วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานการเงินและการทำบัญชี(กสศ.)
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


คลังข้อมูลดิจิตอล
RMS


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานการเงินและการทำบัญชี(กสศ.) article

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานการเงินและการทำบัญชี(กสศ.)

9 กันยายน 2562 ครูธีริศรา คงคาลิมีน ครูรูฮานี บาเฮง และนางสาวซีตีหาหวอ ดอเลาะ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานการเงินและการทำบัญชี สำหรับผู้รับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารวิทยาลัย

ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ article
ประชุมและชึ้แจงการนำเสนอโครงการของบประมาณ article
ฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมสอบถามให้กำลังใจครูผู้สอน ในการสอนออนไลน์ article
ผู้อำนวยการติดตามงานของวิทยาลัย article
นิเทศสื่อการสอนและชมการสาธิตการสอนออนไลน์ article
งานฟาร์มประมง จำหน่ายปลา article
ต้อนรับเดือนรอมฎอน และสลามัตฮารีรายออิฎิ้ลฟิตรี article
ประชุมขับเคลื่อนงานฟาร์มเกษตร 210563 article
ติดตามการสร้างสะพานเช่ื่อมต่อระหว่างศูนย์ฯ กับฟาร์มตัวอย่าง article
รับชมการประชุม VDO Conference ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน article
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สพ.ปิยามุมัง article
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สต. ใน อ.หนองจิก article
ผู้อำนวยการมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 article
ผอ.ปรีชา ต้อนรับ ผอ.วท.ปัตตานี และมอบหน้ากาก Face shield article
ปล่อยปลาและถวายหน้ากากผ้า ให้วัดหลักเมือง article
ผอ.มอบเงินให้นักศึกษาที่มีช่วยผลิตหน้ากากอนามัย article
ผลิต Face Shield article
แจกหน้ากากอนามัย article
ผอ.ช่วยผลิตกล่องป้องกันและหน้ากาก Face shield article
ผู้อำนวยการปรีชา มอบหน้ากากอนามัย article
จัดทำอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 article
ศูนย์ฯ ยะหริ่ง เร่งจัดทำหน้ากากอนามัย article
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี article
ถวายหน้ากากอนามัยให้เจ้าคณะจ.ปัตตานี article
วัดไข้ก่อนประชุมข้อราชการ article
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างภาค ต่างพื้นที่ article
ประชุมหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยในสังกัด article
คณะกรรมดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาทุน กสศ.รุ่นที่ 2 article
ติดตามการทดสอบฝีมือแรงงานของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมเตรียมการรับการประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษา article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์เพื่อจัดรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง เตรียมความพร้อมหลักสูตร
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 3 ปวส. 2 article
ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรประจำศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 250263 article
"บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์ 210263 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการค้นหา คัดกรองความยากจน
กิจกรรมทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 article
การประชุม อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 article
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ article
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และค้นหาสื่อในคอมพิวเตอร์ 190263 article
สัมภาษณ์นักศึกษาทุน กสศ. article
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ฐานการเรียนรู้ article
การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 article
ประชุมเตรียมการรองรับการประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง ปี 2563 article
ประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานปี 2562- article
ร่วมงานนิทรรศการการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 110263 article
กิจกรรมเข้าแถว 110263
ชนะเลิศ ระดับชาติ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม article
ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักศึกษาทำความสะอาดศูนย์ ฯ ยะหริ่ง article
การจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ฟาร์มกุ้ง​ เฮียเล้ง article
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี article
กิจกรรมเข้าแถว 040263 article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา article
กิจกรรมเข้าแถว 030263 article
การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ article
การจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก วิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก 310163 article
วิชาหลักการเกษตร 310163 article
ชี้แจงการสมัครขอรับทุนนวัตกรรมการอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 article
ฝึกอบรม 108 การเพาะเห็ดนางฟ้าและจำหน่ายผักของภาควิชาเกษตรศาสตร์ article
ฝึกสอนการแปรรูปคุกกี้เห็ดและการทำไข่เค็ม article
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ทีมเยาวชนสานฝันชายแดนใต้ article
กิจกรรมเข้าแถว 280163 article
โครงการค่ายเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมประจำปีการศึกษา 2562 article
สอบ V-NET article
เยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ 1/2563 article
การประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ article
รายวิชา หลักการเกษตร 241163 article
ประชุมเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยน ไทย - อินโดนีเซี ปี งปม. 2563 article
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองฯ ร่วมกับ ศอ.บต.
กิจกรรมหมู่บ้านมหาดไทย​ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ​ article
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การเป็นผู้ประกอบการเกษตร article
ประชุมเตรียมความพร้อม ค่ายเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 220163 article
จัดการเรียนการสอน รร.บูรณาการวิทยา 210163
รองเลขาฯ ปัทมา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย article
เข้าแถวเคารพธงชาติ 210163 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวคิดและหลักการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู article
นายเสถียร เพ็ชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปีพุทธศักราช 2563 article
ปฏิบัติการทำอาหารเสริมสำหรับไก่ไข่จากหยวกกล้วย article
ประชุมเชิงปฎิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการและการหนุนเสริมวิชาการ ระดับภูมิภาค แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง article
ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล article
อัสสาลาม เยาวชนต้นแบบ article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 140163 article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการรายวิชาเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง article
ประชุมผู้บริหาร 130163 article
วันเด็กแห่งชาติ 2563 article
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2562 article
มอบของขวัญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร article
ตรวจพื้นที่บริเวณ ทุ่งโพรงเข้ เพื่อขออนุญาตใช้เป็นที่ตั้งวิทยาเขต article
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net) article
ประสานงานการฝึกอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่เเละการปลูกผักให้กลุ่มเยาวชน article
จัดการเรียนการสอน การทำเค้กกล้วย article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 070163 article
ประชุม​คณะกรรมการ​ ทุน​ กศส. 060163 article
ประชุม​ครู​ที่ปรึกษา​หอพัก​ 060163 article
เยี่ยมนิเทศ สิ่งประดิษฐ์ scomber capsule article
ชี้แจงโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ ประจำปี 2562 article
นักศึกษาศูนย์ยะหริ่งทำคลิปแนะนำวิธีการทำวัคซีนสัตว์ปีก article
ส่งมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โครงการฝึกอาชีพ กลุ่มสตรี บาโงนากอ article
อาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ 63 article
พัฒนาฟาร์มไก่พื้นเมือง 271262 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 27 ธันวาคม 2562 article
วิชาหลักการเกษตร ใส่ปุ๋ย ถากหญ้าสวนกล้วย 261262 article
กองทุน กสศ. หารือเพื่อการจัดเข้าค่ายนักศึกษาทุน 261262 article
เข้าแถว แสดงความยินดีแก่นายก อกท. หน่วยปัตตานี 2563 article
เลือกตั้งกรรมการ อกท . หน่วยปัตตานี ปีการศึกษา 2563 article
ร่วมโครงการคลินิคเคลื่อนที่ 251262 article
กิจกรรมเข้าแถว 241262 article
ประชุมครูพี่เลี้ยงหมู่บ้านมหาดไทย article
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. ปัตตานี 2562 article
หารือเรื่องการเลือกตั้งนายก อกท. ปี 2563 การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรฯ article
ติดตามและนิเทศการดำเนินโครงการนักศึกษา 231262 article
เข้าแถว 171262 article
ประชุมคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 171262 article
การประชุมทางไกลการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานการลงพื้นที่สถานศึกษาในเขตเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมภายใต้โครงการ DLTV R Service article
เข้าแถว มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมประชุมและแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 161262 article
จัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู 141262 article
ประชุมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ปี งปม. 2563 article
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคใต้ 2562 article
ร่วมแรงร่วมใจเพื่อนิทรรศการ article
ประชุมตรียมทำข้อมูลเพื่อขอทุน กสศ. article
ให้โอวาทร่วมการประชุม อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ครั้งที่ 41 article
ปฐมนิเทศนักศึกษา เดินทางไปแข่งขัน article
ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ article
การพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นเยาวชนทีดี article
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 article
เเนะแนวการเรียนสายอาชีพ โรงเรียนจะนะวิทยา article
ค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพ 2562 article
คนพันธุ์​ R(ชีวะ)​ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์​ 301162 article
ประชุมเตรียมนิทรรศการ อกท.ภาคใต้ 281162 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ หมู่บ้านมหาดไทาย วษป.ปน. 281162 article
ต้อนรับคณะฯ วช.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน article
ประชุมเตรียมนิทรรศการ อกท.ภาคใต้ 281162 article
กิจกรรมลูกเสือ 281162 article
ประชุมยุวเกษตรกรและปลูกส้มโอปูโก article
ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 ระดับ อศจ.ปัตตานี article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ หมู่บ้านมหาดไทาย วษป.ปน. 281162 article
พิธีเปิดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 62 article
ร่วมแสดงความยินดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ article
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562 article
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2562 article
แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี 261162 article
เข้าแถวเคารพธงชาติ 261162 article
ประชุมบูรณาการแผนการสอน 2/2562 article
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ร.6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า article
พัฒนาวิทยาลัยในวันหยุด 251162 article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2563-2565) article
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา (ภาคใต้ชายแดน) article
การลงพื้นที่ติดตามโครงการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ฯ article
สอศ.ประชุมผู้บริหารรับนโยบายผลิตกำลังคนรับศตวรรษที่ 21 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 221162
กิจกรรมเมาลิดนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) ฮ.ศ 1441 และร้องอนาซิด 211162 article
รายวิชาการผลิตไก่เนื้อ 211162 article
รายวิชาหลักการเกษตร article
เตรียมความพร้อม ยุวเกษตรกร 201162 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 211162 article
กิจกรรมหมู่บ้านมหาดไทย เกษตรกรรุ่นใหม่ 201162 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 201162 article
สวัสดียามเช้า 201162 article
ประชุมวางแผนการจัดการศึกษา โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา article
ประชุมเตรียมความพร้อมการืดสอบทางด้านอาชีวศึกษา (v-net) article
วิชาหลักการเกษตร 191162 article
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) article
ประชุมนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย article
ภาควิชาประมง จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 181162 article
ประชุมครูพี่เลี้ยง 181162 article
ปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย 181162 article
รายวิชาหลักการเกษตร article
สำรวจเพื่อช่อมแซมถนนภายในวิทยาลัย article
ประชุมการสร้างกลไกภาคีเครือข่าย บทบาทการทำงานเฝ้าระวังในสถานศึกษา article
กิจกรรม​พัฒนา​บุคลิกภาพ 131162 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะสะนอวิทยา article
จัดตั้งยุวเกษตรในวิทยาลัย 131162 article
ประชุมหารือเรื่องการจัดทำแบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ฯ article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ article
ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่3 article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ร่วมพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง article
ประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น สมาชิกอกท. ดีเด่น สมาชิกบริการชุมชนดีเด่นฯ article
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึกอาชีพ ฯ article
วิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ article
ประชุมอำนวยการครั้งที่ 2 และประเมินสำนักงาน อกท. (ภายใน) article
ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ฯ article
วิชาเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกียว ภาควิชาช่างกลเกษตร
พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
รายวิชาหลักการเกษตร 011162 article
กิจกรรม​พัฒนา​บุคลิก​ภาพ 301062
ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเลื่อนระดับ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 1 โพสต์ · article
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 article
ประชุมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อศจ.ปัตตานี 2562
เตรียมโชล่ารูฟภายในวิทยาลัย
PLC แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
PLC ภาควิชาช่างกลเกษตร article
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเมืองยะลา article
ประสานงานโครงการทวิศึกษา article
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการประกวด แสดง และแข่งขันทักษะในการประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 article
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน ฯ
คณะผู้บริหาร สำรวจเขตพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชายเลน article
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 article
การประชุมคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 221062 article
PLC ภาควิชาเกษตรศาสตร์ article
การสอนวิชาชีวิตและเทคโนโลยี บูรณาการด้วยการ์ตูนโดเรมอน
วิชาช่างกลโรงงานฟาร์ม ทำโครงบอร์ด ชีววิถึพอเพียง article
วิชาไฮโดรลิคส์และนิวแมติคส์ 211062 article
ลงทะเบียน 2/2562 article
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2562 article
ร่วมแสดงความยินดี นศ. โครงการแลกเปลี่ยน ไทย-อินโดนีเซีย
ประชุมงานฟาร์มประมง งานฟาร์มเกษตร งานอาคารสถานที่ พขร. article
โครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 1/2562 article
จัดภูมิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 031062 article
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 article
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ฯ article
ส่งมอบแพะตามโครงการฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะ ฯ 091062 article
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยม+ให้ความรู้การฝึกอาชีพ การเพาะเห็ด article
นศ.รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์ 031062 article
ประชุมการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 2/2562 article
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2562 article
ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคตกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
งานฟาร์มเกษตรและงานฟาร์ประมงปลูกปาล์มพันธุ์ดี 011062
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลและประเมิน article
เกษียณอย่างสมศักดิ์ศรี ครูจรัญ ราชนุ้ย article
ผู้อำนวยการ ให้โอวาท นศ.ทุน กสศ. article
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ article
ประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ฯ article
ขุดท่อนพันธุ์ปาล์ม article
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ article
สอศ. ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ฯ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐาวิชาชีพ ฯ article
อบรมครูแนะแนวเพื่อเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ article
วิทยาลัยต้นแบบตามโครงการ SMART FARMING 47 Aggie by STI วษป.ปน. article
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริหาร ฯ article
ประชุมนำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษา จชต.
