สอน article
กาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
ประชุมประสานงานแผนการตรวจราชการ article
สัมมนาิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ออกกำลังกายยามเช้า article
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูอาชีวศึกษาภาคใต้ article
ประชุมหอพัก article
Thai- Malaysia Student For The Asean Community Camp 2016 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมการจัดกีฬาสี article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ article
เตรียมพื้นทีทำแหล่งเรียนรู้การเกษตร article
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
แหล่งเรียนรู้การอนุบาลปลาหมอสี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำศูนย์ article
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559 article
ทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2559 article
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559 article
ฑีฆายุกาโหตุ มหาราฃินี 12 สิงหา มหาราชิ 2559
ทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2559 article
พิธีประกาศาชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 article
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำศูนย์ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 article
กิจกรรมทักษะชีวิต: วันแม่
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ article
ครงการอบรมวัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 2 article
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด เทคนิคตานีเกมส์
มอบเกียรติบัตร สัมมนาฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ article
กิจกรรมภาษาของนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
เตรียมสถานที่ จัดพิธี 12 สิงหา มหาราชินี article
ประชุมสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ฟังสัมมนาการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตร article
จัดห้องเรียนเฉพาะทางประมง article
ซ่อมประตูรั้วงานฟาร์มเกษตร วิชาช่างเกษตรเบื้องต้น article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการกำหนดกิจกรรมและการแก้ปัญหาของนักศึกษาหอพักภายใน article
ประชุมปรึกษาทีมงานซื้ออาหารโรงครัวปฏิรูป article
ยำปลาไข่ article
ปฐมนิเทศ นศท. จชต. ปีการศึกษา 2559 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS และพัสดุ article
อบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโค article
ประชุมสำรวจความต้องการให้ความช่วยเหลือการดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ article
นักศึกษาหอพักไปร่วมกิจกรรมศาสนาพุทธร่วมกับชุมชน ณ วัดตุยง article
ป้อนอาหารและให้นำเกลือม้า article
ประชุมงานฟาร์ม article
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ article
สัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ article
กาแฟยามเช้า เทศบาลตำบลหนองจิก article
พัฒนาหอพักปลากะพงขาว
ทักษะชีวิต article
ประชุมห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 article
ประชุมนักศึกษา เพื่อร่วมแก้ปัญหานักศึกษาขาดลงงานเช้าและกิจกรรม article
อบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโค article
จิบน้ำชายามเช้า และ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
รับเงินปันผลสมาชิกเงินออมวิทยาลัย article
เดินหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัทตอยยีบันฟูดส์ จำกัด จ.ยะลา article
ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานทวิภาคี งานกิจกรรม article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ article
ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี2561-2564 article
เข้าแถว:การใช้สิทธิ์หน้าที่ของปวงชนชาวไทย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
มอบวัสดุการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลา ตามโครงการสร้างานสร้างอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านท่าด่าน article
เข้าแถว:การรณรงค์การลงประชามติ article
จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีคุณภาพดีเยี่ยม
กิจกรรมศาสนาของนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย article
กิจกรรมศาสนา article
วิชากิจกรรมลูกเสือ article
ลงงานปรับภูมิทัศน์เล้าไก่ไข่ article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว:ความสำคัญในการใช้สิทธิ์ลงประชามติ article
กิจกรรทักษะชีวิต article
การเลี้ยงกุ้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
ประชุมการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 2560 article
เข้าแถว : ชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า article
กิจกรรมภาษา article
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ อศจ. ปัตตานี article
เข้าแถว article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 14 ตรังเกมส์ article
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ article
เด็กทุนอาชีวะ article
รณรงค์ประชามติ
ประชุมติดตามหัวหน้าห้อง เรื่องการส่งแบบรายงานการเข้าสอน article
ผู้อำนวยการ ให้โอวาท แก่ นศ.ทุน article
นำเสนอ บทที่ 4 รายวิชาโครงการ ภาควิชาช่างกลเกษตร article
มอบวัสดุการเรียนการสอน article
เข้าแถว article
วิชาลูกเสือวิสามัญ article
กิจกรรมนักศึกษา ครู ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ไทย มาเลเซีย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ article
แนะแนวโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี article
สอบทุนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส article
ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญาเงินกู้กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 article
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัย และหารือข้อราชการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้ ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ “ปลาสลิดดอนนา” article
แบ่งสายกีฬาตะกร้ออาชีวะเกมส์ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง article
ถวายเทียนพรรษา article
คณะกรรมการประเมิน ครู คศ. 1 เพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ (คศ.2) article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเลือกสรรพนักงานราชการ article
เข้าแถว:ชี้แจงภารกิจ และความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา article
กิจกรรมศาสนา article
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์ จชต. ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การแข่งขันกีฬา อศจ. ปัตตานี article
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน article
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผล article
ประชุม คณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี article
การวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และตรวจเยี่ยมวิทยาลัย article
ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสภาสถาบันภาคใต้ 3 article
ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสภาสถาบันภาคใต้ 3 article
รณรงค์การลงประชามติ article
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด การแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2559 article
การประชุมการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี article
ประชุมชี้แจงการจัดสรรรายได้ของสถาบันจากการจัดการเรียนการสอนฯ
โครงการประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาเกาะแลหนัง วิชาอาชีวศึกษาและความปลอดภัย article
การประฃุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง article
วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักศึษาระดับปริญญาตรี article
นิเทศติดตามการเรียนการสอนปริญาตรี นิเทศการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่งและการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย article
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือรายวิชาโครงการ article
วันลูกเสือแห่งชาติ article
รฯเข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะติดตามงานประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข จากกอ.รมน.ภาค4 สน. article
ปรับดินถมรั้ววิทยาลัย article
รอมฎอนสัมพันธ์สมานฉันท์ article
ประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอน การเบิกเงินเรียนฟรี 15 article
กิจกรรม อกท. article
จิตอาสา พัฒนาหมู่บ้านมหาดไทย article
มอบอินทผาลัม article
ประชุมงานฟาร์มเกษตร อัพเดตเมื่อ เมื่อวันพุธ article
คณะกรรมการตรวจข้อสอบทุนฯ article
เตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อจำหน่าย
งานปกครองยามเช้า
ร่วมพิธีรดน้ำศพ และ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายประพนธ์ สกูลหรัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ณ วัดแม่เปียะ อ.นาหม่อม จ.สงขลา article
วันต่อต้านสารเสพติดโลก article
ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ เยี่ยมและให้กำลังใจ article
ชี้แจงการ สอบทุนระดับปวส.ทั่วไป1ทุน ต่อเนื่อง 2 ทุน article
เปิดอบรมวิชาชีพโครงการสร้างอาชีพสร้างงาน เพื่อกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ เรื่อง การเลี้ยงปลา article
นักศึกษาชำแหละไก่ article
สวัสดียามเช้า article
มอบเกียรติบัตร ประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม article
นักศึกษาเตรียมบ่อเลี้ยงปูนิ่ม โครงการหารายได้ระหว่างเรียน article
นิเทศการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุม ป.ตรี สายปฏิบัติการ article
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน อกท.ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาประมง article
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานการดำเนินงาน การฝึกอาชีพ "การเพาะเห็ดนางฟ้า" ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ณ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ article
สอบรังวัดที่ดินเพื่อเสนอขอที่ดินจัดตั้งวิทยาเขตฯ article
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวภาคใต้ 3 article
อบรมให้ความรู้ เรื่อง สหกรณ์ร้านค้า สมัครสมาชิก และเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา article
เตรียมพื้นที่นิทรรศการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ article
รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ 2559 article
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 article
ประธานเครือข่ายOTOPจังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมการผลิต และจำหน่ายอาหารฮาลาล article
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 article
สอนการเชือด และชำแหละไก่ จำนวน 65 ตัว article
ประชุมชี้แจงและแนะนำการทำสัญญาเงินกู้ กยศ. สำหรับผู้กูรายใหม่ article
การเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการศึกษามีเปอร้เช็นนักศึกจบ ปวช. ปวส.ไดัร้อยละ94 จากท่านนายยกสภาสถาบันฯภาคใต้3 (นายประเสริฐ แก้วเพร็ช) article
วิชา การขยายพันธุ์พืช article
ฝึกอาชีพ มหกรรมสร้างงาน สร้าวอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีการศึกษา 2558 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ปฐมนิเทศนักศึกษา (ทวิศึกษา) ณ โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา article
สำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มสตรี หมู่บ้านท่าด่าน article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี article
การยื่นขอบำเหน็ดบำนาญด้วยตนเอง article
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ติดตามความคืบหน้าในการตรวจรังวัดที่ดิน จัดตั้งวิทยาเขตฯ article
อาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักศาสนา article
วิชาการผลิตพืชผัก article
ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ รร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านบูดี article
การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
เข้าแถว : การปฎิบัติตน ช่วงรอมฎอน article
สวัสดียามเช้า article
ละหมาดตะรอเวียะห์ article
“ต้นอินทนิน” article
เข้าแถว : เข้าสู่รอมฎอน article
ถมดินทางเข้าวิทยาลัย article
ฝึกทักษะการปูหญ้าให้นักศึกษาและให้มีรายใด้ในวันหยุด article
ผู้อำนวยการ นิเทการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุมครูพี่เลี้ยง article
การแบ่งส่วนของตัวปลา article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ด และเตรียพื้นที่รับเสด็จ article
ประชุมห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมข้อมูลวิทยาลัย article
เช้าแถว การเลืองตั้งหัวหน้าห้อง article
กิจกรรมศาสนา article
สวัสดียามเช้า article
แนะแนว รร. ทวิศึกษา article
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า article
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง “มารยาททางสังคม“ article
ประชุมชี้แจงแนะนำขั้นตอนการกู้เงิน กยศ. ในระบบ e-studenlon article
ระดมสมองกิจกรรมหลักของสมาชิกชมรมวิชาชีพทุกชมรม article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โฮมรูม การเลือกตั้งคณะกรรมการห้อง article
ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่2 ปีการศึกษา2559 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 article
ประชุมร้านค้าสวัสดิการ article
เข้าแถว article
ลงงานเช้า ปูหญ้าหน้าอาคาร 4 ชั้น article
ทักษะภาษา article
ตรวจเยี่ยม การฝึกอาชีพ "การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน" article
หนังสือใหม่สำหรับ นศ. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 article
ประชุมงานประกันคุณภาพ article
ประชุมหอชาย คัดเลือกผู้ใหญบ้าน กำนัน คณะกรรมการหอ
สวัสดียามเช้า article
วันสถาปนาวิทยาลัย และวันเคารพครู article
ปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย“การตกแต่งสนามหญ้า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย”
ประชุม ข้อมูล 9 ประการ ปี 2559 article
ซ้อมวันเคารพครู article
ประชุมเตรียมความพร้อมวันเคารพครู
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมเตรียมความพร้อมวันสถาปนาวิทยาลัย และวันเคารพครู article
เข้าแถว: ชี้แจงภารกิจวันเคารพครู article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร นับจำนวนไก่ ชั่งน้ำหนักไก่่ ปรับปรุงทีเก็บน้ำ article
ประชุมครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ(ศูนย์บ่มเพาะประกอบการในสถานศึกษา) article
เข้าแถว: การร่วมกิจกรรม article
“พัฒนาบุคลิกภาพ“ บรรยาย โดย ผู้อำนวยการปรีชา เวชศาสตร์ article
ตรวจคัดกรองสารเสพติดประจำปี article
ประชุมกลุ่มงานวิชาการ article
ประชุมการเปิด ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ article
ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มงานแผนงานและความร่วมมือ article
สวัสดียามเช้า article
ร่วมงาน 208 ปี อำเภอหนองจิก article
เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มประมงร่วมกันตกแต่งภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย article
เข้าแถว article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมชี้แจงคำสั่ง article
คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
ประชุม หมู่บ้านมหาดไทย article
ผู้บริหาร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับผู้บริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี article
"เตรียมความพร้อมครูผู้สอนในระดับปริญญาตรี" article
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินลงทุน ปี งปม. 2559 article
ค่ายสัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย article
ค่ายวิชาการ article
ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 article
สัมภาษณ์ นศ. ป.ตรี article
ประชุมเตรียมความพร้อมวันประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ค่ายฯ59 article
ร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์ปฎิบัติการอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 6 article
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานร้านค้าสวัสดิการ article
กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาแกนนำ article
ประชุมเตรียมความพร้อม ค่ายนักศึกษาแกนนำ article
ตรวจบริเวณวิทยาลัย article
พัฒนาภูมิทัศน์ขอบสระบัวเพื่อความสวยงาม article
ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันฉัตรมงคล article
ประชุมพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าภาควิชา article
ประชุมภารกิจค่ายฯ59 article
ตรวจดูแลการก่อสร้างสนามฟุตบอล
ประชุมอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและปฎิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 article
ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2559 article
ต้อนรับ แนะนำวิทยาลัย และทำการแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัย แก่ผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา ของชุมชนบริเวณรอบๆวิทยาลัย article
ประชุมพิจารณาปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬา article
ร่วมกิจกรรมพบปะสมาชิกกาแฟยามเช้า ณ สถานีพัฒนาที่ดินอำเภอหนองจิก article
ดูแลการปรับปรุงพื้นที่ภายในวิทยาลัย article
ยินดีต้อนรับครูธีริศรา คงคาลิมีน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช article
การดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา article
ดูแลการปรับพื้นที่หน้าอาคารสี่ชั้น article
ประชุมภารกิจประจำสัปดาห์
สต้าฟลูกม้า article
นิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพ article
ผู้อำนวยการ ลงพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ article
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตรวจสอบโรงผลิตน้ำดื่มระบบน้ำดื่ม เพื่อต่ออายุใบอนุญาต อย. น้ำดื่ม ปาตานี ของวิทยาลัย article
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ article
ประสานงานสาธารณสุข ดำเนินการขอ เครื่องหมาย อย.น้ำดื่มปาตานี article
ประสานงานการขอที่ดินเพื่อสร้างวิทยาเขตฯ article
ขับเคลื่อนงานช่วงปิดภาคเรียน article
ประชุมกรรมตรวจจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอล article
ประชุมการเตรียมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี2559
ประชุม Staf เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี 2559 article
ประชุมนักศึกษาทีสมัครเรียนสายปฎิบัติการ article
6 เมษา วันจักรี
ประชุม โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาบแดนภาคใต้ article
การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 article
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ประชุม นศ. สมัครเรียน ป. ตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี article
ตัวแทนภาควิชาจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่1/2559 article
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี 2559 article
ฝึกงานร่วมสถานประกอบการ article
ประชุมภารกิจ article
นักศึกษาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ฝึกงานภายในวิทยาลัย article
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ตรวจการปรับบ่อนาก้ง article
ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใน
ส่งตัวนศ.ฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ article
ลงพื้นที่ตรวจการสร้างสนามฟุตบอล article
ประชุมเพื่อติดตามผลและเร่งรัดการใช้จ่าย งปม. 59 ครั้งที่ 5
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
อบรมและเข้าร่วมอบรมการสัมมนา การขอมีวิทยฐานะชำราญการและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.10 จชต.) article
สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ article
กิจกรรมอำลา article
วันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 article
การทำซุ้ม และตกแต่งแท่นมอบประกาศนียบัตร article
ผู้สำเร็จการศึกษา ซ้อมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร article
สาธารณะสุข อ.หนองจิกเข้าตรวจนำ้ดื่มวิทยาลัยฯ article
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
ปัจฉืมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 article
ประชุมภาควิชาประมง article
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร article
ประชุมฝึกงานนักศึกษาอินโดฯ article
ประชุมการจัดกิจกรรมอำลา วันประมงสัมพันธ์ article
ประชุมคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น article
ทบทวนภารกิจวันมอบประกาศฯ และวันประมงสัมพันธ์ article
ปรับพื้นฐานความรู้วิชาชีพก่อนไปฝึกอาชีพและเพิ่มศักยภาพไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ article
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6 article
การประชุมภาคีเครือข่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ (จิบน้ำชายามเช้าหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก) article
การประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและรายการอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ปี งปม. 2559 article
ประชุมภาควิชาประมง article
นักศึกษายืนยันสิทธิ์เรียนระบบโควตาและยันยันสิทธ์ได้ทุนจชต. article
อนุรักษ์น้ำและป่าชายเลน article
เตรียมงานชุมนุนลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ครั่งที่ 6 article
ประชุมแผนกเกษตรศาสตร article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เตรียมความพร้อมวันมอบประกาศนียบัตรฯ และวันประมงสัมพันธ์
โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสบการณ์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน โครงการคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2559 article
การเข้าร่วมประเมินและการนำเสนอการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
เข้าร่วมประชุมโครงการมาตรา100 มาตรา103 มาตรา1037 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประจำปี2559 article
คณะกรรมการฝ่ายอาหารประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานกาแฟยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม2559 article
ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ประชุมครูผู้สอน article
จัดสวนแผนกอุตสาหกรรมเกษตร article
สอบคัดเลือกทุน จชต. ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559 article
จัดการเรียนการสอน ณ สถาบันปอเนาะปาแดรู article
สำรวจความต้องการ จัดตั้ง โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
จัดเตรียมห้องสอบเพื่อทำการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน article
ประชุม กรรมการ อกท. article
ประชุมแผนกเกษตรศาสตร์ article
จัดสวนแผนกอุตสาหกรรมเกษตร article
ประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและรายการอัตราค่าเครื่องมือผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา article
ประชุมภาควิชาประมง article
ร่วมคัดเลือกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนทุน article
ประชุมหัวหน้าภาควิชาตรวจสอบและพิจารณาแผนการเรียนของแต่ละภาควิชา article
ประชุมกรรมการเพื่อตรวจสมุดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2559 article
หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2558 article
วิชาลูกเสือ การเตรียมตัวสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือโลก article
กิจกรรมน้ำชายามเช้า article
เลี้ยงไก่ไข่ ระบบน้ำหยด article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
ต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง สาขาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี article
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 37 article
โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม
ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรภาควิชากิจกรรม (ศาสนาอิสลาม)
ทำความเข้าใจและปรึกษาการรับสมัครนักเรียนทุน จชต. article
ประชุมเตรียมความพร้อม การประกวดห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
ชี้แจง ก่อนออกเดินทางไปงาน อกท. ชาติ article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาศูนย์รายวิชากิจกรรม article
การปฏิบัติสอบมาตรฐานวิชาชีพ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ article
สอบมาตรฐานวิชาชีพ (V-Net) article
การติวมาตรฐานวิชาชีพ article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งออกแนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา article
พิธีมอบจักรยานตามโครงการพระราชทาน article
วิธีการทำกล้วยน้ำว้าเอาผลผลิตเตี้ย article
ประชุมปรึกษาหารือการฝึกอาชีพในสถาบันปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนา article
กระถางต้นไม้จากยางรถ article
การประเมินสรุปการเรียนปลาย ภาคเรียนที่ 2/58 article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิด ป. ตรี article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งออกแนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา article
แนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนกูตงวิทยา article
โครงการจักรยานพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และตรวจสภาพรถจักรยาน article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
การประเมินสรุปการเรียนปลาย ภาคเรียนที่ 2/58 article
ร่วมงานประกวดแพะและแกะจังหวัดปัตตานี article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
การร่วมประชุมการชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมและแนวทางการดำเนินงานในสถานศึกษา article
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิด ป. ตรี article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งได้ออกแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนบ้านมะปริง article
วิชาปฎิบัตงานเกษตร article
ปอเปี๊ยะครับ article
รับรายงานตัวพนักงานราชการ
ค่ายลูกเสือ อศจ. ปัตตานี article
เข้าแถว:การชดงาน article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องการเตรียมตัวก่อนสอบ และ อำลารุ่นพี่หอพัก article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาสาขาวิชาที่ต้องการรับย้าย article
ติว V-Net article
ค่ายลูกเสือ อศจ. ปัตตานี article
การประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี article
เข้าแถว: การชดงาน article
เยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อพิจารณาทุน article
ศูนฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งออกแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส article
การประเมินความพร้อมการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ทดสอบ แลปกริ๊ง วิชาชีววิทยาของปลา และชีววิทยาของสัตว์น้ำ article
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 article
เข้าแถว : การมีวินัย article
แนะแนวโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนอัลกุรอ่านกัลลามุลเลาะฮ์ต article
นิเทศการเรียน การสอน และร่วมกับนักศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อำเภอยะหริ่ง article
ปรับพื้นที่ทำสนามฟุตบอ article
ปรับปรุงสวนแก้วมังกร article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเลี้ยงปลา สถาบันปอเนาะ ปาแดรู article
แนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนบ้านบากง ต.ตันหยงดาลอ article
ประชุมพิจารณาเตรียมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อศจ.ปัตตานี article
เข้าแถว : ความมีวินัย article
ประเมินเตรียมความพร้อมเปิด ป. ตรี article
กิจกรรมพัฒนาความกล้าเเสดงออกของนักเรียนนักศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างห้องนำ้ article
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2558 article
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 article
เข้าแถวเตรียมตัวการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3 article
การออกกำลังกายภาคเช้า article
ตรวจสุขภาพนักศึกษาหอพัก article
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2558 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
คณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงงานฟามร์และปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม article
แนะแนวโรงเรียน โรงเรียนอัคคีพียาตู จ.นราธิวาส article
แนะแนวสัญจร รร.บ้านมูโนะ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ผู้อำนวยการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ย้ายท่อบ่อเตรียมพื้นที่ปลุกไม้ผล article
พานักเรียนเรียนร่วมปศุสัตว์ ตลาดโค article
ติว V - NET article
อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
กิจกรรมศาสนา บรรยายเรื่อง การเป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน article
กิจกรรมสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ article
ปรับสภาพบ่อกุ้ง article
ตรวจการแต่งการและความพร้อมในการเรียน ภาควิชาประมง article
กิจกรรมสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ article
แนะนำตัว นายก อกท. หน่วยปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2559 article
เข้าแถว article
ทีมแนะแนวจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ article
สวัสดียามเช้า article
ลงงานเช้า article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง ความรู้เรื่องอาเซียน article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกับต่างประเทศ article
การใส่ปุ๋ยต้นไม้ดอก article
การเลือกตั้ง นายกฯ อกท. หน่วยปัตตานี article
เข้าแถว:การเลือกตั้ง นายก อกท. หน่วย article
สวัสดียามเช้า article
สวัสดียามเช้า article
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ของ นศ.ปวช.3/1 สาขาผลิตสัตว์น้ำ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
การประชุมในการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองปัตตานี article
ร่วมพิจารณาทุน จชต article
ตรวจความเสียหายคันกั้นน้ำทะเลหนุนชึ่งใด้รับความเสียหายจากคลื่นลมแรง article
วิิชาผลิตแพะและแกะ เรื่องการปรับปรุงโรงเรือน article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
จับกุ้ง article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
การเรียนการสอน นศ.ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุมภารกิจประจำสัปดาห์ article
ติดต่อสถานประกอบการ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์ article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ กลุ่มศิลปาชีพพิเศษ การทำกระจูด article
นักศึกษาฝึกการเพาะขยายพันธุ์ปลาทอง รายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมศาสนา article
เรียนร่วนสถานประกอบการ ศูนย์ฯศึกษาพิกุลทอง นราธิวาส article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดป.ตรีปรี 2559 article
จับกุ้ง และจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการ article
เข้าแถว article
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต article
การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระป๋อง article
โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและเร่งรัดการเพิ่มปริมาณผู้เรียน article
กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการ สุ่มขนาดกุ้งเพื่อจำหน่าย article
เปิดตัวผู้สมัคร นายกฯ อกท. หน่วยปัตตานี เบอร์ 5,6 article
เข้าแถว: การเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ article
สวัสดียามเช้า article
ครูดี ศรีปัตตานี article
ประชุมการไปจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ยะหริ่ง article
ตรวจการแต่งกายนักศึกษาก่อนเข้าเรียน article
ชีววิทยาของปลา การหายใจของปลา article
ประสาน อส.ลงปักหมุดที่ดินและนำถางชุยที่ดินเพื่อสร้างวิทยาเขตฯ
เปิดตัวผู้สมัคร นายกฯ อกท.หน่วยปัตตานี article
สวัสดียามเช้า article
ปรับปรุงอาคารโรงเรือน article
ยำถั่วพูกับยำผักกูดกับหัวปลี article
เข้าแถวเปิดตัวผู้สมัครนายกฯ หน่วยปัตตานี เบอร์ 1 และเบอร์ 2 article
สวัสดียามเช้า article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ปรับปรุงระบบน้ำแปลงเกษตร article
การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯยะหริ่ง article
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาวิทยฐานะครูเพื่อเตรียมปรับสู่ตำแหน่งทางวิชาการ article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา ปลาส้ม article
ประชุมครูพี่เลี้ยง article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว :คุณลักษณะของอาชีวะ
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง ทางตันยังมีทางออก และเส้นทางชีวิต article
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ article
ประชุมการจัดกิจกรรมวันครู อศจ. ปัตตานี
ประชุม article
ประชุมการวางแผนการจัดการประกวดห้องเรียนเฉพาะทาง ภาควิชาประมง article
ประชุมรับทราบนโยบายการศึกษาใน จชต. article
ชดงาน article
เข้าแถว เรื่องบุคลิกภาพ
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการการกู้เงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 2/58 ของผู้กู้รายใหม่ article
ย้ายเสาไฟฟ้าไฟแรงสูง เพื่อความโดดเด่นและสวยงามของป้ายใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) article
การลงงานเช้านักศักษาหมู่บ้านมหาดไทย article
กิจกรรมศาสนา article
เข้าคาระวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรับโล่เยาวชนดีเด่น article
วิชาทุ่งหญ้าการจัดการทุ่งหญ้า นักศึกอินโดนีเซีย article
