วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจิรสุดา พัฒโนทัย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article

 

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูจิรสุดา  พัฒโนทัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  A.pdf

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2.doc

 เทคโนโลยีเครือข่าย   3.doc

 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์   4.doc

 เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  5.doc

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   6.doc

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   7.doc

 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   8.doc

 ระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง   9.doc

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ต   10.doc

 เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน   11.doc

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  12.doc

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ   13.doc

 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   14.doc

 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต   15.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบทเรียน

เอกสารประกอบการสอนวิชา 2501-2304 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (Fishery Product) article
รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์นา ้ (Fishery Products)
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป article
การควบคุมคุณภาพอาหา
วิชาการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ article
ห้องปฎิบัติการมีนวิทยา article
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหมักดอง article
การรมควัน article
การทำเค็ม-Salting article
การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการทำแห้ง
การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน 3204 - 2302 article
วิชา ชีววิทยาปลา อ. สุมาวดี พวงจันทร์ article
แรงและการเคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ อ. สุมาวดี พวงจันทร์ article
วิชาระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
การผลิตสัตว์ปีก อ. กิตติวรรณ ชีวรัตน์ article
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
ประมงทั่วไป อ. นุสราสิณี ณ พัทลุง article
การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ อ. สุมาวดี พวงจันทร์ article
รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 โดย อ. ผจญ สิงห์จินดา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2001-0001 ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) อ.จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย article
ระบบปฏิบัติการ Operating Systems ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
สถิติและการวางแผนการทดลอง (Statics and ExperimentaI Design) อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย article
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ อาจารย์ฉันทนา มะแอ article
วิชาธุรกิจทั่วไป อ. รูฮานี บาเฮง articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th