ให้โอวาส นศ.ทุน กสศ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดพังงา article
การประชุมวิชาการ อกท. หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 14 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตชด. สังวาลย์วิท 4 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตชด. โรงงานยาสูบ 2 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ฯ 170962 article
งานฟาร์มเกษตรเริ่มหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ดีงานแปลงนาเกษตร 170962 article
ปรับปรุงระบบประปาวิทยาลัย article
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 17096 article
ประชุมสถานประกอบการพบสถานศึกษา (G TO G) article
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพชายแดนภาคใต้ 2562 article
ประชุมเตรียมงาน "การประชุมวิชาการองค์การ" อกท. หน่วย ปัตตานี 2562 article
ประชุมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าและการทำอาหารปลาน้ำจืด 130962 article
ประชุมผลการขับเคลื่อนการช่วยเหลือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาฯ article
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 article
ส่งมอบวัสดุให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มสตรีบ้านท่าด่าน 120962 article
ฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ศธ.02 ออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา ฯ article
ประชุมวางแผน ปีงบประมาณปี 2563 100962 article
สัมมนาโครงการ แลกเปลี่ยนสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ ฯ article
ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (โรงเรียนอิสลามสามัคคี) article
โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา จชต. นักศึกษาทุน จชต. จิตอาสา article
การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 /2562 article
โครงการอบรมพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ปี งปม.62 article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ วท.ปน. article
การพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E - Portfolio article
จำลองตลาดตามแผนธุรกิจ article
การฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ article
ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนบากงพิทยา article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลา article
สอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ 1 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 050962 article
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3 การทำบัญชีครัวเรือน article
ฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะบือแนวิทยา อาชีพ การเลี้ยงแพะ article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 0409862 article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 030962 article
เข้าแถว 030962 article
กิจกรรมเข้าแถว 020962 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 31011062 article
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลประจำปี 2562 article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ดีและการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 article
Smart farming 47 AGGIE article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 292862 article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
ประชุม การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ การเป็นผู้ประกอบการ ฯ article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 280862 article
กิจกรรมทักษะภาษา หมู่บ้านมหาดไทย article
พัฒนาหมู่บ้านมหาดไทย 270862 article
โครงการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 270862 article
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. อาชีวะ ชายแดนใต้ article
ประชุม การดำเนินโครงการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส article
ประชุมครูที่ปรึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย 160862 article
โครงการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา article
ผู้อำนวยการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง 240862 article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบอาหารสัตว์น้ำเพื่อการค้า 2308 article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงสาขาแปรรูป article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 220862 article
กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความรู้การสร้างแนวคิด สันติวิธีและสังคม article
การจัดการเรียนสอนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 210862 article
"การประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ตามนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ของกระทรวงศึกษาธิการ" article
ประชุม โครงการประชุมปฏิบัติการการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ article
เตรียมบูธนำเสนอสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวะศึกษาต้นแบบ article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการรายวิชา หลักการจัดการฟาร์ม ฯ article
ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีบ้านบางปลาหมอ อาชีพการทำขนม 160862 article
การประเมินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
มอบเกียรติบัตร "นักศึกษาผู้นำเสนอผลงานดีเด่น" article
ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯ article
ฝึกอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 140862 article
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่างภาค ต่างพื้นที่ article
ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการงานศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 article
พิธีเปิดตัวเรือประมงอวนล้อมที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงาน article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 120862 article
พิธีลงนามถวายพระพร วันแม่ 62 article
รายวิชาการประกอบอาหารสัตว์น้ำเพื่อการค้า article
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่างภาค ต่างพื้นที่ ฯ article
ฝึกภาคปกติของ นศท. ชั้นปีที่ 1-3 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ พระคุณแม่
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ การทำขนม article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562 article
ประเมินสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ระดับ อศจ. จังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว 070862 article
สวัสดียามเช้า 070862 article
"เปิดกรุ คุรุสัมมนาคาร จากวันวาน สู่วันนี้กับเรื่องราวดี ๆ ที่แบ่งปัน" article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 060862 article
การประชุมโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
รายวิชาผลิตภัณฑ์เห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด article
จัดการเรียนวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 050862 article
โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ article
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้มาเยี่ยมศูนย์ ฯ article
การจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา 020862
การจัดการเรียนการสอน ปอเนาะปาแดรู 020862 article
บริจาคโลหิต พัฒนาวัด มัสยิดเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา อกท.หน่วย” article
วันคล้ายวันสถาปนา อกท.หน่วยปัตตานี article
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ตำบลบาราเฮาะ article
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้เดินทางไปฮัจญ์ article
พิธีมอบ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง article
กิจกรรมทักษะชีวิต การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 310762 article
โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ " การทำขนม" article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 310762 article
สวัสดียามเช้า 310762 article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร 300762 article
การประชุมโครงการงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล article
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ article
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติ สายตำบลนาประดู่ ถึง ตำบลทราบขาว อำเภอโคกโพธิ์ จ. ปัตานี article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 article
สังข์หยดเกมส์ 2562 article
ประชุมข้อราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562 article
ประชุมหารือการดำเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ปงม.2562 article
จัดการสอนวิชาการเลี้ยงโค ปลูกหญ้าเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ article
จัดการเรียนการสอนวิชาหลักพืชกรรม 250762 article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 article
แสดงน้ำใจมอบเงินทำบุญงานศพ article
กองทัพกองเชียร์อำเภอหนองจิก article
ซ้อมกองเชียร์ การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จ. ปัตตานี article
รายวิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก ติดตั้งเครื่องกก article
ประชุมยามรักษาความปลอดภัย article
ทำก้อนเห็ดนางฟ้า รายวิชา เห็ดเพื่อการค้า article
ตรวจดูความพร้อมและวางแผนการเชียร์กีฬาในนามอำเภอหนองจิก
การประชุมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา 2562 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง และ นักศึกษาภาคสมทบ article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาทวิศึกษา 1490762 article
งานฟาร์มอนุบาลลูกปลาทับทิมในกระชัง จำหน่ายลูกปลาทับทิมให้กับเกษตร article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ ฯ article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศึกษา 180762 article
รายวิชาโครงการ จัดทำป้ายเพื่อเตรียมรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ article
พิธีถวายสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2562 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 18 กรกฎาคม 2562 article
ฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศึกษา (หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่) article
ถวายเทียนพรรษา 2562 article
สัมมนา ทิศทางการเลี้ยงกุ้งเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 110762 article
สวัสดียามเช้า 110762 article
นิเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซีซสถานพาณิชยการ article
นิเทศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
การบันทึกเทปและถ่ายทำวีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอน ฯ article
นิเทศสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการอิทธิฤิทธิ์ ศรีชุมภู article
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 article
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี article
ส่งมอบวัสดุ ในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน article
ประชุมสภาสถาบันฯ ใต้ 3 ครั้งที่ 6/2562 article
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร article
งานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 article
พิธีมอบทุนการศึกษา 212 ทุน
โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562 article
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ article
โครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 2562 article
ใช้สถานที่จัดประชุมกิจกรรมการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ article
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเปตองระดับอาชีวศึกษา 2562 article
ฝึกอาชีพ เรื่อง การทำขันหมาก article
วิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 300662 article
นิเทศน์การสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 290662 article
Youth Talk สร้างโอกาสแห่งอนาคตกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง article
มอบวัสดุฝึกสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น หลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข่”
นิเทศการจัดการเรียนการสอน การลงฟาร์มของนักศึกษาภาควิชาเกษตรศาสตร์ article
ฝึกปฏิบัติการฉีดยา และการรีดนม article
ต้อนรับนักศึกษา ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562 article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปองค์ความรู้จากการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาหอพัก ประจำคืนวันพุธ article
วางแผนการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ article
ฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะ article
ประชุมวางแผนการจัดทำวีดีทัศน์และการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่าย article
เจ้าภาพแข่งขันกีฬาตะกร้อ อศจ.ปัตตานี article
ประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการในงานวันพบปะมุสลิมมะห์ครั้งที่ 14 article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ" สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในส่วนภูมิภาค article
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ article
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหา article
นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ระดับภาค ภาคใต้ article
To Be Number one #FinRunPattani article
ประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 article
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 article
พิธีถวายราชสดุดีชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ article
กิจกรรมบุคลิกภาพทักษะชีวิต190662 article
ประชุมเตรียมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. ปัตตานี article
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย 2562 article
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ศาสตร์พระราชา 2562 article
"ยุวชนคนดี จชต." รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก หัวข้อกายวิภาคและสรีระฯ article
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Youth Camp Young Smart Farmer Level 2 article
โครงการฝึกอาชีพ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์ 130662 article
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 130662 article
กิจกรรมเลือกชมรมกีฬา​ อกท.หน่วยปัตตานี​ article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด article
ประชุมการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูวิชาชีพ และนักศึกษาด้านภาษา ฯ article
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคสมทบ article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา ฯ article
วันสถาปนาวิทยาลัย และ วันเคารพครู 2562 article
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ หมู่บ้านมหาดไทย ปี ฮ.ศ 1440 article
จำหน่ายลูกปลาทับทิมให้กับเกษตรกร article
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 article
กิจกรรมเข้าแถว 290562 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 290562 article
กิจกรรมเข้าแถว 280562 article
จัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะวิชาชีพเกษตร การบริการฉีดยาแพะ article
ประชุมการเตรียมความพร้อมการรายงานการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล article
กิจกรรมเข้าแถว 27 พ.ค.2562 แสดงไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ article
ปฐมนิเทศ นศ. ศูนย์ฯ ยะหริ่ง 250562 article
กิจกรรมเชื่อมโยงผู้ปกครอง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 240562 article
ประชุมคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 article
กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ 240562 article
กิจกรรมศาสนา 230562 article
จัดการเรียนการสอนวิชา การเลี้ยงโค เรื่องการปักชำกล้าหญ้าเนเปียร์ article
กิจกรรมเข้าแถว 230562 article
นักเรียนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธีศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะฯ ของวิทยาลัย article
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน" article
กิจกรรมศาสนา 220562 article
วันต้นไม้​ประจำปีของชาติ​ ประจำปี 2562 article
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และคณะกรรมการการพัฒนาระบบประเมินคัดเลือกหน่วยดีเด่น อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 article
กิจกรรมเข้าแถว 220562 article
ออกกำลังกาย ลงงานยามเช้า 220562 article
กิจกรรมศาสนา 210562 article
ประชุม พนักงานขับรถ 210562 article
รายวิชาโครงการ article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ ฯ ยะหริ่ง article
กิจกรรมเข้าแถว 170562 article
ประสานความร่วมมือการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี ฯ article
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการค้นหาปัญหาและนำเสนอหัวข้อเพื่อจัดทำโครงการวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 article
การอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ article
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 160562 article
ประชุมราชการ 150562 article
ผู้บริหารนิเทศการสอน article
กิจกรรมเข้าแถว 150562 article
กิจกรรมศาสนา 140562 article
พัฒนาหอพักงานฟาร์มเกษตร 140562
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักศึกษากับสถานศึกษาประเทศอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2562 article
โครงการคลีนิคเกษตร 140562 article
ประชุมคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และภาควิชาช่างกลเกษตร 14056 article
กิจกรรมหน้าเสาธง 140562 article
กิจกรรมศาสนาอิสลาม ช่วงเดือนรอมฏอน เรื่อง การละหมาดตะรอเวียะห์ article
เข้าแถว เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 article
ให้ความรู้แก่เกษตรกรอำเภอหนองจิก เรื่องการเลี้ยงปลา 130562
ประชุมนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย 120562
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง article
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนฟรีฯ ปีการศึกษา 1/2562 article
ฝึกอาชีพในสถานบันศึกษาปอเนาะตาจุลดิน article
ฝึกงานในสถานประกอบการ article
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่1/2562 article
ประชุมสถานศึกษาวิชาทหารและรับทราบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ article
ภาควิชาประมง ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 article
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ ร. 10 article
บริการฉีดยาแพะ โครงการธนาคารแพะของวิทยาลัย article
การออกเยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจ ผู้สมัครทุนนวัตกรรมฯ
ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน ฯ article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ฉีดล้างทำความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกภายในวิทยาลัย article
การประชุมการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตร ปวช.2562 ของประเภทวิชาเกษตรฯ article
มหกรรม "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้"
ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประชุมชี้แจงเกณฑ์และวิธีการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ article
ประชุมฝึกอบรมผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ 2562 article
ประชุมข้อราชการประจำสัปดาห์ article
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 6 article
ศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแพะพื้นบ้านรอบ ๆ วิทยาลัย article
ฝึกอาขีพในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอีมาน หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร article
อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 article
ขนย้ายต้นไม้ตกแต่งบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับสู่วิทยาลัย 120462 article
ประชุมการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ 120462 article
กฟน. นำทีมสำรวจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟภายในวิทยาลัย article
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดปัตตานี article
การออกเยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจ ผู้สมัครทุนนวัตกรรมฯ article
ประชุมการออกเยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจ นักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล article
การอบรมการนำเสนอกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ article
ประชุมระบบคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน article
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มภาคใต้ article
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฯ ยะหริ่ง 300362 article
ฝึกงานในสถานประกอบการ article
คณะกรรมการลงทะเบียนนักศึกษาทุน กสศ article
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษาฯ article
ประชุม นศ พักหอช่วงปิดภาคเรียน article
ให้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิก article
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร ตามความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับกรมขนส่งทางบก article
ผู้บริหารและคณะครู ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ article
ประเมินภาค ก นายเสถียร เพ็ชรรัตน์ article
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
ปฐมนิเทศ ทำสัญญา รับทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ตกแต่งบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดปัตตานี article
โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ" article
ประชุม การปลุกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา article
กิจกรรมอำลา ปีการศึกษา 2561 article
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 article
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ article
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 article
ฝึกอาชีพระยะสั้น การเลี้ยงไก่ไข่ article
ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ article
ประชุมภาควิชาช่างกลเกษตร article
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) article
โครงการพัฒนาผู้นำ อกท. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน article
โครงการอบรมหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 070362 article
กิจกรรมพัฒนาการแนะแนวอาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ article
เตรียมซุ้มกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน article
โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับสถาบัน article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานคัดเลือก คัดกรอง นักเรียนทุนฯ article
ประชุมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาการแนะแนวอาชีพ article
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data article
แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบากงพิทยา 280262 article
แนะแนวนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านมะปริง 280262 article
รางวัล สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ article
กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 article
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดปัตตานี 2562 article
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
ร่วมแสดงความเสียใจ article
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ article
แนะแนวการศึกษา รร.ศาสน์สามัคคี article
แนะแนวศึกษาต่อ รร. ศาสน์สันติธรรม article
โครงการฝึกอบรม การจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลังฯ article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3 article
ประชุมพิจารณาแผนการเรียน ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2562 article
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 article
โครงการอบรมแผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายฯ article
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 190262 article
แนะแนวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านบูดี 180262 article
การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน article
แนะแนวศึกษาต่อ รร. ปทุมคงคา 150262 article
ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอน article
ประชุมปฎิบัติการเพื่อดำเนินโครงการทุนนวัตกรนมสายอาชีพชั้นสูง article
ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ 140262 article
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ การจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง ฯ article
ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประจำจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 article
วิชาลูกเสือ article
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 article
นักศึกษาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร article
ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
ขับเคลื่อนการเลี้ยงเเพะเนื้อ article
วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 060262 article
จัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ article
รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเรียนร่วมสถานประกอบการ article
แนะแนวศึกษาต่อ ณ รร. ดารุลไอต้มวัลมาซากีน article
นิเทศโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 010262 article
ประชุมยุทธศาสตร์โครงการฝึกอาชีพ รร. เอกชนสอนศาสนาฯ article
นักศึกษาประเมินรางวัลพระราชทาน article
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ article
กิจกรรมนันทนาการ 300162 article
มทร. ตรัง ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 article
เตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และตรวจความพร้อมของโรงเรือน article
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 300162 article
โครงการประกวดแผนธุรกิจ 280162 article
ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือสามัญ 280162 article
ตรวจงานฟาร์มเกษตร 260162 article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 article
รายวิชาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน การทำอาหารแบบลดต้นทุน article
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบV-NET ประจำปีการศึกษา2561 article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 230162 article
คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ 230162 article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ article
พิธีมอบแว่นสายตาให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านสายตา article
ร่วมกิจกรรม "เปิดฟาร์มกินผัก ครั้งที่ 1" article
ร่วมรณรงค์สร้างสันติสุข จชต. article
โครงการบริจาคโลหิตทั่วไทย 220162 article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 210162 article
ประสานงานการเลี้ยงแพะเนื้อกับปศุสัตว์จังหวัด article
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาฯ article
รางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา article
ถวายงานการฝึกอาชีพใน รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 article
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 article
โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน article
กิจกรรมบูรณาการบุคลากรสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ 2562 article
ประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online article
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก อกท. หน่วยปัตตานี ปีการศึกษา 2562 article
ประชุมคณะกรรมการชมรมบริหารธุรกิจเกษตร article
รายวิชาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน article
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. article
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561 article
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 / 2562 article
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก article
ประชุมเตรียมวางแผนการทำอาหารดูแลนักศึกษาหากต้องอพยพ article
ประชุมครูที่ปรึกษาหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาหอพักรับมือพายุปาบึก article
อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ article
ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ article
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ และคณะครูภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
วษป.ปัตตานี ร่วมสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้
ฝึกการเพาะพันธุ์ตะเพียนขาว article
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ที่ 4 article
การประเมินวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ของประเทศไทย กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือ ของประเทศมาเลเซีย article
ติดตามการฝึกอาชีพใน รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 article
นักศึกษา วษป.ปัตตานี เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา ขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวศึกษาอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) article
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 61 article
ประชุมเตรียมความพร้อม และตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด article
บรรยายความสำคัญของการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร article
ชี้แจงแนวทาง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 article
Bike อุ่นไอรัก ปัตตานี article
ภารกิจ ตรวจความพร้อมของรถประจำทางจังหวัดปัตตานี article
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 2561 article
ประชุมครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ article
อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 article
ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการหักเงิน article
ประชุมกำหนดแนวทางจัดทำโครงการนักเรียนนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการ Young Start Up article
ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค พ. ศ. 2563-2565 article
ประชาสัมพันธ์และให้บริการการใช้บริการการโอนเงินผ่านมือถือ NetBank article
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธุ์ R article
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ประชุมเชิงปฏิบัติบัติการการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ฯ article
พัฒนาภูมิทัศน์/ความสะอาดวิทยาลัย article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 191161 article
โครงการเด็กทุนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ article
ประชุมหารือข้อราชการเรื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท article
ประชุมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 151161 article
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ฮ.ศ. 1440 article
สำรวจพื้นที่ทุ่งโพรงเข้ 141161 article
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 2560 article
นิเทศการเรียนการสอนรายวิชาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น article
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตร article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ article
ประเมินให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ article
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถามเรื่องการประเมินตนเอง article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกฟาาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี article
งานวันรณรงค์ลงแขกปักดำข้าว ณ แปลงนาบ้านป่าศรี article
มอบจักรยานยืมเรียน article
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
พัฒนามัสยิดซีอารุลอิสลาม article
การตรวจสอบ ติดตาม การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา article
การประเมินสมาชิก อกท. ดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 article
การตรวจสอบคุณสมบัติเลื่อนระดับสมาชิก อกท. ระดับภาค ภาคใต้ 2561 article
มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานดีเด่นฯ article
ประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ article
วันปิยมหาราช 2561 article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการและสรุปโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท article
ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 7 article
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ article
ยินดีต้อนรับ กลับบ้านเรา นายเสถียร เพ็ชรรัตน์ article
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ article
อบรมการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ article
การอบรมทบทวนการใช้งานระบบ E-Document article
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) article
จัดสถานที่เรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษา”ห้องปฎิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ”เพื่อรับเหรียญทองระดับชาติปี 2560 article
งานมุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 2561 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส article
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 13 article
ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีปัตตานี เข้ามาทัศนศึกษาดูงานห้องศูนย์บ่มเพาะฯ และการดำเนินธุรกิจในสถานศึกษา article
ข้าวโพดหวานปลูกโดยใช้ระบบนํ้ำหยดและปลอดสารเคมี article
ประชุมภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 240961 article
ตรวจและติดตามการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส article
เตรียมความพร้อมการดำเนินงานห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ article
ประชุมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน article
งาน Open House และสิ่งประดิษฐ์ 2561 article
จำหน่ายผักบุ้งปลอดสารพิษ หมู่บ้านมหาดไทย article
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 190961 article
การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ 180961 article
พัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ article
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ชายแดนใต้ article
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 2561 article
ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 120961 article
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 article
ประชุมจัดทำแผนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 (2561-2566) article
เข้าแถว 130961 article
ออกกำลังกาย 130961 article
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 2561 article
ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
เตรียมนิทรรศการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ article
การจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าในฟาร์ม 120961 article
สอบภาคปฏิบัติรายวิชา ผลิตภัณฑ์ธัญพืช 110961 article
ผักบุ้งอินทรีย์ 110961 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
กฟผ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน article
คณะครู และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
ผู้ปกครองและครู ร่วมแก้ปัญหานักศึกษาหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย article
ตลาดนัดโครงการ article
จัดการสอนวิชาปฏิบัติงานเกษตร
ติดตามโครงการอาหารกลางวัน article
"คนดี" ศรี จชต. ประจำปี 2561
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่2
ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลักสูตร การทำเกษตรผสมผสาน article
กิจกรรม 5 ส. ในรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ article
อบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ศาสตร์พระราชา article
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ article
ฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและประเมินผู้ประกอบการ article
การประเมินสถานศึกษาสู่ความเลิศ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 article
“โครงการสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล” ประจำปีงบประมาณ 2561 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอน 210861 article
เตรียมงานซ่อม เปลี่ยน ท่อกรองน้ำวิทยาลัย article
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ article
ทัศนศึกษาดูงานงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ article
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี article
คบจ. ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนากระบวนความคิด(Mindset) ต่อยอดสู่นวัต article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค article
ประเมินสถานศึกษาคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2561 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่อาเซียน" article
การกรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) article
จัดทำจรวดขวดน้ำ article
ประชุมพัสดุ คนงานกลาง คนงานฟาร์มเกษตร ประมง พนักงานขับรถ article
หลักสูตรระยะสั้นรุ่น 1 การทำขนม article
ประเมินข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการ article
พิธีมอบวุฒิบัตร "ทายาทธุรกิจประมง" รุ่นที่ 1 article
ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องความสำคัญวันแม่แห่งชาติ article
โครงการ​ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา​ article
กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ​ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ และถวายราชสดุดี article
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา
จัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 รร. บูรณาการศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน หลักสูตรทายาทธุรกิจฯประมง article
การลงนามทำสัญญาเงินกู้ กยศ.ประจำปีการศึกษา 2561 article
นิเทศ การฝึกอบรม. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย article
เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมครู หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนฯ article
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ "อาชีวะมีงานทำ" article
“วันคล้ายวันสถาปนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)” article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงเป็ดเทศ 020861 article
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา article
รับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
โครงการเยี่ยมผู้เรียนและผู้ปกครอง แบบอำเภอโมเดล 010861 article
การสัมมนาฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เข้าแถว 010861 article
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา article
การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 310761 article
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจราชการติดตามฯ article
พิธีถวายพานพุ่ม กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล article
ถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล article
กิจกรรมหน้าเสาธง 26 07 61 article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 article
ประชุมการพัฒนาหลักสูตร article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ "สุริยเทพเกมส์" article
ฝึกอาชีพเพาะเห็ด รร.เตรียมศึกษาวิทยา article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาและการเพาะเห็ด article
ประชุมบัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิอำเภอหนองจิก และ อำเภอยะหริ่ง article
เด็กทุน จชต. รักษ์วิถีไทย ผูกใจเป็นหนึ่ง 2561 article
การให้ความรู้ในการจัดพิมพ์รายงานการจัดทำโครงการวิชาชีพ article
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ ประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง เรื่อง การดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาผู้เรียน วันที่ 5 มิถุนายน 2561 article
ประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง เรื่อง การเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 article
ฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 200761 article
"ทำความดี สร้างความสุขสู่ชายแดนใต้ " article
ฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี คร้งที่ 1/2561 article
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปเข้าค่ายนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
สวัสดียามเช้า 190761 article
บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลานิลให้แก่นักศึกษาชมรมวิชาชีพ article
รายวิชาหลักพืชกรรม article
รายวิชามีนวิทยา โครงสร้างภายในของปลา article
รายวิชาพื้นฐานการประมง 170761 article
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการไปเข้าค่ายนักศึกษาทุน จชต.ปี 2561 article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 170761 article
ประชุมอาชีวศึกษาตำบล อาชีวศึกษาอำเภอ และอาชีวศึกษาจังหวัด article
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ของว่าที่บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 article
ติดตามนิเทศ นักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน article
การประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชื่อมโยงด้าน Demand และ Supply ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี งบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคใต้ article
แปลงไม้ผล article
ฝึกอาชีพในหลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพต่างภาค ต่างพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ อศจ.ปัตตานี article
ต่อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล article
การฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและประมง article
อบรมครูที่ปรึกษา อกท. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
การใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
ปฏิบัติขับแทรกเตอร์ article
นิเทศการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา รายวิชาโครงการ
วิชาปฎิบัติงานเกษตร
งานฟาร์มประมงจับปลานิลเพื่อรอส่งเกษตร article
การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2561 article
ศูนย์บ่มเพาะฯ แหล่งเรียนรู้ "เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการที่ดี" article
กิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่พบประชาชน ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี article
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่วิถีการเรียนรู้คนตานี article
สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ article
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2561 article
กลุ่มสตรี ดูงาน - ธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะในวิทยาลัย article
อนุเคราะห์ต้นไม้ สถานนีเพาะชำทรายขาว article
กีฬา อศจ.ปัตตานี เซปัคตะกร้อ article
การทำบัญชีเบื้องต้น article
โกงกางเกมส์ 2561 article
ฝึกปฏิบัติลงเรือ ทายาทธุรกิจประมง article
โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับทวิภาคี รุ่น 2 article
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ article
ประชุมรายงานติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ ปี 2561 article
ลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนครูนศ.กับสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย article
ฝึกปฏิบัติรายวิชาการเลี้ยงโค article
การอบรมเชิงปฏิบัติติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ article
ฝึกอาชีพระยะสั้น รร. ปทุมคงคาอนุสรณ์ article
พัฒนาห้องศูนย์บ่มเพาะฯ article
อบรมชี้แจงการทำโครงการวิชาชีพ ปวช. 3 และ ปวส. 2 article
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปีงบประมาณ 2561 article
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ article
ประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา article
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) article
ประชุมโครงการ safety Thailand ในสถานศึกษา (ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานศึกษา) article
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ article
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ และลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
งานวัฒนธรรมของดีเมืองปัตตานี article
ประชุมผู้บริหาร เพื่อหารือข้อราชการ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานสารบรรณ (ภาคใต้) article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
ประชุมเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ. ปัตตานี article
ประชุมโครงการฝึกอาชีพในสถาบันปอเนาะ article
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสิ่งก่อสร้าง article
รับโล่เกียรติคุณ การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ article
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร และครูวิชาชีพ เกษตรสู่การเป็น Smart. Farms article
โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์เตือนภัยเบื้องต้น article
ชั่วโมง PLC article
นำเสนอกิจกรรมฝึกอาชีพในโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4 article
