วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

 

ปก แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558  A.pdf

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร Plane.pdf

คำนำ สารบัญ  3.pdf

ส่วนที่ 1 บทนำ Chapter 1 .pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้าง2558  Chapter 2 _ 5 .pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 6 ข้อมูลบุคลากร  Chapter 2_ 6 .pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา Chapter 2 _ 7 .pdf

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน Chapter 2 Data.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 แผนการใช้จ่ายเงิน Chapter 3 _3_1 .pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 Chapter 3 _ 3_2 .pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558  Chapter 3_3_3 .pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ Chapter 3_ 3_5.pdf

1.โครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2558  1.pdf

2.โครงการวางแผนและงบประมาณ2558 2_.pdf

3.โครงการงานความร่วมมือ 03_.pdf

4.โครงการงานประกันคุณภาพ2558 4.pdf

5.วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์2558 5_.pdf

6.โครงการงานการค้าและส่งเสริมผลผลิต2558 6_.pdf

7.เสริมสร้างศักยภาพศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ2558 7_.pdf

8.โครงการงานฟาร์มเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในบ่อดินเพื่อการค้า2558.doc_ 8.pdf

9.โครงการงานฟาร์มเลี้ยงปลานิลแดง2558 9.pdf

 

 

  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th