การเลี้ยงกุ้งตามหลักเศษฐกิจพอเพียง article
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต article
พัฒนาวิทยาลัย article
ประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
สัมนาวิชาโครงการภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร article
เข้าแถว article
การเรียนการสอนวิชาการเพาะเห็ด นักศึกษาไทย อินโด article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกายยามเช้า article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
อาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
สวัสดีปีใหม่ 2559 article
เข้าแถว
สวัสดียามเช้า article
อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน article
นำกระเช้าไข่ไก่ปลอดสารเคมี ผลผลิตจากการจัดการเรียนการสอน มาแสดงความเคารพ และขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
การลงงานภาคเช้านักศึกษาชาย(หมู่บ้านมหาดไทย) article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ช่อมรอกดึงสายเสาธง article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
กิจกรรมศาสนา article
ประชุมการเร่งรัดเบิกจ่าย งปม.2559 article
จัดห้องปฏิบัติการคอม article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ article
เยี่ยมบ้านนักศึกษา
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานครั้งที่ 3 article
ชีววิทยาของปลา Biology of fishes article
นักศึกษาอินโดร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดย ศอบต. article
เข้าแถว article
ปฏิบัติงานปลูกกล้วยงานฟารมเกษตร article
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี article
พบผู้ปกครอง น.ศ.ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์1/2558 article
การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต้ article
ู้ผู้ปกครองมาพบเนื่องจากนศ.มาสายและขาดสอบของ นศ article
ครูพี่เลี้ยงร่วมกับนักศึกษาช่วยกันพัฒนาหอพักชาย article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่ง article
ตรวจเช็คบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง article
ตรวจริมชายฝั่ง
นิเทศการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง และตรวจสอบการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์ฯ
นักศึกษาหารายได้ระหว้างเรียน เก็บผลผลิตไข่ไก่ จากฟาร์มของวิทยาลัย article
ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาหอพัก ล้างทำความสะอาดหอพักในวันหยุด article
เตรียมอุปกรณ์ เพื่อร่วมกับนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียนล้างถังเก็บน้ำประปา(ถังสูง) article
ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษารางวัลพระราชทานรอบที่ 3 article
ตรวจบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ประเมินนร. นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
วางแผนย้ายเสาไฟที่บังป้ายวิทยาลัย article
แนะแนว นร รร. ประทุมคงคาเข้าเรียนสายอาชีพ article
สวัสดียามเช้า
ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระสังฆราชฯ ปัตตานี article
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เตรียมประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน article
เสนอโมเดลการลดการออกกลางคัน article
เข้าแถว article
ออกกำลังกาย article
ประชุมหอพักนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
Bike For Dad article
Bike For Dad #FixIt Center article
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม) article
ปล่อยกุ้งเพื่อเลี้ยงในฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียง article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ศูนย์ยะหริ่งฯ ทำการประเมินผลการเรียนนักศึกษา article
ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งแปลงพืชอาหารสัตว์ article
นำนักเรียน อินโด ต่อทะเบียนวิซ่า ณ ด่านสุลกากร ปัตตานี article
ประชุมคณะกรรมการงานปกครอง article
พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ "ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad" article
กิจกรรมเพิ่มทักษะวิชาชีพประมงในคาบว่าง article
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตาวา พ่นยากันยุง หอพักชายและหญิง article
เข้าแถว article
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย article
การประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 3/2558 article
ร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฎิญาณตนวันวีรไทย article
รับเสื้อ เข็ม และสายรัดข้อมือพระราชทาน article
ขนม "บัวลอย" article
ตรวจสภาพบ่อและเตรียมความพร้อมในการลงลูกกุ้งพร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน article
งานสันนิบาตรสโมสร article
เข้าแถว article
ต่อเติมโรงเพาะชำไม้ดอก article
ถางหญ้าแปลงเกษตร article
เยี่ยมบ้านเด็ก article
จุดเทียนชัยถวายพระพร article
ทำบุญตักบาตรวันพ่อ article
พิธีประกาศราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ article
ขนมจีบ article
เตรียมงาน 5 ธันวามหาราช article
เข้าแถว article
กิจกรรมศาสนา article
ตรวจงานปรับปรุงหอพัก article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ช้อมกิจกรรมวันพ่อ article
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองจิก article
เข้าแถว article
กิจกรรมเรียนภาษา article
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 article
ประชุมการดำเนินงาน 5 ธันวาคม 2558 article
แนะนำ ครูผจญ สิงห์จินดา article
เข้าแถว article
ยินดีต้อนรับ ครูแผน ผจญ สิงห์จินดา article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
หารายได้ระหว่างเรียน กุ้งเคชฟิน กับ ปลากัดสวยงาม article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการเกษตร article
ประชุมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนขนาดเล็ก article
ขอแสดงความยินดีครูประดับ ชัยพานิช ย้ายสู่วิทยาลัยการอาชีพเบตง article
ประชุม อศจ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 article
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37 article
กิจกรรมเรียนภาษา article
วัดคุณภาพน้ำในงานฟาร์มธุรกิจพร้อมจดบันทึกตามสถานีพร้อมส่งใบปฏิบัติงาน article
ร่วมแรง ร่วมใจ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ article
จัดการเรียนการสอน นศ. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฯ เกาะแลหนัง article
จัดการเรียนการสอน นศ. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ปฐมนิเทศสมาชิก อกท หนว่ย ปัตตานีก่อนไป อกท ภาค ที่จว.ตรัง article
กิจกรรมออกกำลังกายภาคเช้า
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ศูนย์การเรียนรู้ปาแดรู article
ลากปลานิล เพื่อเตรียมบ่อในการอนุบาลลูกปลาสลิด article
ฝึกทักษะการผสมเทียมโค ทักษะโคนม article
ปลูกหญ้าแฝก article
เข้าแถว article
ฝึกทักษะ โฟล์คซอง article
กิจกรรมศาาสนา article
วิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 article
นักศึกษาปล่อยปลาสลิด โครงการเลี้ยงปลาสลิด article
ประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย งปม. 2559 ณ สำนักงานคลังจังหวัด article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ฝึกทักษะ โฟล์คซอง article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ article
ฝึกทักษะผสมเทียมปลา article
ทำแบบสำรวจรับทราบข้อมูลและผู้มีอิทธิพลต่อการศึกษา article
มอบวัสดุฝึก อาชีพ การเลี้ยงปลาดุก ในโรงเรียนขยายโอกาส article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมภาษา article
เยี่ยมชมการฝึกทักษะ article
ประชุมครูผู้ฝึกซ้อมทักษะ อกท. article
ฝึกทักษะ ช่างสำรวจ article
หาความรู้เพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยประมงฯชายฝั่งยะหริ่ง article
ส่งมอบวัสดุ ฝึกอาชีพโรงเรียนบ้านวังกวาง article
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
สวัสดียามเช้า article
เตรียมการชิ้นส่วนจัดสวนหย่อม article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ทักษะศิลปะเกษตร article
ประชุมการออกแบบและจัดนิทรรศการใน อกท.ระดับภาค article
คณะลูกเสืออินโดนีเซีย เยี่ยมชมวิทยาลัย article
เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาออกกลางคันมาปรึกษาและกลับเข้ามาเรียน article
ขอแสดงความยินดีท่านนายอำเภอเอก ยังอภัยย์ article
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางปัตตานี article
เข้าแถว article
ฝึกซ้อมทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่ง article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
เรียนรู้การสุ่มลูกกุ้งขาวและเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนปล่อยเลี้ยงในบ่อดิน article
การเรียนการสอน รร สันติวิทยา ยะรัง วิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ วิชาหลักการเกษตร article
ประชุม ผู้ถือหุ้น การเลี้ยงกุ้งแบบเศรษฐกิจพอเพียง article
นำนักศึกษาอินโดไปจัดการเรียนร้านต้นไม้ วิชาขยายพันธุ์
ตรวจนับลูกกุ้งเพื่อเลี้ยงในฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียง article
ประชุมทางไกล รื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา article
ร่วมกันเสวนาหลังจากลงตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่แตกต่างกัน article
มอบรางวัล การประกวดร้องเพลงอนาซีด article
นำนักศึกษาชมเรือจำลอง article
ผู้ปกครองมาปรึกษาเรื่องพฤติกรรมนักศึกษา article
Thank You Party article
ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ article
ฝึกทักษะร้องเพลงลูกทุ่ง article
ฝึกทักษะบัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกมMicrosof Excel article
มอบเงินค่าวัสดุเพื่อส่งเสริมให้ นศ. จัดทำโครงการฯ article
ฝึกทักษะนำนมจากพืช article
ซื้อวัตถุดิบอาหารนักศึกษาปฏิรูป article
เข้าแถว article
การผลิตพืชผัก article
นักศึกษาทักษะโคเนื้อและทักษะไก่ไข่ฝึกการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ article
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าภาควิชา article
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาโครงการ article
การฝึกซ้อมทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่ article
การฝึกซ้อมทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่ article
เตรียมอุปกรณ์เพื่อลงเลี้ยงปลานิลแดง article
ออกกำลังกายก่อนลงงาน article
ปรับปรุงพื้นที่ชีววิถี article
ประชุมการดูแลหอพักนักศึกษา หมู่บ้านมหาดไทย article
ฝึกทักษะภาควิชาช่างกลเกษตร article
ประชุมการช้อมทักษะเพื่อไป อกท. ระดับภาค article
ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด article
เข้าแถว article
ออกกำลังกายยามเช้า ก่อนลงงาน article
ฝึกทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี
การจัดการเรียนการสอนชีววิทยาปลา article
ปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย article
ประชุมสภาสถาบันภาคใต้ 3
ปรับปรุงถนนทางเข้าหอพักนักศึกษา article
ขับเคลื่อนงานก่อสร้างภายในวิทยาลัยในวันหยุด article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาศูนย์ฯยะหริ่ง article
กิจกรรมศาสนา
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยปัตตานี และมหกรรม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่" article
กิจกรรม "พัฒนาบุคลิกภาพ" article
เพาะขยายพันธุ์ปลาคาร์ฟ article
เตรียมนิทรรศการชมรมวิชาชีพ article
ประชุมที่ปรึกษาทักษะ อกท. article
เข้าแถว ทำความเข้าใจงาน อกท. และงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมประธาน และเลขาฯฝ่าย สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ article
เข้าแถว และต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ชีววิถี article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
มอบวัสดอุปกรณ์ชีววิถี บ้านท่าด่าน article
เตรียมผลิตภัณฑ์ในการจัดนิทรรศการ article
เตรียมบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง article
การเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ประชุมผู้ประสานงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกศา อศจ.ปัตตานี article
ประชุม มหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ ปัตตานี article
เข้าแถว article
โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินและการจัดการผลผลิตปลานิลในกระชัง article
รับนโยบายจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ article
เข้าแถว article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ article
ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมเตรียมงาน Open House และงานประชุมวิชาการ อกท. หนวยปัตตานี article
จัดทำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
เลื่อนระดับสมาชิกจากหน่วยไปภาค article
เช้าแถว article
การประชุมปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
บ่อกุ้ง เศรษฐกิจพอเพียง article
เข้าแถว article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ร่วมแรงร่วมใจ สู่อันดับ 1 article
ชนะเลิศ อันดับ 1 พวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 article
ประชุมเตรียมการประเมินผล อกท.หน่วย หน่วยปัตตานี article
แจกหน้ากากอนามัย article
ร้านค้าสวัสดิการ article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมบุคลิกภาพทักษะชีวิต article
การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 article
สวัสดียามเช้า article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกายก่อนลงงาน article
นิเทศการลงทะเบียนเรียนและการให้คำปรึกษาของครูที่ปรึกษา article
ประชุมภาควิชาประมง article
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ได้รับการสนับสนุนผ้าละหมาด article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา (ชดเชย) 16 - 18 ตุลาคม 2558 article
การเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ โดย นักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะตาจุลดิน เทพา article
แสดงความยินดีกับข้าราชการคนใหม่ นายนิเลาะ หะยีสะมะแอ article
ประชุมกรรมการประเมินผลการเรียน article
ประชุม การประเมินหมู่บ้านฯ article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ โรงงานผลิตกือโป๊ะ โรงงานผลิตบูดู และธุรกิจเชิงท่องเที่ยว article
การจัดสวนหย่อมหน้าป้ายหมู่บ้านมหาดไทย(หอพักชาย) article
ประชุม นักศึกษาหอพักชาย article
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
ก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วม article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โครงการจัดตั้งชมรมวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส หลักสูตร การเลี้ยงปล article
ประชุมแผนกเกษตรศาสตร์ article
การสัมมนาปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 article
จัดการเรียนการสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2558 article
กิจกรรมเสริมช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ของนักศึกษาอินโดเซีย article
จัดการเรียนการสอน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ โดยนักศึกษาร่วมกันพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ต้อนรับ Dr.Yunardi Yusuf ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม และคณะ จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนนักศึกษาอินโดนีเซีย article
ประชุมฝ่ายวิชาการ article
ฝึกภาคปกติ นศท. ปีที่ 1-3 article
ประชุม article
อนาซิดเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านปลาหมอ article
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งปม.2559 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ เกาะแลหนัง article
ตัวแทนในระดับภาคการเข้าประกวดโครงการสถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 article
คณะกรรมการตรวจประเมินสภาพจริง โครงการประกวดสถานศึกษา "ดีเด่น" ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค ภาคใต้ ปี 2558 article
เข้าแถว article
กุ้งคุณภาพ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงกุ้ง article
ประชุมคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินสภาพจริงฯ article
"โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 11" article
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเรื่องการฝึกภาค สนามชั้นปีที่ 1-5 article
ซ้อมกีฬา โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 11 article
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา (ชดเชย) 16 - 18 ตุลาคม 2558 article
การเรียนการสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ article
การฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกาะเปาะ article
อบรมการประกอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา article
การเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ร่วมรายการ อสมท. 91.00 mh เรื่องโครงการความร่วมมือ ไทย-อินโดฯ article
ประชุมโครงการคุณธรรมจริยธรรม article
เข้าแถว article
ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ประชุม เรื่อง การเทียบโอน article
การวัดปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
มอบรางวัลหอพักนักศึกษาที่ได้มาตรฐานหมู่บ้านมหาดไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเตรียมความพร้อมตามโครงการประกวดสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม article
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. article
ประชุมคณะกรรมการบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ประชุมเตรียมความพร้อมโกงกางเกมส์ article
ประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุในแผนฯของจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว แจ้ง นศ. เตรียมความพร้อมสอบปลายภาค article
สวัสดียามเช้า article
เยี่ยมฟาร์มไก่ article
ตรวจฟาร์มประมง article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทยโดยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน article
การประชุมเตรียมการกีฬาสี article
จัดการเรียนการสอน..รร.มูลนิธิสันติวิทยา article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
นิเทศการสอนการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ตรวจดูการปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย article
ประชุม หารีอเพือช่อมแชมบ้าน นศ.ที่ยากจน
Fm 91.00 mh การแนะแนว
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมศาสนา article
การพัฒนาเทตนิคการสอนของครู article
ความพร้อมการประเมินพนักงานราชการ article
ประชุมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพเคลื่อนที่ตามอำเภอ article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
การประชุมการร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน FM 91.5 mH article
ก่อสร้างปรับปรุงโรงงานฟาร์มเกษตร article
ใส่ปุ๋ยต้นปาล์ม article
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 article
เข้าแถว แจ้งวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน 2558 article
ออกกำลังกายยามเช้า article
จัดการเรียนการสอน อศ.กช รร.มูลนิธิสันติวิทยา อ.ยะรัง article
ประชุมโครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2558 article
ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี article
เข้าแถว แจ้งวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน 2558 article
การเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการกู้ยืมเงินและการใช้หนี้เงินยืมจากกองทุนฯ กยศ. article
ลงพื้นที่ตรวจงานปรับปรุง พัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
นิเทศการสอน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ฝึกวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ สำหรับทำปัญหาพิเศษ article
ประชุมนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทยขอทำทัณฑ์บน article
แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร article
"อกท.เรียงร้อย สายใย ด้วยใจผูกผัน" ประจำปี 2558 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2558 article
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดทำแผนปฎิบัติราชการโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2559 article
สอนโรงเรียนเอกชนมูลิธิสันติวิทยา ยะรัง article
ฝึกฝนวิเคราะห์หาค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ article
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อันดับ 3 บริจาคหนังสือสัตว์น้ำแก่ห้องสมุดวิทยาลัย article
ติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เข้าแถว ชี้แจงการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา article
การปฏิบัติตัวในที่ชุมชน article
การฝึกซ้อมฟุตซอลโดยนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทยกับเยาวชน บ้านปลาหมอ article
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ก่อสร้างโรงงานฟาร์ม article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
การสัมมนาของนักศึกษาฝึกงาน article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง อาคารพัสดุ article
ลงพื้นที่วางแผนปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย้ฝึกอบรมอาชึพประจำอำเภอยะหริง article
มอบรางวัล กีฬาหมู่บ้านมหาดไทย article
เข้าแถว article
ออกกำลังกายยามเช้า article
กิจกรรมยามเย็น หมู่บ้านมหาดไทย article
จัดการเรียนการสอน อศ.กช.รร.มูลนิธิสันติวิทยา อ.ยะรัง article
ประชุมโครงการพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบGFMIS สังกัดอาชีวศึกษาจัวหวัดปัตตานี article
ประชุมแผนบูรณาการการศึกษา จชต.แบบออนไลน์ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ซ่อมแซมเครื่องตีน้ำ article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “เมืองแคนเกมส์” article
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน article
การเรียนการสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จฯ บ้านปิยา ได้นำรถมาปรับพื้นที่เพื่อทำโรงจอดรถศูนย์ ฯ ยะหริ่ง article
เตรียมความพร้อมร่างกายของนักมวย article
เรียนรู้วิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ article
แข่งจรวดขวดนำ้ระดับประเทศ ประเภทยิงแมนยำ article
ออกกำลังกาย article
งานบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่มปาตานี article
ประชุมนักศึกษาหญิง หมู่บ้านมหาดไทย article
เข้าแถว article
ระบบดูแลนักศึกษา
กิจกรรมทักษะชีวิตหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุม article
ลานพันธุ์ R article
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีวานทำ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 article
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาควิชาเกษตศาสตร์ article
พื้นที่จัดกิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกายก่อนลงงานเช้า article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
จัดการเรียนการสอน อศ.กช. article
จัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ article
ควบคุมการลากปลานิลเข้าโรงอาหารปฏิรูป article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
จัดการเรียนการสอนเกาะแลหนัง article
การเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ประชุมพบปะครูที่ปรึกษาพร้อมนักศึกษาชั้นปวช.3และชั้นปวส.2ในรายวิชาโครงการประจำปีการศึกษา2558 article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว article
ออกกำลังกายยามเช้าก่อนลงงาน article
กิจกรรมพุทธศาสนา article
รียนร่วมกับสถานประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ศรีวิชัย สงขลา article
วิชา ลูกเสือสามัญ article
เรียนร่วมปศุสัตว์ฯ ยะลา การทำคลอดแมว article
เรียนร่วมสถานประกอบการ ฟาร์มลำพยา article
มอบว้สดุ อุปกรณ์ ฝึกอาชีพโรงเรียนขยายโอกาส นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ article
เข้าแถว article
บรรยายพิเศษให้กับคณะอาจารย์ นักศึกษาไทยพุทธ ไทยมุสลิม และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเชีย เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม article
ฝึกอบรมวิชาชีพการทำบัญชีครัวเรื่อน article
ฝึก 108 อาชีพของศูนย์ฯยะหริ่ง ที่วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมเพื่อเตรียมงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ article
จับปลานิลแดงเพื่อจำหน่าย article
ตรวจดูการจัดการเรียนการสอน article
ชดงาน article
วิชาขยายพันธุ์พืช เพาะดาวเรือง article
สอนการทำก๋วยเตี๋ยวมะกะโรนี และบราวนี่เค้ก
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ article
กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ รอบคัดเลือก article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
การแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน อกท. (หมู่บ้านมหาดไทย) article
ออกกำลังกาย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
จัดการเรียนการสอน อศ.กช รร.มูลนิธิสันติวิทยา article
ประชุมการจัดงานมหากรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ทีมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ article
การเรียนการสอน ศูนย์ ฯ เกาะแลหนัง article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ชดงานนักศึกษา article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯยะหริ่ง article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย
กิจกรรมศาสนา article
การจัดการเรียนการสอนกิกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 article
มอบรางวัลกิจกรรมวันแม่ article
สวัสดียามเช้า article
จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี article
ฝึกซ้อม BIKE FOR MOM อศจ. ปัตตานี article
พิธีลงนามถวายพระพร ประกาศราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2558 article
ร่วมกับทางจังหวัดปัตตานี ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
กิจกรรมจรวดขวดน้ำ ซักซ้อมการยิงไกล article
รายวิชาการเลี้ยงกุ้ง หัวข้อ การตรวจเช็คคุณภาพน้ำ article
ออกกำลังกาย article
การแข่งขันกีฬานักศึกษาหอพัก หมู่บ้าน อกท. (หมู่บ้านมหาดไทย) article
สัปดาห์วันแม่ article
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ เกาะแลหนัง article
กิจกรรมค่าย 3 ภาษา โครงการพัฒนาภาสู่โลกอาเซียน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมลายูกลาง) article
นิเทศจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ประชุมคณะกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 58 article
สอนปอเนาะปาแดรู article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการลดปัญหาการออกกลางคัน article
สวัสดียามเช้า article
นักศึกษาลากปลากะพง article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ประชุม พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ระยะที่ 3 article
ประชุม คณะกรรมการโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 article
วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการแปรรูป article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
จากใจ...ครอบครัววิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน อกท. (หมู่บ้านมหาดไทย) article
พลังชาวปัตตานี ต้านภัยยาเสพติด article
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด article
เข้าแถว article
งานเตรียมทีม จรวดขวดน้ำ วทก.ปน. article
นิเทศการจัดการเรียน การสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ article
ถวายเทียนพรรษา article
ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา article
กิจกรรมเรียนภาษา article
วิชาขยายพันธ์ สร้างโรงเรือนเพาะชำต้นไม้ article
นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมภาคเช้าและกิจกรรมกลางคืน article
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเลี้ยงกุ้ง article
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้กำลังใจสมาชิกหมู่บ้านมหาดไทย article
ส่งเสริมกิจศาสนา เตรียมเทียนพรรษาถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา article
ประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
นศ. อินโด ดูฟาร์มไก่เนืี้อเลี้ยงโคขุน ปลูกกล้วย article
การเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในวันรายอหก article
บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี article
ประชุมการจัดมหากรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 article
ประชุมกรรมการอกท. ระดับชาติ
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย article
ประชุมคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย article
นำเสนอ "โครงการเปิดสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ" ในปีการศึกษา 2559 article
วัดผลการเรียนกลางภาค 1/2558 article
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินสถานศึกษา article
โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ "การทำขนม" ให้กับกลุ่มแม่บ้าน article
สำรวจความต้องการจัดตั้งโครงการ fix it center ปี งปม. 2558
ศึกษาดูงาน จัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ ในรายวิชา ชีววิทยากุ้ง ปู การเลี้ยงกุ้ง การผลิตอาหารวัยอ่อน ทักษะวิชาชีพเกษตร article
แก้ปัญหาเด็กร่วมกับผู้ปกครอง article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ขอแแสดงความยินดี กีฬา อศจ. ระดับภาค ภาคใต้ article
ลงกุ้งงานฟาร์มประมง article
ศึกษาสรีระของกุ้งเครย์ฟิช article
ร่วมพิธีซ้อมการรับพระราชทานรางวัลประเภทนักศึกษา article
ประฃุม article
ศึกษาธิการส่วนหน้า จัดประชุมบูรณาการการฝึกอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ละหมาดมัสยิดกลางปัตตานี article
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนให้กับครูที่ปรึกษา article
โครงการผลิตคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ article
กิจกรรมม อกท. ประจำสัปดาห์ article
ประชุมผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 article
นักกีฬาชกมวย อศจ.ปัตตานี article
ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านบัญชีและพัสดุ article
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะขยายพันธุ์ปลากระดี่มุก article
สวัสดียามเช้า article
นั่งสมาธิ article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของนักศึกษาอินโดนีเซีย
รายวิชาการเลี้ยงกุ้งบูรณาการกับ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า งานฟาร์มประมง article
รายวิชาผลิตภัณฑ์ธัญพืช article
การทำโครงการวิชาชีพ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง article
แก้ปัญหานักศึกษา ร่วมกับผู้ปกครอง article
ประชุมกลุ่มงานแผนฯ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ศูนย์ฯ เกาะแลหนังทำการสอบ article
ส่งและให้โอวาทแก่นักกีฬาเดินทางไปแข่งกีฬา อศจ. ระดับภาค ภาคใต้ article
นิเทศการจัดการเรียน การสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง
ค่ายรอมฎอนเพื่อสันติสุขโดยสันติวิถี ปี ฮ.ศ.1436 article
ประชุมกรรมการหมู่บ้านมหาดไทย article
สวัสดียามเช้า article
ละหมาดตารอเวี้ยะ article
นั่งสมาธิ article
นักศึกษารับอาหารและเตรียมความพร้อมในการละศีลอด article
เชิญผู้ปกครองและนศ เพื่อแก้ปัญหสการขาดเรียนของนศ article
นั่งสมาธิ article
วิชา การประมงทั่วไป article
การสัมมนาโครงร่างโครงการของนักศึกษา article
มอบรางวัล วันสุนทรภู่ article
กิจกรรม อกท. article
แจ้งประกันอุบัติเหตุนักศึกษา article
สวัสดียามเช้า article
ละหมาดตะรอเวะห์ article
ร่วมกันถอดบทเรียนชีววิทยากุ้ง ในรายวิชา Crustacean biology article
ประชุมเตรียมงานกีฬาอาชีวะเกมภาคใต้ ในส่วนของกีฬามวยสากล และมวยไทยสมัครเล่นของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ผู้บริหาร และตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจกับสมาชิกครอบครัววิทยาลัย นายมุสตากีม มะแซ ที่สูญเสียมารดา article
สวัสดียามเช้า
การประชุมชี้แจ้งผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม นักกีฬา แต่ละ อศจ.ในภาคใต้ เพื่อเตรียมการในการแข่งขันอาชีวเกม ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 13"นครเกมส์ 2015" article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
นิเทศการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
ฝึกอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส article
วิชาพื้นฐานประมง article
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการและสถานศึกษา เพื่อพฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี article
ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 article
เข้าแถว article
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ article
เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง article
ฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน การเลี้ยงเป็ดเทศ เพาะเห็ดนางฟ้า article
ผู้รณรงค์ให้นักศึกษาวิทยาลัยได้ตระหนักกับ "อาชีวศึกษาสร้างชาติ" article
สวัสดียามเช้า article
ละหมาด article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี article
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ article
วิทยาลัยมอบอินทผาลัม ให้ผู้นำชุมชน / ผู้นำศาสนา article
โครงการอาชีวจิตอาสานำพาสันติสุข article
สวัสดียามเช้า article
จ้าหน้าที่บริการพ่นยุงและมอบโลชั่นกันยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก article
การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด การบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ article