ประชุมผู้กู้ กยศ. รายใหม่ 2561 article
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในระดับจังหวัด ครั้งที่1 article
ความรู้บัญชีธนาคารและเปิดบัญชีทุนอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต้ 2561 article
ห้องเรียนเฉพาะทางห้องปฏิบัติการมีนวิทยา และศึกษาดูงาน ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ "ธุรกิจการอนุบาลปลานิล" article
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ระดับประเทศ ประจำปี 2561 article
ปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา article
วัน เคารพครู และ สถาปนาวิทยาลัย article
ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) article
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน article
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 article
การประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียน article
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายของสถานศึกษา article
ผู้อำนวยการตรวจภารกิจวิทยาลัย article
ประชุมพัสดุ article
ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี article
ประชุมคณะกรรมการประจำงานปกครอง ปีการศึกษา 2561 article
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาทวิภาคีในโรงเรียนบูรณาฯ article
ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์โครงการ Fixs It Center article
คาบโฮมรูม เลือกหัวหน้าห้องโดยระบอบประชาธิปไตย article
มอบเงินทุนการศึกษาที่เหลือจากการเบิกจ่ายในการศึกษาของนักศึกษา article
ออกกำลังกายยามเช้า ลงงานเช้า 210561 article
เตรียมความพร้อมหอพักของวิทยาลัย หมู่บ้านมหาดไทย article
นักศึกษาเข้าไปพิจารณาคัดเลือกรับทุนมูลนิธิจิตน้อมเกล้าฯ article
ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา article
ประชุมผู้ปฏิบัตงานด้านบัญชีในระบบ GFMS article
ติดตั้งระบบไฟฟ้าหอพักหญิงใหม่ และปรับปรุงหอพัก article
กิจกรรมอำลา article
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา article
การป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ article
การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๒ ประการ article
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 13 article
ค่ายแกนนำนักศึกษา 2561 article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประสานงานในการส่งนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปริญญาตรี article
ประชุมคณะกรรมการ อกท ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 article
ประชุม ชี้แจ้งเพื่อพิจารณามาตรการในการบริหารราชการ การลดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง article
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย 2561 article
ประชุมประสานงานในการส่งนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปริญญาตรี article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพ โครงการเลี้ยงนกกระทา ในสถาบันปอเนาะดารุลอิมาน article
คณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค article
การประชุมสถานศึกษาเพื่อชี้แจงและเตรียมการปฏิบัติในเรื่องรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2561 article
งานวัฒนธรรมอำเภอหนองจิก article
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. หน่วยปัตตานี article
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 article
การสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ article
ประชุมเตรียมควาทพร้อม การจัดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทยระดับกลาง article
สานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม article
การจัดการเรียนการสอน วิชาชีพระยะสั้น ทายาทธุรกิจประมง article
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิิจ
ประชุมทายาทธุรกิจประมง article
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย article
โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ต้นแบบระบบทวิภาคี” article
ประชุมสัมมนามิติการสื่อสารทบทวนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง article
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานทวิภาคีต้นแบบ article
ประชุมราชการประจำสัปดาห์ article
ติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
ฝึกงาน 2561
ตรวจรถโดยสารร่วมกับขนส่งจังหวัดปัตตานี article
โครงการ อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ article
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 article
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ทายาทธุรกิจประมง" article
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน article
โครงการฝึก 108 อาชีพ การทำการบูรหอม article
กีฬาวันข้าราชการพลเรือน article
มหกรรมพัฒนาอาชีพสร้างนวัตกรรม กศน./อาชีวะ สู่ SMEs และ OTOP 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมข้อราชการ 270361 article
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการแปรูปสัตว์น้ำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นำเสนอผลงาน ประเภท Oral presentation article
ประชุมการปฏิบัติงาน EDC ประกาศรับ - นำเงินส่งคลัง - จ่ายเงิน ผ่าน KTB Corporate Online. article
รับทราบปัญหาและพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมของกลุ่มแม่บ้านศรีบารูบางตาวา ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากปลา article
ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ และคณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง article
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 220361 article
นำเสนอ ห้องเรียนเฉพาะทาง 220361 article
กิจกรรมอำลา 2560 article
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 article
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 article
ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ article
ตรวจรถโดยสาร สาธารณะพร้อมด้วย กรมการขนส่งทางบกปัตตานี ณ.สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี article
การสอบมาตราฐานวิชาชีพ (ปฏิบัติ) ระดับปริญญาตรี article
โครงการฑูตวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน ณ ประเทศญี่ปุ่น article
ประชุมการจัดรายวิชาสอนภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 150361 article
ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนเฉพาะทาง article
ประชุมหัวหน้าภาควิชาเกี่ยวกับรายวิชาสอนในภาคเรียน1ปีการศึกษา 2561 article
เข้าพบครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี article
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 140361 article
ตรวจงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง งวดที่ 1 14036
ประชุมพิจารณาแผนการเรียน ภาค 1/2561แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมทายาทธุรกิจประมง 120361 article
การแนะแนวศึกษาต่อ article
ปฐมนิเทศครูก่อนออกฝึกงาน 130361
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา article
ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 2 article
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 article
มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อมีงานทำจังหวัดปัตตานี article
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 050361 article
นักศึกษายืนยันสิทธิ์โควตาและยืนยันเป็นนศ.ที่สอบทุนได้สำรอง article
ประชุมนักศึกษา ทายาทธุรกิจประมง article
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) article
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 article
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 280261 article
ประชุมโครงการมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพ article
ประชุมข้อราชการ 270261 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 260261 article
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 article
นิเทศงานสอนและซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วมภายในวิทยาลัย article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรู article
ประสานความร่วมมือ กับ บริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติจริง article
เข้าแถว 230261 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 230261 article
กิจกรรมศาสนา 220261 article
กิจกรรมทักษะชีวิต 210261 article
วิชาช่างเกษตรเบื้องต้น วัดระยะแนวถนนฟาร์มเกษตร เขียนผังพื้นที่ article
กิจกรรมภาษา 200261 article
ประชุมสัมมนาส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์การประเมินผลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 article
ประชุมกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และวันประมงสัมพันธ์ article
ประชุมการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทายาทธุรกิจประมง article
ตรวจการก่อสร้างศูนย์ฯ ที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เปลี่ยนทรายกรองน้ำ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 สงขลา article
รายวิชาช่างเกษตร และช่างกลโรงงานฟาร์ม เดินท่อบ้านพักครู article
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) article
ฝึกอาชีพให้กับประชาชน ของโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ article
BLOW COUNT เสาเข็ม ศูนย์วิทยบริการศูนย์การเรียนรู้อำเภอยะหริ่ง article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ "เรียนอย่างไร ให้มีความสุข" article
ฝึกอาชีพและมอบวัสดุประมง (พันธุ์ปลาดุก ปลาสวายและอาหารเม็ดสำเร็จรูป)ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด article
ให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 article
การเสวนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 39 article
แนะแนวโรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ 140261 article
จัดการเรียนการสอนรายวิชา หลักการจัดการฟาร์ม article
การแข่งขันกีฬานักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ article
ประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงาน 130261 article
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในรายวิชาการประมงทั่วไป article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 120261
พิธีฌาปนกิจ คุณแม่เพิ่ม กองแก้ว article
ประชุมจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการชายแดนภาคใต้และลงนามบันทึกความร่วมมือแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค article
ผู้ปกครองและนักศึกษายืนยันสิทธิ์ ปฐมนิเทศ ทำสัญญารับทุนอาชีวศึกษา article
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่เพิ่ม กองแก้ว article
จัดการเรียนการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 090261 article
การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ article
มอบเงินตกเบิกค่าเสี่ยงภัย จชต. และเงินเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา article
เข้าแถว 090261 article
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560 article
การประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดปัตตานี article
อบรมโครงการ สีในวัสดุต่างๆและการตรวจสอบอายุการเก็บรักษาในอาหาร article
ประชุมติดตามการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและการจัดกิจกรรมมหกรรมคาราวานแนะแนว article
เรียนร่วมสถานประกอบการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านน้ำดำ article
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561 article
สวัสดียามเช้า 050161 article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ 040261 article
ให้โอวาท ส่งตัว นศ. ไป อกท. ชาติ ที่มหาสารคาม article
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบากงพิทยา article
กิจกรรมลูกเสือ 010261 article
เข้าแถว 010261 article
คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและบูรณาการรายวิชาสอน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา article
เข้าแถว 300161 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 300161 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 290161 article
แนะแนวโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
เข้าแถว 290161 article
การเรียนการสอนนักศึกษาเกาะแลหนัง วิชาการเพาะพันธุ์ปลา article
การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ article
ประชุมคณะกรรมการควบคุมสอบและสัมภาษณ์ นศ. ทุน จชต. article
ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวะประชารัฐและหลักสูตร อบรมอาชีพระยะสั้นทายาทธุระกิจประมง article
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรทายาทธุรกิจประมง article
ประชุมมอบหมายงานแนะแนวสายจังหวัดยะลา article
เข้าแถว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 260161 article
"รวมพลัง ร้อยใจพัฒนา บางเขาสู่สันติสุข” article
ฝึกอบรมการสร้างจรวดน้ำระบบบูสเตอร์เพื่อการแข่งขันระดับประเทศ
ให้กำลังใจและคำแนะนำแก่นักศึกษาในการแก้ปัญหาของตัวนักศึกษา article
กิจกรรมศาสนา 250161 article
แนะแนวและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 250161 article
ซ้อมดีเกร์ประยุกต์ปัจจศิละเพื่อแสดงงานอกท.ชาติ 260161 article
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ article
แนะแนวการศึกษาต่อ article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 240161 article
โครงการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 article
วษป.ปน. สอศ. การแสดงดีเกร์ฮูลู ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา และประสานเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อแนะแนวการศึกษา article
24 มกราคม 2561 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส. อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส article
แนะแนวนักศึกษาโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธ 240161 article
เข้าแถว: การเตรียมตัวไป อกท. ชาติ และหลักสูตรทายาทธุรกิจประมง article
เตรียมความพร้อมประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง ประจำปี 2560 article
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในการเยี่ยมติดตามการทำงานของวิทยาลัย article
เจ้าหน้าที่ศูนย์ยะหริ่งออกแนะแนวนักเรียนชั้น ม. 3โรงเรียนบ้านบากง article
เข้าแถว 230161 article
สวัสดียามเช้า 230161
ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5 article
ประชุมครูพี่เลี้ยง หมู่บ้านมหาดไทย 220161 article
ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
ประชุมการออกไปแนะแนวในพื้นทีโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส 190161 article
ประชุม ทายาทธุรกิจประมง 190161 article
ประชุมครูที่ปรึกษา นศ. ไม่ลงทะเบียน 190161 article
เข้าแถว 190161 article
กิจกรรมศาสนา 180161 article
คณะกรรมการตรวจรับ ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561 article
นิเทศฝึกอาชีพ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 article
แนะแนวบ้านสงเคระห์เด็กปัตตานี article
แนะแนวโรงเรียนบ้านตาหมน (รร. ขยายโอกาส) 180161 article
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง article
กิจกรรมบุคลิกภาพ 170161
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปลูกป่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เนื่องในวันครู ประจำปี 2561
ประชุม การซักซ้อมความเข้าใจในการทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษาภาคใต้และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561 article
ประชุม เร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2560-2561 article
ประสานงานแนะแนว 170161
เข้าแถว 170161 article
สวัสดียามเช้า 170161 article
วันครู 2561
ประชุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก 150161 article
ประชุมเตรียมความพร้อมและร่วมวางแผนการจัดตั้ง Startup Club ในสถานศึกษา article
สวัสดียามเช้า 150161 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 150161 article
โครงการฝึกอาชีพใน รร.ตชด. ตามโครงการพระราชดำริฯ 150161 article
การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ทายาทธุรกิจประมง" article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ,ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง และศูนย์ฯเกาะแลหนัง article
บันทึกเทปแสดงศิลปะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม “ดีเกร์ฮูลู” ผ่านรายการ “สานศิลป์ แผ่นดินสยาม” article
“พี่ช่วยเหลือน้อง” สอนอาชีพ “การเพาะเห็ด” 120161 article
กิจกรรมศาสนา 110161 article
การถ่ายทำรายการสานสินแผ่นดินสยาม article
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ article
สวัสดียามเช้า 110161 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 110161
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ คืนความสุขให้นักศึกษาหอพัก article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 article
การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยปัตตานี ปีการศึกษา 2561 article
ศูนย์ฯ ยะหริ่ง ออกแนะแนวโรงเรียนบ้านมะปริง(โรงเรียนขยายโอกาส) article
ประชุมเตรียมการออกแนะแนวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี article
จัดการเรียนการสอนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น 100161 article
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน 100161 article
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานฟาร์มประมง 090161
จัดการเรียนการสอนภาควิชาเกษตร article
รายวิชาอุตสาหกรรมเบื้องต้น การทำหมึกยัดไส้ 090161 article
ตรวจรับวัสดุเวชภัณฑ์ article
การเตรียมการเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยปัตตานี ปี 2561 article
เข้าแถว 080161 article
บูรณาการบุคลากรสืบสานประเพณี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 article
เข้าแถว และแนะนำตัวผู้สมัครนายก อกท. หน่วยปัตตานีปีการศึกษา 2561 เบอร์ 4,5 และ 6 article
กิจกรรมทางศาสนา 050161 article
เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รอง ผวจ. นราธิวาส article
วางผังสร้างศูนย์วิทยบริการฯ article
มอบกระเช้าไข่ไก่ สวัสดีปีใหม่ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือฯ 040161 article
มอบกระเช้าไข่ สวัสดีปีใหม่ ผอ. รร. ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง article
กิจกรรมลูกเสือ ฝึกการกางเต้นท์ 040161 article
มอบกระเช้า "ไข่ไก่สดจากฟาร์มวิทยาลัย" เยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี article
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 article
การพิจารณาเพื่อรับการประเมินสมาชิก อกท. ดีเด่นระดับชาติ 2560 article
โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 article
เตรียมสิ่งประดิษฐ์ 281260 article
โครงการอำเภอยิ้ม และอำเภอพบปะประชาชน 271260 article
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น และการพัฒนาหลักสูตร 10 สาขาวิชาให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก สถาบันภาคใต้ 3 article
แก้ปัญหาน้ำ อาคารศูนย์วิทยบริการฯ article
แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 261260 article
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ 241260 article
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช. , ปวส.และปริญญาตรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและการจัดทำโครงงาน article
งานเมาลิดมัสยิดดารุลอามมาน บ้านกรงอิตำ article
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง หลักสูตระยะสั้น “หลักสูตรทายาทธุรกิจประมง” article
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ article
เข้าร่วมรับการพิจารณนักศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 article
โครงการ รถพร้อม คนพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจรถโดยสารสาธรณะ จ.ปัตตานี article
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) article
มหกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การขับร้องเพลงอนาซีด article
“ขับรถมีน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” article
“ขับรถมีน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” article
ประชุมเตรียมความพร้อมความปลอดภัย7 วันอันตราย article
ประชุมสร้างความเข้าใจในกานดำเนินการงานสร้างเสริมสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
แผนการรณรงค์ cleaning day article
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561 article
เตรียมงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ภาควิชาช่างกลเกษตร article
เข้าแถว 181260 article
สวัสดียามเช้า 181260 article
สอบ V-Net article
ประชุมคณะกรรมการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ article
ประชุมคณะกรรมคุมสอบV-NET article
เข้าแถว มอบเกียรติบัตรรายวิชาโครงการแก่นักศึกษาและครูที่ปรึกษา article
สวัสดียามเช้า 151260 article
กิจกรรมศาสนา 141260 article
ประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
ประชุมคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ article
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 2560 โดย..ครูศลิษา ศรีสุข article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ นวัตกรรม article
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ #1 article
การนำเสนอผลงานโครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานโครงการ นศ. article
อบรม งานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 article
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ article
ในหลวง ร.10 เสด็จฯ พื้นที่ปัตตานี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ article
ตรวจดูการปรับปรุงร่องระบายน้ำฟาร์มเกษตร article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหริ่ง 081260 article
เข้าแถว 081260 article
กิจกรรมศาสนา 071260 article
ศึกษาดูงานและปรึกษาหารืองานพัสดุ article
สแกนเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 071260 article
เข้าแถว 071260 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 071260 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา 061260 article
ร่วมสนับสนุนการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ article
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560 article
การประชุมการเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ article
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ของจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว 041250 article
นิเทศการเรียนการสอนปริญญาตรี 021260 article
การจัดการเรียนการสอน รร บุรณาการศึกษา 021260 article
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี article
พิราบคาบข่าวการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ article
