วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี Download
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


Download

 

ตราวิทยาลัยประมงปัตตานี   

 

 

(คลิกขวา แล้วเลือก Save Target As...)

 

 

 

ใบสมัครผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (ทายาทธุรกิจประมง) วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายนักธุรกิจประมง จังหวัดปัตตานี ใบสมัครทายาทธุรกิจประมง(ใหม่60).pdf

 

แบบฟอร์ม 5 บท แบบฟอร์ม-5-บท.pdf          แบบฟอร์ม-5-บท .doc


ใบสมัคร ปวช 2560 A 01 .pdf

ใบสมัคร ปวส. 2560 B 02 .pdf 

 

โครงการสอนแบบฟอร์ม โครงการสอนแบบฟอร์ม.doc

หลักสูตรท่ีวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หลักสูตรท่ีวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน.doc

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับถาอังกฤษ (ไทย – อินโดนีเซีย)  lesson plan.pdf 

 01.pdf   แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน

02.pdf   แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน

03.pdf    ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

04.pdf     แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

 05.pdf   ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ทบ 001 คำร้องขอจบการศึกษา    

ทบ 002  ขอเอกสารงานทะเบียน     

ทบ 003 คำร้องทั่วไปขอเอกสารงานทะเบียน

ทบ 004 คำร้องขอกลับเข้าเรียน     

ทบ 005  คำร้องขอลาพักการเรียน     

ทบ 006 ขอเรียนรายวิชาในสถานศึกษาอื่น  

ทบ 007  คำร้องขอลาออก 

ทบ 008 คำร้องขออนุญาตถอนรายวิชา

ทบ 009 ขอลงทะเบียนหลังกำหนด       

ทบ 010  ขอบัตรประจำตัวนักศึกษา  

ทบ 011 ขอแก้ไขข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  

ทบ 012 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเวลาเรียนนักศึกษา  

ทบ 013 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำปรับเพิ่ม    

ทบ 014 ขอเรียนภาคฤดูร้อน

ทบ 015  แบบคำร้องทั่วไป

พป 001  แบบแจ้งรายชื่อผู้ติด มส        

พป 002 แบบแจ้งผลการปรับ  มส  

พป 003 คำร้องขอสอบแก้ตัว 0, มส. มผ  

พป 004 แบบสรุปผลการสอบแก้ 0, มผ  

พป 005 แบบคำร้องขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสงการณ์

พป 006  แบบสรุปผลการประเมินความรู้และประสบการณ์  

 

พป 007 แบบสรุปรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา       

พป 008 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชากลุ่มวิชา  

พป 009  แบบเสนอขออนุมัติผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  

พป 010 แบบใบลานักศึกษา 

พป 011  แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80      

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th