วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ปก 2560 ปก 2560.pdf

คำนำ สารบัญ 2560 คำนำ สารบัญ2560.pdf

ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร1 ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร1.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 6 ข้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 ข้อ 6 ข้อมูลบุคลากร.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 แผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนที่ 3 ข้อ 3_1 แผนการใช้จ่ายเงิน.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3_2.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ส่วนที่ 3 ข้อ 3_3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 ข้อ 3_5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ.pdf

1.โครงการฝ่ายแผน60(รวม) 1_โครงการฝ่ายแผน60(รวม).pdf

 2.โครงการอำนวยการ60 (รวม) 2_โครงการอำนวยการ60 (รวม).pdf

3.กิจการนักเรียน60(รวม) 3_กิจการนักเรียน60(รวม).pdf

4.บริการชุมชน60(รวม) 4_บริการชุมชน60(รวม).pdf 

5.พัฒนาองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5_พัฒนาองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี.pdf

6.วิชาการ60(รวม) 6_วิชาการ60(รวม).pdf

 7.ป.ตรี60(รวม) 7_ป_ตรี60(รวม).pdf

8.ภาคอุตสาหกรรม60(รวม) 8_ภาคอุตสาหกรรม60(รวม).pdf

 9.ภาคช่างกล60(รวม) 9_ภาคช่างกล60(รวม).pdf

10.ภาคสามัญ60(รวม) 10_ภาคสามัญ60(รวม).pdf

11.ภาคประมง60(รวม) 11_ภาคประมง60(รวม).pdf

โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม60 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม60.pdf

โครงการพัฒนามาตรฐานห้องสมุด60 โครงการพัฒนามาตรฐานห้องสมุด60.pdf

โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 60 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 60.pdf

โครงการส่งเสริมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60 โครงการส่งเสริมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60.pdf

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th