วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

 

                             วิทยาลัยประมงปัตตานี เป็นสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งโดยความประสงค์ ความต้องการของประชาชน ใน 3  จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี  นราธิวาส และยะลา)  โดยนายพลากร  สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ขอใช้ที่ดิน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานีและมีประวัติความเป็นมาดังนี้

                   วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2536  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท์ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้ง วิทยาลัยประมงปัตตานี พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเป็นสำนักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผู้อำนวยการ บุญชุม เปียแดง  ได้มอบให้วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป็นผู้สำรวจพื้นที่วางแผนการใช้ที่ดินและจัดทำแผนหลัก งานฟาร์ม

                    วันที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา  25  แห่ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534 จึงให้จัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  ที่หมู่ที่ 2  ตำบลบางตาวา และหมู่ที่ 7 ตำบลตุยง  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสังข์ทอง  ศรีธเนศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                   วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายชลิต  เฟื่องเรือง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีและได้ขอสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ประจำปี 2540 โดยจ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  คือ การสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1,500,000  บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ อาจารย์ 2 ระดับ 5 และนายอุดม  จันทรพาหา  อาจารย์ 2 ระดับ 7 มาช่วยปฏิบัติราชการ

                   วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประภาค ขวัญชัยรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมี         ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับนายสุรัตน์ชัย  อมรจันทราภรณ์ ,  นางสาวสมสมัย  พลอินตา   และนายพิเสก    ส่องสง   เป็นคณะทีมงานช่วยเหลือ

                  วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ.2545  กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีอีกหน้าที่หนึ่งขณะนั้น นายไกรสีห์  ชัยพรหม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง และได้มอบหมายให้นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมีนายพิเสก  ส่องสง  เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่เพียงคนเดียว  เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเป็นวิทยาลัยอยู่

                  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2546  กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสุชาติ  พรหมหิตาทร  มาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  อีกหน้าที่หนึ่ง  ตามคำสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ได้มอบหมายให้นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส     ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปัตตานี  เช่นเดิม  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ 1ระดับ5 และนายอนุชาติ บุรีรัตน์  ครูพิเศษจ้างสอน  มาช่วยบริหารจัดการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย

                   วันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน์  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  (ทำหน้าที่ตามคำสั่งภายในของวิทยาลัย)  ทั้ง  3 คน ก็ได้ยึดอาคารเรียนชั่วคราว ทำเป็นสำนักงาน  ทำเป็นห้องเรียน  ห้องครัว  ห้องละหมาด  ห้องสมุด และพักกินนอนอยู่ภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพื่อชีวิตได้เต็มรูปแบบและเริ่มแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอย่างจริงจัง

วันที่  5  สิงหาคม 2546  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่นโยบายเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อของบประมาณ งบกลาง ปี  2546          (แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

                   วันที่ 4 ธันวาคม  2546 วิทยาลัยประมงปัตตานี  โดย นายปรีชา  เวชศาสตร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ผลักดันโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่ประเด็น     ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธำรงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตามของยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี

                    วันที่  11 กุมภาพันธ์  2547 คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี จำนวน 17 คน  ได้เข้าชื่อยื่นเสนอ ขอจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จำนง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

                    วันที่  22 เมษายน พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยผ่านการทำประชาคม ระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบลบางตาวา  ตำบลตุยง  ระดับอำเภอของอำเภอหนองจิกเข้าสู่  เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  (จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี และ วันที่  22  มิถุนายน 2547  คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  และได้รับงบประมาณ  งบกลาง  ปี 2547       (วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2547) จำนวน 22,545,200  บาท  ซึ่งได้จัดสรรผ่านหน่วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินให้  โดยได้สร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ  ระบบน้ำบาดาล ขยายของเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงถนนทางเข้า  และครุภัณฑ์ สำนักงาน  ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์ห้องสมุด  ครุภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ    (รถยนต์ขับเคลื่อน  4  ล้อ  จำนวน 1 คัน)  งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมีนายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ประสานดำเนินการ และมี นายพงษ์ศักดิ์  ราชสุวรรณ  ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (คำสั่งภายในวิทยาลัย)  และว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

                   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  ได้ทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  ไปเสนอต่อกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต)  เนื่องจากรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยน วิธีการทางงบประมาณ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่  2 ของวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ถูกพับไป    เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร์ ชี้แจ้งถึงความจำเป็น ความสำคัญของวิทยาลัยประมงปัตตานี  ทางกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.)  ก็ได้อนุมัติงบประมาณมาให้  25,000,000  บาท  โดยมีงบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยได้สร้างอาคารเรียน  2  ชั้น 8 ห้องเรียน  2 หลัง  อาคารฝึกอาชีพ 1  ชั้น มีใต้ถุนโล่ง  2  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา จำนวน 2 หลัง  หอพักนักศึกษาจำนวน  1 หลัง  โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อยอีก  1  หลัง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ 1 คัน , รถกระบะ  1  คัน)   โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์    ภู่พลับ    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   เป็นผู้ประสานดำเนินการ  โดยมี นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ และนายวรยุทธ์  ชีวรัตน์  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ (คำสั่งภายใน)  นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน์    นายประพัฒน์  กองแก้ว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีมาร่วมดำเนินการ

                   วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ขอเสนอหน่วยเบิกใหม่ ให้วิทยาลัยประมงปัตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติ ให้มีรหัสหน่วยงาน  รหัสหน่วยเบิกย่อย และรหัสบัญชีย่อย  ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547

                   วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยประมงปัตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการต่อจังหวัดปัตตานี ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มาเป็นเงิน  7,772,900  บาท  โดยได้เป็นงบบุคลากร  งบดำเนินงาน  และงบลงทุน  โดยสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์  ป้ายวิทยาลัย  ป้อมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงห้องเป็นห้องเรียนรวมและห้องประชุม ห้องน้ำ 4 หลัง และครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุก  6 ล้อ  1  คัน)

                   ปีงบประมาณ 2550  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน (งบลงทุน) สร้างโรงฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 1 หลัง  สร้างอาคารบ้านพักครู 6 หน่วย 2 ชั้น 1 หลัง  สร้างบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 10,553,000 บาท และชุดกล้องวงจรปิด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 900,000 บาท

                    นายปรีชา  เวชศาสตร์  ได้ของบกลางปี 2550 ได้งบสร้างฟาร์มตัวอย่าง, ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ, สร้างบ้านพักเกษตรกร, สร้างถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร์ 1 คัน และสร้างรั้วรอบวิทยาลัย  รวมงบประมาณ เป็นเงิน 14,200,000 บาท และสร้างรั้ว เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท

                     ปีงบประมาณ 2551 ได้รับการจัดสรรงบภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเชื่อมโยงการมีงานทำเพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปัตตานี) เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยได้เสนอโครงการพัฒนาวิทยาลัยประมงปัตตานีเพื่อของบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้สร้างบ้านพักนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เป็นเงิน 4,600,000 บาท และได้ขอความอนุเคราะห์สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีขุดสระเก็บน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการเกษตร จำนวน16 ไร่ เป็นเงิน 2,617,000 บาท และได้รับจัดสรรงบลงทุนสร้างอาคารจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,228,500 บาท

                      ปีงบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มตัวอย่าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดีย เป็นเงิน 1,850,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบเงินกู้ (SP:2) โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 สร้างอาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร  งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุนระบบน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปัตตานี กรมชลประทาน งบประมาณ 10,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ในการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,880,000  บาท และค่าขยายขอบเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในแปลงเกษตรผสมผสาน งบประมาณ 1,800,000 บาท

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th