นิเทศงานสอน รายวิชา การเลี้ยงกุ้ง ปฏิบัติการเตรียมบ่อ article
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมพิจารณาทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 article
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียน นักศึกษาจังหวัดปัตตานี โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุแก่เยาวชนในประเทศไทย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
จัดการเรียนการสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ ยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านงานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุ article
เข้าแถว
การเรียนการสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ ยะหริ่ง article
นำนักศึกษาอินโดไปซื้อลูกปลาดุกโครงการหารายได้ระหว่างเรียน article
ประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา article
เข้าศึกษาดูงาน นวัตกรรม “หมู่บ้านมหาดไทย” และ อำเภอโมเดล” article
ให้สัมภาษณ์ หมู่บ้านมหาดไทย และ อำเภอโมเดล article
ฝึกอาชีพปอเนาะทำนบ รามัน article
ผลิตภัณฑ์ “ขนมจีบ” และ “ไก่ป๊อบ” ผลผลิตจากการเรียนภาคปฏิบัติ article
วิชาพละศึกษา article
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ article
เข้าแถว ความสำคัญของวันสุนทรภู่ article
สวัสดียามเช้า article
ฝึกสมาธิ article
ละหมาด article
สำรวจพื้นในการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์ฯ และวางแผนการป้องกันลักขโมยอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ article
จัดการเรียนการสอนเรื่องการเลี้ยงกุ้ง article
กิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
มอบว้สดุระยะสั้น โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ article
การมาติดตามนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย – อินโดนีเซีย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ศอ.บต. และประเทศอินโดนีเซีย article
ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งปรัเทศไทย ในพระราชูปถ้มภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
โครงการรายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ผู้อำนวยการ ตรวจครุภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ผู้อำนวยการปรีชา เวชศาสตร์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาอุตาสหกรรมเกษตร ภาควิชาประมง article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร สร้างโรงเรือนเพาะชำ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี article
ผู้อำนวยการ นิเทศโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงเดือนรอมฎอน ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
สอน อศ.กช.โรงเรียนมูลนิธิสันติทยา article
มอบก้อนเห็ดโรงเรียนบ้านยางแดง article
ผู้อำนวยการฯ นิเทศการเรียนการสอน article
การพัฒนาผู้เรียนสู่งานโดยหลักการใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
การเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เตรียมความพร้อมหารายได้ระหว่างเรียน article
ขอแสดงความยินดี article
ประชุมทีมงานอาคารสถานที่ ดูแลระบบน้ำ article
ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาร่วมกับผู้ปกครองของนักศึกษา article
หมู่บ้านมหาดไทยทาง อสมท. 91.00 MHzปัตตานี article
รับมอบชุดน้ำยาตรวจสารเสพติด article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ article
วิชา ผลิตภัณฑ์นม ฟรุตสลัด นมพาสเจอร์ไรส์ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า
บรรจุอิททผาลัมแจกช่วงรอมฎอน article
ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างอาชีพระยะสั้น article
วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ article
แสดงความยินดีกับนักกีฬา article
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจคู่มือแนวทางการจ้ดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม article
ประชุมหัวหน้าภาควิชา
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมศาสนา article
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานด้วยใบช่วยสอนและการประเมินตามสภาพจริง article
ทำเเผนปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการเเต่ละชมรม article
ประชุมผู้คณะกรรมการอาชีวศึกษาปัตตานี article
การแข่งขันตะกร้อ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกายหมู่บ้านมหาดไทย
กิจกรรมภาษา หมู่บ้านมหาดไทย
ฟุตบอล กีฬา อศจ. ปัตตานี article
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ article
การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง อศจ.ปัตตานี article
คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประเภทกีฬาตระกร้อชาย และหญิง
การทำขนมไก่ป๊อบในรายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ article
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ) article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกายหมู่บ้านมหาดไทย article
ซ้อมฟุตบอล article
คัดเลือกเปตอง article
ประชุมครูพี่เลี้ยง หมู่บ้านมหาดไทย article
พบปะนักเรียนทวิการศึกษา article
ปลูกปอเทืองปรับปรุงดินในแปลงนา article
คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลของอาชีวศึกษาจังหวีดปัตตานี article
ร่วมจัดทำโครงการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา การแข่งขันกรีฑา ระดับ อศจ.ปัตตานี article
การปฏิบัติตนในช่วงรอมฎอน article
เข้าแถว article
การทำขนมจีบและขนมมัดใจ article
นิเทศการจัดการเรียนการสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอน นร. นศ.ศูนย์ ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ฝึกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น กลุ่มเกษตรกรบ้านบางตาวา article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
โครงการฝึกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น และปฐมนิเทศใหม่ ปี 2558 article
จัดนิทรรศการลดโลกร้อนด้วยมือเราปีที่ 10 article
จับฉลากการแข่งขันหัวเราะลีลา article
พัฒนาหอพัก นศ อินโด-ไทย article
ออกอากาศเรื่องสวัสดิการ นศ. article
ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านบือซู article
เรียนนอกสถานศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดยะลา article
ประชุมหัวหน้าห้อง article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมศาสนา article
การขยายพันธุ์พืช การสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนไทย-อินโดนีเซีย article
ประชุมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา article
ฝึกอบรม108อาชีพ อำเภอยิ้มเครื่อนที่ article
เตรียมสนามฟุตบอลเพื่อคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัย เข้าแข่งกีฬา อศจ.ปัตตานี article
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์วิทยาลัย article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง มารยาททางสังคม article
โฮมรูม article
ประชุมชี้แจงนร. นศ. ปวช.3 และปวส.2 เกี่ยวกับการสัมมนาฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ article
"การตรวจสอบทางด้านประสาทสัมผัสสัตว์น้ำ การคัดขนาดและตัดแต่งวัตถุดิบสัตว์น้ำ"
ฝึกอาชีพและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ อาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ article
ลองเตาอบเครื่องใหม่ในรายวิชาการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป article
ฝึกอาชีพระยะสั้น โรงเรียนบ้านนาคัอใต้ โคกโพธิ์ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกาย article
งานพัสดุลงเลขครุภัณฑ์แปรรูปอาหารและบรรจุกระป๋อง ปี งปม.2558 article
ประชุมปรึกษาหารือหัวหน้าภาควิชา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน article
นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
สอนอศ.กช.รร.มูลนิธิสันติวิทยา article
ร่วมมอบของที่ระลึกให้ครูจากประเทศอินโดนีเซีย ที่มาศึกษาดูงาน
สวัสดียามเช้าและแสกนบัตร article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
อบรมชมรมสันติสุขด้วยสันติวิธีในสถานศึกษา โดยสหพันธ์นิสิทนักศึกษาจากสถาบันต่างๆและอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
ที่ปรึกษา รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ "หมู่บ้านมหาดไทย" และ "อำเภอโมเดล" article
ร่วมรับประทานอาหารและน้ำชากับหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา article
เตรียมโรงเรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังกายก่อนลงงานเช้า article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพและปล่อยปลาดุกในบ่อดิน ให้กับโรงเรียนแสงประทีป article
นิเทศการจัดการเรียนรู้วิชาการวิเคราะห์และควบคุมภาพน้ำ article
ออกกำลังกาย article
เข้าแถว article
คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์แปรรูปอาหารและบรรจุกระป๋อง ปี งปม.2558 article
ทักษะชีวิต article
พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียรทุนอาชีวศึกษา article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
ออกกำลังภาคเช้านักศึกษาชาย article
กิจกรรมภาษา อังกฤษและ บาซาร์อินโดนีเซีย article
อาจารย์อินโดนีเซียศึกษาดูงาน article
ร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนทุน article
ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิก จ่าย ปี งปม.2558 article
เข้าร่วมประชุม อกท.รวมพลังสร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
เข้าแถว ให้โอวาท article
ออกกำลังกาย article
เดินทางร่วมประชุม อกท.รวมพลังสร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา article
วันเคารพครู และวันสถาปนาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 article
เตรียมพื้นที่ งานวันเคารพครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2558 article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมศาสนา article
แนะแนวศึกษาต่อ โครงการคู่ขนานมัธยม article
เตรียมลงกุ้งในรายวิชาการเลี้ยงกุ้ง ปวช. 3/1 article
ครูชาวอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่5และ3รายงานตัว article
เข้าแถว แจ้งกิจกรรมวันเคารพครู article
สวัสดียามเช้า article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ ความสำเร็จ article
ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยและวันเคารพครู 2558 article
เลือกตั้งคณะกรรมการห้อง article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า article
หมู่บ้านมหาดไทย บ้านจิตรลดา เคลียร์พื้นที่ article
ศึกษาสรีระของปู ในรายวิชาชีววิทยากุ้งปู article
ลงปฏิบัติงานในรายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร article
นิเทศการสอนรายวิชาการเลี้ยงกุ้ง article
สวัสดียามเช้า
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย
ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านมหาดไทย
ประชุมสรุป article
ประชุมครูพี่เลี้ยง,หอพัก article
ประชุมวางแผน Seameo article
พบนักศึกษาก่อนเรียน article
เข้าแถววันแรก
หมู่บ้านมหาดไทย ยินดีต้อนรับ article
คณะอาจารย์และนักศึกษาอินโดนีเซียศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด article
ค่ายสังคมสันติสุขโดยสันติวิธี article
ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง article
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา article
ค่ายป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ article
สัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย article
ประชุมมาตรการ ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการการศึกษาเอกชน article
ค่ายวิชาการ 2558 article
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 article
ประชุมกรรมการศูนย์ยะหริ่ง article
ความพร้อม ลงทะเบียน ประชุมผู้ปกครอง และค่ายคุณธรรมฯ 58 article
ประชุมกลุ่มย่อย article
ประชุมเตรียมความพร้อม article
ยินดีต้อนรับ ครูแลกเปลี่ยน ไทย - อินโด article
นศ. แลกเปลี่ยนไทย- อินโดฯ พัฒนาหอพัก article
ร้านค้าสวัสดิการ article
นศ.ภาควิชาแปรรูปและครูช่วยกันพัฒนาอาคารเพื่อเตรียมรับครุภัณฑ์สำหรับเปิดป.ตรี article
: ฝึกอาชีพ ร.ร. มูฮัมมาดียะห์ article
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเทียบโอน article
ประชุมกรรมการศูนย์ยะหริ่ง article
ประชุมกลุ่มย่อย รับค่ายฯ 58 article
ประชุมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมการพัฒนาหอพักชายช่วงวันหยุด article
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรและสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบวัสดุปอเนาะสะนอดารุสสลาม article
ประชุม จชต. article
ฝึกการใช้วัคซีนในการเลี้ยงปลาทับทิม article
ลงรางวัดพี้นที่ article
เตรียมประชุมกรรมการศูนย์และติดตั้งบอร์ดจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ article
ลงพื้นที่สำรวจหลักหมุดและแนวเขตเพื่อเตรียมสร้างวิทยาเขต article
นิเทศ นศ.ฝึกงานโครงการชั่งหัวมันเพชรบุรี article
นิเทศเด็กฝึกงานศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.สงขลา article
ประชุม
แนะแนวการศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชนบ้านปรัง article
คณะกรรมการ ตรวจงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า งวดที่ 1 และงวดที่ 2 article
นิเทศนักศึกษาที่ ยูเนี่ยนฟาร์ม สงขลา article
ประชุมกลุ่มงานอำนวยการ article
ประชุมคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยประมงปัตตานี article
ประชุมศูนย์ฝึกอาชีพยะหริ่ง
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
กิจกรรมการพฒันาหอพักหญิงในช่วงปิดเทอม article
ประชุมกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานแผนฯ article
กิจกรรมการพัฒนาหอพักชายในช่วงปิดเทอม article
นิเทศ นศ. ฝึกงาน PFP article
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี article
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
การปลูกพืชอาหารสัตว์ article
ทำความสะอาดศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ศูยย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา
ประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและประชุมครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 article
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน article
การใช้ยาและวัคซีนในการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมแบบพัฒนา article
ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยยางพารา article
ปฎิบัติงานฟาร์มแพะ แกะ article
ศึกษาดูงานสวนส้มโอทับทิม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช แปลงตัวอย่างที่ส่งออกต่างประเทศ article
สร้างพลังขับเคลื่อน ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา article
ปฎบัติฉีดยาวัคซีน เจาะเลือดฉีดใต้ผิวหนังโค article
ประชุมร่วมอำเภอเทพา เรื่อง การขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทุ่งโพรงเข้ เพื่อจัดตั้งวิทยาเขต วิทยาเขตเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
ขับเคลื่อนง่นช่วงปิดภาคเรีบน และตรวจงานการสร้างอาคารสัมมนาริมชายหาด article
ปฎิบัติงานฟาร์มแกะ article
ฝึกอาชีพศูนย์วิจัยเทพา article
การดูแลนกกระจอกเทศ article
ติดตั้งปั๊ม ทดลอง สูบดูปริมาณน้ำ article
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 article
เทคนิคเพิ่มผลผลิตเกษตรสู่ตลาดอาเซียน article
ประชุม article
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ article
ผู้บริหาร ตรวจอาคารศูนย์ article
ประชุมกรรมการศูนย์ยะหริ่ง article
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 article
แผนกเกษตรศาสตร ร่วมงานจังหวัด article
กิจกรรมกีฬาข้าราชการพลเรือน article
ประชุม โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 article
มอบทุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2557 article
ร่วมแรงร่วมใจเตรียมงาน 2 เมษา 2558 article
ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2558 และวันข้าราชการพลเรือน article
ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ article
โครงการพัฒนาบุคลากร article
ประชุมเชิงวิชาการ สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก article
ส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน article
ประชุม ทัศนศึกษาดูงาน article
พิธีมอบประกาศนียบัตร วันประมงสัมพันธ์ และปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2557 article
บรรยากาศครูและผู้สำเร็จการศึกษาเตรียมสถานที่รับประกาศฯ article
ปรับพื้นฐาน นักเรียน นักศึษาก่อนฝึกงาน article
ฝึกอาชีพปอเนาะจะบังติกอ article
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 article
โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์เครือข่ายภูมิภาค article
ฝึกอาชีพปอเนาะมัดรอซะห์ตะฮุฟิสอัลกุรอ่านปุยุด article
