วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์นา ้ (Fishery Products)
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


คลังข้อมูลดิจิตอล
RMS


รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์นา ้ (Fishery Products)

 รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์นา ้ (Fishery  Products) 

1-ความหมาย-ชนิด-จุดประสงค์รายวิชา.pdf

Frozen.pdf

1-สถานการณ์สัตว์น้ำ.pdf

2-ประเภทของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.pdf

 
บทเรียน

ตัวอย่างเปลือกหอยเพื่อการศึกษา
รายวิชามีนวิทยา article
เอกสารประกอบการสอนวิชา 2501-2304 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (Fishery Product) article
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป article
การควบคุมคุณภาพอาหาร
วิชาการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ article
ห้องปฎิบัติการมีนวิทยา article
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหมักดอง article
การรมควัน article
การทำเค็ม-Salting article
การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการทำแห้ง
การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน 3204 - 2302 article
วิชา ชีววิทยาปลา อ. สุมาวดี พวงจันทร์ article
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
แรงและการเคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ อ. สุมาวดี พวงจันทร์ article
วิชาระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
การผลิตสัตว์ปีก อ. กิตติวรรณ ชีวรัตน์ article
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
ประมงทั่วไป อ. นุสราสิณี ณ พัทลุง article
การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ อ. สุมาวดี พวงจันทร์ article
รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 โดย อ. ผจญ สิงห์จินดา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2001-0001 ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) อ.จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย article
ระบบปฏิบัติการ Operating Systems ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
สถิติและการวางแผนการทดลอง (Statics and ExperimentaI Design) อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย article
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ อาจารย์ฉันทนา มะแอ article
วิชาธุรกิจทั่วไป อ. รูฮานี บาเฮง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th