วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ผลงานวิจัย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


คลังข้อมูลดิจิตอล
RMS

การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องปฎิบัติการประมง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

 การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องปฎิบัติการประมง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ยุทธศาสตร การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558 - 2567) article

 ยุทธศาสตร การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558 - 2567)

ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัย ประมงปัตตานีarticle
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัย ประมงปัตตานี
รายงานวิจัยโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนarticle

รายงานวิจัยโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของครูที่ปรึกษาต่อการคาดหวังของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานีarticle

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของครูที่ปรึกษาต่อการคาดหวังของนักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี

หลักการจัดการarticle
หลักการจัดการ    จรัญ  ราชนุ้ย
ผักเบี้ยทะเลarticle
ผักเบี้ยทะเล หรือผักแพงพวยทะเล
ผลงานวิจัยคุณธรรมนำความรู้article
กิจกรรม อกท. ที่มีผลต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสมานฉันท์ หน่วยปัตตานีและหน่วยนราธิวาส
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th