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
งานอาคารสถานที่จัดโต๊ะ
จัดเตรียมเบรควันที่ 23-25 มีนาคม 2558 article
แผนกพื้นฐานลงตารางสอน 158 article
ประชุมงานปกครองเพื่อความพร้อมในการดูแล นร.ในภาคเรียน 2558 article
ฝึกอาชีพ และแนะแนว ณ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชุมเตรียมความพร้อม article
ประชุม article
แนะแนวโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ article
ครูที่ปรึกษา นศ.ปวช 3 ส 2 ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครอง นร นศ จบ article
ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2558 article
แนะแนวการศึกษาต่อ article
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียน นักศึกษาดีเด่น article
ประชุมแผนกวิชาประมง article
โครงการพัฒนาหอพักชาย ทาสีภายในและภายนอก article
แก้ปัญหา นร. นศ. คาดว่าไม่จบ article
ฝึกอาชีพการทำขนมแซนวิส และแนวการศึกษา article
ออกโครงการแนะแนสัญจร รร.บ้านมูโนะ จ.นราธิวาส
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน ทาสีหอพักชาย article
ปณิธานความดี ปีมหามงคล fixit center article
ฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่และแนะแนวการศึกษาต่อ article
ฝึกอาชีพ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และแนะแนวศึกษาต่อ article
ประชุมยุทธศาสตร์ 2558 article
โครงการรับบริจาคเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า article
Fixit center ปณิธานสร้างความดี ปีมหามงคล article
เตรียมความพร้อมในการสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา article
ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรน article
การประชุมคณะกรรมการอกท.ระดับ ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557 article
งานหลักสูตรประชุมตัวแทนครูแต่ละแผนกวิชา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2558 article
ประชุมฝ่ายวิชาการ
การชุมนุมลูกเสือ ครั้งที่ 18 article
คณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการปรีชา เวชศาสตร์ article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดอาคารปัญญาธิวาส วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
ประชุมจังหวัด ประจำเดือน กพ.2558 article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 article
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี article
รวมใจ รวมพลัง ลดภาวะโลกร้อน article
ประชุม article
ประชุมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 article
นักศึกษาหอพักหญิงชดงานที่หอพัก article
ฉีควัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ article
ปรับพื้นที่หน้ารีสอร์ท article
ประชุมเชิงปฏิิบัติการ"การใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด" (PADME) article
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 article
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 article
เข้าแถว แจ้งนักเรียนเตรียมตัวสอบ article
กรรมการ ตรวจข้อสอบนักเรียนทุน article
สอบนักเรียนทุน article
การสอบโครงการส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 article
ชี้แจง ทำความเข้าใจสิทธิ์สอบปลายภาค
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของศูนย์ฯ article
Morning exercise article
เข้าแถว
กรรมการตรวจข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพ article
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการเขียนโครงการเลี้ยงปลาและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ article
เข้าแถว article
ประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สนง.ที่ดิน ผู้นำชุมชน รังวัดเขตวิทยาลัย article
ส่งต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส article
คุมสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ article
โครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
เข้าแถว article
ออกกำลังกายและพัฒนาหมู่บ้าน article
ร่วมแรงร่วมใจโครงการโรงเรียนขยายโอกาสสู่สายอาชีพ article
งานอาคารสถานที่เตรียมโครงการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ article
สร้างจิตสำนึก ความมีวินัยและมีความรับผิดชอบ article
ประชุมเตรียมโครงการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส article
ประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เพาะและขยายพันธุ์ไข่น้ำ หรือ ผำ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการประมงและการเกษตร article
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งต่อ นร. รร.ขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ฝ่ายติดตามและประเมินผล article
การจัดการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วม article
ประชุม การบริหารงานพัสดุและแนวทางการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง article
ตรวจวัตถุดิบการประกอบอาหารที่โรงอาหารปฏิรูป
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคใต้ 3 นิเทศการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 10
เยี่ยมชมการซ้อมกีฬาคณะสี โกงกางเกมส์#10 article
เตรียมอาหารเครื่องดื่มผ่าน สหกรณ์ เพื่อใช้ในงานกีฬาสี article
แนะแนวทุ่งยางแดง article
งานอาคารสถานที่ ตั้งเต๊นท์กีฬาคณะสีโกงกางเกมส์ #10 article
ชี้แจง เตรียมโกงกางเกมส์#10
เตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
งานอาคารสถานที่และเด็กช่างกลฯ เตรียมพื้นที่รังวัดเขตวิทยาลัย
ประชุมเตรียมความพร้อมโกงกางเกมส์ #10
ออกกำลังกายก่อนลงงานเช้า article
เรียนร่วมสถานประกอบการ article
ทีมงานอาคาร และเด็กช่างกลฯ เคลียร์สนามเตรียมการแข่งขันโกงกางเกมส์ ครั้งที่ 10 article
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ article
นิเทศการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
พัฒนาหมู่บ้านมหาดไทย article
สอบ V-NET ระดับ ปวส. 2
การเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
สอบ V-NET ระดับ ปวช. 3 article
ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือแต่ละสัปดาห์ งานปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
วิชา ทุ่งหญ้า และการจัดการทุ่งหญ้า article
เรียนร่วมกับสถานประกอบ ณ ฟาร์มบ้านใหม่พันธุ์ปลา
ประชุมโครงการประสานบูรณาการพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติตามนโยบายกาพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ article
เตรียมความพร้อมสอบ v-net article
น้ำดื่ม "ปาตานี" ทดสอบการผลิตครั้งที่ 2 article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย article
การเข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net) 2557 ผ่านระบบ Video Conference article
ฝึกอบรม108อาชีพ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร ปลูกปาล์มนำมัน article
แสดงความยินดี นายกฯ อกท.หน่วยปัตตานี article
กิจกรรมบุคลิกภาพทักษะชีวิต article
ประชุม การนำชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนอาชีวศึกษา article
การซ้อมกีฬาคณะสีภายใน article
ติว V - Net วิชา การใช้สารสนเทศในธุรกิจ article
จนท. สาธารณสุข ตรวจน้ำดื่ม "ปาตานี" article
วิชา เศรษฐกิจพอเพียง article
ลดโลกร้อนด้วยมือเรากิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตร article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา&สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝังสงขลา article
การประชุมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนขยายโอกาส มาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ปีการศึกษา 2558 article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
รับมอบแทรกเตอร์ article
ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแนะแนวการศึกษา สำนักงานศึกษาภาค12 article
น้ำดื่ม "ปาตานี" article
เข้าแถว ชี้แจงเสื้อกีฬาคณะสี โกงกางเกมส์ article
บรรยากาศยามเช้า วทก.ปน. article
ประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย
นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโด พัฒนาหอพัก article
ประชุมแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
เข้าแถว ชี้แจงเรื่องทุน article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
นิเทศการจัดการเรียนการสอน นร. นศ. ศูนย์ฯ article
หารายได้ระหว่างเรียน article
นำนักศึกษาร่วมละหมาดวันศุกร์
ครูดี ศรีปัตตานี พ.ศ. 2557 article
พัฒนาหมู่บ้านปลากะพง (ปลากะพงแดง,ปลากะพงขาว) article
ประชุมปรับปรุงระบบน้ำประปา article
ตรวจห้องพักเด็ก นร.พระดาบส
เรียนวิชาปฏบัติงานเกษตร การปลุกหญ้า article
นายก อกท.2558 กับนโยบาย 3G (Good,Group,Go) article
ความสำคัญของ "วันครู" article
ออกกำลังกายก่อนลงงานเช้า article
นศ.ชดงาน เตรียมโรงผลิตน้ำดื่มตราปาตานี
สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ article
ติว V - Net article
ประชุม ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
วิชาเศษฐกิจพอเพียง article
ศึกษาดูงานกิจกรรมลดโลกร้อน
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ อบต.พบประชาชน article
ศึกษาดูงาน ปศุสัตว์ ยะลา article
งานประชาสัมพันธ์ ปัตตานี ประชุม Scrip article
แนะนำผู้สมัคร นายก อกท. article
ประชุม หมู่บ้านมหาดไทย
นศ.ปรับปรุงข้อมูล v -cop article
ประชุมโครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ article
พิธีปิดค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระดับ อศจ.ปัตตานี article
เตรียมความพร้อมรีสอร์ทห้องพัก สำหรับ นร.พระดาบส article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์เกาะแลหนัง article
เข้าค่ายลูกเสือ ระดับ อศจ. article
นิเทศการเรียนการสอน กลุ่มปอเนาะปาแดรู
เรียนร่วมสถานประกอบการ article
อาชีวะจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม article
จิตอาสา article
พิธีประดับแถบ เข้าประจำกอง กองลูกเสือวิสามัญ article
พื้นที่ตั้งเต็นท์ อาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด article
โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงปลาสวยงาม article
ให้พรปีใหม่ 2558
หมู่บ้านมหาดไทย แลกของขวัญปีใหม่ article
เยี่ยมหมู่บ้านมหาดไทย article
อาชีวะอาสา พี่ช่วยน้องหลังอุทกภัย รร.วัดสถิตชลธาร
อบรมระบบสารสนเทศสารเสพติดจังหวัด (NISPA)
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนำแบบยั่งยืนบูรณาการวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น article
ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯยะหริ่ง article
วิชาอุตสาหกรรมเกษตรนักเรียนทุนอินโดการทำขนมโค article
ม้า....แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2558
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาชีวะอาสา article
สวัสดีปีใหม่ 2558 คืนความสุขให้ครอบครัวเรา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2557
สิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุททกภัยน้ำท่วม article
ประชุมงานช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วม
โรงคัดแยกขยะ กิจกรรมลดปริมาณขยะ article
ความเสียหายจากอุทกภัย ตั้งแต่ 7 -25 ธค.57 article
ติดต่อประสานงานเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ปสุสัตว์อำเภาควนกาหลง article
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสอบ V-Net article
ประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาอุทกภัย article
ประชุม งานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ article
ประชุมครูพี่เลี้ยง
นักเรียนทุนอินโด ทำขนมจีบ article
ประชุมกลุ่มงาน
ห้องเรียนอัจฉริยะ article
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ซ่อมวาล์วท่อเมน article
ยุวประมงทัศนศึกษาดูงาน article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
แนะแนวนักเรียน นักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระบบโควตา article
นศ.ปวส.1/3ทำโครงการหารายได้ระหว่างโดยการรับเหมาทำอาหารกล่องและอาหารเบรกของโครงการยุวประมง article
สำรวจระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย article
ซ่อมแซมระบบน้ำประปา article
ประชุม ฝึกงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โครงการฝึกอบรมยุวประมง รุ่นที่ 68/2558 article
ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อศจ.ปน. เพื่อดำเนินงานโครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 2558 และโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาปัตตานี ณ วท.ปน. article
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2558 article
ติดตั้งป้าย พร้อมตัดหญ้าบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ article
ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
การวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 / 2557 article
กาแฟยามเช้าและพบปะส่วนราชการจังหวัดปัตตานี article
ประชุมนักเรียนนักศึกษาหอพักชาย ก่อนสอบ article
ประชุมหัวหน้ากล่มงาน หัวหน้าภาควิชา article
ประกาศผลการร่วมประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ครั้งที่ 36 article
ทักษะการแข่งขันน้ำนมจากพืชแผนกอุตสาหกรรม article
สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ article
การแข่งขันมิสทิน FFT รีไซเคิล article
การแข่งขันโฟล์คซอง หน่วยปัตตานี article
ฝึกซ้อมดีเกร์ฮูลู อกท.ภาค ภาคใต้ article
ทักษะส้มตำลีลา
ทักษะน้ำผลไม้ article
การแข่งขันทักษะช่างยนต์ article
การแข่งขันทักษะสำรวจ article
การตัดสินสิ่งประดิษบ์ประเภทที่ 3 article
การแข่งขันทักษะก่อสร้าง article
การแข่งขันทักษะไฟฟ้า article
การแข่งขันแทรกเตอร์ล้อยาง article
ทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้ำ article
ทักษะพื้นฐานทางการประมง article
ทักษะการจัดดอกไม้ article
ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร
ทักษะการแข่งขันน้ำนมจากพืชแผนกอุตสาหกรรม
การแข่งขันสิ่งประดิษฐแผนกอุตสาหกรรมเกษตร article
แนะแนว รร.บ้านเกาะเปาะ
การร่วมแข่งขันการสาธิตทางวิชาชีพการสาธิตส้มตำ article
แนะแนวสัญจรร.บ้านบูดี article
แนะแนวสัญจรโรงเรียนกะมิยอ article
เตรียมการ จัดนิทรรศการ การเลี้ยงไก่เนื้อแบบฮาลาล article
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเดียรติถวายพระพรชัยมงคล 5ธันวามหาราช article
โครงการอบรม "ประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. article
การเข้ารับประเมินนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 article
ฝึกผสมเทียมโค ณ บ้านน้ำดำ article
ทำข้อมูลพักสินทรัพย์ article
ฝึกทักษะการสาธิตการทำขนมให้กับนศ.อินโดนีเซีย article
ลงพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์และร่วมปล่อยปลา article
เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินชีววิถี article
เตรียมโรงเรือนเพื่อดำเนินโครงการงานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ article
ฝึกทักษะเครื่องยนต์
โครงการยุทธศาสตร์ ปอเนาะปาแดรู article
ฝึกซ้อมดีเกร์ฮูลู แก่นักเรียนทุนไทย- อินโด ร่วมกับนักศึกษาไทย article
"อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการเรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อแบบฮาลาล ชมรมสัตวศาสตร์ article
ฝึกอบรม108อาชีพ ที่บางตาวา อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และ อบต.พบประชาชน article
มหาวิทยาลัยเทคโลยี ราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่แนะแนวการศึกษาต่อ)
กรรมการประเมินแบบสอบถาม "คอนโดเลี้ยงกุ้งก้ามกามแดงระบบน้ำไหลวนอัตโนมัติรักษาความปลอดภัย article
กรรมการประเมินแบบสอบถาม "คอนโดเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแดงระบบน้ำไหลวนอัตโนมัติ" article
พื้นที่คัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา article
ปลูกข้าวในดินเค็ม article
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะ อกท.ระดับหน่วย article
ติดตามการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านป่าศรี article
ประชุมกรรมการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปี2559 article
ธนาคารขยะรีไซเคิล article
นศ. แผนกวิชาประมง จับปลาส่งโรงอาหารปฏิรูป article
นักศึกษาและครูมอบวัสดุการเกษตรและประมง (ก้อนเห็ด อาหารปลา) article
การประชุม อกท.ภาคใต้ ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ชีววิถี ชุมชนบ้านป่าศรี อ.ยะหรีง article
งานอาคารสถานที่ แก้ปัญหาท่อระบายน้ำตันหน้าหอหญิง article
Open House และ แข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 9
แผนกอุตสาหกรรม ทำน้ำจิ้มข้าวเกรียบ article
เพาะขยายพันธุ์ปลาหางนกยูง article
ฝึกอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในสถาบันปอเนาะแม่ลาน article
ประชุม เตรียมงาน Open House และ ประชุม อกท. หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 10
ส่งมอบของโครงการเลี้ยงปลาดุก ปอเนาะดารุลอิมาน .อ.แม่ลาน article