สวัสดียามเช้า 301160 article
ประชุมเตรียมความพร้อม 7 วันอันตราย 291160 article
การถ่ายทำภาพ Insert เพื่อผลิตรายการประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พิราบคาบข่าว+สกู๊ปข่าว) article
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 39 article
ให้โอวาท การไปดูงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ 281160
ประชุมหอพัก 271160 article
เข้าแถว 271160 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 261160 article
การจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ 261160 article
การทำประชาคมเพื่อขอถอนสิทธิ์การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แปลง “ทุ่งโพรงเข้” เพื่อจัดตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ยะหริ่ง 251160 article
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า article
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นักศึกษาของวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน article
จัดการเรียนการสอนสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลาม 241160 article
บรรจุชุดอาหารเบรคและของที่ระลึก ในการจัดทำประชาคมฯ 25 พย 60 article
ปฐมนิเทศก่อนไปร่วมประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค article
เข้าแถว 241160
ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 52560 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 241160 article
เตรียมจัดบูธนิทรรศการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 article
กิจกรรมศาสนา 231160 article
หมู่บ้านมหาดไทย กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" article
ฝึกซ้อมการสัมมนาผลงานวิจัยและฝึกทักษะพื้นฐานทางการประมง article
เข้าแถว 211160 article
กิจกรรมออกกำลังกาย 221160 article
กิจกรรมภาษา 211160 article
หารือและดำเนินงานตรวจข้อมูลทางบัญชีหน่วยงาน article
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชาภาษาอังกฤษ article
นักศึกษา จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ในรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร article
ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ. 2 /2560 211160 article
เข้าแถว 211160 article
การถ่ายทำภาพ Insert เพื่อผลิตรายการประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 211160 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 201160 article
ตรวจรับพัสดุโครงการสอน 201160 article
จัดการเรียนการสอน รร. สันติวิทยามูลนิธิ 201160 article
เข้าแถว 201160 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง 191160 article
การเรียนการสอนภาคสมทบ 191160 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์เกาะแลหนัง 191160 article
การจัดการเรียน ณ รร บูรณาการศึกษาวิทยา ยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู 171160 article
กองพันทหารช่างที่ 15 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยาย เรื่อง เยาวชนไทย ใส่ใจการศึกษา article
วิชาช่างกลโรงงานฟาร์ม ซ่อมตู้แช่แผนกแปรรูป article
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี article
ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 article
รายวิชารถแทรกเตอร์ 151160 article
เข้าแถว: ความมีคุณธรรม จริยธรรม และรายวิชาโครงการ article
สำรวจรังวัดและปักหมุดเขตที่ดิน ทุ่งโพรงเข้ article
กิจกรรมภาษา 141160 article
ประชุมหัวหน้าภาควิชาแผนกวิชาและเลขานุการภาควิชา article
การเสวนาหัวข้อร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับทางวิทยาลัย article
ร่วมพิธีถวายสัการะวันพระบิดาฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 article
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำปลาสลิดแดดเดียว ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี article
นักศึกษาภาควิชาช่างกลเกษตร ซ่อมบำรุงรถยนต์ 141160 article
ร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ มาแกปาฆี ณ โรงเรียนบากงพิทยา 141160 article
เข้าแถว 141160 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 141160 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 131160 article
จัดการเรียนการสอนบูรณาการศึกษา 131160 article
การประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ article
ฝึกทักษะ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 article
ประชุมปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My -Office article
เข้าแถว 131160 article
สวัสดียามเช้า 131160 article
จัดการเรียนการสอนภาคสมทบ ภาควิชาช่างกลเกษตร article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอน รร. บูรณาการวิทยา article
การทดสอบ Pre V-net ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 article
อภิปรายกลุ่มการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อความมั่นคงในเขต จชต. 111160 article
เข้าพบตัวแทนโรงงานเพื่อประสานงานการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ ณ บริษัท แมนเอ โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัด article
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแนะแนวอาชีพ การจัดทำแผนการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM for TVET สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะ ปาแดรู 101160 article
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 3 และอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 37 article
เข้าแถว 101160 article
สวัสดียามเช้า 101160 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 101160 article
กิจกรรมศาสนา 091160 article
กิจกรรมสัมมนาฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 2 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ ในการดำเนินงานด้านการศึกษา article
ศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนร่วมในสถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ บริษัทชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด จ.ปัตตานี article
การตรวจประเมินนักศึกษาเลื่อนระดับสมาชิก อกท ระดับภาค ของภาคใต้ ณ วิทยาลัยประมงตินสูลานนท์ article
การคัดเลือกหน่วยดีเด่น สมาชิกดีเด่น สมาชิกบริการชุมชนดีเด่น ฯ article
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๒-๒๕๖๕) article
พัฒนาอาคารภาควิชาช่างกลเกษตร และพัฒนาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 article
อบรมและแนะนำการเข้าใช้ระบบv-cop ให้กับนักศึกษา article
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคใต้ article
ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
มอบถุงยังชีพ อบต. เกาะสะบ้า article
ประชุมเปิดการสอน ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) article
โครงการเยี่ยมผู้เรียนและผู้ปกครองแบบอำเภอ Model article
เทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน # เตรียมพื้นที่# 021160 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "ความรู้เรื่องอาเซียน" article
เข้าแถว 011160 article
สวัสดียามเช้า 011160 article
ออกกำลังกายยามเช้า 011160 article
กิจกรรมภาษา 311060 article
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560 article
กิจกรรมหน้าเสาธง 311060 article
กิจกรรมสวัสดียามเช้า 311060
ออกกำลังกาย ลงงานเช้าหมู่บ้านมหาดไทย 311060 article
ลงทะเบียน 301060 article
จิตอาสา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ article
ปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำวันพ่อ และต้นไม้ประจำชาติ article
ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานและลูกเรือประมงไทย จ. ปัตตานี
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต article
การปรับปรุงคลองป่าจากเฉลิมพระเกียรติฯ 261060 article
ซักซ้อมขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ article
ซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัย article
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒,๐๙๙ ดอก article
วางพวงมาลา ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ article
กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นศ.โครงการ article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 (พ.ศ.2561-2566) article
ตรวจสอบ ปรับแก้โครงการประเภทสิ่งดิษฐ์ article
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 22560 ปริญญาตรี article
ประชุมภารกิจประจำสัปดาห์ article
เยี่ยมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการชีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง article
ภาควิชาประมง ศึกษาดูงาน article
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง วษป.ปน. ศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปฯ article
โครงการศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส article
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วษป.ปน.ดูงาน"ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา" article
ภาควิชา เกษตรศาสตร์ วษป.ปน.ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 article
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร article
ประชุม มอบหมายหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานฟาร์มประมง ฟาร์มเกษตร article
จัดการเรียนการสอน(ทวิศึกษา) รร. บูรณาการศึกษาวิทยา วิชาการขยายพันธุ์พืช article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะสะนอดารุสลาม article
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร article
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร article
โครงการเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา article
โครงการอบรบจิตอาสาเฉพาะกิจเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักศึกษา และลดปัญหาออกกลางคัน article
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ และโครงการเตรียมความพร้อมครูผู้สอนในระดับปริญญาตรีในการจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต article
โครงการสร้าประสบการณ์อาชีพ (work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 article
เตรียมจัดบูธสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 article
จัดการเรียนการสอนปาแดรู 061060 article
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสตรีบ้านตูเวาะต.จะรัง อ.ยะหริ่ง article
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปกติ นศท.ประจำปีการศึกษา2560 article
งานอาคารสถานที่ เชื่อมล้อประตูหอชาย article
อบรมการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RRR AWARD โดย สอศ. article
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 article
คณะกรรมการตรวจสมุดประเมินผล ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 27 กันยายน 2560 article
ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก article
"โครงการธนาคารขยะ" ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการเพาะเห็ด 260960 article
การประชุมทางวิชาการมิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน article
จัดการเรียนการสอนศูนย์เกาะแลหนัง 240960 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพ พัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี article
ประชุมการจัดทำความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรทายาทธุรกิจ article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพ"การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์"สถาบันศึกษาปอเนาะตัฮฟิฮอัลกุรอานดารุลอีหม่าน article
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 8 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา article
จิบกาแฟยามเช้า พบปะหัวหน้าส่วนอำเภอหนองจิก
ประชุมครูพี่เลี้ยงหมู่บ้านมหาดไทย 190960 article
ประชุมจัดทำแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 190960 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะบือแนวิทยา เรื่องเกษตรผสมผสาน article
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 อำเภอหนองจิก article
พิธีเปิดที่ทำการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี article
การเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 180960 article
ตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามของ ครูเวร article
การประชุมภาควิชาเกษตร เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560 article
การลงนามทำสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) article
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
การปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอน รร บูรณาการ article
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเทคโนโลยี article
มุฑิตาจิต อศจ. ปัตตานี article
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท4 อ.ธารโต จ.ยะลา article
ประเมินกลุ่มจัดตั้งโครงกานฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา article
คณะกรรมการประเมินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ"การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน" article
จำหน่ายปลากะพง งานฟาร์มประมง article
การเรียนการสอนนักศึกษา ปาแดรู article
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ article
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์,เหรียญราชการชายแดน,ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 article
ชี้แจง ทำความเข้าในิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ ตรวจเอกสารรูปเล่มโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลอิสลามี 130960 article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดและการเลี้ยงเป็ดไข่ ณ โรงเรียนบากงพิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ article
ฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ “ข้าวเกรียบจากปลานิล” และ “ปลาดุกเส้นปรุงรส” article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะตาจุดดีนอำเภอเทพา และปลูกมะพร้าวน้ำหอม article
การอบรมส่งเสริมความเข้าใจครูฝ่ายแนะแนว อุสตาส และแกนนำสภานักเรียน article
การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ บูรณาการรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและวิชาหลักการตลาด ณ กลุ่มแม่บ้านการทำข้าวเกรียบดาโต๊ะ article
รายวิชาการประมงทั่วไป นศ. เกาะแลหนัง article
ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุด article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (อนุบาลลูกปลานิลในกระชัง) article
การเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
จัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู article
โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3 อาชีพ "การทำขนมไทย" article
ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาหารด้านการศึกษาเพื่อรองรับการ พัฒนาเมืองต้นแบบ article
รายวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 080960 article
สวัสดียามเช้า 080960 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 080960 article
กิจกรรมศาสนา 070960 article
ส่งมอบวัสดุฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะมะปริงวิทยา การเลี้ยงเป็ดเทศ article
ประชุมปฎิบัติการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning article
ออกกำลังกายยามเช้า 070960 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการศึกษาสายอาชีพ article
ประชุมทบทวนแก้ไขหลักสูตร ปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
โครงการประชารัฐรวมใจปลูกต้นไม้เพื่อเเผ่นดิน article
ร่วมลงชื่อร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ article
ออกกำลังกายเช้า 060960 article
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2561 article
กิจกรรมทักษะภาษา article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ภาคใต้ ) article
วิชาการผลิตอาหารสัตว์ การทำหญ้าหมึก ของแพะและแกะ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 40960 article
การเชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมสร้างสรรค์ article
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ปศุสัตว์จ.ยะลา และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อซี.พี. จ.ยะลา article
อบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี article
การอบรมโครงการค่ายเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ พิษณุโลกเกมส์ article
การประชุมคณะกรรมการ งานก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน นักศึกษาฯ article
ประชุมครูผู้สอนและครูผู้สอนรายวิชาโครงการ 310860 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การปฏิบัติตัวในวันฮารีรายอ article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การปฏิบัติตัวในที่ชุมชน article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ article
เตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการฝึกอาชีพ ่โรงเรียน ตชด. สังวาลย์วิท 4 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ รร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ รร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม การทำขนมโดนัท article
ชดงานกิจกรรม article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนปี ๒๕๖๐ "การปลูกกล้วยหอมทอง" article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 300860 article
กิจกรรมภาษา 290860 article
ลงงานเช้า 290860 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 280860 article
การนิเทศรายวิชาโครงการ article
ศึกษาดูงานเรียนร่วมกับสถานประกอบการการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแนวทางอินทรีย์ ณ เบญจมะฟาร์ม article
ประชุมเตรียมการ รับสมัครทักษะการเเข่งขัน อกท.หน่วยปัตตานี article
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โกงกางเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๔ article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560 ฝึกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก(เป็ด,ไก่) article
แนะแนวการศึกษาต่อ article
การสอบ N-NET กศน.จังหวัดปัตตานี article
ติดตามนิเทศงานของครูเวรตึกอำนวยการและหอพัก คนงานฟาร์ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันหยุด article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย article
ให้กำลังใจนักชกไปอาชีวะเกมส์ระดับชาติ article
การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หลักสูตร การทำขนมไทย article
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำีงบประมาณ 2559 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ เปิดโครงการฟาร์มชุมชนตำบลดอนรัก article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก article
ซ้อมขบวนพาเหรด และเตรียมงาน # โกงกางเกมส์ ครั้งที่ 13 2560 article
วิชาโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล article
ประชุมกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 220860 article
ประชุมชี้แจงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 220860 article
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 210860 article
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 210860 article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับโรงเรียนเอกชนฯ ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุก article
ฝึกอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ article
เข้าแถว 210860 article
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียนและเยี่ยมนักศึกษา article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 16 Thailand Water Rocket article
โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมีฯทัศนศึกษาดูงาน article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบุรณาการศึกษาวิทยา article
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศูนย์ฯยะหริ่ง article
รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ หลักสูตรการเพาะเห็ด article
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปี งปม. 2560 article
นิเทศการฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ article
มอบรางวัล การประกวดภาพบอกรักแม่ผ่านสื่อ "My Mom&Me" article
ออกกำลังกาย 180860 article
กิจกรรมศาสนา 170860 article
ประชุมปรึกษาหารือร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโกงกางเกมส์ article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ หลักสูตรการเลี้ยงเป็ด article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ เกษตรแบบผสมผสาน article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงไก่ article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ เรื่องเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การเลี้ยงปลานิลแดง article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ ฯ การปลูกผักและทำปุ๋ยหมัก article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการ ๙๑๐๑ฯ การทำเห็ดฟางด้วยผักตบชวา article
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม article
โครงการอบรมนักศึกษา โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม article
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม article
ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์(มอ.หาดใหญ่) article
จัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้ และการป้องกันโรคไข้หวัดนก วิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 150860 article
ติว N-Net article
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามและผู้ปฏิบัติงานในวันหยุด article
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560 article
พัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ article
เร่งการพัฒนางานฟาร์มเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560 article
จัดการสอน รร. บูรณาการฯ article
พิธีถวายเครื่องสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี ฯ article
พัฒนาชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ article
เข้าแถว 110860 article
ต้อนรับนักศึกษาและดูแลพฤติกรรมนักศึกษาให้อยู่ในความเรียบร้อยยามเช้า 110860 article
กิจกรรมทางศาสนา 100860 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 2561 article
งานฟาร์มประมง คัดและจำหน่ายปลากะพงขาว article
วิชา ปฏิบัติงานเกษตร 100860 article
สนับสนุนซื้อลำไยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์นม article
การฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี หลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" article
กิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดกีฬาสี (โกงกางเกมส์) 090860 article
โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ article
ประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ด้านการเงิน article
ประชุมสำรวจการฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 090860 article
กาแฟยามเช้า อำเภอหนองจิก 090860 article
ประชุม การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาระดับ ปวช.และ ปวส.เพื่อคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษา article
มอบประกาศนียบัตร แก่ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ article
ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สามจังหวัด หมู่บ้านท่าด่าน article
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานฟาร์มในระบบกระแสเงินสด(cash Flows) สถานศึกษาเกษตรและประมง article
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน) article
เข้าแถว:สิทธิ์ประกันสุขภาพ article
ลงงานเช้า 070860 article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สินในสถานศึกษา article
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการทำกิจกรรมของ นศ. ในวันหยุด
ดำเนินโครงการ FixIt Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน article
จัดการสอนโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา อ ยะหริ่ง วิชาดินและน้ำ article
จัดการสอนโรงเรียนบุรณาการศึกษาวิทยา อ ยะหริ่ง วิชาปฏิบัติงานเกษตร article
สวัสดียามเช้า 040860 article
ออกกำลังกายยามเช้า 040860 article
กิจกรรมศาสนา 030860 article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัท นายคอมพิวเตอร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา article
ฝึกอาชีพการทำขนมกะหรี่ป้๊บ 030860 article
สอศ. อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์
“บุคลากรครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เสียสละและอุทิศตน" article
สวัสดียามเช้า 030860 article
ฝึกอาชีการทำขนมมัดใจ 030860 article
ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดและการเลี้ยงปลาให้กับนักเรียน รร.ตชด. article
วันคล้ายวันสถาปนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย 030860 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องความรู้เรื่องอาเซียน article
ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด article
อกท.หน่วยปัตตานี รวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง article
สัมมนา นศ. ฝึกอาชีพต่างภาค ต่างพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ article
ติดตามนิเทศรายวิชาโครงการ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 020860 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 020860 article
สวัสดียามเช้า 010860 article
กิจกรรมเรียนภาษา ของนักศึกษาหมู่บ้านมหาดไทย article
เข้าแถว รางวัลของการใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด article
วิชา การผลิตอาหารสัตว์เบื้องต้น ปฏิบัติงานทำหญ้าหมัก article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอหนองจิก article
มอบพันธุ์ปลาสวาย ปลานิล ให้กับโรงเรียนปัตตานีดารุสลาม 010860 article
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชา เทคนิคการเดินเรือ (ไต้ก๋งเรือ) 310760 article
นำเสนอการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดง กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ของนักศึกษา article
การประชุม"การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ ในยุค Thailand 4.0" article
Thai-Malaysia teacher and student exchange 2017 article
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลกับทางจังหวัดปัตตานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร article
ร่วมกิจกรรม ถนนสวย สะอาด ประชาราชฎร์ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล article
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา รายวิชาโครงการ article
ชมรม 2 Be Number 1 270760 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัย article
บรรยาย เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ article
กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 260760 article
กิจกรรมทักษะภาษา 250760 article
ประชุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
บริจาคโลหิต 250760 article
ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด จ.สงขลา 250760
ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐ article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย แจกคูปองอาหาร 240760 article
คัดขนาดลูกปลากะพงขาวเพื่อจำหน่ายงานฟาร์มประมง 240760 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน นศ. ศูนย์ฯ ยะหริ่ง สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
นักศึกษาประเทศมาเลเซียดูงาน article
การจัดการเรียนการสอน วิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า 210760 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 210760 article
กิจกรรมศาสนา 200760 article
กิจกรรมลูกเสือ 200760 article
ออกกำลังกายยามเช้าและลงงาน 200760 article
กฏระเบียบสร้างความสำเร็จในชีวิตและกฎระเบียบหอพัก 190760 article
ตรวจรับวัสดุโครงการสอน 200760 article
การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างศักยภาพทางร่างการและอารมณ์ article
วิชาผลิตภัณฑ์เห็ด article
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สร้างการรับรู้ แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอหนองจิก article
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ไทย-มาเลเซีย ปี 2560 กิจกรรมเรียนรู้ด้านวิชาชีพประมง ของภาควิชาประมง วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
สอศ. อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ นศ&โมคลานวอเตอร์เก็ตแชมเปี้ยนชิป ครั้งที่ 11 article
การขับเคลื่อนโครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ครั้งที่ 2 2560 article
โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตาม รายงานภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 article
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 180760 article
พิธีช้อมรับปริญญาบัตรของบัณฑิตรุ่นแรกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
โล่รางวัลจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานอาชีวศึกษาด้านครุภัณฑ์พื้นฐาน ระดับ ปวส. article
ผู้กู้ กยศ.รายเก่า เซ็นชื่อยืนยัน การลงทะเบียนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1/60 article
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาการเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
ประชุมโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักรียน นyกศึกษา กับประเทศมาเลเซีย article
มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท.หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 110760 article
ประชุมการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอศจ. article
วัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
สวัสดียามเช้า 110760 article
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรฯ article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน กลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
นศ. รับทุนการศึกษา จชต. 80760 article
คัดลูกปลาทับทิม ในโครงการอนุบาลลูกปลาทับทิมในกระชังเพื่อจำหน่าย article
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกบริเวณริมฝั่งคลองของวิทยาลัย article
ฝึกอบรมเรื่อง แนวทางการใช้วัตถุเจือปนในอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง article
ทำแปลงปลูกผักในรายวิชาดินและปุ๋ย 070760 article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติงานทำความสะอาดโรงเรือน 070760 article
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 070760 article
ลงงานเช้า 070760 article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย 070660 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนบูรณาการฯ article
หารายได้ระหว่างเรียน 060760 article
กิจกรรมลูกเสือ 060760 article
ถวายเทียนพรรษา 060760 article
ฝึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดลูกปลากะพงขาวงานฟาร์มประมง article
เข้าแถว 060760 article
สวัสดียามเช้า 060760 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 060760 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 050760 article
กิจกรรม ออกกำลังกายประจำวันพุธและชมรมวิชาชีพ 050760 article
แสดงความยินดีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 5076 article
ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
กิจกรรม ออกกำลังกายประจำวันพุธและชมรมวิชาชีพ 050760 article
ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน 4 ชั้น 050760 article
ออกกำลังกายยามเช้า 050760 article
ทักษะภาษา 040760 article
ประชุมเตรียมความพร้อม ในการการเพาะปลูกดอกดาวเรือง article
การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์" article
ออกกำลังกายเช้า 040760 article
สัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ ต่างภาค ต่างพื้นที่ฯ article
มอบดอกไม้จันทน์ให้กับ อำเภอหนองจิก จำนวน 1,000 ดอก article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 030760 article
ประชุมจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 03076 article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอหนองจิก 030760 article
ปฐมนิเทศนักศึกทุน จชต. ของวิทยาลัยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา นศ.ทุน จชต. article
เข้าแถว 030760 article
สวัสดียามเช้า 030760 article
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 070160 article
ภาควิชาช่างกลเกษตรซ่อมเก้าอี้นักศึกษา 010760 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 010760 article
วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 300660 article
เตรียมโครงงานวิทยาศาสตร์ 300660 article
งานฟาร์มเกษตร จำหน่ายสินค้าสดจากฟาร์ม 300660 article
สวัสดียามเช้า 300660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 300660 article
กิจกรรมศาสนา 290660 article
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายนศ.ทุน จชต. ประจำการศึกษา2560 290660
วิชาลูกเสือ 290660 article
การคัดขนาดลูกปลากะพงขาว งานฟาร์มประมง 290660 article
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเทคนิคการเดินเรือ 290660 article
เข้าแถว 290660 article
สวัสดียามเช้า 290660 article
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ 280660
เข้าแถว 280660 article
สวัสดียามเช้า 280660 article
ลงงาน 280660 article
กิจกรรมทักษะภาษา 270660 article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนฝึก รุ่นที่ 6 ภาคใต้ " article
อบรมวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง article
เข้าแถว 270660 article
สวัสดียามเช้า 270660 article
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในวันหยุด 062460 article
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการพัสดุภาครัฐ article
เตรียมขบวนงานกาชาติ จังหวัดปัตตานี 2560 article
คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 230660 article
เข้าแถว 230660 article
สวัสดียามเช้า 230660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 230660 article
กิจกรรมศาสนา 220660 article
ละศีลอดหอพักหญิง 220660 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ 220660 article
เข้าแถว 220660 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 220660 article
ละหมาด 210660 article
ละศีลอดหอพักชาย 210660 article
วิชาลูกเสือ 210660 article
เข้าแถว210660 article
สวัสดียามเช้า 210660 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 210660 article
ประชุม หลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้นปีงบประมาณ 2560 200660 article
การเพาะขยายพันธุ์อ้อย ตกแต่งต้นอ้อย 200660 article
โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง 200660 article
มอบวัสดุฝึกอาชีพการเพราะเห็ด ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ให้กับโรงเรียนปอเนาะเอกชน 200660 article
เข้าแถว 200660 article
วิชาหลักพืชกรรม เตรียมพื้นที่ปลูกปอเทือง 200660
สวัสดียามเช้า 200660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 200660 article
กิจกรรมศาสนา 200660 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 190660 article
ประชุมชี้แจงการลงข้อมูล ศธ.02 ระดับปริญญาตรี 190660 article
แสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการนิตยา ด้วงโสน article
สวัสดียามเช้า 190660 article
ออกกำลังกายลงงานเช้า 190660 article
มอบอินทผาลัมและเครื่องดื่มเพื่อละศีลอด ในเดือนรอมฎอนให้กับมัสยิด 160660 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง 170660 article
เยี่ยมบ้าน นศ. ที่ได้รับคัดเลือกทุนเฉลิมราชกุมารีฯ 160660 article
ประชุมชี้แจงประเภทโครงการ เลือกประเภทโครงการ รายวิชา โครงการ 160660 article
สวัสดียามเช้า 160660 article
กิจกรรมศาสนา 150660 article
ลงงานเช้า 160660 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 150160660
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 150160660
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่ 150660 article
แสดงความยินดี นางนิตตยา ด้วงโสน รอง ผอ. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 150660 article
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา วิชาการเลี้ยงไก่ไข่ article
ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 140660
สวัสดียามเช้า 150660 article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดโครงงานวิทย์ฯ 140660 article
ติดตั้งท่อก้างปลา กรองทรายบาดาลระบบสองชั้น 150660 article
ปลูกหญ้าแฝก 130660 article
กิจกรรมศาสนา 130660
ประชุมคณะกรรมการการสร้างการรับรู้ 130660 article
ร่วมแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการสุมาวดี พวงจันทร์ 130660 article
สวัสดียามเช้า 130660 article
จัดเตรียมความพร้อมโรงเรือนเพราะเห็ด 130660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 130660 article
กิจกรรมศาสนา 120660
ประชุมนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย 120660 article
มอบพัดลม มัสยิดบางหมอ 120660 article
ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ แสดงความอาลัย ถวายแด่พ่อหลวง 120660 article
จัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 120660 article
เข้าแถว 120660 article
ดูแลผู้รับจ้างฯ ตรวจสอบและซ่อมกล้องวงจรปิดของวิทยาลัย article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ เกาะแลหนัง article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ยะหริ่ง article
เข้าแถว 90660 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 090660 article
กิจกรรมศาสนา 080660 article
ประชุมรายวิชาโครงการ 080660 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันติวิทยามูลนิธิ 080660 article
เข้าแถว 080660 article
สวัสดียามเช้า 080660 article
ลงงานเช้า 080660 article
กิจกรรมศาสนา 070660 article
ประชุมงานปกครอง 70660 article
สาธิตการผสมเทียมปลาดุกให้เกษตรกรที่สนใจ 070660 article
เข้าแถว 070660
สวัสดียามเช้า 070660 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 070660 article
กิจกรรมศาสนา 060660
หารายได้ระหว่างเรียนในรายวิชาผลิตภัณฑ์นม 060660 article
ลงงานเช้า 060660 article
เข้าแถว 6 มิย 60 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 050660 article
การสมัคร นศท. ปี 1 50660 article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 050660
ปฐมนิเทศทวิศึกษาประจำปี 2560 050660 article
สวัสดียามเช้า 050660 article
จัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯเกาะแลหนัง 4 มิย 60 article
ปฐมนิเทศนักศึกษาศูนย์ฯยะหริ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 article
สร้างความเข้าใจการประกวดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาค article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 020660 article
เข้าแถว 020660 article
สวัสดียามเช้า 020660 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 020660 article
นักศึกษา จำหน่ายอาหารเพื่อหารายได้เดือนรอมฎอน 010660 article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอหนองจิก article
มอบวัสดุฝึกอาชีพการเพาะเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด โรงเรียนประชาสงเคราะห์ article
ประชุมศิษย์เก่า อกท.หน่อยปัตตานี ครั้งที่1 010660 article
สอนโรงเรียน มุลนิธิสันติวิทยา ยะรัง 010660 article
ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รอบ 2 article
ละหมาด ตะรอเวียะ article
วันเคารพครู และวันสถาปนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 article
สวัสดียามเช้า 310560 article
ลงงานเช้า 310560 article
ซ้อมวันเคารพครูและจัดทำพาน article
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 290560 article
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำหน่ายอาหารช่วงเดือนรอมฎอน 290560 article
ติดระบบตัดต่ออัตโนมัติปั๊มบาดาล 290560 article
จัดการเรียนการสอน เกาะแลหนัง 270560 article
สวัสดียามเช้า 290560 article
ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนางานฟาร์มต้นแบบของสถานศึกษาเกษตร
ประชุมข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "วันเคารพครูและวันสถาปนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560" article
ประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560
กิจกรรมศาสนาบรรยายเรื่อง หลักการวางตัวและปฏิบัติในเดือนรอมฎอน
ประชุมพัสดุ 260560 article
เข้าแถว 260560 article
สวัสดียามเช้า 260560 article
จัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา รร.มูลนิธิสันติวิทยา
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 250560
จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ article
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 4 รายงานตัว article
เข้าแถว 250560 article
กิจกรรมทักษะชีวิต 250560 article
ล้างกรองทรายบาดาล 250560 article
ออกกำลังกายประจำวันพุธ 250560 article
การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง และคณะกรรมการห้องเรียน article
ประชุม การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมสภากาชาดจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว 240560 article
จัดการเรียนการสอน วิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ แจกหนังสือเรียนฟรี article
ออกกำลังกายยามเช้า 240560
สวัสดียามเช้า 240560
ประชุมสร้างการรับรู้ อศจ. ปัตตานี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ article
กิจกรรมภาษา article
กิจกรรม 5ส.คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยปัตตานี article
เข้าแถว การสมัครชมรมวิชาชีพ และชมรมกีฬา article
ออกกำลังกาย และปฏิบัติงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมนักศึกษา หมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยปัตตานี article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
การประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร article
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้
เข้าแถว วันเปิดภาคเรียน 1 /2560 article
กิจกรรมภาคเช้าของนักศึกษาหอพักหญิง 220560 article
ประชุมทำความเข้าใจการอยู่หมู่บ้านมหาดไทย article
หมู่บ้านมหาดไทย ยินดีต้อนรับ "ต้นกล้าโกงกาง" ด้วยความยินดี article
โครงการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ article
ทำความสะอาดหอพัก ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (หมู่บ้านมหาดไทย) article
ประชุมทำความเข้าใจและกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาคีเครือข่าย article
วันกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ article
ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม "ฐานปรัชญาวิทยาลัย"
ค่ายสังคมสันติสุขโดยสันติวิธี
เตรียมพร้อม/ตรวจสอบฐานปรัชญาวิทยาลัย article
ค่ายสัมมนากิจกรรม อกท. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย article
ค่ายวิชาการ article
การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
5 ต.ค. 2559 เชิญ นศ.ที่ได้รับทุน ประเภทไม่ต่อเนื่อง ประจำปี 2559 มาเปิดบัญชีทุนการศึกษา
ค่ายแกนนำ 130560 article
คณะกรรมการ อกท.ประชุม และเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายฯ article
เตรียมเป็นที่พักของนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรมฯ 2560 article
ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ article
จัดสรรเงินเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 110560 article
รายงานตัว ลงทะเบียน ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
นิเทศการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ article
ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรและครูผู้ดูแลนักศึกษาทุน จชต.ด้านการจัดการเรียนรู้และให้คำปรึกษา ตามหลักการ BBL article
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ มอบดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี article
ประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
มอบทุนการศึกษา โครงการทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ .ระดับ ปวส. 090560 article
โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา article
ภาควิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 050560 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 2 article
ปัจฉิมนิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2560 ประเภทวิชาประมง สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ และสาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ article
ประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้เงินยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2560 article
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาการเรียนการสอนแบบE-learning สำหรับครูผู้สอนบัญชี 010560 article
ประชุมผู้สอน 010560 article
ประชุมคนงานกลาง 010560 article
ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ"ครูชุติมา ศิลามณีเวช" article
ฝ่ายวิชาการทำหนังสือเชิญผู้ปกครองนักศึกษา article
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นควารู้เบื้องต้น B.T.C. article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร article
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 article
ตรวจความเรียบร้อยคอกไก่ไข่ 220460 article
ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 22-28 เม.ย 60 220460 article
การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี ระดับจังหวัด article
ติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน article
เตรียมจัดสวนฯ อาคารศึกษาธิการส่วนหน้า 200460 article
ประชุมประเมิน พนักงานราชการ 170460 article
พัฒนาหอพักหญิง (หมู่บ้านมหาดไทย) 150460 article
โครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2560 article
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ article
ลูกเสือวิสามัญก้าวตามรอยเท้าพ่อสร้างสรรค์ช่อสะอาดพัฒนาชาติสู่ 4.0
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ article
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
งานชุมนุมลูกเสือ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 040460 article
ประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/60 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 040460 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 article
แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ประชุมประจำเดือน ณ ทีว่าการอำเภอหนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี article
ประชุมผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี article
เตรียมที่พักค่ายลูกเสือ article
เตรียมทำระบบนำในฟาร์มเกษตร article
แพ็คลูกปูเพื่อปล่อยลงทะเล article
ร่วมบริจาคโลหิตวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 article
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 article
จิตอาสา ปลูกต้นมะเขือบริเวณฟาร์มเกษตร 300360 article
การประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษาและโครงการทวิศึกษา 29036 article
ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมระบบบริหารเพื่อติดตามงานโครงการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศปบ จชต 280360 article
ฝึกงานต่างพื้นที่ article
ประชุมจัดทำตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
ส่งนักศึกษาฝึกงานต่างพื้นที่ article
ประชุมงานฟาร์มเกษตร 240360
เข้าร่วมประชุมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี article
กิจกรรมอำลา ปีการศึกษา 2559 article
ประมงสัมพันธ์ 59
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
เตรียมงาน วันมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 article
ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 article
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา article
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพ 210360 article
ประชุมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันฯ 200360 article
รถพร้อม คนพร้อม ..บริการประชาชน article
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
สัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2560 article
กิจกรรม 5 ส ห้องพัสดุกลาง article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา article
ประชุมฝ่ายอาหารงานรับประกาศนียบัตร งานปัจฉิม และงานประมงสัมพันธ์ article
ประชุมการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ตามโครงสร้าง สอศ. article
ร่วมกันพิจารณาเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมือกับบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
"ที่นั่งพักใจ" แผนกช่างกลเกษตร 140360 article
งานหลักสูตรฝ่ายวิชาการประชุมหัวหน้าภาควิชาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย article
ประชุมงานก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน นักศึกษา article
สัมมนาวิชาโครงการภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ประชุมกรรมการคัดเลือก นร.นศ. ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 article
ประชุม การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ซ่อมเก้าอี้ หารายได้ระหว่างเรียน 130360 article
คาราวานแนะแนวการศึกษา article
การเรียนการสอนโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา article
ประชุมวางแผนบริการวิชาชีพฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มเป้าหมายพิเศษประจำปีงบประมาณ 2560 article
ติดตามความคืบหน้า การขอใช้ที่ดินทุ่งโพรงเข้ เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตฯ article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาเพื่อความมั่นคงครั้งที่ 1/ 2560 article
ประชุมโครงการมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2560 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 นศ. ปวช. 3 และ ปวส. 2 100360 article
เยี่ยมสถานประกอบการ โครงการชลประทานแม่น้ำปัตตานี หน่วยช่างกล 090360
ประชุมฝึกงาน ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 090360 article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการสร้างการรับรู้ ประชุมหารือการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. article
บริการรถเกียร์ 080360 article
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 080360
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
บริการซ่อม แผนกช่างกลเกษตร 070360 article
ฝึกอาชีพและวิธีทำเห็ดนางฟ้าที่ปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลาม 070360 article
จัดแสดงผลงานทักษะวิชาชีพระดับ ป ตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 070360 article
โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน 70360 article
วิชาช่างเกษตร จำลองงานก่อสร้าง 060360 article
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Intensive Short Course) article
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ article
ประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) article
ประชุม การวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ,โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ article
ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ อศจ.ปัตตานี 020360 article
งานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย article
การเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน อศจ.ปัตตานี 010360 article
ประชุมปรึกษานักศึกษาที่ไม่จบตามกำหนด 280260 article
ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต. article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) article
ประชุมแนวทางการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน 2560 article
ยืนยันสิทธิ์ ปฐมนิเทศ ทำสัญญารับทุนอาชีวศึกษา จชต. article
ประสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การแปรรูปปลากุเรา 240260 article
สวัสดียามเช้า 240260 article
การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ article
present ในรายวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ article
ประชุม นศ. ปวช.3 และ นศ. ปวส. 2 article
ประชุมหัวหน้างานฟาร์มเกษตรและคนงามฟาร์มเกษตร 230260 article
เข้าแภว 230260 article
สวัสดียามเช้า 230260 article
การประชุม ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี2560 article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลา article
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา ต้อนรับครูคณิตศาสตร์ที่มาบรรจุใหม่ article
พบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดสอบของนักศึกษา 210260 article
ประชุม และลงพื้นที่ก่อสร้าง ของคณะกรรมการคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง หอพักนักศึกษาฯ 210260 article
ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาการเคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์ นากุ้งของผู้เช่าที่ ที่หมดสัญญาเช่า 210260 article
ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ยะหริ่ง ศูนย์แกะแลหนัง ศูนย์ปาแดรู 210260 article
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่งคั้ง มั่นคง ยั่งยืน 210260 article
เข้าแถว การชดงาน 210260 article
คณะกรรมการ ตรวจงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ 200260 article
เตรียมพื้นที่ ตชด นิคมพิทักษ์ราษฏร์ 200260 article
เตรียมพื้นที่ รร. ตชด.โรงงานยาสูบ 2 200260 article
การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 article
ประชุม หัวหน้าห้อง ปวช.3และ ปวส.2 ร่วมพิจารณาสถานทึ่รับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
สวัสดียามเช้า 200260 article
เตรียมความพร้อมการแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า 190260 article
จัดการสอนเพิ่มเติม วิชาไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์ วิชาแคลคูลัส วิชาเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยว ชั้น ปวส.2/5 ช่างกลเกษตร article
เตรียมบอร์ดนิทรรศการและโรงเรือนเพาะเห็ด article
คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงานทำบุญ 7 วัน บิดาของ นายอารอฟัต ดอเลาะ 170260
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 17026 article
สวัสดียามเช้า 170260
กิจกรรมศาสนา 160260 article
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันติ รายวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น article
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่2/2560 และ รับโล่รางวัลชนะเลิศการจัดประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา article
เข้าแถว 160260
สวัสดียามเช้า 160260 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า 160260 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 150260 article
สอบแพ็คปลา 050260
ครูที่ปรึกษาสอบวิชาโครงการ ช่างกลเกษตร 150260
ประชุมสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 150260 article
การตรวจประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ article
เข้าแถว 150260 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา article
กิจกรรม Road Show ปีการศึกษา 2560 article
เข้าแถว 140260 article
สวัสดียามเช้า 140260 article
ลงงาน 140260 article
สอบคัดเลือก นักเรียนทุน จชต. ของวิทยาลัย ระดับ ปวช.และ ปวส article
การจัดการเรีpนการสอน ศูนย์ฯยะหริ่ง article
แกนนำนักศึกษาโครงการ gen a พลังอ่านเปลี่ยนเมือง จัดกิจกรรมให้กับน้องๆโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง article
เข้าแถว:การลา และความสำคัญของวันมาฆบูชา article
สวัสดียามเช้า 100260 article
สอบภาคปฏิบัติ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ 090260 article
กิจกรรมศาสนา 090260 article
ฝึกอบรม 108 อาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงปลาสวยงาม 090260 article
ข้าวเกรียบเห็ด และเห็ดสวรรค์ article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติภาควิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 article
เตรียมสถานทีรับเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนนิคมพิทักราษฏร์ article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาควิชาประมง 080260 article
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนร่วมสถานประกอบการ article
Road Showส่งต่อเรียนสายอาชีพ article
ติดตามนิเทศการสอบภาคปฏิบัติรายวิชาโครงการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ article
สวัสดียามเช้า 090260 article
เข้าแถว:การเตรียมตัวสอบ article
"การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง" article
ชนะเลิศจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล article
กิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธ 080260 article
ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนโรงเรีบนยาสูบ2 080260 article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด บูรณาการรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการเกษตร article
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยอาชีวศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ" article
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาควิชาประมง 080260 article
เข้าแถว 080260 article
สวัสดียามเช้า 080260 article
กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า 080260 article
กิจกรรมภาษา 070260 article
เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ article
สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้นปวช.ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ลงพื้นที่ฝึกอาชีพใน รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 และ รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ article
สอบมาตรฐสนวิชาชีพ ภาควิชาช่างกลเกษตร 070260 article
สอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
เข้าแถวบอกเล่าบรรยากาศการไปประชุม อกท. ชาติ article
สวัสดียามเช้า 070260 article
SBPAC Asean Camp 2017 060260 article
ประชุมนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
การจัดการเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 060260 article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า 060260 article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 030260 article
ประชุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมงและงานวิชาการ 030260 article
วิชาปฏิบัติงานเกษตร ใส่ปู๋ยมูลแพะ ต้นกล้วยหอมทอง 030260 article
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 38 article
ลงพื้นที่โรงเรียนตชด.เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ 030260 article
รายวิชา เคมีอาหารเบื้องต้น
เข้าแถว:เตรียมความพร้อมการสอบ v-net article
ออกกำลังกายยามเช้า article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย 020260 article
นำเสนอผลงาน วิชา กฏหมายธุรกิจ 020260 article
รายวิชาโครงการ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 020260 article
งานฟาร์มเกษตร ปลุกข่า ปลูกกล้วย 020260 article
การประเมินกองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา ครูผู้สอน ระดับอาชีวศึกษาปัตตานี article
เข้าแถว 020260 article
ลงงานเช้า 020260 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่องความรู้เรื่องอาเซียน 010260 article
กีฬาชมรม 010260
นักศึกษาเตรียมความพร้อม ติว V-NET ประจำปีการศึกษา 2559 010260 article
ฝึกอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ 010260 article
รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 10260 article
เข้าแถว 010260 article
กิจกรรมภาษา article
รายวิชา การผลิตพืชผัก 310160 article
หารายได้ระหว่างเรียน article
เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ article
การจัดการเรียนสอน ศูนย์ฯ ยะหริ่ง article
การจัดการเรียนสอนบูรณาการศึกษาวิทยา 280160 article
การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 270160 article
ประชุมการทำแผนบูรณาการโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการศึกษาทุกระดับสู่เมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน article
โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ 270160 article
กิจกรรมศาสนา 260160 article
เช้าแถว : การอยู่สังคมพหุวัฒนธรรม ความสำคัญของวันตรุษจีน 270160 article
ฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ด 250160 article
จัดการเรียนการสอนวิชาแทรกเตอร์ 260160 article
รายวิชาโครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี 260160 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัย 250160 article
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา article
กิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 article
แนะแนวการศึกษาและฝึก 108 อาชีพ หลักสูตร ดอกกุหลาบแทนใจ และ การเพาะเห็ด article
แนะแนวโรงเรียนมัธยม 250160 article
ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ การเพาะเห็ด 250160 article
เตรียมงานแนะแนว 250160 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบจังหวัดปัตตานี article
เข้าแถว 250160 article
ลงงานเช้า 250160 article
หมู่บ้านมหาดไทย กิจกรรมภาษา article
พิจารณาการขยายงานก่อสร้างงวดที่ 1 240160
รายวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพาะเมล็ดทานตะวันเตรียมปลูกในแปลง 240160 article
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 240160 article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ปีการศึกษา 2560 article
เคลียร์พื้นที่ กำจัดแหล่งมั่วสุม 230160
เข้าแถว:การเข้าชมรม article
กิจกรรมประชุมหอพักชาย 230160 article
การจัดการเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 230160 article
เข้าแถว 230160 article
ซ่อมปั๊มน้ำอาคาร4ชั้น 210160 article
ฝึกซ้อมสิ่งประดิษฐ์.อุปกรณ์เลี้ยงปลาหมอสี 210160 article
เตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิดดอนนา ในรายวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา 190160 article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย article
ช่อมเปลี่ยนปั๊มซับเมิทร์บาดาล โรงน้ำดื่มปาตานี article
ปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยต้นกล้วย article
ชมรมตะกร้อเตรียมความพร้อม อุปกรณ์สำหรับตะกร้อหวง ประดิษฐ์โดยนักศึกษาของชมรม article
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษา ภาค 12 article
ประชุมการแนะแนวสถานศึกษา article
วิชา เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง 180160 article
เข้าแถว 180160 article
ฝึกอาชีพการแปรรูปเห็ด ณ โรงเรียนโรงงานยาสูบ2 อ.ยะหา จ.ยะลา 090260 article
สวัสดีต้อนเช้ารับนักศึกษา 190160 article
ออกกำลังกาย ลงงานเช้า 190160 article
พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด article
การทำปลาแดดเดียวตากแห้ง article
สอนวิธีการทำแห้งในรายวิชา ผลิตภัณฑ์พืช 180160 article
การลงคะแนนเสียงหน่วยเลือกตั้ง. นายก อกท.หน่วยปัตตานี article
ออกกำลังกายประจำวันพุธ 180160 article
ซ่อม ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลวิทยาลัย article
ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่เข้าแถวของนักศึกษา article
เตรียมปลูกหญ้าเนเปียร์ 180160 article
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง. นายก อกท.หน่วยปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 180160 article
ซ่อม ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลวิทยาลัย article
เข้าแถว 170160 article
สัมภาษณ์ ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ปี 2556 article
วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖มกราคม ๒๕๖๐ article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน ปลูกมะพร้าวและตัดหญ้าฟาร์มเกษตร article
ปลูกมะพร้าวในพื้นทีว่าง ฟาร์มเกษตร article
โครงการพลังอ่านเปลี่ยนโลก เจนเอ 130160 article
ซ่อมแซมหม้อนึ่งเห็ด 130160 article
เข้าแถว article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ โรงงาน Hand in Hand article
สวัสดียามเช้า 130160 article
ลงงาน 130160 article
การจัดการเรียนการ รร.มูลนิธิสันติวิทยา 120160 article
ศึกษาการแยกเพศของปลาสวยงาม
งานฟาร์มเกษตร ปลูกมะพร้าวและปรับปรุงโรงเพาะเห็ด 120160 article
ปฎิบัติการเข้าด้ามจอบ 120160 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย 120160 article
รมช.สุรเชษฐ์ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น article
กิจกรรมภาษา 100160
บริจาคของให้กับ ร.ร.ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 100160 article
สวัสดียามเช้า100160 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย 110160 article
นำนักศึกษาลงดำนาเป็นข้าวพันธุ์ ช่อลุง 050160 article
ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนปัตตานีดารุสลาม 110160 article
ประชุมงานฟาร์มเกษตร ประมง และชีววิถี 100160 article
จัดการสอนโรงเรียนมุลิธีสันติวืทยา 070160 article
การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 090160 article
ลงนกกระทาไข่ 110160 article
นิเทศ ศูนย์ฯ ยะหริ่ง70160 article
ระบบระบายและป้องกันอุทกภัย article
เตรียมพื้นที่ รมช. ตรวจราชการ article
สวัสดียามเช้า 090160 article
ตรวจการปรับปรุงสถานที่ 080160 article
ปรับแต่งพื้นที่ฟาร์มเกษตร 070160 article
จัดการเรียนการสอน รร บูรญาการศึกษาวิทยา 070160 article
การเรียนการสอน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
เยี่ยมนักศึกษาในที่ปรึกษา และนักษาที่บ้านน้ำท่วม 060160 article
ประชุมจัดกิจกรรมแนะแนว 060160 article
ละลายพฤติกรรม นศ. เข้าแถวสาย 060160 article
ลงงานหอพักชาย 050160 article
สวัสดียามเช้า 050160 article
เข้าแถว:ความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ 050160 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความสามัคคีนักศึกษาหอพัก สงท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ article
เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกข้าวนาแปลงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
นิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 050160 article
กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 4 มกราคม 2560 article
แนะแนว ณโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 040160 article
ผุ้สมัครลงเลือกตั้ง นายกฯ อกท. หาเสียง 040160 article
สมาชิก เลือก ชมรมกีฬา 040160 article
ว่าที่ นายกฯ อกท.หน่วยปัตตานี หาเสียง 040160 article
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 311259 article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร การใช้เครื่องมือทางการเกษตร และการตกแต่งสวนหย่อม 301259
ร่วมหารือการแนะแนวประชาสัมพันธ์ การรับ นร.นศ. ปีการศึกษา 2560 301259
ประชุมเรื่องการขออนุมัติหลักสูตรต่ำกว่าปริญาตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 291259 article
กิจกรรมศาสนา 301259 article
Lab ตัดแต่งวัตถุดิบ 291259 article
อาชีวะอาสา บริการ ตรวจ ซ่อม พักคน พักรถ ฟรี 291259 article
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เตรียมความพร้อม ท่านรองรัฐมนตรีฯ 291259 article
การจัดการเรียนการสอน รร.มูลนิธิสันติวิทยา 291259 article
นำนักศึกษาเรียนร่วมสถานประกอบการ 291259 article
ปรับพื้นที่สร้างหอพัก นศ. 291259 article
พัฒนางานฟาร์มเกษตร 291259
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 281259 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 281259 article
คณะผู้บริหาร อศจ.ปัตตานี..มอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ 2560 แด่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี. article
คณะผู้บริหาร อศจ.ปัตตานี มอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ 2560 article
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ผอ.สำนักงานศึกษาจังหวัดฯ 281259 article
กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล 281259 article