ประชุม คณะกรรมการ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 article
การปฏิบัติจริงในรายวิชา การเลี้ยงปลา article
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 22557 article
โครงการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงามของ แผนกประมง article
สถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกหน่วย อกท. สมาชิกดีเด่น สมาชิกบริการดีเด่นและศิษย์เก่า อกท. ดีเด่นภาคใต้ article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
แผนกแปรรูปขายขนมจีบเพื่อจำหน่ายของรายวิชาผลิตภัณฑ์พืช article
วิชา วิทยาการหลังจับสัตว์น้ำในงานฟาร์มธุรกิจประมง article
ผลผลิตนักเรียน พันธุ์ไม้น้ำและปลาสวยงาม article
โครงการรายได้ระหว่างเรียน ทำความสะอาดถังพักน้ำภายในวิทยาลัย article
23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช article
นศ. แลกเปลี่ยนอินโด และกรรมการ ร่วมกันทำพวงมาลา วันปิยมหาราช 2557 article
กฐินสามัคคี 2557 article
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร article
ตัวแทนวิทยาลัย นำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ ราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ในโอกาศที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี article
นักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เขียน อ่าน ภาษาไทย article
ประชุมเตรียมการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา article
กิจกรรมกลางคืน นศ. ทุน อินโดนีเซีย - ไทย article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
อ่าน อัล-กรุอาน กิจกรรมศาสนา นร. ทุนอินโด-ไทย article
ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ทุนอินโดนีเซีย - ไทย article
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาเพื่อซ่อมแชม
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ของดีเมืองนรา 2557 article
การสัมมนารายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร article
ทัศนศึกษา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ประชุม โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย -ไทย article
Learning Proficiency Development Camp For Exchange Thai- Indonesia article
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
Learning Proficiency Development Camp For Exchange Thai- Indonesia การเพาะเห็ด article
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของสถานศึกษา article
Learning Proficiency Development Camp For Exchange Thai- Indonesia article
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ รุ่น2 article
นศ. อินโดดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ article
ผสมเทียมปลาดุก article
ประชุมโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนอินโด - ไทย article
โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย - ไทย article
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อินโด
ทำผลิตภัณฑ์ขนมจีบต้อนรับคณะนศ.แลกเปลี่ยนไทย-อินโด article
โครงการธนาคารขยะ article
FixIt Center article
การฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ) เรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อ article
กิจกรรมภาษาอังกฤษ article
คืนความสุขให้ประชาชน โดยเปิดศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน ตำบลปโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษายากจนเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน article
ฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน article
วิชาธัญพืช article
เช็คสต็อคร้านค้าสหการ article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประชุมประจำสัปดาห์ ของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยปัตตานี article
วิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ article
การผลิตแปรรูปสัตว์น้ำ article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา article
มอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การเลี้ยงไก่เบตง" article
เข้าแถว article
กิจกรรมหมู่บ้านมหาดไทย พัฒนาบุคลิกภาพ article
อาชีวะจิตอาสานำพาสันติสุข จชต. วัด มัสยิด โรงเรียน และบ้านนักเรียนยากจน article
ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านกำปงบูดีจ.ปัตตานี การทำปลาหวานปรุงรส article
อบรมแกนนำ โตโยต้า ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 article
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ "ทอดมันปลาทู" article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับหอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้ article
ดูแลนักเรียน การกู้ กยศ. article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี ประจำสัปดาห์ article
ประชุม หมู่บ้านมหาดไทย บ้านบางตาวา และบ้านตุยง article
หมู่บ้านมหาดไทย...ยามเย็น article
นิเทศโครงการ สอบถามปัญหา ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ตามนักเรียนมาเรียน article
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับชาติโครงการสร้างเสริมคุณภาพศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพือสร้างความเข้าใจในการฝึกอาชีพในโรงเรียนเรียนเอกชนและในสถาบันศึกษาปอเนาะ article
อบรมครูผู้ช่วย ซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ article
เปิดรั้วเกษตรถิ่นมันปลา เสวนา PBLประจำปี 2557 article
อบรมนักเรียนนักศึกษาทำจรวดขวดน้ำ จาก โรงเรียน กศน. อ.เมือง จ.ปัตตานี article
เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
อบรมเพิ่มศักภาพและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฎิการบูรณาการกับโครงการระยะสั้น article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. article
กิจกรรมละลายพฤติกรรม นร นศ หอพัก โครงการหมู่บ้านมหาดไทย article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 13 รอบขัดเลือกโซนภาคใต้ article
การชุมนุมยุวกาชาดและเยาสตรีส่วนภูมิภาค article
กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
การอบรมครูแกนนำในการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยหลักการใช้โครงการพื้นฐานหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ PBL
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนนอกสถานศึกษา รับเหมางานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา article
มอบเกียรติบัตรร่วมโครงการพัฒนาสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 article
ประชุมพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคใต้ article
การประกวดโครงการสันติสุขโดยสันติวิถี article
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ article
เทิดไท้พระผู้ทรงครูของแผ่นดิน article
การจัดการเรียนการสอน เกาะแลหนัง article
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
พิธีลงนามถวายพระพร ประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง article
กิจกรรมหมู่บ้านมหาดไทย article
ตรวจฟาร์มกุ้ง article
ฝึกซ้อมจรวดขวดน้ำ article
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม โดยหลักการใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) ระดับภาค ภาคใต้ article
แก้ไขปัญหาการแต่งกายของนักศึกษา article
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน,ดีเซล
อำเภอโมเดล (District Model) ปีการศึกษา 2557 article
โครงการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบากงวิทยา article
ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน PBL article
ประชุมครูที่ปรึกษา article
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคใต้ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านมหาดไทย
หมู่บ้านมหาดไทย รอมฎอนชุมชนสัมพันธ์
จัดกิจกรรม เยี่ยมผู้เรียนและผู้ปกครอง แบบ "อำเภอโมเดล" article
เยี่ยมบ้านผู้เรียนและผู้ปกครอง แบบ "อำเภอโมเดล" article
การติดตามประเมินผลสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประชุม ประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก article
การปลูกนาด้วยวิธีการหยอดหลุมในพื้นที่ดินเค็ม article
เลือกตั้งกำนัน และผู้ช่วยกำนัน หมู่บ้านมหาดไทย article
การฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด article
โครงการฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี article
ถวายเทียนพรรษา
ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เยี่ยมบ้่านเด็ก article
มอบวัสดุสนับสนุนโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำขนมไทย
การประเมินผลตามสภาพจริง Authentic Assessment article
โครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายในและภายนอก article
ประชุมกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหรีง
การจัดการเรียนการสอนศูนย์เทพา(บ้านเกาะแลหนัง) article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
นิเทศการจัดการเรียนการสอน นร-นศ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ละหมาดตาราเวะห์
การสัมมนาฝึกงานภายนอกร่วมกับสถานประกอบการต่างภาคต่างพื้นที่เพื่อพิ่มโอกาสการมีงานทำ article
กิจกรรมกลางคืน article
ฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯยะหริ่ง article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
นิเทศการสอน article
เปลี่ยนสารกรองน้ำ article
การบูรณาการการทำงานในสถาบันตามโครงสร้างใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
เรียนร่วมสถานประกอบการ article
กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ article
รับมอบอิทผาลัมพระราชทาน article
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก article
เปิดอบรมทำขนม กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบแม่ลาน article
ฝึกอบรม108อาชีพ ในโครงการ อบต.สายสัมพันธ์สร้างสายใยสู่ชุมชน (บางตาวา) article
การแข่งขันฟุตซอลคู่ชิงชนะเลิศ
การฝึกอบรมการเลี้ยงแพะพื้นเมือง ให้กับกลุ่มอาชีพ article
การฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Edmodo) เพื่อการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 article
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ
ฝึกอาชีพ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง article
นิเทศการเรียนสอนปาแดรู article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 เรื่อง การทำขนม article
ฝึกอาชีพปลากะพงนึ่งมะนาว กับปูผัดผงกะหรี่ article
โครงการประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การเลี้ยงไก่เบตง" รุ่นที่ 1 article
คัดเลือก นักกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ. ปัตตานี article
ชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ article
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ article
เสียงตามสาย
มอบวัสดุฝึกระยะสั้น article
นศ.ชดงาน เตรียมโรงผลิตน้ำดื่มตราปาตานี article
มอบวัสดุในการอบรมวิชาชีพ article
สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียนกลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ชมรมวิชาชีพ article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายงานข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต article
การทำรายงานการสัมมนาฝึกงานต่างภาคต่างพื้นที่ article
The Network of Speaking Englush For Communication To Asian Community 2013 #4 article
กิจกรรมเข้าแถว มอบเกียรติบัตรชมรมวิชาชีพ article
นำเสนอโครงร่างโครงการ article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
TGT สมชาย นิลศรี article
สำรวจความต้องการฝึกอาชีพเยาวชนในสถานพินิจ
ปฐมนิเทศ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
วันเคารพครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 article
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2557 article
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556 ปัจฉิมนิเทศ และวันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 article
การประชุมจัดทำรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อินโดนีเซีย-ไทย article
แสดงความยินดี อ. ศศิมา ตรีพลอักษร article
เทศติดตามการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาประมง article
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ปชส. ภาคใต้ article
ประชุมแนวทางการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา จชต. 2557-2558
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และ วันข้าราชการพลเรือน
สาระน่ารู้
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และวันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 article
โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ 1/2557 article
โครงการฝึกอบรมพื้นฐานความรู้นักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557 article
เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพการทำงานของครู และบุคลากรทางกาศึกษาวิทยาลัย article
พบปะน้ำชายามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
ประชุมคณะกรรมการและตรวจสมุดประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) article
เตรียมตกแต่งสถานที่ article
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา article
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 article
ประชุมตรวจราชการกรณีปกติฯ รอบที่ 1/2557 article
การประกวดห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article
ประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2556 article
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทยิงไกล article
Road Show article
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) article
โครงการความร่วมมือแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ จัดกิจกรรม Road Show article
ดูงานด้านประชาสัมพันธ์วิทยาลัย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา article
โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต ส่งเสริมกิจศาสนา article
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียน article
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ article
กิจกรรมเข้าแถว article
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต ประจำเดือนมกราคม 2557 article
หนึ่งแสนครูดี article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๔ article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร และประมงปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2557 article
เตรียมพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา วันที่ 2
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา article
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก article
โครงการฝึกอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมเข้าแถว article
ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2556 5 กันยายน 2556 เรื่อง “การทำลูกชิ้นปลา” article
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล article
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช article
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 8,11-13 article
งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2556 article
การแข่งขันการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน่วยปัตตานี ได้ลำดับที่ 4 ผ่านมาตรฐาน "เหรียญทอง" article
ศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้
แนะแนวสัญจร
ประชุมกรรมการศูนย์ฝึกฯ ยะหริ่ง article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
แนะแนวสัญจร article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
นโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการ แผนและเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ฝึกทักษะ ช่างกล article
วิชาการสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน (Office data communication)
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง
พิธีสมโภชองค์กฐิน article
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี article
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วยปัตตานี ครั้งที่ 8 article
จิบน้ำชายามเช้า พบปะหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
กิจกรรมเข้าแถว article
ออกกำลังกายและลงงานตอนเช้า article
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน จิบน้ำชายามเช้า และกิขกรรม อกท. หน่วยปัตตานี article
บันทึกเทปรายการ ปล. รักเมืองไทย article
ยินดีต้อนรับ นายกสภา และคณะกรรมการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
กิจกรรมเข้าแถว ความรู้สึกอาจารย์ประเทือง โมคทิพย์ ...