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 281259 article
ปรับพฤติกรรมนักศึกษา เรื่องการแต่งกาย 281259 article
สวัสดียามเช้า 281259 article
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 281259 article
ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 8 ฝ่ายจัดเตรียมการออกกำลังกายและชมรมกีฬา 271259 article
แก้ปัญหาผู้เรียน 271259 article
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการ 271259 article
สวัสดียามเช้า 271259 article
กิจกรรมประชุมหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย 261259 article
งานแนะแนว 261259 article
ประชุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก นร.นศ. article
ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 article
เยื่ยมบ้านนักเรียน ปรึกษาหารือปัญหานักเรียน article
การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปรงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 article
ปลูกกล้วยและตัดหญ้าแนวรั้ววิทยาลัย 241259 article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
ประชุมแผนพัฒนาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ Smart Farmer(เป็นภาพรวม) 231259 article
ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอาคารหอพัก นร.นศ article
ส่งมอบวัสดุและฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะตาจุดดีน article
การจัดการเรียนการสอน รร.สันติวิทยา article
ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2559 221259 article
เข้าแถว 221259 article
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article
กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนว 211259 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อจวน กองแก้ว article
ประชุมแผนกเกษตรและงานฟาร์มเกษตร 201259 article
ณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดา นายประพัฒน์ กองแก้ว article
เตรียมตัวนักศึกษาเข้าแข่งขัน นักศึกษารางวัลพระราชทานฯ article
โครงการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS article
งานฟาร์มเกษตรเตรียมปลูกกล้วยหอมนาง 191259 article
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบุรณาการวิทยา วิชาการผลิตสัตวปีก article
การจัดการเรียนการสอน ปาแดรู จ.ยะลา article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลามปาแดรู 161259 article
ออกกำลังกายและลงงาน 161259 article
กิจกรรมศาสนา 1151259 article
ซ่อมฝ้าเพดานสำนักงานหมู่บ้าน อกท. โดยภาควิชาช่างกลเกษตร article
จัดการเรียนการสอน รร. มูลนิธิสันติวิทยา 151259 article
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 151259
เข้าแถว:การเตรียมตัวสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2559 article
มอบวัสดุ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรต 141259 article
ปักหมุดหลักเขตที่ดินทุ่งโพลงเข้ เพื่อเตรียมการขอที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตของวิทยาลัย article
กิจกรรม อกท. การดำรงชีวิตเเบบเศรษฐกิจพอเพียง 141259 article
ซ่อมฝาครอบเครื่อง รถแบคโฮ 141259 article
ฝึกอาชีพโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ฯ 141259 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หอชาย article
กิจกรรมภาษา article
นักศึกษาภาควิชาช่างกลเกษตร ช่วยชุมชน ตั้งเต้นท์งานเมาลิด article
วิชาช่างกลโรงงานฟาร์ม ตอนเครื่องสูบน้ำ article
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี มอบโล่และเงินรางวัล ให้แก่ ชุมชนบ้านป่าศรี ที่ได้รับรางวัลชมเชย “ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558” article
เข้าแถว: มอบของขวัญให้แก่นักศึกษาที่ใช้เวลาว่างในห้องสมุด article
สวัสดียามเช้า article
ฝึกอาชีพและมอบของวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดทีโรงเรียนตรวจตระเวณชายแดนบ้านไบ article
ประชุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม. 2560 ครั้งที่ 1 article
ประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาคีเครือข่าย 91259 article
เข้าแถว:ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า article
กิจกรรมศาสนา 081259 article
ปรับปรุงระบบนําในบริเวณหอพักชาย เพื่อป้องกันนำท่วม article
ปรับพื้นทีโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับและแปลงไม้ดอก article
รายวิชา เกษตรผสมผสาน article
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิต“ article
เข้าแถว: มอบรางวัลการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในห้องสมุด article
กิจกรรมชมรมเเละเเละประกาศทักษะที่ได้ติดกิจกรรมไปที่ได้เลื่อนระดับ
มอบเกีบรติบัตร สมาชิกดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ article
สวัสดียามเช้า 071259 article
กิจกรรมภาษา article
ประชุมเตรียมข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพ้ฒนาธุรกิจการเกษตรในสถานศึกษา article
จัดการเรียนการสอน การผลิตพืชผัก article
ประชุมครูพี่เลี้ยง 61259
จับฉลากรายชื่อนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด article
ปลุกต้นมะพร้าวน้ำหอมเนื่องในวัน พ่อ article
การประชุมวิชาการ อกท. ภาค ภาคใต้ article
เปิดระบายน้ำแปลงเกษตร ป้องกันน้ำท่วม article
จัดการเรียรการสอน รร.สันติวิทยา 21259 article
กิจกรรมทักษะชีวิต article
ประชุม อศจ. ปัตตานี 301159 article
ออกกำลังกายและลงงานเช้า หมู่บ้านมหาดไทย article
สอนนักศึกษาปลูกไม้ประดับหน้าอาคารเรียน article
สวัสดียามเช้า article
เข้าแถว article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมครูพี่เลี้ยง หมู่บ้านมหาดไทย article
จัดการเรียนการสอน ลูกไม้ผลและปลุกมะลากอในฟาร์มเกษตร 281159 article
โครงการซ่อมบ้านนักศึกษายากจน ถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นที่ 1 และมอบเงินซ่อมบ้านงวดที่ 2 article
เข้าแถว article
ผอ.ปรีชา เวชศาสตร์ ให้โอวาท และส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะอกท.ระดับภาค ณ วษท.ชุมพร article
ผู้อำนวยการ นิเทศ การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯยะหริ่ง article
ตรวจงาน ต่อเติมกันสาดอาคารพัสดุกลาง article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรุ article
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ และ การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตาน article
ผู้อำนวยการปฐมนิเทศนักศึกษาเไปเเข่งทักษะอกท. ระดับภาค 251159 article
ตรวจสุขภาพ งานฟาร์ม 271159 article
ทำความดี ถวายในหลวง 221159 article
ประชารัฐร่วมพัฒนาอาชีวศึกษา Startup Thailand 4.0 23 24 1159 article
จัดการเรียนการทีสันติวิทยามูลนิธิ 241159 article
ส่งนักศึกษาปริญญาตรี เข้าฝึกในโรงงาน พร้อมปฐมนิเทศเข้าทำงาน ณ บริษัทชัยเจริญมารีน 231159 article
จัดเตรียมพื้นที่ 221159
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 221159 article
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ 221159 article
ฝึกทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน 221159 article
ฝึกซ้อมทักษะการจัดสวนถาด 221159 article
รวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ 221159 article
ทำความดี ถวายในหลวง article
ลงงานเช้า article
จัดการสอน รร มูลนิธีสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 261259 article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
อสมท. ปัตตานี ปชส.ประชารัฐร่วมใจพัฒนา อาชีวศึกษาปัตตานี 211159 article
ประชุม ประชารัฐร่วมพัฒนา Startup Thailand 4.0 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา article
ผู้อำนวยการลงเคลียร์และควบคุมพื้นที่ในการจัดงาน article
เข้าแถว article
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหาร article
การจัดนิทรรศการของชมรมฯ อกท. article
ซ้อมทักษะน้ำนมจากพืชของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ article
ซ้อมทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่าย article
ซ่อมบ้านให้นักศึกษายากจน ถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นที่ 1 article
ผู้อำนวยการมานิเทศกิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอกท. และนิทรรศการ article
ผู้อำนวยการตรวจงานฟาร์มไก่ไข่ article
หน่วยการเรียนรู้ทักษะการปักชำพืช article
รับฟังสัมมนา (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ article
ฝึกซ้อมทักษะการผลิตลูกชิ้นไก่กับน้ำนมจากพืช article
จัดการเรียนการสอน ปอเนาะปาแดรู article
ประชุมทำความเข้าใจและปรึกษาหารือการดำเนินงานส่งเสริมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 article
บริจาคโลหิต 181159 article
เข้าแถว article
กิจกรรมศาสนาของนักศึกษาหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี article
การจัดการเรียนการสอน ทำสื่อการเรียนตามโครงการพระราชดำริฯที่ใช้ในการจัดการฟาร์ม 171159 article
การจัดการเรียนการสอน รร.สันติวิทยา 171159 article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
กิจกรรมกลางคืน 161159 article
เข้าแถว:การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
การอบรมบรรยายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีงบฯ 2560 article
กิจกรรมเรียนภาษา article
วิชาผลิตพืชผัก
ผู้อำนวยการ มอบเงินทุนเหลือจ่ายจากการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา article
ประชุมหน้าภาควิชาและครูประจำภาควิชา article
กิจกรรมเรียนภาษา article
การเรียนการสอนปรับปรุงคอกแพะ article
วิชาผลิตพืชผัก article
ผู้อำนวยการ มอบเงินทุนเหลือจ่ายจากการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษา article
ประชุมปรึกษาหารือระบบการทำงานภายในงานฟาร์มประมง 151159 article
ปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการของนักศึกษา 151159 article
เข้าแถว 151159 article
ลงงานเช้า 151159 article
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีกำหนดการเสด็จฯ เยือน จ.ปัตตานี
เข้าแถว article
การจัดการเรียนการสอนของบูรณาการศึกษาวิทยา article
การจัดการสอนของศูนย์ยะหริ่ง article
การขับเคลื่อน โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมงคล มั่งคั่ง ยั่งยืน article
ทีมงานแนะแนว เตรียมส่ง เอกสารopenhouse article
ตรวจเช็คและซ่อมระบบน้ำคอกไก่ไข่ 111159 article
ท่านมา เราดีใจท่านไป เราคิดถึง "ครูสุปราณี ศรีสะอาด" article
วันพระบิดาแห่งฝน 111159 article
สวัสดียามเช้า 111159 article
กิจกรรมศาสนา 101159 article
เตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ article
ฝึกอาชีพของแผนกสามัญ-สัมพันธ์ ยาดมสมุนไพร ยาดมพิมเสน article
การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ article
เข้าแถว article
ออกกำลังกาย 101159 article
กิจกรรมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
ชี้แจงการแข่งขันทักษะ และอำลาครูสุปราณี ศรีสะอาด article
999,999 ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ article
กิจกรรมเรียนภาษาของนักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
ถวายความอาลัย article
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" article
วิชาเขียนแบบเบื้องต้น ส.1/5 article
พืชผักสวนครัว และไม้ดอก หมู่บ้านมหาดไทย article
ออกกำลังกาย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ซ้อมทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ article
ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล 71159 article
เข้าแถว: ชี้แจง กิจกรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 article
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอบรมการเพาะเห็ด รร.เตรียมศึกษาวิทยา article
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 article
รณรงค์ ต่อต้านความรุนแรง article
ตรวจปัสสาวะบุคลากร article
ครูที่ปรึกษาได้ร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขปัญหานักศึกษามาสาย article
ประชุมแผนกคอมพิวเตอร์ article
จัดการเรียนการสอน สถาบันปอเนาะปาแดรู article
ตัดหญ้าแปลงเกษตร article
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ article
การฝึก. 108. อาชีพ การทำกรอบรูปด้วยไม้ไอศรีม ณ อำเภอหนองจิก article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร นำเสนอเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตร article
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" article
เข้าแถว article
จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ article
กิจกรรมกลางคืน ชมวีดีโอประวัติของในหลวง article
เข้าแถว การร่วมกิจกรรมแปลอักษร article
สวัสดียามเช้า 21159 article
กิจกรรมภาษา
ประชุมคณะกรรมการอกท. เรื่องการจัดการแข่งทักษะวิชาชีพ article
เข้าแถว:สงบนิ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเตรียมตัว อกท. ระดับหน่วย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 article
เข้าแถว:สงบนิ่ง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ article
Startup Thailand 4.0 article
เตรียมพื้นที่แนะแนวการศึกษา เซ็นทรัลหาดใหญ่ โดยทีมงานแนะแนว article
จัดการเรียนการสอนปอเนาะปาแดรู article
ประชุมผู้สอน article
เข้าแถว article
สวัสดียามเช้า 281059 article
กิจกรรมศาสนา article
ร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารร (15 วัน) เพื่อถวายพระราชกุศล article
คณะกรรมการตรวจเลื่อนระดับสมาชิก อกท จากระดับหน่วยเป็นระดับภาค article
เข้าแถว: การแก้ผลการเรียน article
ประชุมหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ด้วยความอาลัย article
พิธีมอบทุนการศึกษา จชต. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ article
ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำงานพัสดุ article
จัดทำริบบิ้น 999 ดอก article
ตรวจความพร้อมประเมินของชมรมวิชาชีพอุตสากรรมเกษตร
ประชุมภารกิจ article
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 2559 article
การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการวิจัยในชั้นเรียนปี 2560 article
ลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย article
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ของผู้บริหารและข้าราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ article
ประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ประจำปีการศึกษา 2559 article
ประชุมการคัดเลือกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน article
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 171059
เรารักในหลวง
โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 2 article
การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ(การนำเสนอชิ้นงาน) article
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเขียนรายงานโครงการวิชาชีพ article
ทักษะวิชาชีพตามโครงการสร้างภาพลักษณะและค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา "สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย(Thailand's Best Skills)" ระดับภาค ภาคใต้ article
ประชุมกลุ่มงานอำนวยการ article
ฝึกอาชีพสถาบันการศึกษาปอเนาะบือแนวิทยา article
ฝึกอาชีพและส่งมอบวัสดุสถาบันการศึกษาปอเนาะอัลฆอฟะห์อัดดีนียะห์เรื่องการเลี้ยงแพะพื้นเมือง article
ติดตามความคืบหน้าการปักหมุดเขตฯ article
โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาแหล่งเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นปัตตานี article
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 article
ตัดหญ้าเตรียมสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ทดสอบเครื่องสูบน้ำ สระหน้าบ้านพักครู article
เชิญ นศ.ที่ได้รับทุน ประเภทไม่ต่อเนื่อง ประจำปี 2559 article
ฝึกอาชีพ 'การเลี้ยงไก่ไข่'ที่สถาบันการศึกษาปอเนาะมะปริงวิทยา article
พิจารณาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
ประชุมข้อราชการ article
ร่วมส่ง-อำลา นักศึกษาอินโดนีเซีย ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย และไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ article
ฝึกอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 41059 article
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่งฝึกอาชีพระยะสั้นเรื่อง'การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน article
เตรียมหนังสือส่งออกขอความอนุเคราะห์คัดนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อด้วยระบบโควตา article
การจัดการเรียนการสอนสถาบันปอเนาะปาแดรู article
ประชุมฝ่ายวิชาการ article
กรรมการตรวจรับวัสดุฝึกอาชีพปอเนาะจะบังติกอ article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับเยาวชนบ้านตาหมน article
ปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน อกท. หน่วยปัตตานี article
ประชุมแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ article
ประชุมภาควิชาประมง article
ฝึกอาชีพสถาบันปอเนาะมัดรอซะห์ตะห์ ฟิสอัลกุรอ่านปูยุด article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าศรี article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานราชการ article
ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 280959 article
ประชุมชี้แจงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 article
ปลาจาละเม็ดน้ำจืด article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าศรี ตำบลตะโละ article
เข้ารับการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น “วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” (ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) article
ซ่อมปริ้นเตอร์ article
ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี เรื่อง การปลูกผัก article
ตรวจเยี่ยมบ่อกุ้งเศรษฐกิจพอเพียง article
ประชุมนักศึกษาทุน 260959 article
ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเลี้ยงปลา article
ส่่งนักศึกษาไปดูงาน อกท. ณ สาธารณรัฐเกาหลี article
จับกุ้ง บ่อกุ้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
ติดตามสนับสนุนการชี้แนวเขตและปักหลักเขตที่ของผู้ใหญ่รอย่ะและนายช่างรางวัดที่ดินเทพา article
มอบวัสดุค้างยูให้กับโรงเรียนปมุมคงคาอนุสรณ์ และโรงเรียนแสงประทีป article
ฝึกอาชีพ โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน article
ให้คำแนะนำการฝึกฝนทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้รุ่นน้องในช่วงปิดภาคเรียน article
เคลียร์งานพัสดุและการเงิน article
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ article
การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559" article
การประชุมการเผยแพร่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การเป็นผู้ประกอบการ" article
ประชุมการประเมินพนักงานราชการ article
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณภาพลักษณะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ภาควิชาประมง article
การประชุมวิชาการ การลดปัญหาการ ออกกลางคัน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชุมแผนการรับนักศึกษา 2560 และเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 200959 article
การสอบประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 190959 article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการลงทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมการลงทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน article
ประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
ฝ่ายวิชาการร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขปัญหานักศึกษาที่คาดว่าจะไม่จบตามเกณฑ์ article
แก้ปัญหานศ ขาดเรียนและขาดกิจกรรมเข้าแถวและกิจกรรม อกท. article
การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ article
ดูแลผู้เรียน : ซ่อมบ้านนักศึกษา article
กิจกรรมทักษะชีวิต รื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 article
มอบวัสดุให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบแม่ลาน) article
นำเสนอโครงร่างโครงการรองปรนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและประมง article
กิจกรรมภาษา 130959 article
เข้าแถว article
ประชุมการปฏิบัติงานข้าราชการ article
เข้าแถว article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
สอนปอเนาะพัฒนาเยาวสอนปอเนาะพัฒนาเยาวชนอิสลาม (ปอเนาะปาแดรู) 90959 article
ฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้ได้รับผลกระทบหมู่บ้านแม่ลาน) article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง article
ประชุม article
เข้าแถว:การชดงาน 80959 article
กิจกรรมศาสนาพุทธ ณ วัดมุจรินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) 80959
หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 80959 article
การฝึกอาชีให้กับโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ 80959 article
ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนบากงพิทยา หลักสูตรการเพาะเห็ด 80959
ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 080959 article
ฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มสตรีสายสัมพันธ์) 80959 article
ครูผู้สอนวิชาโครงการและครูที่ปรึกษาโครงการนักศึกษา รับคู่มือหลักเกณฑ์การเขียนรายงานของรายวิชาโครงการ ที่ฝ่ายวิชาการ 80959 article
ปรับปรุงผนังอาคาร แผนกช่างกลเกษตร 80959 article
เข้าแถว
สวัสดียามเช้า article
ทักษะชีวิต article
ปลูกผักเป็ดทะเล(ภาษามาลายูท้องถิ่นเรียกว่า ชือเปะ) article
ประชุมภาควิชาเกษตรศาสตร์
เข้าแถว article
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ” article
เพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และผสมเทียมปลาดุก article
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ชีววิทยาทั่วไปของสัตว์น้ำ วิชาการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ วิชาสารเจือปนในอาหาร วิชาธัญพืช article
ชดกิจกรรม article
ประชุมหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมขับเคลื่อน อกท. ระดับหน่วย
ประชุมเชิงฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล พักสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS article
เตรียมบูทแนะแนววิทยาลัย article
วิชาทักษะวิชาชีพเกษตร การจัดสวนถาด article
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงานของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่3 (งานแนะแนว) article
ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้รายวิชาหลักพืชกรรม article
การเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) article
จัดการเรียนการสอน นศ.ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านฮาลาล ในงาน World Hapex 2016 article
ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน article
ประชุมหอพัก article
นัตเก๊ตปลา article
พัฒนาฟาร์มเกษตร article
วิชา การผลิตพืชผัก article
วิชาหลักพืชกรรม article
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
Download articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th