การลงงานภาคเช้า โครงการปฏิรูปศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 8,11-13 article
ประชุมคณะกรรมการโครงการปฏิรูปศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต article
นักศึกสัมมนาฝึกงาน เรียนร่วมกับสถานประกอบการ article
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 article
ประชุมคณะกรรมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) article
School Partnership Program 2013 article
ประชุมวางแผนเตรียมการจัดทำแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาสถาบัน article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และครู พิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส article
โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2556 article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3 ปีงบ 2556 article
การสัมมนาฝึกงานภายนอกร่วมกับสถานประกอบการต่างภาคต่างพื้นที่เพื่อโอกาสการมีงานทำ ปีการศึกษา 2556
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 9 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2556 article
ประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดโทรทัศน์ภารกิจการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 10 Michelin Used Tire Design Contest article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 article
ลงนามความร่วมมือ โครงการระบบพัฒนาเครือข่ายดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต้ กับ บริษัท TOT
การพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการประชาสัมพันธ์ article
สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ article
บันทึกเทปสกู๊ป : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน article
Fixit Center
คณะสงฆ์ชาวพุทธ AEC ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 9 หลักสูตรการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ article
ประชุม SMS – RFID ระบบควบคุมการเข้า – ออก ของนักเรียน ด้วย RFID
ปล่อยพันธ์ุ์ปลา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2556
โครงการกิจกรรมวันสำคัญวิทยาลัยประมงปัตตานี
พิธีประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
มอบอินทผาลัม article
แผนกวิชาประมง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
"ความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3" article
คณิตศาสตร์แรลลี่ article
ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ article
บริจาคเลือด article
ถวายเทียนพรรษาฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
วัดผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
วิชา จุลชีววิทยา ภาคสมทบ สาขาการจัดการผลิตสัตว์ article
ละหมาดตารอเวี๊ยะ article
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 article
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ลำดับที่ 1 เหรียญทอง รุ่นเปเปอร์เวท article
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง article
เมาว์ลิดสัมพันธ์ ด้วยชมรมสันติสุขโดยสันติวิธี article
R To The Future
เตรียมก่อสร้างบ้านพักครู article
ศิษย์เก่ารุ่น 5 เยี่ยมวิทยาลัยประมงปัตตานี article
คนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน
การจัดสวนแก้ว article
บรรยายความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุก article
โอกาส ศักยภาพสินค้าประมงจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวที AEC article
มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน article
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน อกท. อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 article
ฝึกอบรม 108 อาชีพ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 article
108 อาชีพ การทำขนม
ลดพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลลงเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก article
รถบริการเกษตรกร article
ปล่อยลูกปลานิลแดงแปลงเพศ article
ประชุมผึกอาชีพในสถานศึกษาปอเนาะเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
การประกวด To Be Number One อำเภอหนองจิก article
จิตอาสาปลูกต้นไม้อนุรักษ์ดินและน้ำ article
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ PBL article
กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต article
การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาอาชีวศึกษาปัตตานี ณ วิทยาลัยประมงปัตตานี article
เตรียมสนามเซปักตะกร้อ กีฬา อศจ. ปัตตานี 2556 article
ประชุมชี้แจงโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2555 article
ประชุมหอพักนักเรียน นักศึกษาหญิง article
รายวิชา การสัมนาในสถานประกอบการ article
ประชุม กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
การปลูกต้นไม้และพัฒนาวิทยาลัย article
วันคล้ายวันสภาปนาวิทยาลัย และวันเคารพครู ปีการศึกษา 2556 article
จัดตั้งชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร. นศ. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง article
วิทยาลัยประมงปัตตานี เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
การประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศเข้าค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและค่ายป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2556 article
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนด้านวิชาชีพประมง article
พัฒนาองค์กรของวิทยาลัยประมงปัตตานี ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จ.สตูล article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาวิทยาลัยประมงปัตตานี article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ท่านจากไป เราคิดถึง...รองประพนธ์ สู่การอาชีพนาทวี article
ยินดีต้อนรับ นายประวิทย์ อ๋องสุวรรณ article
ศึกษาดูงาน ระบบประกันคุณภาพ article
จิบน้ำชายามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก article
ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 article
ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีสายสัมพันธ์ article
ถ้วยประทาน ชนะเลิศการประกวดดีเกร์ฮูลู ผู้ชนะเลิศการแสดงดิเกร์ฮูลู "โรตารีรวมใจ สานสายใย สร้างผลงานเพื่อสันติสุข" article
นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ "ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาบริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 article
ประชุมสนับสนุนงบประมาณ article
ประชุมกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ปรับปรุงทางเข้าวิทยาลัย ถึงคันกั้นน้ำทะเลหนุน article
ตั้งกลุ่มฝึกอาชีพ การทำขนมและอาหารไทย
เลือกตั้ง นายก อกท. หน่วยปัตตานี article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม/ประมง หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 1
โกงกางฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1 article
ออกกำลังกาย ก่อนปฏิบัติงานเช้า โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
ฝึกอบรม 108 อาชีพ article
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 article
โครงการส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือ นร. นศ. วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 การทำเกษตรผสมผสาน article
108 อาชีพ รุ่น 2 การเพาะเห็ดนางฟ้า article
ร่วมแสดงความยินดี ตามรอยเกียรติยศ article
เครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ article
โครงการบริจาคเพื่อพี่น้องชาวโรฮิงญา article
แข่งจรวดระดับประเทศครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2555 article
วันครู article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2556 article
จัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ article
เยาวชนศาลาลาก article
108 อาชีพ รุ่นที่ 1 ปี 2556 article
อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน article
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ article
Christmas And New Year's Party 2013 article
ประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ article
โครงการฝึกอบรมแกนนำนักเรียนมัธยม ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน article
รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง article
รายวิชา สัมมนา หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง article
ประชุมครูพี่เลี้ยง วิทยาลัยประมงปัตตานี article
อาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2555
จับกุ้งขาวแวนาใมล์ในบ่อดิน
การสอบเทียบระดับความรู้ภาษามลายูกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2555 article
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่มคณะผู้บริหาร article
สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
ประชุมกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2556 article
ลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555 article
ประชุมครูพี่เลี้ยง โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
ประชุมชี้แจง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษา ใน จชต. article
กิจกรรมโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยประมงปัตตานี article
“ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 article
บูรณาการรายวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ รายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี และวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม
ประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 article
ประชุมครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ article
พิธีประดับเครื่องหมายเลขชั้นปี และพิธีการฝึกภาคปกติ นศท. ชั้นปีที่ 4 และ นศท. ชั้นปีที่ 5 article
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช article
ประชุมพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว article
ประชุมครูพี่เลี้ยง ประจำเดือนตุลาคม 2555 article
ประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ article
ขอต้อนรับ Mr. LAPORGA. Jober Bandiola จาก SOUTHERN BAPTIST COLLEGE article
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
การเปิดภาคเรียนวันแรกของนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคสมทบ สาขาการจัดการผลิตสัตว์ article
โครงการประชุมสัมมนา สร้างความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
การบูรณาการบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 article
ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทสไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ครั้งที่ 34 article
ประชุมกับคณะกรรมการเพื่อจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
ลงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2555 article
ประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article
มิติใหม่...วิทยาลัยประมงปัตตานี article
"โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู" รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 2และจัดทำแผนปฏิบัติราชการโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2556 article
"โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู" รุ่นที่ 2 article
“โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตร การทำขนมไทยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ” article
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ภาคสมทบ สาขาการจัดการผลิตสัตว์ article
“The Network of Speaking English For Communication T Asean Community 2012” article
การรสอบประเมินวัดผลการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การรับสมัคร นักศึกษา ปวส. เกษตรกรรม (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การประเมินโครงการการประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนกันยายน 2555 article
โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 8 article
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 7 article
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 article
"โครงการฝึกอบรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง นักเรียนทุนหอพักอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" article
มอบหนังสือ article
โครงการติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2555 article
สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ปวส. เกษตรกรรม (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 article
โครงการจิตอาสา พัฒนามาตุภูมิ article
การรับสมัคร นักศึกษา ปวส. เกษตรกรรม (ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ขอแสดงความยินดี article
โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ article
"รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555 article
วิชา การทำแห้ง ทำเค็ม รมควันและการหมักดอง article
วิทยาลัยประมงปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการประวิทย์ อ๋องสุวรรณ article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ แผนกวิชาประมง ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด article
12 สิงหาคม 2555 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
การร้อยมาลัยซีกชำร่วย article
ประชุมมคณะกรรมการงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
โครงการรายได้ระหว่างเรียน article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2555 วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center article
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center article
ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร article
วิชาศิลปะประดิษฐ์ article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555
รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ article
โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ article
เตรียมความพร้อมการถ่ายทำภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม/ประมง หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ ๓ article
ถวายเทียนพรรษาฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนพรรษาฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา article
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม/ประมง หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น article
ติดตามนิเทศและต่อยอด จัดตั้งกลุ่มอาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
โครงการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ
สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article
การสร้างผู้นำตามธรรมชาติอาชีวะชายแดนใต้ article
แลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา School Partnership Program article
สัมมนาฝึกงานต่างภาค ต่างจังหวัด ปีการศึกษา 2555 article
การประชุมร่วมกับองค์กรเยาวชนสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
การจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ วิชา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ article
จัดการเรียนการสอนรายวิชา การเงินส่วนบุคคล วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน article
การประชุมเครือข่ายศูนย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
วันเคารพครู และวันสถาปนาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 article
เปิดภาคเรียนวันแรก article
โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา School Partnership Program ไทย – อินโดนีเซีย article
การประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ค่ายแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนวิชาชีพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมครู และนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ School Partnnership Program ไทย-อินโดนีเซีย article
“ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” article
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และวันประมงสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยประมงปัตตานี article
อบรมพื้นฐานความรู้นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงาน article
มอบนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม article
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมติว แพลงก์ตอน article
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาที่ดีกว่า article
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ article
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จังหวัดกระบี่ article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการตามพระราชดำริ article
การแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 10 รอบคัดเลือก article
ตั้งกลุ่มอาชีพการประดิษฐ์ ( กล่องไหมแทนใจและปลาตะเพียนทองด้วยผ้าปาเต๊ะ ) article
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสูความเป็นเลิศขององค์การ article
การแนะแนวศึกษาต่อนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ระยะสั้น รุ่นที่ 3 article
ระยะสั้น รุ่นที่ 2 article
ระยะสั้นรุ่นที่ 1 article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555 article
รับมอบของขวัญปีใหม่ 2555 article
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
มอบของขวัญปีใหม่ และอวยพรปีใหม่ article
การมอบเกียรติบัตร ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 33 article
การประชุมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม 2554 article
ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาเซียน article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมแกนนำนักเรียนมัธยม ประจำปีงบประมาณ 2555 article
เสวนาทางวิชาการ
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ article
“อาชีวร่วมด้วย ช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” article
ทดสอบทางการศึกษา Pre-V-NET article
แสดงสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม กังหันสูบน้ำพลังงานน้ำไหล article
ร่วมแสดงความยินดี นายสนั่น พงษ์อักษร article
เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554 โดย อศจ. ปัตตานี article
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 article
5 ธันวาคม 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” พุทธศักราช 2554 article
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” article
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดปัตตานี และคณะ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยประมงปัตตานี article
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน article
การประชุมจัดทำมาตรฐานและกรอบอัตรากำลังในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 article
ผลผลิตลูกกวาง article
ปฐมนิเทศสมาชิก อกท. เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง article
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม article
อาชีวศึกษาชายแดนใต้ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) article
10 พฤศจิกายน 2554 วันลอยกระทง article
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ article
กาแฟยามเช้า article
“อาชีวศึกษาชายแดนใต้ ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” article
การคัดเลือกหน่วยดีเด่น สมาชิกดีเด่น สมาชิกบริการชุมชนดีเด่น และศิษย์เก่า อกท. ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554 article
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช article
โครงการพัฒนา ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาเซียน article
วิทยาลัยประมงปัตตานี เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 article
จิบน้ำชายามเช้า หัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก วิทยาลัยประมงปัตตานี article
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2554 article
ร่วมแจกกระเป๋าผู้แสวงบุญ article
“อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และพลังงานทดแทน” article
แจกกระเป๋าผู้แสวงบุญ article
“พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre V-Net ทั้งระดับ ปวช., ปวส.” article
การประชุมวิชาการระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 6 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี article
“ค่ายอาชีวะจิตอาสา นำพาสันติสุข” article
“โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 9” article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ article
ปล่อยลูกกุ้งกลาดำคืนสู่ท้องทะเล article
การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 article
การจัดการเรียนรู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำร่วมกับสถานประกอบการ article
มอบของให้กับมัสยิด article
ศิลปประดิษฐ์ article
กิจกรรมโฮมรูม article
วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม article
ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม article
ปล่อยลูกกุ้งขาว article
การจับกุ้งขาว article
รอมฏอนสัมพันธ์ (ละศิลอด) ประจำปี 2554 article
ศึกษาดูงานกับสถานกับสถานประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในแผนก article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง article
การเตรียมการรองรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2554 article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 article
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม และมอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักเรียนกลุ่มพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การแกะสลักดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ และการแกะสลักดอกข่า, กลีบรวงข้าวจากฟักทอง article
แผนกอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญแผนกฯ article
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนา article
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาที่ดีกว่า
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 article
ร่วมบริจาคโลหิต article
การร้อยมาลัยซีกชำร่วย article
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2554 article
การประชุมสัมมนาการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาต่างภาค ต่างพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2554 ตามโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
วัดผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2554 วิทยาลัยประมงปัตตานี article
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 article
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาหอพักด้วยกีฬา article
“โครงการค่ายบำบัดฯ ชนะใจตน ให้รอดพ้นยาเสพติด” article
โครงการอาชีวะแชมป์เปี้ยน article
ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตร article
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2554 article
โครงการจิตอาสาอาชีวะร่วมกับ สพฐ. พัฒนาแผนงานร่วมมือ (งานยุทธศาสตร์) article
กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีครั้งที่ 1 article
“วันเมาว์ลิด” article
แผนกเกษตร วิทยาลัยประมงปัตตานี ทำการฟักลูกนกกระจอกเทศ
สัมมนาฝึกงาน แผนกวิชาประมง วิทยาลัยประมงปัตตานี article
แผนกช่างกลเกษตร เชิญอาจารย์พิเสก ส้องสง วิทยากรพิเศษ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี article
ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 article
วิชาศิลปะประดิษฐ์ article
การสอนวิชาโครงการ article
การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 article
การประชุม อกท. หน่วยปัตตานี article
จิบน้ำชายามเช้า อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
“ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” article
วันเคารพครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงปัตตานี article
วันปลาสวยงามจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา ประจำปี 2554 article
แผนกวิชาประมง วิทยาลัยประมงปัตตานี นำนักศึกษาแผนกวิชาประมง ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ article
การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาประมง article
ประชุมนักศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต article
การพัฒนาหอพักนักศึกษา ตามโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต article
แผนกอุตสาหกรรมเกษตรศึกษาดูงาน article
งานอาคารสถานที่ และระบบน้ำอุปโภค/บริโภค article
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
การประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ค่ายแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2554 article
การซ่อมบำรุงรถบริการ article
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช article
การเลี้ยงกวาง article
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ article
“ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์” article
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 1) article
การปรับพื้นฐานความรู้วิชาชีพนักเรียนนักศึกษาก่อนไปฝึกงาน การติดตาม และนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพื่อเพิ่มโอกาสมีงานทำ article
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2554 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553วิทยาลัยประมงปัตตานี article
วันไตโลก โรงพยาบาลปัตตานี article
การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ) article
การประดิษฐ์ ( กล่องทิชชู่กับปาเต๊ะและสมุดโน๊ต ) article
พัฒนาภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Developing Languages To Support ASEAN Community Project) article
ฝึกอาชีพ การทำลูกชิ้นปลา article
อาชีวะสร้างงาน สร้างอาชีพ Job Market ภาคใต้ article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบคัดเลือก) article
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยประมงปัตตานี จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ article
ชมรมเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานีเยี่ยมชมวิทยาลัยประมงปัตตานี article
การประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2554 article
“จิบน้ำชายามเช้า” พบปะหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี article
จัดการเรียนรู้นอกสถานศึกษา article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยประมงปัตตานี article
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช article
จัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2553 article
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งประสบอุทกภัย article
Download article
5 ต.ค. 2559 เชิญ นศ.ที่ได้รับทุน ประเภทไม่ต่อเนื่อง ประจำปี 2559 มาเปิดบัญชีทุนการศึกษา
สาระน่ารู้แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattanifish_college@hotmail.com